Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 


ABAKUKS Aleksandrs Ja d., lauksaimnieks.
               * 1887. I 03. Balvu pag.; M. Marija, S. Mle.
                 Beidzis pagastskolu,
                 1939. bij. Vksnas pagasta tiesas priekšsdtjs,
                 Vksnas lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
                 Vksnas apdrošinšanas biedrbas priekšnieks.
                 Avots:                    “Es viu pazstu”, R., 1939.

ABAKUKS Antons Aleksandra d., mctjs.
               * 1912. IX 27. Balvu pag.; M. Mle, S. Valentna dz. Neimane. + 1957.
               1937. beidzis Latvijas Universittes teoloijas fakultti, kand. theol.,
               1937. IX 26. ordints k Rgas pilstas vikrs,
               1938/1940. Aizsargu organizcij,
               1939/1940. Ventspils aizsargu pulka Jras diviziona mctjs,
               1938/1940. Irbes Kolkas ev. lut. draudzes mctjs,
               1940/1944. Balvu ev. lut. draudzes mctjs.
               Latvijas Sarkan Krusta Mazirbes nodaas priekšnieks,
               Latvijas nacionls jaunatnes savienbas enerlsekretrs.
               Avots:       LVVA 1640-1-520-160.;
                              “Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              “Bazncas kalendrs 1944. gadam”, R.- 1943.;
                              „Svtdienas Rts“ # 38/1937., # 40/1937.;
                              „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987

ABAKUKS Augusts Aleksandra d., jurists.
               * 1914. XII 12. Balvu pagasta Aizezeros.; T. – zemkopis, M. Mle, dz. Spuis.
                              + 1994. II 12. London.
               1933. beidzis Ev. lut. bazncas imnziju Rg.
               1933/1934. LU studjis teoloiju,
               1934/1943. L. U. tiesbu zintnes, mag. jur. Diplomdarbs “Sveša noslpuma
                              aizskršana”,
               Pc Otr pasaules kara Anglij; Latviešu nacionls padomes Lielbritnij
                              priekšsdis, Londonas delegts Apspiesto Eiropas tautu asamblej
                              un Pasaules brvo latviešu apvienbas vicepriekšsdis.
               Studentu korporcijas Ventonija filistrs.
               Avots:       “Latvijas Universittes absolventi - juristi “, R., 1999.

BELE dolfs Oto d., komponists.
                 * 1889. I 24. Blomes pag.; T. skolotjs, M. Anna, S. Otilija dz. Platace.
                       Beidzis Pterpils konservatoriju,
                 Bij. Latviešu strlnieku kapelmeistars, Liepjas konservatorijas vadtjs,
                 Latvijas konservatorijas docents.
                 Avots:                    “Es viu pazstu”, R., 1939.

BELE Anna Ptera m., filoloe.
                       * 1881. V 01. Valmieras pag.; M. Anna.
                       Beigusi Bestueva augstks kursus,
                 1917. Pterpils Universittes asistente,
                 1924/1940. Latvijas universittes privtdocenta slavu valods.
                       Avots:                    “Es viu pazstu”, R., 1939.

BELE Arvds, strmanis.
                 * 1910. III 20.
                 1939. beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
                 1941. tvaikoa “Ausma” 1. strmanis.
                 Avots:                    A. Popes arhvs.

BELE Augusts, amatnieks.
                 * 1880. III 22. Rg
                 Beidzis Rgas pilstas amatnieku skolu.
                 Rgas amatnieku biedrbas atsldznieku zeu kopas veckais.
                 1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 139,
                 1939/1940. Galvaspilstas Rga padomes loceklis, Amatniecbas
                           kameras prstvis,
                 Atsldznieka amata zellis,
                 Rgas galvens telegrfa raidstacijas darbncas mehniis,
                 Rgas amatnieku biedrbas atsldznieku zeu kopas veckais,
                 Rgas amatnieku biedrbas paldzbas fonda komisijas loceklis,
                 Latvijas Amatniecbas kameras padomes loceklis.
                 Avots:     LVVA 1303-3-19-358.;
                              „Pašvaldbu darbinieks” # 11/1939.

BELE Ernests, tlbraucju kapteinis.
                 * 1895. I 13. Alojas pag. [ar bels, belis]
                 1914. beidzis Liepjas jrskolu,
                 1930. uz tvaikoa “Gaisma”,
                 1931. uz tvaikoa “Saule”,
                 1932/1935. tvaikoa “Auseklis” 1. strmanis,
                 1935/1939. motorkua “Bru” kapteinis,
                 1939/1941. tvaikoa “Auseklis” kapteinis.
                 Avots:                    A. Popes arhvs.

BELE Ernests, tlbraucju kapteinis.
               * 1907. V 19. Alojas pag.
               1929. beidzis Liepjas skolotju instittu,
               1942. beidzis LU astronomiju un matemtiku,
               1929/1936. Liepjas jrskolas skolotjs,
               1936. Liepjas jrskolu, tlbraucju kapteinis,
               1937/1944. Kr. Valdemra jrskolas skolotjs,
               1942/1944. Rgas ostas locis,
               1945/1949. K. Skalbes imnzijas direktors Vcij,
               1949. ASV
               1952/1973. Fizikas un matemtikas katedras vadtjs Ohaio
                              Ziemeu universitt.
               Avots:       A. Popes arhvs.

BELE Fridrihs Jkaba d., agronoms.
               * 1892. X 03. Doles pag.; M. Liene, S. Amilda dz. Vilks.
                    Beidzis Rgas pilstas relskolu un Rgas politehnisko skolu.
               1921. lauksaimniecbas skolotjs.
               Apbalvots ar Atzinbas krustu.
                    Avots:       “Es viu pazstu”, R., 1939.

BELE Ilga, skolotja.
               *1915. VIII 17. + 1944. II 20.
               1944. skolotja.
               Apbedta Mea kapos Rg.
               Avots:       „Tvija” # 50/1944.

BELE Krlis Tea d., tehniis.
               * 1891. IX 28. Augstrozes pag.; M. Kristina, S. Erna dz. Baumanis.
               Beidzis Limbau pilstas skolu.
               1921/1940. Pasta telegrfa departamenta Rzeknes X rajona priekšnieks,
               1938. XI 17. apbalvots; Atzinbas Krusta V širu #620.
               Avots:       “Es viu pazstu”, R., 1939.

 

BELE Krlis Aleksandrs Jkaba d., virsleitnants, Dr. fil, botniis.
               * 1896. VIII 22. Bauu pag.; M. Berta dz. boltiš, S. Elza dz. Skrastiš.
                              + 1961. I 24. Adelaid, Austrlij.
               1915. Beidzis: Rgas pilstas imnziju,
               1919. VI 01. Rgas kjnieku pulka Rezerves bataljona leitnants,
               1919. X 01. pulka adjutanta palgs,
               1919. X 03. pula tieslietu darbvedis,
               1919. XII 01. Armijas Virspvelnieka štba Inspekcijas daas virsnieks,
               1919. paaugstints virsleitnants pakp,
               1920. I 18. Igltbas ministrij,
               1920. VII 02. degradtais par kareivji 1919. gad pieširt virsnieka tiesbs,
               1920. VII 02. Rgas kjnieku pulka leitnants,
               1920. IX 25. atvaints,
               1921. beidzis Latvijas Universittes matemat. – dabas zinbu fakultti.
               1920/1944. Latvijas Universittes  subasistents, Dabas zinbu fakulttes docents.
               1921. VIII 29. apbalvots ar Lplša kara ordea III šru # 885,
               1923. Marburgas Universitt ieguva dabaszintu Dr. grdu,
               1934. Trbatas Universitt ieguva Filozofijas Dr. grdu,
               1941. Latvijas Universittes profesors,
               1944. Baltijas Universittes docents Pineburg,
               1949. Adelaides Universittes profesors.
               Avots:       „Rgas kjnieku pulka vsture”, R., 1929.;
                              “Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.;
                              „Jaunks Zias” #193/1934.;
                              V. Eichenbauma arhvs #1857.;
                              www.literatura.lv


BELE Mielis, kuu mehniis.
               * 1905. XII 20. Lvu pag.
               1930. Tvaikoa “Johanne” 3. mehniis,
               1932. beidzis Kr. Valdemra jrskolu mehniu nod.,
               1934/1937. tvaikoa “Curonia” 3. mehniis,
               1937/1938. tvaikoa “Regent”, 2. mehniis,
               1938/1939. tvaikoa “Katvadis” 2.mehniis,
               1939. tvaikoa “Vienba” mehniis,
               1939/1942. tvaikoa “Skrunda” 2. mehniis,
               1940. ieguvis I širas kuu mehnika diplomu,
               1942/1943. Sarkana armij, kritis front.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

BELE Milda, grmatu tirgotja.
               * 1904. XII 20. Limbau pag.
               1937. XII 23. reistrta grmatu un rakstmlietu tirgotavas pašniece
                              Patversmes iel 31, R.
               Avots:       V. Eihenbauma arhvs.

BELE Otto Ptera d., skolotjs.
                * 1860. + 1922. IV 08.
               Bulduru pamatskolas przinis.
               Apbedts Bulduru kapos.
               Avots:       „Jaunks zias“ # 83/1922.

BELE Paulis, jurists.
               * 1903. VIII 24. Valk; T. Pvils, M. Kristne dz. Crule [agr. Fromholds]
               1923. beidzis Valsts vidusskolu pieaugušiem,
               1923/1928. LU tautsaimniecbas fakultte,
               1928/1935. LU Tiesbu zintnes, mag. jur.
               Avots:       “Latvijas Universittes absolventi - juristi “, R. 1999.

BELE Pteris, Dr. med.
               *1893. I 13. Valmieras pag.
               1917. Beidzis Trbatas Universitti, sieviešu slimbs,
               1918/1922. Palsmanes draudzes rsts,
               1922/1928. Latvijas Universittes asistents,
               1928./1940. Rgas pilstas vecmšu skolas vadtjs,
               1939. Latvijas Universittes docents,
               1940/1941. Jaunas slimncas sieviešu klnikas vadtjs,
               1941. I 01. Rgas pilstas II sieviešu klnikas vadtjs,
               1942. H. Goeringa 20-3.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-1.

BELE Pteris, mehniis.
               * 1914. VIII 23.
               1940. beidzis Kr. Valdemra jrskolu, mehniis,
               1941. tvaikoa “Ausma” 3. mehniis.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

BELE Teodors, sabiedrisks darbinieks.
               * 1906. IX 23. Rg.
               Beidzis Latvijas Universittes mekopbas nodau,
               1935/1936. Rzeknes kjnieku pulk,
               1936/1939. Aizputes aizsargu pulka Cravas mesaimniecbas skolas
                              nodaas priekšnieks,
               1939/1940. Cravas nodaas priekšnieks,
               Cravas mesaimniecbas skolas virsmezinis,
               Avots:       LVVA 1640-1-522-436.

BELE Vilma, rste.
               Sk. enskis Vilma.

BELIS Gotfrds, amatnieks.
               * 1902. VI 23.
                    Skursteslauctja amata meistars,
               Rgas amatnieku biedrbas skursteslauctju sekcijas veckais,
               1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 167.
               Avots:       LVVA 1303-3-19-414.

BELTE Alberts, sabiedrisks darbinieks.
               1894.X 28. Memuias pag.
               1915/1918. Krievijas armijas artilrij,
               1915. apbalvots ar Sv. Jura III un IV šrs krustiem,
               1919/1921. Jelgavas kjnieku pulka serants,
               1921/1940. Aizsargu organizcij,
               1923/1939. Jelgavas aizsargu pulka VI eskadrona komandieris,
               1928. XI 02. apbalvots ar Aizsargu organizcijas „Nopelnu Krustu”,
               1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V šru # 4059,
               1939/1940. Jelgavas aizsargu pulka V eskadrona komandieris,
               Memuias pagasta Lielmaikišu mju pašnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-527-2.

BELTE Nikolajs, mekopis.
               * 1902. III 03. Memuias pag.
               1923/1924. Zemgales artilrijas pulka serants,
               1930. Beidzis Latvijas Universittes Mekopbas nodau,
               1933/1940. Aizsargu organizcij,
               1937. IX 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Lksnas pagasta
                              aizsargu nodaas priekšnieks,
               1940. III 31. Lksnas pagasta aizsargu nodaas vada komandieris,
               1941. VI 14. deportts no Sakas pagasta,
               Lksnas iecirka mezinis.
               Avots:       LVVA 1640-1-528-13.
              
BELTE Zigurds Gustavs, arhitekts.
               * 1911. XI 06. Rg.   
               1944. IV 29. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

BELTIS Artrs, mehniis.
               * 1882. VII 08. Vienes pag.
               1941. tvaikoa “Ilga” 1. mehniis.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

BELITIS Jnis Jkaba d., bankas darbinieks.
               *1871. VIII 21. Salienas pag.; S. Margareta dz. Matss
                              + 1959. XI 11. Augsburg, Vcij
               Beidzis: Liepjas relskolu,
               1909/1914. Pterburgas starptautisks tirdzniecbas bankas
                              Ventspils nodaas vadtjs,
               1914/1920. Bankas darbinieks Rostova un Krim,
               1920/1935. Latvijas tirdzniecbas un rpniecbas bankas Liepjas
                              nodaas vadtjs,
               1935/1940. Latvijas kredtbankas Liepjas nodaas vadtjs,
               Liepjas latviešu biedrbas valdes loceklis,
               Francijas konsularajs aents.
               Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Jaunks Zias” #125/1935.;
                              „Rts” #154/1935.;
                              „Latvija’ #47/1959.

BELTIS Osvalds, mctjs.
               * 1909. III 05.
               1943. VIII 22. ordints par Bauskas prvesta iecirka vikru,
               1944. Zltes pag. Dzimtmisas skol,
               1944. I 01. apstiprints par Bazncas virsvaldes vikru,
               1944. II 01. prskaitts par Rgas pilstas prvesta iecirka vikru.
               Avots:       “Bazncas kalendrs 1944. gadam”, R., 1943.;
                              “Bazncas Zias” # 36/1943., # 2/1944., # 8/1944.

BELTIS Pteris, bvinenieris.
               * 05.02.1888. dau pag.
               1939. V 17. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

BELNIEKS Vilhelms Kaspara d., tlbraucju kapteinis.
               * 1888. IX 29. Ventspil; T. kapteinis, S. Alda dz. bols.
               1902. beidzis Ventspils pilstas skolu,
               1908/1911. beidzis Ventspils jrskolu,
               1913. ieguva tlbraucja kapteia tiesbas Mangau jrskol,
               1914/1918. Krievijas kara flot, Kronštat uz mnu aizogotj tralera un
                              kara transporta kuiem,
               1919. III 12. Liepjas jaunformjamos spkos,
               1919. V 26. Atseviš V bataljon,
               1919. VIII 01. Ventspils ostas komandanta palgs,
               1920. II 17. paaugstints jras virsleitnanta pakp,
               1920. II 28. Ventspils ostas komandantras adjutants,
               1920. III 20. Armijas kara satiksmes priekšnieka rcb,
               1920. IV 01. Robesargu 4. Rajona saimniecbas vadtjs,
               1920. V 03. Robesargu 4. rajona 4. distances priekšnieka palgs,
               1920. VI 30. atvaints ka kua kapteinis.
               1920. 4. Robesargu pulk, deleitnants,
               1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
               1926. V 01. Ventspils ostas iecirka przinis,
               1928. apbalvots ar Latvijas Republikas atbrvošanas cu 10. gadu jubilejas medau,
               1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea II pakpes goda zmi # 261,
               1929. V 18. priekšnieka palgs,
               1932. I 04. apbalvots ar Glbšanas biedrbas uz deiem sudraba medau,
               1934. IV 01. ostas przinis,
               1934. IX 26. ostas priekšnieks,
               1938. IV 04. Ventspils ostas kapteinis,
               1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 61.
               1941. deportts Ventspils ostas kapteinis.
               Avots:       LVVA 1303-3-19-153., 4970-1-8.;
                              Arvja Popes arhvs;
                              V. Eichenbama arhvs.


  BELS Ernests, tlbraucju kapteinis.
               Sk. bele Ernests.

BELS Jnis, tirgotjs.
               * 1890. VI 19.
               1905. Skolas iel atver kolonilpreu tirgotavu,
               1910. Persij,
               1914/1918. Krievu armij,
               1918/1920. Latvijas armij,
               1920. L. Kalju iel 51. atver kolonilpreu tirgotavu,
               1930. bij. L. Kalju 51. “Tirdzniecbas nams Bri bei”.
               Rgas tirgotju biedrbas biedrs.
               Avots:       “Latvju tirdzniecba 1920-1930”, R. 1930.

BELS Nikolajs, ierdnis.
               * 1880. VI 06. Cesvaines pag.; S. Olga dz. Sloka.
               1899. V 05. beidzis Rgas pilstas relskolu.
                    1899/1907. Pterpils apdrošinšanas biedrb,
                    1907/1909. Pterpils pilstas vald,
               1910/1913. Lizuma muias grmatvedis,
               1914/1915. Rgas pilstas gzes iestdes grmatvea palgs,
               1915/1918. Pterpils prtikas prvaldes grmatvedis,
               1918/1921. Ardataovas pilstas Tautas bankas nodaas grmatvedis.
               1921. VIII 24. Fin. min. Kredta departamenta apdrošinšanas nodaas ierdnis,
               1922. IV 01. tehniis,
               1922. XII 15. veckais tehniis,
               1926. XI 01. revidents,
               1927. I 01. jaunkais revidents,
               1927. II 01. Valsts saimniecbas departamenta Apdrošinšanas
                              nodaas jaunkais revidents.
               1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 34.
               Avots:       LVVA 1303-3-19-41.

BELS Vilhelms, rsts.
               * 1899. V 01.
               1928. beidzis Latvijas Universitti, Iekšgs un nervu slimbs
               1929/31. Vidus 12.,
               1933/1935. Trbatas 1/3-17.,
               1935/39. Brvbas 4/6.
                    Avots:       LVVA 2942-1-6979.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

BELS Zigfrds, tlbraucja strmanis.
               *1910. I 03. Rg + 1936. X 26. jr.
               1934. beidzis Kr. Valdemra jrskolu ar tlbraucja strmaa diplomu,
               1936. gjis boja k tvaikoa „Helnas Faulbaums“ II strmanis.
               Avots:       „Jrnieks“ # 12/1936.

BELTIŠ Eduards Jnis, tlbraucju kapteinis.
                 * 1888. Gulben + 1969. Klvlend.
                 Beidzis Mangau jrskolu,
                 Ldz pasaules karam vadjis kuus, vlk lauksaimnieks.
                 Avots:     Arvja Popes arhvs.

BELTIŠ Natlija, skolotja.
                 * 1886. XI 14.
                 1906. ieguva skolotjas tiesbas pie Rgas mcbas apgabal,
                 1907/1909. Varaknu privtskolas skolotja,
                 1909/1918. Varaknu pagasta “Grozu” skolas skolotja,
                 1918/1940. Varaknu pagasta pamatskolas skolotja,
                 1938. IX 22. stdta no Izgltbas ministrijas apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru,
                 1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta I pakpes goda zmi # 42.
                 Avots:                    LVVA 1632-2-363-61.

BELTIŠ Pteris, sabiedrisks darbinieks.
                *1889. IV 13.
                1920/1940. Aizsargu organizcij,
                1931. I 09. Jkabpils  IV aizsargu pulka Srenes nodaas priekšnieks,
                1936. V 05. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Lauksaimnieks Srenes pagast Burtniekos.
                Avots:       LVVA 1640-1-795-148.

ABENS Krlis, skolotjs.
               * 1896. IX 23. Bejas pag. [ar Karps]
               1914. beidzis Alksnes pareizticgo draudzes skolu,
               1918. beidzis Valmieras skolotju seminru,
               1918/1919. students Pleskavas skolotja institt,
               1919. Alksnes igauu pamatskolas skolotjs un przinis,
               1920. Trbatas I pamatskolas skolotjs,         
               1921/1924. Beidzis Trbatas universitti,
               Izdevis dzejou krjumu un tulkojumus no latvju valodas J. Raia, R. Blaumaa,
               J. Akuratera, a. Brigaderes, P. Rozša, Skuju Fra. Rakstjis igauu urnlos par
                              paidagoiskiem jautjumiem. Bijis virsdirients Trbatas skolu
                              jaunatnes svtkos.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

ABERBERGS AUGŠKALNS Gustavs, bvinenieris.
               * 1908.III 11. Rg.
               1941. VII 22. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

BERS Benno Zigfrds, jurists.
               * 1909. II 13. Rg, T. Oto, M. Emlija dz Grass, S. Hermne dz. Krastia.
                              + 1990. XI 12. ASV
               1928. beidzis Rgas 4. imnziju,
               1928/1935. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1938.LU lektors, docents,
               Krišja Barona prmijas laurets, strdjis par tehnisko redaktoru
                              „Latviešu konverscijas vrdnc“,
               K. Morberga un Latvijas kultras fonda stipendits,
               1944. bgu gaits Vcij, skolotjs Manheim, Jaunatnes kristgs savienbas
                              vienbas priekšsdis,
               ASV piedaljies Amerikas Latviešu apvienbas dibinšan, radiostacijas
                              „Amerikas Balss“ raidjuma redakcijas
                              loceklis un vadtjs, Komitejas „Latvijas Brvbai“ loceklis, publicjis „Laiks“
                              un „Jaun Gaita“, pseidonms – Andrejs Stmers.
               Apbedts Arlington, ASV.
               Avots:       “Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ABIŠ Ludvigs, provizors.
                * 1888. II 10. Rendas pag. + 1975.
                1905/1908. Ventspils Kaspara aptieka mceklis,
                1909/1913. Rgas Lielkoka aptiekas palgs,
                1914. beidzis Trbatas universitti, provizprs,
                1914/1916. Pterburgas Krslia aptiekas provizors,
                1916/1917. audonas aptiekas prvaldnieks,
                1917/1918. Rjienas Titjena aptiekas prvaldnieks,
                1918/1919. Izgltbas ministrij,
                1919/1923. Bauskas kjnieku pulka farmaceits,
                1923/1924. Bauskas Sabiedrisks aptiekas prvaldnieks,
                1924/1931. Ventspils Slimo kases aptiekas prvaldnieks,
                1931/1932. Brzgala aptiekas pašnieks un prvaldnieks,
                1932/1937. Tukuma Pils aptiekas prvaldnieks,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1937/1941. Kazdangas aptiekas pašnieks un prvaldnieks,
                1937. X 28. Aizputes VI aizsargu pulka farmaceits,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,       
                Korporcijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-439.,  2894-1-488-95.;
                                „Farmaceiti Latvij’

BOLIŠ Anna dz. Švanks, rste.
               *1892. VI 30. Puikules pag.
               1924. beigusi Latvijas Universitti,
               1925/1935. Latvijas Universittes acu klnik,
               1935/1942. Madonas slimncas rste,
               1942. Vienbas 15, Madon.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-2.

BOLIŠ Arvds Ja d., agronoms.
                * 1902. VII 28. Irlavas pag.; M. Olga, S. Olga dz. Grntals
                                + 1995. XII 04. Summer, ASV
                Beidzis Latvijas Universitti,
                1928/1929. Csu kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1931/1940. Kazdangas lauksaimniecbas vidusskolas 61. Mazpulka vadtjs,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. XII 20. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (III) komandieris,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3640,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1939. VIII 29. apbalvots; Atzinbas Krusta V širu #1119,
                1939. XI 15. Pulka misk dienesta vadtjs,
                Valsts Kazdangas vidusskolas inspektors,
                Kazdangas lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
                Aizputes Mazpulku rajona veckais.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-442, 1676-1-421-203.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.


              
BOLIŠ Eleonore dz. Elsiš, rste.
               * 1905. I 19. Rg      
               1933. beigusi Latvijas Universitti,
               1935/1938. Rgas pilstas brnu slimncas rste,
               1935/42. Marijas 83/85-10.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-4.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1935., 1939.

BOLIŠ Emls Jkaba d., Dr. ing. h. c., inenieris tehnologs.
               *1873. V 21. Susjas pag.; S. Natlija dz. Krastiš + 1953. XI 11. Kand
               Beidzis: Jkabpils apria skolu,
               1893. beidzis: Rgas relskolu,
               1893/1898. beidzis: Rgas Politehnisko Instittu, inenieris tehnologs,
               1898/1901. Dienvidu Rietumu dzelzcea ierdnis,
               1901/1903. Rgas Politehnikuma asistenta palgs,
               1903/1905. Asistents,
               1905/1906. Docents,
               1907/1911. Kramatorsks fabrikas direktors,
               1921. Latvijas Universittes veckais docents,
               1923/1925. Mehaniks fakulttes dekns,
               1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #895,
               1944. Vcij,
               Avots:       LVVA 1632-2-332-88.;
                              „Album Academicum’, R., 1912.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Daugavpils Dzve” #120/1943.;
                              „Austrlijas Latvietis” #215/1953.

BOLIŠ Emma, skolotja.
               *1895. I 06.
               1910. beigusi Rgas „Sadovskas“ imnziju,
               1912/1915. Privta meiteu „K. Šnores“ skolas skolotja,
               1913/1916. Rgas „Millera“ imnzijas skolotja,
               1916/1919. Latviešu izgltbas biedrbas sieviešu imnzijas skolotja,
               1919. Rgas pilstas Kronvalda 23. pamatskolas skolotja,
               1937. t.p. amat,
               1937. XI 15. apbalvota ar Triju zvaigu ordea V šru # 4310.
               Darbojs: Pavasara biedrb,
               Latviešu izgltbas biedrb,
               Latviešu strlnieku organizcijas komitejas dmu komitej,
               Sieviešu paldzbas korpus,
               Gaidu centrl organizcij,
               Pulkvea Briea fond,
               Veco strlnieku biedrbas dmu komitej,
               Kronvalda pamatskolas mazpulk.
               Avots:       LVVA 1632-2-358-128.

BOIŠ riks, sabiedrisks darbinieks.
                 * 1905. I 05. Rg
                 Beidzis Latvijas Universitti,
                 1931/1932. Daugavgrvas artilrijas dikaravrs,
                 1934/1940. Jkabpils aizsargu pulka Jtnieku diviziona adjutants,
                 Jkabpils virsmeniecbas mezinis.
                 Avots:     LVVA 1640-1-524-117.

BOLIŠ Gaina Bernharda m., juriste.
               * 1913. I 24. Taškent; T. mrnieks, M. Irina.
               1931. beigusi Rgas pilstas krievu imnziju,
               1931/1936. LU tiesbu zintnes, ma. jur.
                    Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

BOLIŠ Harijs, sabiedrisks darbinieks.
                  *1896. VII 07. Cirgau pag.
                  1919. Latgales III atseviš eskadron,
                  1918/1940. Aizsargu organizcij,
                  1918. V 01. Cirgau nodaas aizsargs,
                  1920. III 01. Cirgau pagastu aizsargu nodaas priekšnieka palgs,
                  1922. Valkas VII aizsargu pulka Cirgau nodaas priekšnieks,
                  1923. Eskadrona [I] komandieris,
                  1929. XI 13. apbalvots; Triju Zvaigu ordea I pakps Goda zmi #679,
                  1933. IV 25. apbalvots; Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                  1937. XI 15. apbalvots; Triju Zvaigu ordea V širu #4390.
                 Avots:      LVVA 1640-1-797.

BOLIŠ Indriis dama d., fotogrfs.
               * 1890. XI 15. Naukšnu pag.
               1924.-1928. fotogrfs Latvij un Rg.
               Dz. Marijas 132-135, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

BOLIŠ Jnis, lauksaimnieks.
               * 1874. V 27. Druvienas pag.
               Beidzis Druvienas pagasta skolu,
               1911. Druvienas patrtju biedrbas padomes loceklis,
               1915. Druvienas patrtju biedrbas revzijas komisijas loceklis,
               1916. Druvienas patrtju biedrbas valdes loceklis,
               1921/1927. Druvienas patrtju biedrbas valdes priekšsdtjs,
               1927. Druvienas savstarpj uguns apdrošinšanas biedrbas valdes loceklis,
               1931. Druvienas pagasta padomes padomes loceklis,
               1931. Druvienas patrtju biedrbas valdes priekšsdtjs;
               1936. t. p. amatos,
               1936. XII 19. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V šru # 4206.
               Druvienas aizsargu nodaas dibintjs un kasieris,
               Druvienas pagasta Lieltrušu mju pašnieks.
               Avots:       LVVA 1303-2-69-1.
                   
BOLIŠ Janis, skolotjs.
               * 1888. VI 16. Salaspil              
               1904. beidzis Bieru draudzes skolu,
               1908. Valmieras skolotju seminru,
               1908/1915. skolotjs Madlienas draudzes, Vecmlgrvja, Baldones un
                              Vecmuias kroa draudzes skolas,
               1915./1918. Valmieras latviešu strlnieku pulka rakstvedis,
               1918. Madonas imnzijas skolotjs,
               1936. Valkas valsts imnzijas skolotjs.
                    Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

BOLIŠ Jnis, skolotjs.
               * 1890. empu pag. + 1915. Vcij.
               1906. beidzis empu pamatskolu,
               1910. beidzis Valmieras skolotju seminru,
               1910. raišu draudzes skolas skolotjs,
               1914. iesaukts Krievijas armij,
               1914. vcu gst,
               1915. miris gst.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

BOLIŠ Jnis Ja d., inenieris tehnologs.
                    *1891. X 24. Krapes pag. + 1937. VI 19. Madon.
               Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
               1904. beidzis Galgauskas „Veišu“ skolu,
               1911. beidzis Ptera I relskolu Rg,
               1912/1915. Rgas Politehnikuma mehnikas noda,
               1916. I 18. iestjas Pterpils Nikolaja I inenieru kara skol, junkurs,
               1916. IX 15. beidzis un paaugstints inenieru karaspka praporšika pakp
                              izdienu no 1916. VI 01.,
               1916. iedalts Rezerves elektrotehnisk bataljon,
               1917. II 7. paaugstints pdporuika pakp izd. No 1916. II 01.,
               1917. II 01. Iecelts par 4. Automobiu elektrisks augsta spraiguma dršu
                              aizogojuma elektrizcijasstacijas priekšnieku,
               1918. IV 25. atvaints,
               1918. Baltijas tehnisk augstskol,
               1919. V 30. Inenieru I sapieru bataljon sakaru rotas komandieris,
               1919. VIII 29. iecelts par Armijas auto motociklu rotas komandiera v. p. i.,
               1919. XII 12. prvietots uz Armijas radiotelegrfu un iecelts par priekšnieka palgu,
               1921. I 11. atvaints,
               1922. IV 08. beidzis Latvijas Universitti, inenieris tehnologs,
               1922. IV 15. apstiprints par jaunko asistentu pie mhanisks tehnoloijas katedrs,
               1922/1937. Rgas pilstas amatniecbas skolas un tehnikuma skolotjs,
               1923. I 11. skaits virsleitnanta pakp ,
               1923. asistents,
               1927. VII 01. veckais asistents,
               1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea V šru # 1139,
               1931. ievlts par privtdocentu,
               1935. docents.
               Apbedts Madonas kapos.
               Avots:       LVVA 3407-1-86-1.;
                              „Students“ # 1/1937.;

BOLIŠ Jnis Osvalds, rsts.
               * 1901. X 10. Rg
               1933. beidzis Latvijas Universitti,
               1933/1934. Valmieras kjnieku pulk,
               1934/1938. Latvijas Sarkan Krusta Csu sanatorij,
               1938/1940. Rgas pilstas I slimncas rsts,
               1941. I 01. Rgas I poliklnikas rsts,
               1942. Jorck 5-45.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-5.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1935.; 1939.

BOLIŠ Jnis Ja d., jurists.
                    * 1903. XII 08. Valmier; T. lauksaimnieks, M. Anna dz. Putnia.
               1930. beidzis Rgas valsts komercskolu,
               1930/1939. LU tiesbu zintnes, mag. jur.
               1930/1939. Pasta un telegrfa departament,
               1939. Jelgavas cietuma priekšnieka palgs,
               1941. deportts,
               Fraternitas Lettika biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

BOLIŠ Jnis Arvds, Dr. med.
               * 1906. V 12. Krauku pag.
               Beidzis Cesvaines draudzes skolu,
               1919/1924. beidzis Cesvaines valsts vidusskolu,
               1924/1930. beidzis Latvijas Universitti, sieviešu slimbs,
               1931/1939. Rgas II pilstas slimnc,
               1939. V 12. ieguva Dr. med. grdu.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1931.; 1939.;
                              „Students“ # 14/1939.

BOLIŠ Krlis, skolotjs.
                 * 1870. I 01. [ar Kirils] + 1919. Vorone.
                 1888/1892. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                 1892/1906. skolotjs Ugl, Valmier un Stamerien,
                 1906/1915. aizbdzis uz Rostovu pie Donas kur bijis dzelzcea ierdnis,
                 1915/1919. dzvo Vorone.
                       Avots:     „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.

BOLIŠ Krlis Aleksandrs Kra d., kua mehniis.
                 * 1874. III 04. Daugavgrv + 1940. IV 04. Rg.
                 Avots:     A. Popes arhvs.

 

BOLIŠ Krlis, drzkopis.
               * 1909. VI 01. Odzienas pagasta Sudrabios, rentnieka imene.
               1918. sk apmeklt Sausnejas pamatskolu, kuru beidzis 1925. g.
               1925. gada ruden izvlas Vecbebru biškopbas drzkopbas skolu, kur iestjas.
               Vairk interes drzkopba. Skolas kursu beidz 1927. g. ruden.
               Avoti:       „Vecbebru biškopji un drzkopji 1922-1935.“, R., 1936.

BOLIŠ Ksenija Bernharda m., juriste.
                 * 1916. II 18. Taškent; T. mrnieks, M. Irina.
                 1933. beigusi Rgas pilstas 2. imnziju,
                 1933/1942. LU tiesbu zintnes, bez. zintnisk grda.
                 Avots: ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

BOLIŠ Mrtiš, tlbraucju kapteinis.
                 * 1860. XII 07. Burtnieku pag.
                 1883. beidzis Mangau jrskolu, strmanis,
                 1896. beidzis Ainau jrskolu, tlbraucju kapteinis,
                 1896. burinieka “Lihgo”  kapteinis,
                 1896/1899. burinieka “Jonathan kapteinis,
                 1896/1913. burinieka “Nimrod” kapteinis,
                 1914. burinieka “Rudolf” kapteinis,
                 1921/1925. burinieka “Rudolf” kapteinis.
                 Avots:                    A. Popes arhvs.


BOLIŠ Leonds, bvinenieris.
               * 1908. I 16.
               1934. I 12. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                 Avots:     V. Eichenbauma arhvs.

BOLIŠ Pteris Via d., jurists.
               * 1881. XII 26. Matkules pag.; M. Marija.
               1902. beidzis skolotju kursus pie Jelgavas Aleksandra pilstas skolas,
               1902. skolotjs Liepj,
               1921. beidzis Latviešu jaunatnes savienbas vidusskolu,
               1921/1933. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1921./1933. skolotjs Rgas 28. pamatskol.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

BOLIŠ Pteris, skolotjs.
               *1886. XI 14. Kusas pag.
               Beidzis Baltijas skolotju seminru,
               1908/1913. Lazdonas pareizticgo draudzes skolas skolotjs,
               1915. beidzis Maskavas skolotju instittu,
               1919/1940. Madonas imnzijas skolotjs,
               1928. ieguvis viduskolas skolotja tiesbas pie Izgltbas ministrijs,
               1938. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea V šru # 4462.
               Avots:       LVVA 1632-2-357-37.

BOLIŠ Roberts, mctjs.
               * 1918. V 18.
               1940. VIII 12. ordints.
               1944. Grobias ev. lut. draudzes mctjs.
               Avots:       “Bazncas kalendrs 1944. gadam”, R.- 1943.  

BOLIŠ Rdolfs Ja d., lauksaimnieks.
               *1906. II 16. Lubnas pag.; M. Alma.
               1927/1940. Tvs Lubnas pagasta „Laimiu” mju pašnieks.
               Lubnas pagasta lauksaimniecbas biedrbas biedrs.
               Avots:       LVVA 1690-1-325-61.  

BOLIŠ Valija dz. Strazdiš, farmcijas maistre.
               * 1910. VIII 03. Jelgav
               1943. V 29. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas maistre,
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

BOLIŠ Verners Aleksandra d., jurists.
                 * 1905. I 14. Galgauskas pag. T. lauksaimnieks, M. Minna, S. Mirdza dz. Ozolia.
                           + 1940. III 27. Daugavpil
                 1924. beidzis Balvu komercskolu,
                 1925/1939. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
                 1925/1939. grmatvedis un AEV pilnvarnieks,
                 1928. I 23. Latvju jaunatnes savienbas centrls valdes priekšsdis.
                 „Ventonia’s” filistrs,
                 Zviedru latviešu biedrbas akadmisks sekcijas priekšsdis,
                 Studentu krjaizdevu sabiedrbas valdes loceklis,
                 Latvju lietuviešu biedrbas biedrs,
                 Rgas latviešu biedrbas biedrs.
                 Apbedts Mea kapos Rg.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                              „Universitas” # 6/1940.;
                              „Brv zeme” # 69/1940.

BOLIŠ BOLTIŠ Mrcis, skolotjs.
                 *1868. IV 03. Vaives pag.
                 1890. Beidzis: Csu pilstas skolu, ieguva skolotja tiesbas,
                 1890/1893. Drabušu pagasta Spres skol,
                 1893/1896. Veismau pagasta skol,
                 1896/1918. Lenu pagasta skol,
                 1918/1920. Vorone,
                 1921. Koku pagasta Deru skol,
                 1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #2374,
                 1934. t.p. amat.
                 Avots:     LVVA 1632-2-348.;
                              „Izgltbas Ministrijas Mnešraksts” #10/1934.

BOLNIEKS Andrejs, tlbraucju kapteinis.
                 * 1861. Uav.
                 1895. beidzis Ventspils jrskolu,
                 1896. burinieka “Ansis” kapteinis,
                 1897/1898. burinieka “Lidia” kapteinis.
                 Avots:     A. Popes arhvs.

BOLS Aleksandrs, skolotjs.
                 * 1866. I 04. Ldes pag.
                 1881/1885. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                 1885/186. Mazirbes pagasta skolas skolotjs,
                 1886/1892. Sasmakas pareizticgo draudzes skolas skolotjs,
                 1892/1894. papildinjies dziedšan eizarisks galma kapelas dirientu klas Pterpil,
                 1894/1921. Kijevas 2. imnzijas dziedšanas skolotjs,
                 1898. ieguvis apria skolu skolotja tiesbas matemtik Kijev,
                 1921/1928. Limbau valsts imnzijas skolotjs,
                 1928. pensionts.
                 Kijevas latviešu biedrbas kora vadonis, piedaljies latviešu V visp. dziesmu svtkos.
                 Avots:     „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.

BOLS Jnis, inenieris.
                 *1889. V 23.
                 Beidzis: Pterpils inenieru instittu,
                 1919/1920. Bvju un ku valdes Jelgavas nodaas vadt’js,
                 1935. XII 16. Avicijas aizsargu pulka Aerodromu nodaas priekšnieks,
                 Sabiedrbas Tekstiliana prokrists,
                 Lauku mju pašnieks: Ramuu muias centrs,
                 Dzvo: Blaumaa 26-83.
                 Avots:     LVVA 1640-1-199-43.

BOLS Pvils, skolotjs.
               * 1856. Ldes pag.
               1873/1876. beidzis Baltijas skolotju seminru,
               1876. skolotjs Lielvrd,
               vlk skolotjs Minskas guber un muias arendtors.
                    Avots:       „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.

BOLS Toms, arhitekts.
               * 1897. III 20. Kuldg.
               1937. I 14. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

BOLTIŠ Jnis Jkabs, kuu mehniis.
                 * 1901. VII 30. Daugavgrv.
                 1933. beidzis Kr. Valdemra jrskolu, mehniis,
                 1937/1939. tvaikoa “Everelza” 3. mehniis,
                 1939/1941. tvaik. “Everonika” 2. mehniis,
                 1941/1942. tvaik. “Magdalena” 2. mehniis,
                 1942. ieguvis 1. širas kua mehnia diplomu.
                 Avots:     A. Popes arhvs.

BOLTIŠ Jnis, kapteinis.
                 Sk. boliš Jnis.

BOLTIŠ Nikolajs Ptera d., jurists.
               * 1895. VIII 26. Rg, M. Eienija. + 1982. VII 20. ujork, ASV.
               1922. beidzis vidusskolu k eksternis,
               1922/1925. LU tiesbu zintnes,
               1930/1938. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1922/1924. Finansu ministrijas nodoku departament,
               1924/1925. rlietu ministrijas Baltijas valstu un Preses nodaas sekretrs,
               1925/1939. Vicekonsuls ujork,
               1930/1934. sekretrs rlietu ministrij,
               1934/1939. Latvijas stniecbas Varšav pirmais sekretrs,
               1939/1940. Latvijas stniecbas Kau pirmais sekretrs,
               1948. ASV apdrošinšanas biedrbas prstvis.
               Talavijas biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

BOLTIŠ Skaidrte Paula m., juriste.
               * 1906. XII 02. Valk, T. lauksaimnieks, M. Marta. + 1992. Latvij.
               1927. beigusi M. Beeras vidusskolu Rg,
               1927/1942. L U tiesbu zintnes, beigusi bez zintnisk grda.
               Bij. tirdzniecbas sabiedrba „Latvija“ direktora vietniece.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

BOLTIŠ Voldemrs Hermanis Ja d., jurists.
               * 1878. V 21. Ples pag.; M. Ede, S. Elvra dz. Tupi
               1915. Beidzis Pterpils Universittes juridisko fakultti,
               Beidzis Pterpils augstks komerczinbu kursus,
               Beidzis Pterpils skolotju instittu,
               1920. III 01./1922. IX 09. Finanšu ministra biedrs,
               Bijis Latviešu Jzus draudzes Pterpil, komercskolas direktors,
               Bijis Petrogradas latviešu krjaizdevu sabiedrbas direktors,
               Bijis Petrogradas lauksaimniecbas institta profesors,
               Nacionls Padomes finanšu nodaas darbinieks,
               Bijis skolotjs Pociema, Limbau pilstas, Petrogradas Vladimira
                              pilstas skolu skolotjs,
               Avots:       LVVA 1307-3-5.;
                              „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.

ABRAMOVIS Dvids, rsts.
               * 1892.
               1917. beidzis Trbatas Universitti,  Iekšgs, sirds un plaušu slimbas,
               1929/31. Marijas 70.
               1935/39. Lplša 13.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ABRAMOVIS Feiga, farmcijas maistrs.
               Sk. Levins Feiga.

ABRAMOVIS Indriis, rsts.
               * 1888.
                    1913. beidzis Kijevas Universitti,
               1931/1939. Dobel.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1931.; 1939.

ABRAMOVIS Zosja, farmcijas maistre.
               * 1906.
1933. I 13. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte,
               1939. XII 14. farmcijas maistre.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

BRAMSONS brams Vulfa d., jurists.
               * 1908. V 14. Bausk; T. tirgotjs.
               1927. beidzis J. Kavias vidusskolu Bausk,
               1928/1929. LU tautsaimniecbu,
               1929/1937. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1928/1937. mjskolotjs un Bauskas pilstas pamatskolas palgskolotjs.
               Avots        “Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ABRAMSONS Benjamiš, farmcijas kandidts.
               * 1901.X 13.             
               1930. V 26. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas kandidts.
               Darbojas:   Aizputes „Jaun“, Dzintaru, Liepjas „Annas“, Balvu „Jaun“ ,
                              Apes, Torakalna aptieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ABRAMSONS Emma dz. Jansons, rste.
               * 1891. III 10. Smiltenes pag.
               1918. beigusi Maskavas Universitti,
               1918/1919. Smiltenes slimnc,
               1919/1924. Suntau pagasta rste,
               1924/1935. Ungurmuias pagasta rst,
               1935/1944. Balvu rajona rste.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-6.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ABRAMSONS Harijs Roberts, rsts.
               * 1895.II 03. Daugavpil
                    1931. beidzis Latvijas Universitti,
               1932/1933. Jasmuias pagasta rsts,
               193/1934. Ungurmuias pagasta rsts,
               1934/1935. Augšpils pagasta rsts,
               1935/1943. Balvu slimncas rsts,
               1943. front.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-7.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ABRAMSONS Mozus Efraima d., jurists.
               1903. VII 08. Rg, M. Raele dz. Brika.
               1921. beidzis Landaua vidusskolu Rg,
               1921/1928. LA un LU tiesbu zintnes, mag. jur..
               Zvrints advokts Rg.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ABRAMSONS Zamuels, rsts.
               * 1873.
               1897. beidzis Trbatas Universitti, Ausu, deguna un kakla slimbs,
               1929/1939. Valdemra 39.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ABRENIETIS Andrejs, psalmotjs.
               * 1870. XI 06.
               Rgas Debesbraukšanas draudzes psalmotjs,
               1939.V 01. apbalvots ar Atzinbas Krusta ordea V šru.
               Avots:       LVVA 1370-1-2648-29.

ABRENIETIS Lidija, ierdne.
                *1898. X 22.
                1918. Beigusi: Vitebskas Aleksejeva imnziju,
                1921. Centrls zeme iercbas komitejas mašinrakstitja,
                1922. darbvea paldze,
                1927. darbvede,
                1931. stdta apbalvošanai: Trs Zvaigu ordeni,
                1931. II 17. apbalvota: Trs Zvaigu ordea I pakps Goda zmi #1084.
                Avots:       LVVA 1676-1412.

ABULS Dvis Dvja d., sabiedrisks darbinieks.
                *1878. IX 21. Triktas pag.; S. Marija dz. Markovs + 1942. III 23. Vjatlag, Krievij.
                1897. beidzis: Ptermuias lauksaimniecbas skolu,
                1897. Raunas pilsmuias prvaldnieks,
                1900. remes pilsmuias prvaldnieks,
                1903. Coru muias prvaldnieks,
                1919. Triktas Brutuu mju lauksaimnieks,
                1928/1934. Valkas pilstas domnieks,
                1934. Valkas pilstas galva,
                1934. XI 15. apbalvots: Trs Zvaigu ordea IV širu #1611,
                1938. A/S Kdra padomes loceklis,
                1939/1940.. Valkas pilstas veckais,
                1939. III 20. Apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Deportts,
                Lbu apdrošinšanas biedrbas priekšsdtjs,
                Triktas pagasta  padom,
                Triktas krjaizdevu sabiedrbas revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Valkas piensaimnieku sabiedrbas priekšsdtja biedrs,
                Valkas krjaizdevu sabiedrbas valdes priekšsdtjs,
                Valkas viesgs biedrbas valdes priekšsdtjs,
                Lugau savstarpj apdrošinšanas biedrbas valdes loceklis,
                Lugau draudzes. Bazncas valdes priekšsdtja biedrs,
                Avots:       LVVA 1303-2-7-46.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                www.nekropole.lv.

ABULS Mrtiš, jurists.
                    * 1885. II 17. Triktas pagast + 1930. IV 16. Rg.
                    Beidzis Triktes draudzes skolu,
                    1915. beidzis Maskavas Universitti,
                    1919/1920. Troickas bataljona karavrs,
                    1919/1920. Laikraksta „Brvais Latvis” redaktors,
                    1920/1930. Latgales apgabaltiesas loceklis,
                    1923-1928, Daugavpils pilstas domes loceklis,
                    1924-1925. laikraksta „Daugavas Vstnesis” izdevjs,
                    1928. X 06. – 1931. IV 16. Saeimas III deputts, Latgales latviešu apvienba,
                                        vlk Nacionlais bloks,
                    1928. XI 09. ievlts Lplša kara ordea dome,
                    1928/1930. Laikraksta „Latgales Zas” redakcijas loceklis,
                    Latgales mazsaimnieku un bezsaimnieku biedrbas valdes priekšsdtjs,
                    Daugavpils latviešu biedrbas padomes loceklis,
                    Latvijas tiesnešu biedrbas dibintjs un valdes loceklis.
                    Korporcijas „Fraternitas Lettica” filistrs,
                    Nampašnieks Rg, Vidzemes šosej 115,
                    Apbedts Mea kapos Rg.
                    Avots:        „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1928.;
                                        „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                                        „Jaunks Zias” # 89. 19.04.1930.

ABULS Pteris, skolotjs.
               * 1860. XII 16. Triktas pag. [ar bols] + 1926. IX 27. Parz.
               1877. beidzis Triktas draudzes skolu,
               1881. beidzis Baltijas skolotju seminru,
               1881. Allau pagasta skolas skolotjs,
               1882. Mdzlas pagasta skolas skolotjs,
               1891/1926. dads Rgas pilstas pamatskols.
               1914. saviem ldzekiem nodibinjis Strenu proimnziju.
               Sarakstjis skolas grmatas: „Skolas druva“, „Latviešu gramatika“,
                              „Rakstniecbas teorija“.
               Ptjis pilskalnus, darbojas Rgas latviešu biedrbas zinbu komisij.
                    Avots:       „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.       

ACTIŠ Andrejs, skolotjs.
                 *1870. IV 17. + 1936. XII Cesvain
                 1889. Rgas mcbas apgabal ieguva skolotja tiesbas,
                 1891/11906. Viesienas pagasta skol,
                 1906/1929. Vecgulbenes pagasta Meišu pamatskol
                 1929. pensionts,
                 1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #1983,
                 1936. XII 21. apbedts: Cesvaines kapos.
                 Avots:     LVVA 1303-2-26.’
                              „Audzintjs” #1/1937.   

ACTIŠ Arnolds, sabiedrisks darbinieks.
                 * 1904. X 04. Viesienas pag.
                 1921/1940. Aizsargu organizcij,
                 1925/1926. Auto Tanku diviziona dikaravrs,
                 1927/1940. Madonas IX aizsargu pulka Viesienas nodaas priekšnieks,
                 Viesienas pagasta veckais,
                 Viesienas lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
                 Viesienas pagasta Astnu mju pašnieks.
                 Avots:     LVVA 1640-1-524-11.

ACTIŠ Vsevolods, bvinenieris.
               * 1914.IV 14. Krievij.
               1938. I 14. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

ADAMAITIS Aleksandrs, fotogrfs.
                 * 1907. II 29. Slok.
                 1928. I 19. re. foto palielinšanas darbnca Stabu 50, R.
                 Avots:     V. Eihenbauma arhvs.

ADAMOVIS Fricis, skolotjs.
               * 1863. I 17. Dundagas pag. + 1933. II 19. Rg
               1879/1883. beidzis Baltijas skolotju seminru,
               1883/1886. beidzis Pterpils skolotju instittu,
               1886. Bauskas pilstas skolas skolotjs,
               1899. Pabijaicu komercskolas skolotjs,
               1906/1918. Olava komercskolas inspektors,
               1909. ieguvis komercskolas skolotja tiesbas,
               1918. Jelgavas iecirka tautskolu inspektors,
               1920. Rgas I valsts vidusskolas skolotjs,
               1920/1923. Rgas skolotja institta lektors,
               1920/1923. Latvijas universittes paidaggoijas nodaas lektors,
               1927/1928. Latvijas eogrfijas biedrbas priekšsdtjs,
               1933. I 21. apbalvots ar Triju zvaigu ordea III šru # 746.
               1933. II 26. Apbedts Sesavas „Jnu“ kapos.
               Latvijas pensionru biedrbas valdes loceklis,
               Latvijas rakstnieku un urnlistu arodbiedrbas biedrs,
               A/S Valters un Rapa padomes loceklis,
               Latvijas tirdzniecbas un rpniecbas bankas padomes loceklis,
               Darbojas Rgas latviešu biedrbas dergu grmatu noda.
                    Rakstijs dzejas, tulkojis Šekspira drmas, Puškina, ermontova, tes, Šillera,
                              Krilova darbus.
               Sarakstjis grmatas pamatskolai eogrfij, dzimtenes mcb un dabas zintns.
                    Avots:       „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.;
                              „Jaunks Zias” 42/1933.

ADAMOVIS Jnis Andreja d., skolotjs.
                 *1858. XII 30./1859. I 11. Dundagas pag. + 1930. XII 02. Stendes pag.
                 1877. Beidzis: Irlavas skolotju seminru,
                 1877/1898. Dundagas pagasta Kubeu skol,
                 1898/1925.  Stendes pamatskolas przinis,
                 1925. pensionts,
                 1929. XI 13. apbalvots: triju Zvaigu ordea V širu 31984.
                 Avots:     LVVA 1303-2-26.;
                              www.talsumuzejs.lv

ADAMOVIS MIŠKOVIS Knarts, rsts.
               *1911. XII 17. Rg
               1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitti,
               1943. audon 27/29-20.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-8.

ADAMOVS Georgijs Borisa d., fotogrfs.
               * 1889. I 21. Mogievas gub.
               1921/1928. re. k fotogrfs, dz. Daugavpils 52-17.
               Avots:       V. Eihenbauma arhvs.

DAMS Lvija Eiena m. dz. Sili, juriste.
               * 1916. IX 07. Permas gub.; T. bvinenieris, M. Emlijas dz. Dumberga.
               1936. beigusi Rgas pilstas 2. imnziju,
               1936/1944. LU tiesbu zintnes, mag. jur.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

DAMS Rihards Ja d., jurists.
               * 1912. X 07. Rg; M. Kristne. + 1973. III 01. ASV.
               1931. beidzis Rgas pilstas 2. imnziju,
               1931/1941. LU tiesbu zintnes, beidzis bez zintnisk grda,
               Emigrjis.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

DAMS MEIRENOVS Mrtiš, provizors.
               * 1865.
               1890. beidzis Trbatas universitti.
               Darbojas:   Madlienas, Jelgavas „Gulbja“ Marijas „Branta“, Trvetes aptiekas.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

DAMSONS Anna dz. Veinbergs, rste.
               * 1902.     
               1931. Beigusi Latvijas Universitti,
               1931. Stabu 90.
               Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1931; 1935.

DAMSONS Antonija dz. Zommers, rste.
               * 1886. III 14. Galgovskas pag.
               1914. Beigusi Maskavas Universitti, iekšgs slimbs,
               1914/1917. Maskavas zemstes tuberkulozes sanatorij,
               1917/1920. Rgas pilstas skolas rste,
               1920/1923. Ludzas pilstas rste,
               1924/1927. Sjas pagasta rste,
               1927/1941. Centrls slimo kases rste,
               1941. III 07. Rgas pilstas III poliklnik,
               1942. Skolas 13-7.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-3.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

DAMSONS Didriis, skolotjs un rsts.
               * 1891. IX 03. Ngrand. + 1928. V 16. Slok.
               Beidzis Nkrces mini rijas skolu,
               1907/1911. Beidzis Baltijas skolotju seminru.
               1911/1913. strdjis par skolotju.
               1913/1918. beidzis Trbatas Universitti.
               Darbojas par rstu Ngrand, Rg, Dikos un Slok.
               1928. bij. Slokas kopjs slimo kases rsts.
               Avots:       „Baltijas skolotju seminrs 1870-1919“, R., 1940.
                              „Jaunks Zias“ # 112/1928.

DAMSONS Edgars, grmatu tirgotjs.
               * 1894. I 25. Lodes pag.
               1936. II 29/VI 09. grmatu tirgotavas pašnieks Skumtirg, R.
               Avots:       V. Eihenbauma arhvs.


ADAMSONS Hugo Ja d., lopkopbas darbinieks.
               *1885. IX 23. Duntes pag.; S. Anna dz. Zvejnieks. + 1944. V 12. Rg
               1907. Beidzis: Mainovas lauksaimniecbas skolu,
               1908. Latvijas lauksaimniecbas centrlbiedrbas lopkopbas prraugs,
               1920. IX 25./1938. Zemkopbas ministrijas veckais lopkopbas instruktors,
               1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V siru #2924,
               1938/1940. Latvijas Lauksaimniecbas kameras lopkopbas instruktors,
               1941/1944. enerldirekcijas lopkopbas instruktors,
               1944. V 17. apbedts: Mea kapos Rg.
               Latvijas lauksaimniecbas darbinieku biedrbas valdes priekšsdtjs.
               Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Jaunks Zias” #268/1932.;
                              „Lauksaimnieks” #11/1944.

DAMSONS Jnis Mrtia d., tlbraucju kapteinis.
               * 1853 XI 28. Dunt + 1922. I 08. Rg.
               1878 beidzis Ainau jrskolu,
               1886/1887. burinieka „Wladimir“ kapteinis,
               1891/1892. burinieku „Rota“ kapteinis,
               1896. burinieka „Linda Morgenroden“ kapteinis,
               1907/1909. burinieka „Anna Sirius“ kapteinis
               Avots:       A. Popes arhvs.

DAMSONS Jkabs, rsts.
               * 1892. IX 20.
                    1919/1920. Aizputes kjnieku pulka rakstvedis,
                    1930. beidzis Latvijas Universitti,
               1931. Kuu 11.
               1933/1939. Csu aizsargu pulka 2. rotas rsts,
               1935/1940. Latvijas Sarkana Krusta Csu sanatorijas direktors,
               1939/1940. Štba bataljona rsts.
                    Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1931.; 1939.
              
DAMSONS Krlis, rsts.
               * 1884. II 01. Mazsalacas pag.
                    1914. beidzis Maskavas Universitti,  iekšgs slimbs.
               1914/1917. Bronicas sanatorija Maskavas guber vadtjs,
               1917/1919. Veselbas daas vadtjs Latvij,
               1920/1924. Rzeknes pedagoisks skolas direktors,
               1924/1926. Rzeknes skolu rsts,
               1926/1934. Latvijas skolotju slimo kases rsts,
               1928/1934. Rgas pilstas I slimncas direktors,
               1934/1940. Privtpraks,
               1940/1941. Latvijas Universittes docents,
               1941. privtpraks,
               1943. Skolas 13-7.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-9.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

DAMSONS Mrtiš Mrtia d., tlbraucju kapteinis.
                 * 1863. X 18. Duntes pag.
                 1885. beidzis Ainau jrskolu,
                 1888/1892. burinieka “Rota” strmanis,
                 1890. tlbraucja kapteia diplomu, eksternis.
                 Avots:     A. Popes arhvs.
                      
DAMSONS Mielis Mrtia d., tlbraucju kapteinis.
                 * 1863. X 18.  Duntes pag.

                 1891. Ainau jrskolu, tlbraucju kapteinis,
                 1886/1887. burinieka “Peter Paul” strmanis,
                 1894. burinieka “Der Kurlaender” strmanis,
                 1904. Burinieka “Dzimtene” kapteinis,
                 1919. Latvijas kara flotili j uz kua “Hamburg”.
                 Avots:     A. Popes arhvs.

ADAMSONS Roberts Hermanis Roberta d., bvinenieris.
                 *1880. IV 23. Rozbeu pag. + 10.01.1935. Rg
                 1893/1900. Beidzis: Rgas pilstas relskolu,
                 1900/1911. Beidzis: Rgas politehnikumu, inenieris konstruktors,
                 1910/1915. Rgas Orlas dzelzcea virsvaldes inenieris,
                 1915. VIII Kara dienest, Ziemeu frontes stratisko kara ceu V iecirki,
                              Kurzem un Kauas guber,, darba vadtjs,
                 1915/1917.  Ziemeu frontes II kara ceu un tiltu nodaas priekšnieks,
                 1917. vcu gst,
                 1919. IX 07./1920. I 15. Ostas bvju virsvaldes saimniecbas nodaas priekšnieks,
                 1919. X Latvijas Universittes Arhitektras fakulttes docents,
                 1924/1927. Arhitektras fakulttes padomes sekretrs un LU padomes loceklis,
                 1930/1932. Arhitektras fakulttes veckais docents un dekns
                           un LU padomes loceklis,
                 1935. I 13. apbedts mea kapos Rg, dz. Dzirnavu 74, Rg.
                 Latvijas arhitektras biedrbas biedrs,
                 Korporcijas Selonija paldzbas biedrbas filistrs.
                 Avots:     „Album Academicum”, R., 1912.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Jaunks Zias” #9/1935, #10/1935.;
                              „Pdj Brdi’ #9/1935.;
                              „Universitas” #2/1935.

ADATA Krlis, inenieris miis.
                  *1910. IV 18. Trikates pag.; Milda dz. Rolapa
                  1936. IX 17.  Beidzis: Latvijas Universitti, inenieris miis,
                  1939. V 04. Tirdzniecbas rpniecbas departamenta Rpniecbas nodaas 
                            inenieris,
                  1940. IX 30. Atbrvots, ministrijas likvidcijas d.
                  Avots:      LVVA 6824-1-24-7.

ADATIŠ Jnis, tlbraucju kapteinis.
               * 1889. XII 30. Sunkstes pag. + 1970. VII 19. Liepj.
               1920. beidzis Baku jrskolu,
               1929/1930. tvaikoa „Regent“ 2. strmanis,
               1930/1940. skolotjs Liepjas zvejniecbas skol,
               1932. Liepjas jrskolas mcbas velkoa „Juris“ kapteinis,
               1932. Kr. Valdemra jrskolas pedagogs,
               1932. mcbu burinieka „Jrnieks“ 1. strmanis,
               1932/1940. Aizsargu organizcij,
               1936. III 25. Liepjas XV aizsargu pulka Jras diviziona strmau virsnieks,
               1936/1951. Liepjas bkas uzraugs,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
               1939. III 28. Liepjas XV aizsargu pulka Jras diviziona navigcijas
                              dienesta vadtjs,
               1950/1959. LPSR Zivrpniecbas ministrijas mcbas kombinta filil Liepj.
               Avots:       LVVA 1640-1-526-173.;
                              Arvja Popes arhvs.

 

ADELHEIM Romns, Dr. med., profesors.
               * 1881. VIII 14. Rvel + 1938. XI 07. Rg.  
               1901. beidzis Rveles Nikolaja imnziju,
               1901/1907. beidzis Trbatas Universitti, patoloisk anatomij,
               1907/1910. Trbatas patoloisk institt, prosektora palgs,
               1910/1913. Greisfsvaldes un Minhenes pataloijas institt, zintniskais ldzstrdnieks,
               1913/1914. Berlnes Koha injekcijas slimbu institt, zintniskais ldzstrdnieks,
               1913. Vcu patologu biedrbas valdes loceklis,
               1914/1919. Rgas pilstas 2. slimncas prosektors,
               1914/1919. Pastera institta dibintjs un vadtjs,
               1918/1920. Sarkalnkalna vjprtgo iestdes prosektors,
               1918. Rgas pilstas veselbas komisijas loceklis,
               1920/1924. urnla „Russkij Vra“ ldz izdevjs,
               1920. Latvijas Universittes patoloisks anatomijas katedras docents,
               1923. ieguva Dr. med. grdu,
               1925. ievlts par patoloisks anatomijas profesoru,
               1929. Kr. Valdemra 34,
               1935. Kr. Valdemra 33.
               Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929; 1935.;
                              „Students“ # 4/1938.;
                              „Universitate“ # 16/1938.

ADELOVS Bernhards Ja d., sabiedrisks darbinieks.
               *1896. XI 15. Rg [1940. Avots]; S. Emlija dz. Kalniš
               1917/1918. Latviešu strlnieku rezerves pulka strlnieks,
               1926/1940. Aizsargu organizcij,
               1926. IV 01. Ilkstes XII aizsargu pulka adjutants,
               1930. VI 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
               1931. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #2651,
               1939. V 12. apbalvots: Viestura ordea V širu #264,
               1940. III 15. pieširts uzvrds Avots,
               Ilkstes apria priekšnieka kancelejas sekretrs,
               Veco latviešu strlnieku biedrbas Daugavpils nodaas valdes loceklis.
               Avots:       LVVA 1640-1-1910-21.;
                              „Latvijas Kareivis” #116/1926.;
                              „Aizsargs” #6/1930.;
                              „Latviešu Strlnieks” #13/1934.;
                              „Valdbas Vstnesis”  #108/1939., #64/1940.;
                              www.latgalesdati.lv

DIŠ Austra dz. Vaivads, farmcijas maistrs.
               * 1914. V 09. Rg
               1940. I 13. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte,
               1940. IX 25. farmcijas maistre.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

DIŠ Zelma dz. Uptis, rste.
               * 1898. VIII 28. Jaunlaicenes pag. 
               1926. XII 13. beigusi Latvijas Universitti,
               1926/1940. Aizsargu organizcij,
               1926/1934. Veclaicenes Apukalna rajona rste,
               1934/1944. Jaunlaicenes Veclaicenes rajona rste,
               1930/1940. Valkas aizsargu pulka I eskadrona rste,
               Jaunlaicenes pagasta „Upšu“ mju pašniece.
               Avots: LVVA P1023-2-18-40, 1640-1-523-251.;
               „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

DMINE Anna, juriste.
               Sk. Ripke Anna.

DMINIS Ernests, ceu tehniis.
               * 1903. XII 09.
               1929/1930. Rzeknes kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
               1932/1940. Aizsargu organizcij,
               1936. XII 14. Abrenes XIX aizsargu pulka Balvu aizsargu nodaas
                              vada komandieris,
               1940. Balvu aizsargu nodaas priekšnieks,
               Apbalvots ar Aizsargu organizcijas medalu Par Centbu,
               Šoseju un zemes ceu departamenta XIII rajona ceu inenieris,
                              veckais tehniis,
               Avots:       LVVA 1640-1-528-274.
                   
ADMINIS Gustavs, veterinrrsts.
               *1895. V 28. Mazsalacas pag.
               Beidzis Narvas imnziju,
               Beidzis Latvijas Universitti,
               1919/1920. Zemgales divzijas veterinrrsts,
               1927/1940. Aizsargu organizcij,
               1933. II 21. apbalvots ar triju Zvaigu ordea V šru,
               1935. XI 16. apbalvots ar Aizsargu organizcijas „Nopelnu Krustu”,
               1937/1940. Rgas aizsargu pulka veckais veterinrrsts,
               1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
               Zemkopbas ministrijas Veterinras prvaldes dzelzceu un ostas veterinrrsts,
               Dz. L. Altonovas 38 a.
               Avots:       LVVA 1640-1-522-14.

DOLFS Krlis Mrtia d., sabiedrisks darbinieks.
               * 1888. VIII 09. Ulmales pag. [Adolfijs] + 1942. I 12. Vjatlag, Krievij
               1919/1920. Bauskas kjnieku pulka karavrs,
               1919/1920. Aizsargu organizcij,
               1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
               1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu medau,
               1929. XI 13. Apbalvots ar Triju Zvaigu ordea I pakpes Goda zmi,
               1937. VII 19. Aizputes VI aizsargu pulka Ulmales pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
               1941. VI 14. deportts,
               Apbalvots ar Statistisks prvaldes Goda zmi,
               Ulmales pagasta Revzijas komisijas priekšsdtjs,
               Ulmales lopkopbas prraudzbas biedrbas Revzijas komisijas priekšsdtjs,
               Ulmales pagasta Mareviu mju pašnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-522-441.;
                              „www.nekropole.lv”
              
              
              
DOLFS Pteris, skolotjs.
               * 1859. X 22. + 1936. V 11.
               1875/1879. beidzis Baltijas skolotju seminru,
               1879. Vestienas pareizticgo draudzes skolas skolotjs,
               1890. Sausnjas ministrijas skolas skolotjs,
               1913. Suntau pagasta skolas skolotjs vlko pamatskolas przinis,
               1926. pensionts.
               1936. apbedts Sausnjas kapos.
                    Avots:       „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.

AGRONOMOVS Natlija Dz. Vtols, skolotja.
               *1869. IX 01. Jaunpils [Zaubes] pag. + 1969. V 20. Rg
               1887.  Rgas  Lomonosova imnzij ieguva skolotjas tiesbas,
               1888/1889. Rgas Stegamnes privta imnzij,
               1889/1892. Rgas Garcas privta imnzij,
               1892/1900. Rgas Ptera un Pvila augstk sieviešu pamatskol,
               1902/1903. Rgas Stabuša privtimnzij,
               1904/1917. Rgas pilstas brvsakumskol,
               1919. I 01. Rgas pilstas krievu pamatskolas przine, Jaroslavas [Ludzas] iel skolotja,
               1929. XI 13. apbalvota: Triju Zvaigu ordea V širu #1962,
               1929/1935. Rgas pilstas III pamatskolas [Ludzas iel 13] przine,
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              www.russkije.lv

AIGARS Jnis Oto d., bvinenieris.
               * 1903.V 24. Vidsmuias pag.; S. Austra dz. Runga
               1935. IX 13. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti,
               1936/1940. Aizsargu organizcij,
               1936. XII 18. Ilkstes apria bvinenieris,
               1936. XII 18. Ilkstes XII aizsargu pulka topogrfs,
               1937. VIII 01. Rzeknes XVII aizsargu pulka Štba rotas vada komandieris,
               1939. XI 15. Pulka nekustamo pašumu przinis,
               1939. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
               Bijis Ilkstes apria bvinspektors,
               Rzeknes apria bvinspektors.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-69., 1640-1-527-323.;
                              LVA 1987-1-15422.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.

AIGARS Krlis, tlbraucju kapteinis.
               * 1908. V 25. Vidsmuias pag.
               1926/1927. uz moto burinieka „Eurasia“ matrozis,
               1930/1931. uz tvaikoa „Onda“ veckais matrozis,
               1931/1932. tvaikoa „Curonia“ 2. strmanis,
               1932. beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
               1934/1935. uz tvaikoa „Curonia “ 2. strmanis,
               1935/1936. tvaikoa „Regent“ 2. strmanis,
               1936/1940. tvaikoa „Abgara“ 1. strmanis.
               Avots:       A. Popes arhvs.

AIRE Elize Veronika, dz. Veinbergs, rste
               *1899. III 05. Dobeles pag. [agrk Šusters] ; V. Jnis, cand. math.
                              + 1982. X 26. Sidnej, Austrlij
               1926. beigusi Latvijas Universitti,
               1926/1927. Piltenes pilstas un Zras pagasta rajona rste,
               1930/1941. Sarkan Krusta veselbas kopšanas rste,
               1940. maints uzvrds Aire,
               1941. Jkabpils pilstas skolas rste.
               Avots:       LVVA P1033-2-20-10.;
                              „Valdbas Vstnesis” #47/1940.;

AIRE Jnis, cand. math.
                    * 1898. VII 13. doles pag. [agrk Šusters]; S. Elze dz. Veinbergs
                    1920/1921. Latvijas armijas karavrs,
                    1927. beidzis Latvijas Universitti, cand. math.,
                    1936/1940. Aizsargu organizcij,
                    1939. IV 17. Jkabpils IV aizsargu pulka Štba rotas misk dienesta vadtjs,
                    1939/1940. Jkabpils pilstas revzijas komisijas loceklis,
                    1940. II 27. uzvrds Aire,
                    Jkabpils pilstas komercskolas un imnzijas inspektors,
                    Latvijas aerokluba 39.ldkopas vadtjs,
                    Latvijas Sarkan Krusta Jkabpils nodaas valdes loceklis,
                    Nampašnieks Smilšu iel #21a, Jkabpil.
                    Avots:        LVVA 1640-1-521-265.;
                                        „Daugavas Vstnesis” #49/1940.;
                                        „Pašvaldbas Balss” #11/1939.

AIŠPURS Pavls, rsts.
                *1916. IV 01. Pterpil
                1943. II 16. Beidzis Latvijas Universitti,
                1943. Naujienas pagasta rsts
                Avots:       LVVA P1023-2-20-12.

AIVARS Arvds Fria d., tiesnesis.
               * 1899. III 06. Stiu pag. [agrk Borgs]; M. Anna, S. Alvne dz. Ozols
               1919/1921. Liepjas kjnieku pulka karavrs,
               1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
               1923. beidzis Latviešu jaunatnes savienbas vidusskolu,
               1923/1933. darbvedis Rgas valsts kultrtehniskaj vidusskol,
               1923/1933. Beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1933. Tiesu palt tiesamatu kandidts,
               1934/1940. Liepjas apgabaltiesas Kuldgas iecirka tiesnesis,
               1939/1940. Aizsargu organizcij,
               1940. III 18. Kuldgas XIV aizsargu pulka Tieslietu przinis,
               Korporcijas Beveronija filistrs.
               Avots:       LVVA 1640-1-526-2.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1999.

AIVARS Arvds Fria d., tiesnesis.
               * 1899. III 06. Stiu pag. [agrk Borgs]; M. Anna, S. Alvne dz. Ozols
               1919/1921. Liepjas kjnieku pulka karavrs,
               1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
               1923. beidzis Latviešu jaunatnes savienbas vidusskolu,
               1923/1933. darbvedis Rgas valsts kultrtehniskaj vidusskol,
               1923/1933. Beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1933. Tiesu palt tiesamatu kandidts,
               1934/1940. Liepjas apgabaltiesas Kuldgas iecirka tiesnesis,
               1939/1940. Aizsargu organizcij,
               1940. III 18. Kuldgas XIV aizsargu pulka Tieslietu przinis,
               Korporcijas Beveronija filistrs.
               Avots:       LVVA 1640-1-526-2.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1999.

AIVARS Hugo, provizors.
                * 1880. V 04. Rg [agr. ls Sutte]+ 19401. VIII 31.  Vjatlag, Krievij
                1902/1905. Rgas Aleksandra aptiekas mceklis,
                1905/1906. Rgas Pvila aptiekas palgs,
                1906/1907. Rgas Krauzes aptiekas palgs,
                1907/1908. Rgas Treidena aptiekas palgs,
                1908. beidzis Trbatas universitti, provizors,
                1908/1909. Pterburgas Anikovas aptiekas prvaldnieks,
                1909/1912. Pterburgas Krslia aptiekas provizors,
                1912/1913. Rgas ertrdes aptiekas prvaldnieks,
                1913/1915. Ilkstes aptiekas prvaldnieks,
                1913/1914. Ilkstes aptiekas nomnieks,
                1914/1915. Ilkstes aptiekas pašnieks,
                1915/1917. Ziemeu frontes medicniskas nozares vadtjs,
                1917/1921. Krievijas Sarkan Krusta galvens noliktavas vadtjs,
                1922/1941. Ilkstes aptiekas prvaldnieks,
                1922/1940. Ilkstes aptiekas pašnieks,
                Avots:       LVVA 2984-1-423-65.;
                                www.nekropole.lv

AIVARS Marers Ptera d., jurists.
               * 1915. VIII 10.; M. Lilija dz. Kalniš skolotja, S. Zenta dz. Meija.
                              + 1965. IX 11. Melburn.
               1933. beidzis Franu liceju Rg,
               1933/1934. LU tautsaimniecbu,
               1934/1942. LU tiesbu zintnes,
               Zvrinta advokta palgs Bausk vlk Austrlij.
               Fraternitas Metropolitana biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

AIVARS Pteris Jkaba d., skolotjs.
               * 1880. III 02. Lazdonas pag.;[agr. uaks]; M. Ilze, S. Lilija dz. Kalniš – skolotja
                              .+ 1970. XII 02. Toronto.
               1896. beidzis Lazdonas ministrijas skolu,
               1896/1900. beidzis Baltijas skolotju seminru,
               1900/1904. Rozbeu Ruckas ministrijas skol – skolotjs,
               1904/1906. Liepjas kara ostas pirmmcbas skol – skolotjs,
               1905/1912. beidzis Pterpils Universittes Matemtikas un fizikas fakultti,
               1912/1915. Liepjas biru komercskol – skolotjs,
               1915/1920. Donas apgabala Urupinas staicas imnzij un Popkova relskol – skolotjs,
               1920. Rgas pilstas 4. imnzijas – skolotjs,
               1920/1921. Olava komercskol – skolotjs,
               1921/1940. Prdaugavas valsts vidusskolas direktoru,
               1922. Prdaugavas valsts vidusskola prd. par Rgas 2. valsts vidusskolu,
               1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV šru # 461,
               1931. Rgas 2. valsts vidusskola brt. par Rgas 2. valsts imnziju,
               1938. IX 23. stdts no Izgltbas ministra apbalvots ar Atzinbas Krusta III šru,
               1940/1941. Rgas 1. valsts imnzij – skolotjs,
               1941/1944. Rgas 2. valsts imnzijas direktors,
               1944/1970. Vcij un Kand.
               Vidusskolas skolotju biedrbas biedrs,
               Latvijas nacionlo skolotju savienbas biedrs,
               Latvijas skolotju II krjaizdevu sabiedrbas biedrs,,
               Latvijas skolotju kooperatv biedrs,
               Korporcijas „Fraternitas Metropolitana“ filistrs.
               Avots:       LVVA 1632-2-363-103.;
                              „genskalna imnzija“, R. 2006.;
                              „Baltijas skolotju seminrs“, R. 1940.

AIVARS Pteris, rsts.
               * 1900. V 31. Lazdonas pag.
               1926. beidzis Latvijas Universitti, irurij,
               1926/1927. Latvijas Universittes irurisks klnikas subasistents,
               1927/1944. Jkabpils apria slimncas rsts,
               1927/1944. Jkabpil, Smilšu 125.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-11.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AIZDZERDZIS Erna dz. Dzentis, rste.
               * 1896.
                    1927. beigusi Latvijas Universitti,
               1929/31. Silju ambulanc, Jkab. apr.
               1935.Rznas mui,
               1939. Brzgales pag., Rzeknes apr.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AIZDZERDZIS Konrds, ierdnis.
               *1899. III 28. Dzelzavas pag.
               1919/1921. Latgales divzijas štba pasta ierdnis,
               1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
               1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu jubilejas medau,
               1937/1940. Csu aizsargu pulka štba bataljona kasieris,
               1938. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru,
               apbalvots ar Latvijas Vanagu „Nopelnu zmi“,
               Latvijas bankas Csu nodaas grmatvedis,
               Veselbas veicinšanas biedrbas Csu nodaas priekšnieks,
               Latvijas iekš misijas Csu nodaas priekšnieks
               Latvijas pretalkohola biedrbas Csu nodaas priekšnieks,
               Bru kapu komitejas Csu nodaas valdes loceklis,
               Csu pilstas latviešu draudzes padomes loceklis,
               Latvijas Vanagi 12. Csu novada valdes loceklis,
               Latvijas aerokluba Csu nodaas priekšnieks,
               Latvijas Sarkana Krusta Csu nodaas revzijas komisijas priekšnieks,
               Csu visgs biedrbas Csu nodaas revzijas komisijas loceklis,
               Vidzemes apgabala patronta biedrbas Csu nodaas revzijas komisijas loceklis.
               Avots:       LVVA 1640-1-525.

 


              
AIZKRAUKLIS  Ludis, skolotjs.
               *1870. I 26. Auru pag. [agrk: Blumbergs] + 1932. V 05. Rg
               1889. Beidzis: Jelgavas relskolu,
               1889/1891. Apdrošinšanas sabiedrba Rossija Maskav,
               1891. ieguva relskolas skolotja tiesbs pie Maskavas Universits,
               1891. kara dienest,
               1906. bru Nobelu sabiedrb,
               1906/1912. Pterburgas Universitt, dabas zinbu students,
               1908. VII 01. Skolotjs Pterburg,
               1920. VII 01. Rgas pilstas I imnzijas skolotjs,
               1923. pieširts uzvrds: Aizkrauklis,
               1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #2365.
               Rgas Dievturu draudzes vecko padomes loceklis,
               Korporcijas Fraternitas Petropolitana filistrs.
               Avots:       LVVA 1632-2-347.;
                              „Universitas”  (/1932.;
                              „Labietis” #1/1933.

AIZPORS APLIS Aleksandrs Ptera d., pulkvedis leitnants.
                * 1888. I 25. Paneveas apr.; S. Ludmla dz. Zaharuks.
                                + 1960. VI 24. Ludvigsburg, Vcij [Aišpor aplis]
                Beidzis Sopovas lauksaimniecbas skolu,
                1912. Artilrijas 21. brigdes brvprtgais,
                1913. apbalvots ar gaiši bronzas medau Romanovu cilts 300. gadu
                                valdšanas piemiai,
                1913. atvaints,
                1914. VIII 15. Rezerves 135. Bataljona karavrs,
                1915. VIII 22. beidzis Mcbas komandas kursu,
                1915. IX 15. Saratovas praporšiku skolas junkurs,
                1915. XII 13. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
                1915. XII 23. Rezerves 131. Kjnieku bataljona Rotas (IV) jaunkais virsnieks,
                1916. I 10. Latviešu strlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunkais virsnieks,
                1916. I 26. Rotas (XII) jaunkais virsnieks,
                1916. III 01. Rotas (XII lit. B) komandieris,
                1916. VI 30. Apsardzes komandas priekšnieks,
                1916. VII 02. – 11. Kara policijas komandas priekšnieks,
                1916. VII 06. Rotas (I) komandieris,
                1916. VIII 02. izgja no bataljona,
                1916. VIII 02. Bauskas latviešu strlnieku bataljona Rotas (III)
                                jaunkais virsnieks,
                1916. IX 19. Mcbas komandas jaunkais virsnieks,
                1916. XII 31. Mcbas komandas priekšnieks,
                1917. I. 15. paaugstints podporuiks pakp izd. 1916. XII 06.,
                1917. III 15. Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks,
                1917. III 25. beidzis tranšeju lielgabalu kursus,
                1917. VIII 18. paaugstints poruiks pakp izd. no1917. IV 06.,
                1917. IX 05. apbalvots Sv. Staislava ordea III. širu ar špiem un banti,
                1917. XI 26. skaits prombtn,
                1918. II 21. vcu gsta Valmier,
                1918. X 20. izbdzis no gst,
                1919. I 20. mobilizts Maskav Sarkanas armijas Brigdes
                                saites komandas priekšnieks,
                1919. VI 02. dezertjis,
                1919. VI 05. Ziemelatvijas rezerves bataljona Rotas (VIII) jaunkais virsnieks,
                1919. VI 25. Jelgavas (Siguldas) kjnieku pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1919. IX 12. Liepjas garnizona dienest,
                1919. XI 04. piekomandts pie Grobias kjnieku bataljona virsnieks,
                1919. XI 01. Grobias (Dobeles) kjnieku pulka Rotas (I) komandieris
                                ( Siguldas kjnieku pulka Rota (VIII) ieskaitta pulka),
                1919. XI 21. Bataljona (I) komandieris,
                1919. XII 20. paaugstints kapitns pakp izd. 1919. X 14.,
                1920. II 26. Grobias kjnieku pulks prdvts par Dobeles kjnieku pulku,
                1920. III 24. – IV 03. Pulka komandiera vietas izpildtjs,
                1921. III 05. Rotas (II) komandieris,
                1922. I 16. apbalvots ar Lplša kara ordea III širu # 834,
                1927. X 06. beidzis Virsnieku kursus,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1929. I 08. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. Gadu jubilejas medau,
                1929. VI 25. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 1646,
                1930. XI 05. beidzis Virsnieku kursus,
                1934. II 05. Aizputes kjnieku pulka Bataljona komandieris,
                1934. II 01. paaugstints pulkvedis leitnants pakp izd. 1934. II 01.,
                1938. atvaints,
                1939/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. I 13. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štba bataljona komandiera palgs,
                1944. Rietumu sabiedroto armiju palgvienbu sardu rot Ludvigsburg.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-4, 5601-1-73., 5601-2-19.;
                                Latviešu strlnieku II brigdes pavles # 190./1917., # 194./1917.,
                                Latviešu strlnieku rezerves bataljona pavles # 12/1916.,
                                                # 26/1916., # 182/1916., # 191/1916., # 223/1916.;
                                Bauskas latviešu strlnieku bataljona pavle # 218/1916.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu strlnieks”, 2559, 2185, 2187. lpp.;
                                „Latvijas armijas augstkie virsnieki”, R., 1998.


              
AIZKRAUKLIS Valdis, rsts leitnants.
                * 1905. VIII 28. Pterburg
                1930. beidzis Latvijas Universitti, Sieviešu slimbs  un dzemdbu paldzb,
                1931. VII 03. paaugstints rsta leitnants pakp, virsnieka vietnieks,
                1931/1938. Rgas pilstas I slimncas rsts,
                1932/1940. Šampetera rajona rsts,
                1935. Kuldgas 50,
                1938/1940. Rgas aizgdbas prvaldes rsts,
                1939. IX 25.-XI 05. Kara sanitr noliktava virs štat,  rsts leitnants,
                1939. Brvbas 2/4.
                1941. II 17. Prdaugavas poliklnikas rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-13.;
                                „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1931.; 1939.;
                                V. Eichenbauma arhvs #drs Ptera d., pulkvedi leitnants.
                * 1888. I 25. Paneveas apr.; S. Ludmla dz. Zaharuks.
                                + 1960. VI 24. Ludvigsburg, Vcij [Aišpor aplis]
                Beidzis Sopovas lauksaimniecbas skolu,
                1912. Artilrijas 21. brigdes brvprtgais,
                1913. apbalvots ar gaiši bronzas medau Romanovu cilts 300. gadu
                                valdšanas piemiai,
                1913. atvaints,
                1914. VIII 15. Rezerves 135. Bataljona karavrs,
                1915. VIII 22. beidzis Mcbas komandas kursu,
                1915. IX 15. Saratovas praporšiku skolas junkurs,
                1915. XII 13. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
                1915. XII 23. Rezerves 131. Kjnieku bataljona Rotas (IV) jaunkais virsnieks,
                1916. I 10. Latviešu strlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunkais virsnieks,
                1916. I 26. Rotas (XII) jaunkais virsnieks,
                1916. III 01. Rotas (XII lit. B) komandieris,
                1916. VI 30. Apsardzes komandas priekšnieks,
                1916. VII 02. – 11. Kara policijas komandas priekšnieks,
                1916. VII 06. Rotas (I) komandieris,
                1916. VIII 02. izgja no bataljona,
                1916. VIII 02. Bauskas latviešu strlnieku bataljona Rotas (III)
                                jaunkais virsnieks,
                1916. IX 19. Mcbas komandas jaunkais virsnieks,
                1916. XII 31. Mcbas komandas priekšnieks,
                1917. I. 15. paaugstints podporuiks pakp izd. 1916. XII 06.,
                1917. III 15. Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks,
                1917. III 25. beidzis tranšeju lielgabalu kursus,
                1917. VIII 18. paaugstints poruiks pakp izd. no1917. IV 06.,
                1917. IX 05. apbalvots Sv. Staislava ordea III. širu ar špiem un banti,
                1917. XI 26. skaits prombtn,
                1918. II 21. vcu gsta Valmier,
                1918. X 20. izbdzis no gst,
                1919. I 20. mobilizts Maskav Sarkanas armijas Brigdes
                                saites komandas priekšnieks,
                1919. VI 02. dezertjis,
                1919. VI 05. Ziemelatvijas rezerves bataljona Rotas (VIII) jaunkais virsnieks,
                1919. VI 25. Jelgavas (Siguldas) kjnieku pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1919. IX 12. Liepjas garnizona dienest,
                1919. XI 04. piekomandts pie Grobias kjnieku bataljona virsnieks,
                1919. XI 01. Grobias (Dobeles) kjnieku pulka Rotas (I) komandieris
                                ( Siguldas kjnieku pulka Rota (VIII) ieskaitta pulka),
                1919. XI 21. Bataljona (I) komandieris,
                1919. XII 20. paaugstints kapitns pakp izd. 1919. X 14.,
                1920. II 26. Grobias kjnieku pulks prdvts par Dobeles kjnieku pulku,
                1920. III 24. – IV 03. Pulka komandiera vietas izpildtjs,
                1921. III 05. Rotas (II) komandieris,
                1922. I 16. apbalvots ar Lplša kara ordea III širu # 834,
                1927. X 06. beidzis Virsnieku kursus,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1929. I 08. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. Gadu jubilejas medau,
                1929. VI 25. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 1646,
                1930. XI 05. beidzis Virsnieku kursus,
                1934. II 05. Aizputes kjnieku pulka Bataljona komandieris,
                1934. II 01. paaugstints pulkvedis leitnants pakp izd. 1934. II 01.,
                1938. atvaints,
                1939/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. I 13. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štba bataljona komandiera palgs,
                1944. Rietumu sabiedroto armiju palgvienbu sardu rot Ludvigsburg.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-4, 5601-1-73., 5601-2-19.;
                                Latviešu strlnieku II brigdes pavles # 190./1917., # 194./1917.,
                                Latviešu strlnieku rezerves bataljona pavles # 12/1916.,
                                                # 26/1916., # 182/1916., # 191/1916., # 223/1916.;
                                Bauskas latviešu strlnieku bataljona pavle # 218/1916.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu strlnieks”, 2559, 2185, 2187. lpp.;
                                „Latvijas armijas augstkie virsnieki”, R., 1998.

 

AIZPURTIS Aleksandrs Eduarda d., sabiedrisks darbinieks.
                 * 1891. III 22. Saikavas pag.; S. Marta dz. Konstants + 1964. Vcij
                  Beidzis: Rgas pilstas relskolu,
                 1918. Beidzis Trbatas Universittes matemtikas fakultti,
                 1919/1920. Alksnes izgltba biedrbas imnzijas skolotjs,
                 1920/1930. Alksnes imnzijas direktors,
                 1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV šru #1055,
                 1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas „Nopelnu Krustu”,
                 1939/1940. Madonas aizsargu pulka misk dienesta vadtjs,
                 1930. VIII 25. /1940. IX 05. Madonas imnzijas direktors,
                 1939. apbalvots: Latvijas Mazpulka Goda zmi,
                 1941/1944.  Madonas imnzijas direktors,
                 1944. Vcij,
                 Madonas rajona mazpulka veckais,
                 Madonas imnzijas 77 Mazpulka vadtjs,
                 Madonas pilstas bru tiesas priekšsdtjs.
                 Avots:     LVVA 1632-2-37, 1640-1-524-4.;
                           „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                           „Jaunks Zias” #192/1930.;
                           „Mazpulks” #10/1939.;
                           „Padomju Latvijas Skola” #2/1940.;
                           www.madonasmuzejs.lv

AIZPURIETIS Jnis, policijas krtbnieks.
               * 1904. X 18. Lvnos.
               1925/1926. Zemgales divzijas prvaldes kaprlis,
               1932/1940. Aizsargu organizcij,
               1936. I 23. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Gostiu pilstas
                              aizsargu nodaas priekšnieks,
               1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas „Nopelnu Krustu”,
               1939. IV 20. Aiviekstes pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
               1941. VI 14. deportts,
               Gostiu pilstas veckais policijas krtbnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-528-10.;
                              LVA 1987-1-16716.
              
AIZPURVS Jlijs, sabiedrisks darbinieks.
                 * 1892. XI 12. Lubnas pag.
                 1917. V 01. Beidzis Taškentas praopršiku skolu un
                           paaugstints praporšika pakp,
                 1918. XIII 12. Virsnieku rezerv, skolnieku rotas jaunkais virsnieks,
                 1919. V 12. Latgales inenieru rotas adjutants,
                 1921. atvaints,
                 1932/1940. Aizsargu organizcij,
                 1933/1939. Jkabpils aizsargu pulka VIII rotas komandieris,
                 1939/1940. Jkabpils aizsargu pulka VII rotas komandieris,
                 1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                 Robesargs.
                 Avots:     LVVA 1640-1-524-115.

AIZPURVS Oskars Ptera d., jurists.
               * 1902. IV 07. Lubnas pag.; T. zemkopis, M. Dora dz. Linuma, S. Aldona dz. Sprois.
                              + 1942. XI 10. Krievij.
               1919/1920. Latvijas brvbas cs, Lplša kara ordea kavalieris,
               1923. beidzis Rgas valsts vidusskolu pieaugušiem,
               1923/1925. LU mehniku,
               1925. miju,
               1928/1933. tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1933. miertiesnesis Sald,
               1935. Liepjas apgabaltiesas loceklis,
               1941. VI 14. apcietints Lubn,
               1942. nošauts Sverdlovskas apgabal.
               Korporcijas Ventonia filistrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

AIZSTRAUTS Aleksandrs Jkaba d., tlbraucju kapteinis.
               * 1880. XI 27. Slok + 1944. IV 07. Slok.
               1904. beidzis Mangau jrskolu,
               1921. burinieka „Wilhelm“ kapteinis,
               1930. tvaikoa „Everline“ kapteinis,
               1931. tvaikoa „Everene“ kapteinis,
               1936. tavikoa „Saule“ kapteinis.
               Avots:       A. Popes arhvs.

AIZSTRAUTS Krlis Jkaba d., tlbraucju kapteinis.
                 * 1878. V 31. Slok + 1978. III 05. Roester, ASV.
                 1904. beidzis Mangau jrskolu,
                 1904/1907. vadjis dadus Krievijas kuus,
                 1908. Azovas jr, tvaikoa “Produgol” kapteinis,
                 1914/1917. kara transporta kua “Kidin” strmanis,
                 1929/1931. tvaikoa “Everene” kapteinis,
                 1935/1939. tvaikoa “Saule” kapteinis,
                 1939. Jras dienu komitejas loceklis,
                 1959. izceoja uz  ASV.
                 Bijis Latvijas tlbraucju kapteiu biedrbas valdes loceklis.
                 Avots:                    A. Popes arhvs.

AIZUPIS  Matss, sabiedrisks darbinieks.
                  *1866. V 19. Pampau pag. [ar Aizupe]
                  Beidzis: saldus elementrskolu,
                  1911. IX 01./1940. Pampau krjaizdevu sabiedrbas valdes loceklis,
                  1938. stdts apbalvošanai: Atzinbas Krustu,
                  1939. V 12. apbalvots: Atzinbas Krusta I pakps Goda zmi #174,
                  Pampau pagasta vecka palgs,
                  Pampau pagasta vietnieku pulka loceklis,
                  Pampau pagasta padomes loceklis,
                  Lauksaimnieks Pampau pagast Tikšs.
                  Avots:     LVVA 1676-1-421-245.

AIZUPTE Alse dz. Sprvulis, rste.
               * 1905. XII 13.
               1932. beigusi Latvijas Universitti,
               1940. Rgas plistas brnu slimncas rste,
               1942. Pleskavas 83/85.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-14.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1935.; 1939.

AKERMANIS Alberts, leitnants.
                              Sk. Ziemelis Alberts.

AKERMANIS Eduards, Dr. med.
                * 1878. II 13. Bauskas pag.; S. Verena dz. Triguts, rste.
                                + 1954. VI 04. Hamilton, Kand.
                1907. I 14. beidzis Kazaas Universitti,
                1907/1914. Eengrves rsts,
                1914/1918. Bgu slimncas Css rsts,
                1919/1940. Csu apria un cietuma rsts,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV šru # 609,
                1928/1935. Csu un Madonas apria rsts,
                1931. IX 28. Csu X aizsargu pulka Bataljona (I) rsts,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu krustu,
                1941. I 01. Valsts sanitr rsts,
                1941.VII 04./1944.  Csu apria rsts,
                1944. Vcij,
                1950. Hamilton, Kand.
                Avots:       LVVA P1023-2-20-15., 1640-1-820.;
                                „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.;
                                „Daugavas Vanagi” #31/1944.;
                                „Latviešu rstu un Zobrstu Apvenbas Apkrtraksts” #75/1962., 
                                                #99/1971.;
                                V. Eihenbauma arhvs.

AKERMANIS Eduards. Ierdnis.
                *1881. III 12. Lielauces pag.; S. Margriete dz. Skrebenovs + 1936. XII 29. Rg.
                1897/1905. Rgas politehnisk institta kancelejas darbvedis,
                1902. ieguva mjskolotj tiesbas,
                1902/1903. Rgas Politehnisk institta bibliotekra palgs,
                1903/1905. Rgas Valmieras zemesgrmatas nodaas ierdnis,
                1904./1905. Valmieras miertiesas filil Rg, rakstvedis,
                1905/1914. Rgas politehnisk institta kancelejas darbvedis,
                1916/1918. Krievijas armij,
                1918/1920.  Latviešu bgu komitejas priekšnieks Ivanovovoznesensk,
                1920/1936. Latvijas Universittes veckais darbvedis,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju zvaigu ordea V šru # 1782.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Students“ # 7/1936.;
                                „LU raksti” R., 2016.,

AKERMANIS Margriete dz. Skrebenovs Miea m., ierdne.
               * 1887.  VII 22. Vecsaules pag.: V. Eduards, ierdnis. + 1972. IV 04. Rg;
               1902/1906. Beigusi V. Maldoa imnziju,
               1918/1920. Ivanovovoznesensks Politehnisk institta studente un
                              kancelejas vadtja,
               1918/1920. Ivanovovoznesensks latviešu bgu komitejas darbvede,
               1920. X 07. Latvijas Universittes Mehnikas fakulttes darbvede,
               1934. IX 28. apbalvota: Triju Zvaigu ordea V širu #3290,
               1944. Latvijas Universittes kancelejas przine,
               1946. vecka preparatore,
               1947. laborante,
               193. Metlu tehnoloijas katedras veck laborante,
               1957. pensionta.
               Apbedta: Matsa kapos Rg.
               Avots:       „Jaunks Zias” #24/1935.;
                              „LU raksti” R., 2016.
              
AKERMANIS Teodors, provizors.
               * 1857. VI 06. Kandavas pag., skolotja dls. + Pterburg.
               1878.-80. stud. Trbat, farmciju.
               Aptiekrs Kronštat un Pterburg.
               Avots:       „Latvieši un latvietes Krievijas augstskols“, Jelgav, 1908.

AKERMANIS Verna Eduarda m., rste.
                 *1916. X 14. Css; M. Verna, rste.
                 1940. beigusi Latvijas universitti,
                 1940/1941. Jelgavas psihiatrisks slimncas rste,
                 1941. Priekuu pagasta rste,
                 1941. VII 20. Jelgavas psihiatrisks slimncas rste.
                 Avots:     LVVA P1023-2-20-17.

.AKERS Bertolds Eduarda d., jurists.
               * 1911. X 23. Valk; T. dzelzcenieks, M. Emlija dz. Lielmane, S. Astrde dz. Upeniece.
                              + 1986. VIII 24. Toronto.
               1929. beidzis Rgas pilstas 1. vidusskolu,
               1929/1938. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1929/1932. Visprj apdrošinšanas sabiedrbas ierdnis,
               1932/1935. Angu valodas institta klaustjs,
               1938. Tieslietu ministrijas juriskonsultcijas loceklis, „Tieslietu Ministrijas vstneša“
                              tehniskais redaktors,
               Bgu gaits Vcij starptautiskaj bgu aprpes organizcij, vlk
                              Kand juriskonsults firm
               Management Consultj.
               Lettonija biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.
                   
IS Artrs, skolotjs.
                * 1887. XII 06./XI24. Vecpiebalgas pag. + 1981.
                1904. Beidzis Ropau draudzes skolu,
                1908. Valmieras skolotju seminru,
                1908. Umurgas draudzes skolas skolotjs,
                1909. Mdzlas Gulbres pagasta skolas przinis,
                1918. Ikšiles Turkalnes skolas przinis,
                1920. Suntau pamatskolas przinis,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3124.
                1933. t.p. amat.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.;
                                „Darba Balss” #54/1981.

IS Helmrs Augusts, tlbraucju kapteinis.
                  * 1908. II 14. Rg + 1972. VIII 25. Jrmal.
                 1937. beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
                 1937/1938. tvaikoa „Kaupo“ strmanis,
                 1939. tvaikoa „Saule“ strmanis,
                 1939. tvaikoa „Ogre“ kapteinis,
                 1940/1941. tvaikoa „Kandava“ kapteinis,
                 1941. tvaikoa „Amata“ kapteinis,
                 1941/1945. uz velkoiem „Lplsis“ un „Uzvara“,
                 1945. tvaikoa „Liepja“ kapteinis,
                 1951 Rgas zvejniecbas skolas mcbas kua kapteinis,
                 1955/1959. kapteinis instruktors Baltijas jras ceu prvald,
                 1959/1963. Rgas jras tirdzniecbas ostas kapteia vietnieks,
                 1963/1968. kapteinis instruktors Baltijas jras ceu prvald.
                 Avots:                    A. Popes arhvs.

 

AKMEKALNS Ansis Andreja d., jurists.
               * 1903. IX 05. Ventspil; T. galdnieks, M. Šarlote. + 1968. XI 27. Hrford, ASV.
               1922. beidzis Ventspils vidusskolu,
               1923/1926. karadienest,
               1926/1943. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1926/1943. skolotjs Liepj un Rg.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

AKMEKALNS Pteris, sabiedrisks darbinieks.
               S. Steinbergs Pteris.

AKMENS Irna dz. Slis, rste.
               *1914. XII 29. Css.
               1940. beigusi Latvijas Universitti,
               1940/1941. Latvijas Universittes interno slimbu klnikas laborante,
               1941. IX 01. Valsts Liepjas zdaiu nama rst asistente.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-18.

AKMENTIŠ Andrejs, skolotjs.
               *1874. XII 15. Grostonas pag.
               1892/1896. Beidzis: Baltijas skolotju seminru,
               1896. Lejasciema draudzes skol,
               1896/1900. Valmieras luteru draudzes akol,
               1900/1903. Ziemeru pagasta Kaktiu skolas przinis,
               1903/1906. Valkas pagasta skol,
               1906. Alsviu pagasta pamatskolas przinis,
               1929. t.p. amat,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #1985.
               Avots:       LVVA n1303-2-26.;
                              „Baltijas skolotju seminrs”, R., 1940.

AKMENTIŠ Eiens Roberta d., jurists.
               * 1911. V 31. Kaza; M. Helna. + 1944.
               1929. beidzis Rgas pilstas 1. imnziju,
               1929/1934. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1934/1935. kara dienest,
               1941. strdjis Latvijas PSR prokuratr,
               1941/1944. Sarkan armijas Latviešu strlnieku divzij.
               Miris no ievainojuma pie Krustpils.
               Fraternitas Lettica biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

AKMENTIŠ rika, farmcijas kandidts.
               * 1911. XI 13. Trapenes pag.
               1939. V 24. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidts.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

AKMENTIŠ Jnis Teodors, kuu mehniis.
               * 1902. III 11. Katlakalna pag.
               1929. beidzis Kr. Valdemra jrskolu, I klases kuu mehniis,
               1929. tvaikoa „Viesturs“ 1. mehniis.
               Avots:       A. Popes arhvs.

AKMENTIŠ Jnis Kra d., jurists.
               * 1904. Srenes pag.; M. Lba.
               1923. beidzis Jelgavas 1. valsts vidusskolu,
               1924/1933. LU tiesbu zintnes, mag. jur.
               Fraternitas Rusticana biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

AKMENTIŠ Pteris, skolotjs.
               * 1886. III 06. Apes pag.
               1903. beidzis Gaujenes draudzes skolu.
               1903/1905 Valmieras skolotju seminr,
               1907. izstrjis tautskolotja prbaudjumus. Dzvojis visu laiku vecku mjs.
               1915. gad izturjis Pterpil abitriju un tad pat iestjies Pterpils universittes vstures
                              filoloijas fakultt.
               1916/1918. Pasaules kar.
               1918. gada lielko dau dzvo tva mjs.
               1925/1932. Latvijas Universitt, kuras kursu beidzis ar vstures kandidta grdu.
               1933. vstures skolotjs Ilkstes valsts imnzij.
               Vadjis Apekalna lauksaimn. biedr. dziedtju kori.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

AKMENTIŠ Voldemrs, lauksaimnieks.
               *1903. IV 04. Lubnas pag.; M. Matilde, S. Elvra dz. Kutka.
               1931/1940. Lubnas pagasta „Brzkalnu“ mju pašnieks,
               Lubnas pagasta lauksaimniecbas biedrbas rajona veckais.
               Avots:       LVVA 1690-1-325-27.

AKSTERS Herberts, rsts.
               * 1889.
               1918. beidzis Tomskas Universitti,
               1929/1931. Subat.
               Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929; 1931.

AKURATERS Jnis Jura d., rakstnieks.
                    * 1876. I 13. Dignjas pag.; M. Drta dz. Spuis, S. Marija dz. Dišlers.
                                        + 1937. VII 25. Rg
                    Beidzis Jkabmiesta pilstas skolu ar mjskolotju tiesbm,
                    1898. skolotjs Elkšos,
                    1898. skolotjs Iršos,
                    1899/1901. Skolotjs Jumurd,
                    1901/1903. skolotjs Rg, Iuciem,
                    1903/1904. Maskav,
                    1905. arestts,
                    1906/1907. urnla „Pret sauli” izdevjs,
                    1907. arestts izstts uz Pleskavu,
                    1907/1908. Somij,
                    1915/1917. Daugavgrvas latviešu strlnieku bataljona/pulka strlnieks,
                    1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latviešu
                                        nacionldemokrtu partija,
                    1918. XI 18. Piedaljies Latvijas valsts proklamšan,
                    1919/1920. Izgltbas ministrijas Rakstniecbas un tetra nodaas vadtjs
                    1919. IX 23. ar viu rkojumu dibints Nacionlais tetris,
                    1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea III širu # 48,
                    1930/1934. Radiofona direktors
                    1932/1937. Latvijas PEN kluba valdes priekšsdtjs,
                    1933/1937. dzvo L. Altonovas 6a,
                    1937. Tvzemes balvas pirmais laurets,
                    Apbedts Mea kapos, Miera draudzes nodaljum.
                    Avots:        “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.
                                        “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                        “Es viu pazstu”, R., 1939.

ALBATS dolfs, tlbraucju kapteinis.
               * 108. IV 06. Rjien + 1967. XII 30. Hamburg, Vcij.
               1938. beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
               1938/1939. tvaikoa „Abava“ 2. strmanis,
               1941. izceojis uz Vciju,
               1941/1945. uz Vcijas tankkua Melnaj jr,
               1945/1950. nacion. partiznos,
               1950/1954. Vorkut, izstjum,
               1954. Vcij strdjis tirdzniecbas flot uz Krupa kuiem.
               Avots:       A. Popes arhvs.
                   
ALBATS Bruno Hermaa d., jurists.
                * 1908. VIII 17. Grenobl, Francij; M. Berta dz. Be, S. Austra. dz. Kava.
                                + 1995. V 05. ASV.
                1927. beidzis Rgas 1. valsts vidusskolu,
                1928/1934. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
                LU studentu padomes rlietu biroja sekretrs, tiesamatu kandidts Rgas
                                apgabalties, papildu miertiesnesis
                Liepj, miertiesnesis Skrveros.
                Bgu gaits Vcij, Baireitas latviešu komitejas priekšsdis,
                1949. ASV, Vašington, Pirms Vašingtonas latviešu draudzes priekšnieks,
                1951/1974. Amerikas latviešu apvienbas enerlsekretrs, PBLA Latvijas brvbas
                                fonda administrators,
                PBLA Tautas balvas laurets.
                Fraternitas Lettica biedrs.
                Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALBATS Hermanis, skolotjs, rlietu darbinieks.
               * 1879. IX 24. Veu pag.
               1898. beidzis Valmieras skolotju seminru,
               Studjis Maskav tautsaimniecbu un tiesbu zintnes,
               1909/1915. Baltijas un Dzimtenes vstneša ldzstrdnieks,
               1909/1918. Russkije Vedomosti ldzstrdnieks un redakcijas loceklis,
               1919. VII rlietu ministrijas juristkonsults,
               1920. VII rlietu ministra biedrs,
               1921. Latvijas univ. starptautisko tiesbu docents,
               1923 pilnvarots ministrs un enerlsekretrs,
               1925/1926. ministrijas prvaldnieks,
               1927. izdevis Latvijas lgumu krjumu.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

ALBERINGS Artrs, agronoms.
                * 1876. XII 26. Rjien + 1934. IV 26. Rg
                Beidzis Harkovas lauksaimniecbas vidusskolu,
                Norvija ieguva agronoma grdu,
                1910/1911. Rgas lauksaimniecbas centrlbiedrbas lauksaimniecbas
                                kursu vadtjs,
                1911/1917. Valmieras un Rjienas apkrtnes lopkopbas prraudzbas,
                                biedrbu vadtjs
                1917. Vidzemes zemes padomes loceklis,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latviešu
                                zemnieku savienba,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputts, Latviešu
                                zemnieku savienba,
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputts, Latviešu zemnieku savienba,
                                Saeimas priekšsdtja I vietnieks,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputts, Latviešu zemnieku savienba,
                                Saeimas priekšsdtja I vietnieks,
                1926. V 07. – XII 18. Latvijas Ministru prezidents
                1926. IX 10. – XII 18. Finansu ministrs,
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputts, Latviešu zemnieku savienba,
                1928. XII 01. – 1930. III 05. Zemkopbas ministrs,
                1929. XI 15. apbalvots ar Somijas „Baltas Rozes”nordea I širu,
                1931. III 27. – XII 05. Zemkopbas ministrs,
                Apbalvots ar Triju Zvaigu ordea II širu,
                Latvijas zirgu audzšanas biedrbas bijušais priekšsdtjs,
                Latvijas atjaunošanas sabiedrbas „Lats” biedrbas bijušais priekšsdtjs,
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922., R., 1925., 1928.
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viu pazstu”, R., 1939.

ALBERINGS Krlis Gusta d., skolotjs.
                *1849. III 18. Ternejas pag.; S. Ieva dz. Švalbe  +1936. III 01. Rjien.
                Beidzis: Rjienas draudzes skolu,
                1867. Valmier ieguva skolotja tiesbas,
                1867/1913.. Ternejas pagasta Pendigas skolas skolotjs,
                1913./1925. Skolotjs Rjien,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu #146,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu #1181.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Brv Zeme‘ #52/1936.

ALBERINGS Krlis, virsleitnants.
               * 1891. XII 06. Rjien + 1945. XII 22. Instenburg, Vcij
               1913/1918. Strlnieku V Sibrijas pulka strlnieks, instruktors,
               1919. II 26. Latvijas I atseviš eskadrona virsnieka vietas izpildtjs,
               1919. X 13. Csu kjnieku pulka instruktors,
               1919. XI 06. Partizu I pulka leitnants,
               1919. XII 29. Daugavpils kjnieku pulka leitnants,
               1921. V 28. atvaints,
               1921. apbalvots ar Lplša kara ordea III širu #1109,
               1924. VII 17. Daugavpils kjnieku pulka virsnieks,
               1827. beidzis Virsnieku kursus,
               1927. XI 17. paaugstints virsleitnants pakp izd. 1925. IV 15.,
               1929. IX 18. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 1791,
               1933. I 16. atvaints,
               1936/1940. Aizsargu organizcij,
               1937. VIII 19. Valmieras VIII aizsargu pulka Rjienas pilstas
                              aizsargu nodaas vada komandieris,
               Apbalvots ar Sv. Jura ordea III un IV širas krustu un IV širas medau,
               Nampašnieks Dzirnavu 6, Rjien.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-279.;
                              „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.

ALBERTIŠ Krlis, jurusts.
                    * 1889. XI 01. Rg + 1925. IV 28.
                    Beidzis Aleksandra imnziju Rg,
                    Beidzis Berlnes Universitti. kand. jur.,
                    Beidzis Breslavas Universitti, Dr. jur.,
                    1914/1918. Sabiedriskais darbinieks Rg,
                    1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Revolucionro
                                        socilistu partija,
                    1918. XI 18. Piedaljies Latvijas proklamšan,
                    Apbedts Lielajos kapos Rg, dzvo ertrdes 69/71.
                    Avots:        “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                        “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                        “Jaunks Zias” # 95/1925.

ALBERTS Anna dz. Cerps, rste.
               * 1899.     
               1930. beigusi Latvijas Universitti,
               1931/1935. Preios,
               1939. Limbaos.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1931.; 1939.

ALBERTS Eduards, skolotjs.
                  * 1872. Irlavas pag. + 1924. Beic, Krievij.
                  1888/1892. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                  1892/1895. skolotjs Seces pagasta skol,
                  1895/1915. Daugavpil  bij. relnieks Daugavpils ev. lut. draudze, organizjis
                            Daugavpils latviešu bazncas kori, sarkojis pirmos gargos
                            koncertus, ar kori piedaljies dziesmu svtkos,
                            bij. skolotjs
                  Daugavpils Zaharova vidusskol,
                  1915/1924. ar skolu evakuts uz Beicu, kur darbojas latviešu bgu un
                            kolonistu sabiedrb.
                  Avots:     „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.

ALBICKIS Kristofors, rezerves rsts kapitns.
               * 1875. V 09. Krievij
               1901. XI 15. beidzis Trbatas Universitti,
               1901/1904. Oknas rajona slimnca Podolijas guber,
               1904/1905. Letievas apria rsts, Podolijas guber,
               1905/1906. Obuhova slimnca Pterburg,
               1906/1907. Šliseburgas 15. kjnieku pulka jaunkais rsts,
               1908/1912. Lezjes slimncas un rajona rsts, Pterburgas guber,
               1912/1914. Pterburgas sanitr rsts,
               1914/1916. Leibgvardes mortiru diviziona rsts,
               1917/1918. Krievijas brvprtgo armij,
               1919/1920. Latvijas Sarkana krusta rsts,
               1920/1921. Dagdas rajona rsts,
               1921/1943. Lvnu pagasta rajona rsts,
               1939/1940. Aizsargu organizcij,
               1939. XII 21. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Jtnieku (I) eskadrona rsts,
               Nampašnieks Za # 39, Lvnos.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-19, 1640-1-528-6.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ABIKOVSKIS Stanislavs, fotogrfs.
               * 1901. III 07. Rzekn.
               1928. II 03. re. k fotogrfs Rg.
               Avots:       V. Eihenbauma arhvs.

ALECKIS Fricis, lauksaimnieks.
               *1893. + 1943. I 10.
               1944. Azviu pagasta „entes“ mju pašnieks.
               Avots:       „Kurzemes Vrds“ # 10/1943.

ALEIS Johans, provizors.
                * 1847.
                1877. beidzis Trbatas universitti.
                Darbojas: Gostiu, Dubultu, Majoru, Melluu, Bolderjas, Olaines,
                                Homeoptisk „Centrl“,
                Homeoptisk „Skorpiona“, Alksnes „Vec“ aptieks.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ALEJEVS Vasilijs, mctjs.
                * 1865. III 22.
                1889. VI 10. beidzis Pterpils gargo akadmiju,
                1889. IX 17. Vladimira eparhijas sieviešu skolas dziedšanas skolas skolotjs,
                1890. VII 19. Vladimira gargas skolas svto rakstu skolotjs,
                1891. XII 15. Baltijas skolotju seminra svto rakstu, dziedšanas un
                                slavu valodas skolotjs,
                1895. VIII 15. Ilkstes pareizticgo draudzes mctjs,
                1901. XII 20. Trbatas pareizticgo draudzes mctjs,
                1901/1918. Trbatas relskolas svto rakstu skolotjs,
                Avots:       „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.


ALEKSANDRJS Krlis, farmcijas maistrs.
               * 1907. V 29. Triktas pag.
               1940. V 25. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas maistrs.
               Darbojas: Gostiu aptiek.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ALEKSANDRJS Vitauts Ferdinanda d., jurists.
               * 1913. XI 24. Triktas pag., T. skolotjs, M. Elsbete dz. Veiss.
               1932. beidzis Valmieras valsts imnziju,
               1933/1940. LU tiesbu zintnes, mag. jur.
               Vienbas „Austrums“ un LU studentu juristu biedrbu biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALEKSANDROVS Jnis, kapteinis.
               Sk. Alzars Jnis.

ALEKSANDROVS Vasilijs, skolotjs.
               * 1867. I 09. Kuldg +1947. VIII 01. Rg
                 1881/1885. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                 1885/1894. Lazdonas pareizticgo draudzes skolas skolotjs,
                 1894/1907. Rgas Vissvto pareizticgo draudzes skolas skolotjs,
                 1907/1909. Rgas pilstas krievu pamatskolas Samarina iel skolotjs,
                 1909.  Rgas 1. krievu pamatskolas Sadovnikava iel skolotjs,
                 1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #1961,
                 1933. VII 31. pensionts.
                       Avots:                    LVVA 1303-2-26.;
                               „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.;
                              „Latvijas Pašvaldbu Darbinieks” #3/1933.;
                              www.russkije.lv

ALEKSEJEVS Vjaeslavs, skolotjs.
               *1871. IX 27./ X 09. Rvel
               1897. Beidzis: Maskavas Universitti,
               1897/1898. inij Novgorodas sieviešu imnzijas skolotjs,
               1899/1912. Maskavas lcj,
               1912/1917. Rgas Aleksandra imnzijas inspektors,
               1921/1925. Rgas Korti relimnzijas skolotjs,
               1925/1928. Mazsalacas skolu biedrbas vidusskol,
               1928. IX 01. /1944. Rgas Valsts II vidusskolas skolotjs,
               1930. I 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #2361.
               Avots:       LVVA 1632-2-346.;
                              www.russkije.lv

ALEKSEJEVS Vladimirs, bvinenieris.
               * 1900.VI 08. Maskavas gub.
               1936. I 10. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

ALEKSIS Edgars, sabiedrisks darbinieks.
               * 1910.IV 12. Taurupes pag.
               1932/1933. Aizputes kjnieku pulka rakstvedis,
               1936/1940. Aizsargu organizcij,
               1938/1940. Rgas aizsargu pulka Taurupes nodaas priekšnieks,
               Avots:       LVVA 1640-1-522-1.

ALENS KUNDENOVSKIS Eiens, provizors.
               * 1873. + 1931.
               1898. beidzis Trbatas universitti.
               Darbojas: Jelgavas „Gulbja“, Krslia „Centra“, Saldus aptieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ALKS Milda dz. Pinka, rste.
               * 1898.
               1924. beigusi Latvijas Universitti,
               1929/1931. Skaistkaln,
               1935/1939. Zaubes 2.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.
                   

ALKSNIŠ Ansis, dzelzs griezjs.
               * 1888. XII 30.
               1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitts),
                              Latvijas socildemokrtu strdnieku partija,
               Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.

ALKSNIS Andrejs Indria d., sabiedrisks darbinieks.
               * 1890. VIII 17. Nurmuias pag.; M. Anlze, S. Marija dz. Dambergs.
               Beidzis Maskavas pilstas skolu,
               1915/1918. Krievijas armij,
               1919. Latvijas armij,
               1919/1940. Nurmuias pagasta Tieu mju pašnieks,
               1922. Nurmuias savstarpjs apdrošinšanas biedrbas dibintjs
                              un Revzijas komisijas loceklis,
               1934. Nurmuias pagasta veckais,
               1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3995,
               1941. VI 14. deportts,
               Nurmuias lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
               Nurmuias bibliotkas biedrbas priekšnieks,
               Nurmuias krjaizdevu sabiedrbas priekšnieks,
               Nurmuias bazncas padomes loceklis.
               Avots:       LVVA 1303-2-76-57.;
                              LVA 1894-1-11458.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.

ALKSNIS Anna, rste.
               *1888. IX 17. Liepupes pag.
               1926. beigusi Latvijas Universitti,
               1928/1942. Skolu rste,
               1940. Rgas III brnu poliklnik.
               1941. Katrnas d. 3-2.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-20.

ALKSNIS Arvds, Dr. med.
               * 1910. V 21. Liepj + 1991. XII 19. Kresehta Sitij, ASV
               1929. Beidzis Francijas Turkuenas liceju,
               1929/1940. Aizsargu organizcij,
               1933/1940. Rgas aizsargu pulka IX Auto motociklu rotas rsts,
               1933. beidzis Latvijas Universitti, irurij,
               1933/1936. Latvijas Universittes irurisks klnikas jaunkais asistents,
               1936/1939. asistents,
               1938. V 05. ieguva Dr. med. grdu,
               1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordea V širu # 471,
               1940. IV 03. privtdocents,
               1940. II 01. Valmieras pilstas slimnc,
               1940. VII 01.-X 28. Rgas kara slimncas veckais ordinators,
               1968/1975. Latvijas zobrstu un rstu apvienbas priekšsdtjs, ASV,
               Nampašnieks Vilandes 13, Rg.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-20a., 1640-1-522-13, 1640-1-798-257.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1935.; 1939.;
                              „Students“ # 1/1938.;
                              „Brv Zeme” # 103/1938.

ALKSNIS Augusts, tlbraucju kapteinis.
               * 1881. II 09. Tjas pag. + 1960. I 15. Upsl, Zviedrij.
               1904. beidzis Ainau jrskolu,
               1904/1905. burinieka „Anna“ kapteinis,
               1907/1910. burinieka „Amalie“ kapteinis,
               1910/1917. burinieka „Alma“ kapteinis,
               1917/1920. burinieka „Urans“ kapteinis,
               1929/1931. tvaikoa „Ilga“ kapteinis,
               1932/1941. tvaikou „Laima“, „ilga“, Gaida“, „Arethusa“ kapteinis,
               1944. prcelies uz Zviedriju.
               Kuniecbas sabiedrbas „Gaida“ ldzpašnieks.
               Avots:       A. Popes arhvs.

ALKSNIS Austra, juriste.
               Sk. Liepia Austra.

ALKSNIS Eduards Jura d., jras virsleitnants.
               * 1877. X 01. Mangau pag.; S. Elza dz. Bajrs.
               Beidzis Rgas amatnieku skolu,
               Beidzis Manguu jrskolu,
               1898. X 29. Rgas apria I širas zemessargs,
               1905. beidzis Pterburgas elektrotehnisko skolu,
               1905. III 14. paaugstints jras praporšiks mehniis pakp,
               1905. V 01. Sibrijas flotes ekipa virsnieks,
               1905. V 07. Vladivostokas centrls elektrisks stacijas virsnieks,
               1905. V 28. Tvaikoa vakts priekšnieks,
               1905. VI 16. Dzirksteu telegrfa stacijas virsnieks,
               1906. I 01. Flotes rezerv,
               1914. VII 18. mobilizts,
               1914. VII 27. Baltijas II flotes ekipas virsnieks,
               1914. VIII 25. Saites nodaas virsnieks,
               1914. VIII 30. Baltijas jras saites virsnieks,
               1914. XI 23. Baltijas I flotes ekipas virsnieks,
               1914. XII 03. Kronštates galven elektrotehnia virsnieks,
               1914. XII 05. Kronštates ostas elektrotehnia palgs,
               1916. I 29. Transporta „Geagol” veckais kua mehniis,
               1916. XII 06. apbalvots ar Sv. Staislava ordea III širas ar špiem un banti,
               1917. II 01. Transporta „Kako” veckais kua mehniis,
               1917. III 18. Aizmugures jras pozcijas priekšnieka sevišu uzdevumu virsnieks,
               1917. prdvts par kara laika mimani mehnii,
               1918. III 16. atvaints,
               1919. VIII 09. Daugavpils kjnieku pulka virsnieks,
               1919. VIII 29. Jras daas virsnieks,
               1919. IX 16. Buksiera tvaikou „Baltija”, „Nadeda”, „Lielupe” mehniis,
               1919. XII 04. Kua „M-68” mehniis,
               1919. XII 04. apstiprints jras virsleitnants pakp izd. 1917. VII 19.,
               1920. V 22. Kara flotlijas flag mehniis,
               1920. XI 01. Kua „M” [„Virsaitis”] mehniis,
               1922. VI 01. atvaints, komandleitnants pakp,
               1923. III 07. Apstiprints rezerves vaktsleitnants pakp izd. 1917. VII 19.
               Avots:       LVVA 5601-1-111, 5601-2-25.;
                              V. Eichenbauma arhvs # 5768.
                                                           
ALKSNIS Elizabete Luze Jkaba d., sabiedriska darbiniece.
               *1873. II 13.; V. Jkabs, rsts.
               1907. Liepjas latviešu biedrbas priekšniece,
               1916/1918. Vitebskas latviešu bgu brnu patversmes vadtja,
               1919. Liepjas Sarkan Krusta priekšniece,
               1919. Ameriku brnu paldzbas komitejas Kurzemes nodaas priekšniece.
               Sieviešu paldzbas korpusa Liepjas nodaas priekšniece.
               Latvijas kristgs savienbas priekšniece.
               1935. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigu ordea III šru # 940.
               Avots:       LVVA 1303-2-82-4.

ALKSNIS Ernests Ja d., jurists.
                1895. X 12. Tjas pag.; T. kaljs, M. Emma dz. Brengule. + 1958. VIII 09. Rg.
               1915. beidzis k eksternis Aleksandra kadetu korpusu,
               1915/1918. 3. Kurzemes latviešu strlnieku pulk, etras reizes ievainots,
               1918/1920. Latvijas armij Studentu rot un 7. Siguldas kjn. pulk, apbalvots
                              ar Lplša kara ordei un paaugstints pulkvea leitnanta pakpe.
               1920/1939. kinotetra un minerldeu iestdes pašnieks Jelgav un jaunsaimniecbas
                              pašnieks Liepupe.
                    1920/1939. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1940. laboratorijas vadtjs Rg,
               1946/1948. Gruzij invaldu koopercijas sagdnieks,
               1948. juriskonsults Latvijas prtikas rpniecbas kantori Rg, vlk juriskonsults
                              citos uzmumos.
               Apbedts Mea kapos Rg.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

 

ALKSNIS Haralds, rsts.
               *1913. II 04. Odes
               1942. beidzis Latvijas Universitti,
               1942. Jelgavas III pilstas slimnc.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-20b.

ALKSNIS Irne, rste.
               Sk. Kraulis Irne
              

ALKSNIS Jnis, rsts.
               * 1882.
               1913. beidzis Trbatas Universitti,
               1929. Daugavpils kara slimnc.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.

ALKSNIS Jnis Mrtia d., jurists.
               * 1896. III 27. Roznu pag.; M. Elena. + 1970. Rg.
               1923. beidzis Rgas valsts vidusskolu pieaugušajiem,
               1923/1924. LU inenierzintnes,
                    1924/1942. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               Pasta un telegrfa departamenta inspektors.
               „Ventonia“ biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALKSNIS Jkabs Atta d., rsts pulkvedis, profesors, Dr. med.
               * 1870. VIII 22. Durbes pag.; S. Elizabete dz. SAkutulis. +1957. III 07. London
Beidzis: Liepjas Nikolaja imnziju,
               1890/1895. Beidzis Trbatas Universitti, irurij.
               1896/1897. Lazdonas draudzes rsts,
               1897/1909. Kara rsts Kovea garnizon,
               1901. titularais padomnieks,
               1902. koeijas asesors,
               1904. galma padomnieks,
               1904/1905. Krievu Jpanu kar,
               1907. ieguva Dr. med grdu,
               1907. Beidzis: Pterburgas kara medicnas akadmiju,
               1907/1914. sava privtklinik, pirm Liepj,
               1907/1910. Liepjas garnizona lazaretes irurgs,
               1910/1914. Liepjas pilstas valdes loceklis,
               1914/1916. Kjnieku 25. divzijas prsienama punkta galvenais rsts,
               1915. XII rezerves irurisk hospita virsrsts
               1915. kolijas padomnieks,
               1916/1918. Vitebskas kara hospita priekšnieks,
               1918. III atvaints,
               1918. Latvijas padomes loceklis,
               1918/1920. Liepjas slimncas rsts
               1919. III 25. Apsardzbas ministrijas sanitrs daas priekšnieks,
               1920. I Zemgales divzijas rsts, rsts pulkvedis,
               1920. VI 28. Latvijas Universittes docents,
               1920. XII 20. atvaints,
               1924. III 10. profesors,
               1927. IV 28. apbalvots ar Triju zvaigu ordea III šru # 139,
               1929/1939. Dz. Brvbas 2,
               1931. Aizsargu avicijas štba eskadrias rst,
               1935. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigu ordea II šru # 267,
               1940. VIII 22. pensionts,
               1943. Vilandes 17-4.
               1944. Vcij,
               1949. London,
               Apbalvots: Sv. Staislava ordea II širu,
               Apbalvots: Sv. Annas ordea III širu,
               Apbalvots: Sv. Staislava ordea III širu,
               Bij. „Liepjas Atbalss“ ldz izdevjs,
               Liepjas latviešu biedrbas bij. priekšsdtjs,
               Liepjas Sv. Annas draudzes padomes bij. priekšsdtjs,
               Latviešu nacionls padomes Vitebskas nodaas bij. priekšnieks,,
               Rgas pilstas valdes loceklis un veselbas nodaas bij. vadtjs,
               Korporcijas Lettonia filistrs.
                    Avots:       LVVA 1303-2-82-1., P1023-2-20-21.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939. ;
                                        „Latvijas armijas augstkie virsnieki’, R., 1998.

ALKSNIS Krlis Indria d., ierdnis.
                    *1895. III 27. Ropau pag.; S. Berta dz. Rezovskis
                    1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #437,
                    1935. bijis: Politiskas prvaldes Jelgavas rajona priekšnieks,
                    1935. Rgas prefektra II iecirka priekšnieks.
                    Avots:        „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                        „Jaunks Zias” #78/1935.

ALKSNIS Lcija, juriste.
               Sk. Andersons Lcija.

ALKSNIS Nora Voldemra m., juriste.
               * 1911. V 12. Tartu; T. advokts M. Paulne dz. Kalniš.   
               1928. beigusi Rgas pilstas 2. vidusskolu,
               1928/1936. LU tiesbu zintnes, mag. jur.
               „Daugaviete“ filistre.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALKSNIS Paulne, ierdne.
                *1905. V 15.
                Beigusi: Angu valodas instittu,
                1938. XI 16. apbalvota: Atzinbas Krusta I pakps Goda zmi #112,
                Latvijas stniecbas Parze stenogrfiste korespondente,
                Avots:       LVVA 2824-1-247-29.

ALKSNIS Rdolfs Jnis Ja d., senators.
               * 1888. IV 12. veles pag.; M. Karlne dz. Traubergs, S. Alma dz. Celmiš
                              + 1961. VI 09. Milvokos, ASV
               1912. beidzis Maskavas Universitte, juridisko fakultti,
               1912. Maskavas tiesu paltas II departamenta izmeklšanas tiesnesis,
               1912/1914. Tiesu paltas kancelejas prokurors,
               1914/1916. Departamenta sekretra palgs,
               1916/1918. Zemstes savienbas Rietumu frontes komitej,
               1918/1920. Maskavas tautas apgaismošanas komisarit,
               1920. V 26. k lnieks izstts Rga,
               1920. V 31. Tiesu paltas veckais tiesamatu kandidts,
               1920. VI 25. Jelgavas apgabaltiesas prokurora biedrs,
               1921. II 14. atvaints,
               1921. X 25. Rgas apgabaltiesas loceklis,
               1921. XI 10. Kriminlas III nodaas tiesnesis,
               1923. V 15. Kriminlas III nodaas przinis,
               1923. XI 03. Civilas I nodaas tiesnesis,
               1924. VIII 29. Civilas I nodaas tiesnesis,
               1924. IX 29. Civilas III nodaas tiesnesis,
               1927. XII 20. Tiesu paltas loceklis,
               1931. II 17. Senta Kriminl kascijas departamenta senators,
`              1931. IV 14. Administratv departamenta senators,
               1932. IV 08. Civil departamenta senators,
               1937. izstrd jauno Civilo likumu,
               1937. V 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea III širu #1080.
               1940. XI 01. Tieslietu tautas komisarita Tiesu iestu prvaldes
                              inspektors revidents,
               1940. XI 26. Atbrvots no senatora amata,
               1941/1944. Tieslietu enerldirekcijas juridisks nodaas vadtjs,
               1944. Vcij,
               1949. ASV,
               Amerikas latviešu apvienbas dibintjs,
               Milvoku ev. lut. draudzes priekšsdtjs.
               Avots:       LVVA 1303-2-64-16.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Latvijas sents”, R., 2008.;
                              „Laiks” #47/1961.;     
                              www.nekropole.lv
                             
ALKSNIS Rdolfs Tea d., jurists.
               * 1890. VI 16. Tjas pag.; T. jrnieks, M. Kristne.
                    1933/1943. LU tiesbu zintnes, mag. jur.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALKSNIS Viktors Johana d, jurists.
               * 1903. V 03. Talsos, T. Johans guberas sekretrs, M.Ludmila dz. Elerte.
                              + 1966. VII 17. ikg, ASV.
               1923. beidzis Ludzas apria vidusskolu,
                    1923/1938. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1924. Jelgavas apgabaltiesas tiesamatu kandidts,
               1926. Daugavpils apgabalties.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALKSNIS Voldemrs, tlbraucju kapteinis.
                 * 1884. V 03. Tjas pag.
                 1907. beidzis Mangau jrskolu,
                 1907/1909. Lubezeres jrskolas skolotjs,
                 1910/1919. Engures jrskolas skolotjs [evakuta uz Hersonu],
                 1919/1921. Hersonas jrskolas skolotjs,
                 1921/1922. Jrniecbas departamenta darbvedis,
                 1922/1924. Rgas ostas vald II iecirka przinis,
                 1924/1931. Rgas ostas valdes I iecirka przinis,
                 1929/1938. Kr. Valdemra jrskolas skolotjs.
                 Avots:     A. Popes arhvs.

ALKSNTIS Amlija, grmatu tirgotja.
               * 1888. V 21. Rg.
               1928/1932. grmatu tirgotavas pašniece Slumtirg, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

ALLAS Kristaps Kristapa d., virsleitnants.
               * 1888. II 01. Kazdangas pag. + 1943. I 29. Vjatlag, Krievij
               Beidzis Aizputes pilstas skolu,
               1907/1911. Dunalkas skolas przinis,
               1911/1914. beidzis Pleskavas skolotju instittu
               1914. VIII 01./1915. IX 01. Krievijas armijas karavrs,
               1915. Vias kara skolas junkurs,
               1916. beidzis paaugstints praporšiks pakp,
               1916. I /1916. XII 26. Atsevišs 38. Telegrfu rotas virsnieks,
               1918. Liepjas inkas komercskolas skolotjs,
               1919. Liepjas pilstas imnzijas skolotjs,
               1919. VII 04./1921. VII 019. Zemgales divzijas sakaru priekšnieks,
               1923. Liepjas pilstas domnieks,
               1924/1940. Liepjas pilstas (IV) Blaumaa pamatskolas przinis,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #1128,
               1932/1940. Aizsargu organizcij,
               1933. Latvijas skolotju slimo kases pilnvarnieks,
               1935. I 31. Sabiedrbas „Rpnieks valdes loceklis,”
               1935. IV 13. Liepjas XV aizsargu pulka Štba bataljona
                              Telefonistu vada komandieris,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
               1939/1940. Liepjas pilstas valdes loceklis,
               1939/1940. Latvijas profesiju kameras loceklis,
               1940. bijis Liepjas pilstas skolas valdes prielkšsdtjs,
               1940. VII 01. Liepjas apria tautskolu inspektors un Liepjas
                              apria skolu valdes priekšsdtjs,
               1941. VI 14. deportts,
               Apbalvots Sv. Annas ordea III širas ar špiem un banti,
               Apbalvots Sv. Staislava ordea III širas ar špiem un banti,
               Liepjas nacionlo skolotju biedrbas priekšnieks,
               Liepjas namsaimnieku biedrbas padomes loceklis,
               Liepjas latviešu labdarbas biedrbas valdes loceklis,
               Hipotkas bankas padomes loceklis,
               Nampašnieks Pumpura iel #5/7, Liepj.
               Avots:       LVVA 1640-1-526-168.;
                              „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Izgltbas Ministrijas Mnešraksts’ 33/1938.;
                              „Latvijas farmaceitu urnls” #1/1939.;
                              „Valdbas Vstnesis” #272/1939.;
                              „Pašvaldbu Balss” #11/1939.,
                              „Latvijas Skola” #7/1940.;
                              V. Eichenbauma arhvs #4556.;
                              „www.nekropole.lv”
              
              
AE Andrejs Anša d., ierdnis.
                 * 1880. XII 04. Ncas pag.; M. da dz. Runne, S. Anna dz. belts.
                 Beidzis Ncas pagastskolu.
                 1908/1910. Liepjas rentja,
                 1910/1913. Liepjas tirdzniecbas ostas darba prvald,
                 1914/1918. Krievijas armij – kara ierdnis,
                 1918/1920. Liepjas pilstas vald,
                 1920. V 01. Valsts kases Aizputes noda – grmatvedis,
                 1922. IV 01. Valsts krj un kredtbankas Aizputes noda – grmatvedis,
                 1922. XI 01. Latvijas bankas Aizputes noda – grmatvedis,
                 1927. XII 10. iec. par Aizputes nodaas priekšnieku,
                 1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 36.
                 Avots:                    LVVA 1303-3-17-123.

ALLUNNS Jnis, rsts.
               * 1886. VI 26. Kalsnavas pag.
               1926. beidzis Latvijas Universitti, Nervu un psihisks slimbs,
               1926/1942. Sarkankalna slimnc,
               1931/1935. Blaumaa 26,
               1939. Brvbas 42.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-22.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ALPEROVIS Vulfs Bra d., jurists.
               * 1906. XI 17. Disnas apr. + 1976.
               1926. beidzis Landaua vidusskolu Rg,
               1926/1928. Latvijas Universitte miju,
               1928/1931. tautsaimniecbu,
               1931/1934. Latvijas Universitte tiesbu zintnes, mag. jur..
               Juriskonsults Rg.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALPS Voldemrs Nikolaja d., cand. merc.
               * 1891. VIII 03. Rg.
               1921. Blaumaa 5.
               Avots:       LVVA 2942-1-1870.

 

LS Didriis Fridrihs, tlbraucju kapteinis.
                 * 1843. Rojas pag., + 1895. V 02. jr.
                 1875/1881. burinieka „Anna Dora“ kapteinis un ldzpašnieks,
                 1887/1895. burinieka „Roja“ kapteinis un ldzpašnieks.
                       Avots:    Arvja Popes arhvs.

LS Krlis, tlbraucju kapteinis.
                 * 1856. Lubezeres pag. + 1895.
                 1881. beidzis Rgas jrskolu,
                  1884. burinieka “Emma Maria” kapteinis
                 Avots:     Arvja Popes arhvs.

LS Kristjnis Didria d., tlbraucju kapteinis.
                 * 1876. VIII 19. Vandzenes pag. + 1944. IV 29. Rg.
                 1903. beidzis Liepjas jrskolu,
                 1904/1907. Burinieka “Besmer” kapteinis,
                 1911/1912. burinieka “Kursemneek” kapteinis,
                 1918/1919. Anglij atbalstjis Latvijas legciju,
                 1920. burinieka “Julia Maria” kapteinis,
                 1931/1936. tvaikoa “Sports” kapteinis,
                 Burinieku “Skauts” “Sports” ldzpašnieks.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs.

LS Matss, tlbraucju kapteinis.
                 * 1868. Lubezeres pag. + 1896.
                 1892. beidzis Ventspils jrskolu.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs.

LS Teodors Georgs Arvda d, jurists.
               * 1912. VI 21. Pterpil; T. bankas ierdnis, M. Elfrde dz. fon Foigta.
                              + 1944. pie Kortinas.
               1932. beidzis Rgas pilstas vcu imnziju,
               1932/1938. Latvijas Universitti  tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1940. Vcij, iesaukts vcu armij,
               1941. sevišu uzdevumu instruktors tulku kursos Berln.
               1944. kritis Itlijas front.
               Ruthenija filistrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALSLEBENS Alfrds, krsotju amata meistars.
                    * 1861. XII 24. Skultes pag.
                    1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputts, Miera, kartbas un
                                        raošanas apvienba, vlk Vcu baltiešu frakcij,
                    Politisk jdzena „alslebeniade“ rdtjs,
                    Namsaimnieks Rg.
                    Avots:        „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1925.;
                                        “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.

ALSIŠ Augusts Ptera d., piensaimnieks.
                *1902. VII 01. Krievij; S. Milda dz. Pga
                Beidzis: Valsts Tukuma piensaimniecbas skolu,
                1919/1920. Latviešu strlnieku I bataljon,
                1933. V 01. Rgas piena centrles tehniskais vadtjs,
                1935. stdts apbalvošanai: Trs Zvaigu ordei,
                1939. bijis Rgas piena centrles tirdzniecbas vadtjs,
                bijis: Limbau novada lopkopbas prraugs,
                Liepupes Grenstles, Tukuma apvienoto piensimniecbu sabiedrbas
                                piensaimniecbas instruktors,
                Avots:       LVVA 1674-1-421-36.;
                                „Es viu pazstu“, R., 1939.

ALSMIKS enija, farmcijas maistrs.
               * 1907. VI 06. Liepkalnes Ozolu pag.
               1937. I 13. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidts,
               1940. farmcijas maistrs.
               Darbojas: Skrundas, Saldus „Jaun“, Zalves, Auces „Vec“ aptieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ALSTE Jnis Alfrds Miea d., skolotjas.
                  *1888. II 24. Babtes pag.; S. Auguste dz. Gerliš. + 1985. III 16. Slok.
                  1919/1920. Latvijas armij,
                  1923. apbalvots; Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                  1934. bijis: Slokas pamatskolas przinis,
                  1934. XI 15. apbalvots; Trs Zvaigu ordea V širu 33530,
                  1935. Lapmeciema 654. Mazpulka dibintjs un vadtjs,
                  1938. Rgas Jrmalas rajona Mazpulka veckais,
                  1938. VIII 29. apbalvots; Atzinbas Krusta V širu #1111,
                  Rgas un Tukuma apria tautskolu inspektors.
                  Avots:     LVVA 1676-1-421-207.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Austrlijas Latvietis” #1775/1985.

ALSUPS Arvds, dabas zinbu kandidts.
                 * 1894. III 09. + 1978. X 10. Lielvrd
                 1916. beidzis Belgorodas skolotju instittu,
                 Beidzis Latvijas Universitti – dabas zinbu kandidts,
                 1916/1917. Harkovas 2. augstk tautskol,
                 1921/1941. Bauskas valsts imnzijas skolotjs.
                 1927. beidzis vidusskolu dabas zinbu skolotju kursus pie Izgltbas ministrijas,
                 1939. V 12. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru #972,
                 1941/1944. Bauskas imnzijas direktors,
                 1945/1950.  Lielvrdes vidusskolas direktors.
                 1957. bijis: eguma septigadgas skolas skolotjs,
                 1978. X 13. apbedts: Lplša kapos Lielvrd,
                 Avots:                    LVVA 1632-2-364-55.;
                              „Bauskas Vstnesis” #10/1944.;
                              „Padomju Ceš” #136/1978.

ALTERMANIS Leiba, farmcijas maistrs.
               * 1908. VIII 14. Rzekn
               1940. V 25. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas maistrs.
               Darbojas: Valles aptiek.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ALTHAUZENS Marjama Eljaša m., juriste.
               * 1909. VII 13. Daugavpil; M. Traina.
               1930. beigusi Daugavpils valsts imnziju,
               1930/1937. Latvijas Universitte tiesbu zintnes, mag. jur.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALTROKS Mielis, sabiedrisks darbinieks.
               * 1899. II 03. Tukum
               1923/1924. Artilrijas instruktoru baterijas serants,
               1933/1944. Limbau notrs, dzvo parka 7, Limbaos,
               1935/1940. Aizsargu organizcij,
               1936. III 21. Valmieras VIII aizsargu pulka Limbau pilstas aizsargu
                              nodaas priekšnieks,
               Limbau pilstas krjaizdevu sabiedrbas priekšsdtja biedrs.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-282.;
                              „Valdbas Vstnesis” #62/1933.
              
ALTROVS dolfs Indria d., ierdnis.
               * 1900. IV 12. Rg.
               1915. Beidzis Olava tirdzniecbas skolu,
               1915/1917. Porejas apria valdes Smolenskas guberas kasieris,
               1917/1919. Rgas galvens stacijas priekšnieka palgs,
               1919/1922. Latvijas armijas instruktors,
               1922. V 05. Rgas muitncas darbvedis,
               1932. t. p. amat,
               1932. XI 16. apbalvota ar Triju zvaigu ordea V šru # 2748,
               Brvbas piemineka Rgas X iecirka komitejas sekretrs.
               Avots:       LVVA 3281-1-26-32.

ALUTIS Eduards Eduarda d., jurists.
               * 1912. XII 09. Liepj; T. amatnieks, M. Magdaliena dz. Šulcs.
               1932. beidzis Liepjas klasisko imnziju
               1934/1942. Latvijas Universitte tiesbu zintnes, bez zintnisk  grda.
               Lu studentu juristu biedrbas biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ALUTIS Lcija Ja m., fotogrfe.
                 * 1889. IV 07. Naudtes pag. [ldz 1936. I 20. Kreicberga Roze]
                 1920. I 21. un 1940. I 09. re fotodarbnca Marijas 26, Rg,
                 1940. re. Marijas 30, R.
                 Avots:     V. Eichenbauma arhvs.

ALVRS Alvne dz. Brts, skolotja.
                *1906. IX 16. Vijciema pag.
                1930. Beigusi: Valsts centrlo paidagogu instittu,
                1937. I 04. Burtnieku 63. Mazpulka vadtja paldze,
                1938. IV 04. Burtnieku 63. Mazpulka vadtja,
                Burtnieku Auseka pamatskolas przine,
                Burtnieku lauksaimniecbas biedrbas biedrs.
                Avots:       LVVA 1690-4-63.

AMARS Artrs, ierdnis.
               *1905. II 08. Annenieku pag.
               1928/1929. Liepjas kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
               1937/1940. Tukuma aizsargu pulka ritebraucju rotas vada komandieris,
               Annenieku pagasta valdes kancelejas ierdnis,
               Annenieku pagasta Amaru mju pašnieks,
               Annenieku biškopbas biedrbas valdes loceklis,
               Annenieku izgltbas biedrbas „Avots“ valdes loceklis,
               Avots:       LVVA 1640-1-525.

AMATNIEKS Elizabete dz. Frembergs, rste.
               * 1894. IX 03. Dundagas pag.
               1924. beigusi Latvijas Universitti, Sieviešu slimbs un dzemdbu paldzb,
               1921/1926. Latvijas Universittes sieviešu slimbu katedras subasistente,
               1926/1931. Latvijas Universittes sieviešu slimbu katedras asistente,
               1926/1942. Stabu 20-5,
               1942. Rgas centrl rajona poliklnik.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-23.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AMATNIEKS Jnis, tlbraucju kapteinis.
                 * 1895. II 22. Vecmlgrv + 1938. I 18. Krievij.
                 1916. beidzis Mangau jrskolu Rostova pie Donas,
                 1916/1917. Krievijas kara flot,
                 1917/1928. Padomju Krievij, tvaikoa kapteinis,
                 1928. eningradas ostas kapteinis,
                 1928/1930. tvaikoa ”Rudzutak” kapteinis,
                 1930/1933. PSRS tirdzniecbas flotes prstvis Vcij,
                 1934/1937. motorkua “Cooperazija” kapteinis,
                 1937. arestts,
                  1938. nošauts.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs.

AMATNIEKS Reinholds Ja d., tlbraucju kapteinis.
                 * 1878. IV 11. Skultes pag. + 1932. VIII 29. Rg.
                 1902. beidzis Mangau jrskolu,
                 1906. locis Rgas ost,
                 1919. Rgas ostas loa komandiera palgs.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs.

AMATNIEKS Voldemrs, tlbraucju kapteinis.
                 * 1893. VIII 22. Vecmlgrv
                 1912. beidzis Mangau jrskolu,
                 1931/1937. tvaikou “Katvaldis”, “Ramava” “Rasma”, “Kaupo” 1. strmanis,
                 1941/1944. A/S “Ogle” direktors,
                 1944. aizbraucis uz Zviedriju.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs.

AMBAINIS Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
               *1903. VIII 23. Vietalvas pag.
               Beidzis: Rgas valsts tehnikumu,
               1925. III 01./1926. VII 27. Jtnieku pulka kaprlis,
               1926. beidzis: Virsnieku vietnieku kursus,
               1929. VII 01. Dzelzceu aizsargu pulka jelgavas nodaas priekšnieks,
               1931. IV 21. Skrundas nodaas priekšnieks,
               1931. XI 16. Apbalvots: Triju Zvaigu ordea II pakpes Goda zmi # 1750.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-101.;
                              „Dzelzceu aizsargu pulks”, R., 1934.

AMBATS Ella dz. Vampus, farmcijas kandidte.
                 * 1912.
                 1939. Sarkalnkalna slimncas aptiekas prvaldniece.
                 Avots:     V. Eichenbauma arhvs.

AMBTS Jlijs, lauksaimnieks.
                 *1886. IV 12. Krauku pag.; S. Marija dz. Turens.
                 1915/1918. Latviešu strlnieku pulkos,
                 1919/1920. Latvijas armij,
                 1921/1940. Lubnas pagasta „Vecozolu” mju pašnieks,
                 Lubnas pagasta lauksaimniecbas biedrb,  
                 Lubnas brvprtgo ugunsdzsju biedrb,
                 Lubnas centrl piensaimnieku sabiedrb.
                 Avots: LVVA 1690-1-325-21.

AMOLIŠ Alfrds Ernesta d., jurists.
               *1910. VI 09. Briu pag.; M. Marija dz. Lasmanis.
               1929. beidzis Rgas pilstas 4. vidusskolu,
               1929/1942. Latvijas Universitte tiesbu zintnes,
               1938/1940. Latvijas armij,
               1929/1942. Valsts zemes bank, zvrinta advokta palgs Rg,
               1947/1948. studjis Getingenes universitt Vcij, vlk ASV.
               „Talavijas“ filistrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

AMOLS Mielis, farmaceits.
               * 1887. V 12. Babtes pag.
               1936/1940. Aizsargu organizcij.
               1936. XI 26. Abrenes XIX aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits,
               Baltinavas aptiekas prvaldnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-528-276.

AMOSEJEVS Grigorijs Agurjana d., fotogrfs.
               * 1895. III 02. Rg.
               1925./1928. reistrts k fotogrfs Rg, dz. Gogoa 19-2a.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

AMPERMANIS Jnis Smaa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. I 19. Kru pag.; M. Anna. + 1942. VI 27. Gulag, Krievij
                Beidzis Valkas pilstas skolu,
                1915/1918. Kurzemes latviešu strlnieku bataljona/pulka apakšvirsnieks,
                                Izlku komand,
                1916. V 21. Ievainots Nves sal,
                1916. apbalvots: Sv. Jura ordea II pakpes  krustu,
                1916. apbalvots: Sv. Jura ordea IV pakpes  krustu #527278,
                1916. XII 23.  Ievainots Trepurv,
                1916. apbalvots: Sv. Jura ordea II pakpes  krustu #27560,,
                1917. podpraporšiks,
                1918. XI 11. / 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latviešu
                                zemnieku savienba,
                1918. XI 18. Piedaljies Latvijas proklamšan,
                1919. Atsevišs studentu rotas virsserants,
                1919/1920. Latvijas brvbas cs,
                1923. apbalvots; Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1927. Valkas VII aizsargu pulka Kru nodaas priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots: Trs Zvaigu ordea V širu #807,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1932. IV 29. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1936. Rotas [III] komandieris,
                1941. VI 14. izstts no Kru pagasta,
                Kru pagasta padomes un valdes priekšdtjs,
                Latvijas zemnieku kredtbankas valdes loceklis,               
                A/S „ieenieks” valdes loceklis,
                Korporcijas Talavija filistrs.
                Avots:       LVA 1987-1-L21121.;
                                “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vstnesis” 3120/1927.;
                                „Latvija Amerika” #12/1985.;
                                www.latviesustrelniekusaraksts.lv

AMTMANIS Valerija dz. Delle, rste.
               * 1895.
               1928. beigusi Latvijas Universitti,
               1929. Dzirnavu 5,
               1931/1935. Vrmes pag.,
               1939. Ventspil, Vadoa 59.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AMTMANIS Zelma, fotogrfe.
                 * 1899. I 19. Rg.
                 1931/1932. reistrta foto palielinšanas darbnca Brvbas 99, R
                 Avots:     V. Eichenbauma arhvs.

AMTMAIS BRIEDTIS Alfrds Fria d., aktieris.
                 * 1885. VIII 05. Valles pag.; M. Ida, S. Ata Klits – aktrise.
                 Beidzis Jaunjelgavas pilstas skolu,
                 1903. Rgas “Jaun” tetr,
                 1905. Rgas “Apollo” tetr,
                 1907. Liepjas tetr,
                 1908. Rgas “Jaun” tetr,
                 1912/1914. Rgas latviešu biedrbas tetr,
                 1919/1921. Pterpils latviešu tetr,
                 1921/1924. Rgas “Dailes” tetr,
                 1924/1940.aciola tetra reisors,
                 1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV šru # 454,
                 1939. XI 16. stdts no Izgltbas ministrijas apbalvots ar Atzinbas Krusta III šru.
                 Avots:                    LVVA 1632-2-366-153.;
                              “Es viu pazstu”, R. 1939.

ANBAKS Krlis, tlbraucju kapteinis.
                 * 1884. VI 27. Dundagas pag. + 1937. VI 02. Dundagas pag.
                 1910. beidzis Rgas jrskolu,
                 1910/1924. kapteinis uz Krievijas, Anglijas, nas un Japnas tirdzniecbas kuiem,
                 1924. Kuniecbas sabiedrbas “Jra” ldz dibintjs un direktors,
                 1927. tvaikoa “Saule” kapteinis,
                 1928. tvaikoa “Ausma” kapteinis,
                 1929. burinieka “Zeotjs” pašnieks.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs.

ANCNS Alberts, prvests.
               * 1907. Lvnu pag. + 1964. X 20.
               Beidzis Rgas arhidieczes katou teoloijas augstskolu,
               1933. ordints,
               1933/1937. Izvaltas draudzes prvests,
               1937/1938. Aglonas imnzijas skolotjs,
               1938/1940. Rzeknes Jzus Sirds draudzes prvests,
               1940/1942. Daugavpils Jaunavas Marijas draudzes prvests,
               1942/1945. Rgas Sv. Marijas Magdalnas draudzes prvests un dekns,
               1934/1940. Aizsargu organizcij,
               1939. II 28. Rzeknes XVII aizsargu pulka bataljona (I) mctjs,
               1945/1964. kalpojis Ozolaines, Jaunjelgavas, Skaistkalnes un Bebrenes draudzs,
               Rzeknes valsts skolotju institta kapelns,
               Rzeknes katou labdarbas biedrbas patrons,
               Latviešu katou studentu biedrbas Fraternitas Catholica biedrs,
               Apbedts Bebrenes kapos.
               Avots:       LVVA 1640-1-527-326.;
                              „Lvnu bibliotka”;
                              „Krslavas bibliotka”

ANCNS Anna dz. Katlaps, rste.
               * 1911. XII 22. Tumes pag.         
               1937. beigusi Latvijas Universitti,
               1937/1938. Latvijas Sarkan Krusta Trvetes sanatorij,
               1938/1943. Latvijas Universittes I institta Altonvas 6,
               1943. Ventspils 45-7.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-24.;
                              “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R. 1938.

ANCNS Izidors Gabriela d., Dr. theol.
               * 1896. VII 16. Lvnu pag.; M. Anna + 1969. VII 12. Jelgav
               Beidzis Sv. Gregora Universitti,
               Beidzis Bbeles Instittu Rom,
               1922. Viakas Romas katou draudzes vikrs,
               1922/1923. Aglonas Romas katou draudzes vikrs,
               1934/1935. Ludzas Romas katou draudzes vikrs,
               1929. svto rakstu licencits,
               1929/1933. Rgas garga seminra profesors,
               1936/1940. Krslavas valsts imnzijas direktors,
               1936/1940. Aizsargu organizcij,
               1936. III 23. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Bataljona (III) mctjs,
               9141/1945. Jelgavas Romas katou draudzes prvests,
               1966/1969. Rgas garg seminra rektors,
               1967/1969. Jelgavas Romas katou draudzes dekns,
               Apbalvots ar Atzinbas Krustu,
               Apbedts Jelgavas kapos.
               Avots:       LVVA 1640-1-528-11.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Lvnu bibliotka”;
                              „Krslava bibliotka”

ANCNS Jnis, agronoms.
               *1911. Krsavas pag. + 1944. Kurzem.
               1927/1931. Beidzis: Malnavas  lauksaimniecbas vidusskolu,
               1931. Latvijas Universittes Lauksaimniecbas fakulttes students,
               1938. V 16. Latvijas Lauksaimniecbas Kameras Ošupes laukkopbas izminjumu
                              stacijas vadtjs,
               1940. VII 10. / VIII 26. Daugavpils apria veckais,
               1940. VII 14. Latvijas darba bloka Latgaless rajona ievlts par Saeimas deputtu,
               Avots:       „Brv Zeme’ #156/1940., #164/1940.;
                              „Latgales Vstnesis” #54/1938.
                              „Ca” #24/1940.

ANCJURS Milda dz. Liepiš, rste.
               * 1897.
               1927. beigusi Latvijas Universitti,
               1935/1939. Mazzalves pag., Jelgavas apr.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANCOURS Nikolajs, tlbraucju kapteinis.
                 Sk. Ankurs Nikolajs.

ANDERS Herberts, rsts.
                * 1889.
                1918. beidzis Tomskas Universitti,
                1929. Subat.
                Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.

 

ANDERSONS Alfrds Ptera d., inenieris.
               * 1879. IV 07. Duntes pag.; T. kuu pašnieks, M. Marijas dz. Šnore
                              + 1937. II 13. Rg.
               Beidzis RPI, bvinenieris,
               Bijis V. Olava komercskolas skolotjs un direktors,
               1914/1917. Bgu apgdes centrlkomitej Pterburg,
               1917. ievlts Rgas pilstas dom,
               1919. Rgas pilstas 4. vidusskolas direktors,
               1920. Rgas pilstas izgltbas nodaas vadtjs,
               1921/1928. Rgas pilstas galva,
               1923/1940.tvaikoa „Kangars“ ldzpašnieks,
               1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea III širu # 100,
               1928/1934. Rgas pilstas komercskolas direktors,
               1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea II širu # 70,
               Piedaljies kuniecbas sabiedrbas „A. Kalniš un biedri“ dibinšan, bijis tas
                              valdes loceklis,
               sarakstjis 2. drmas, dzejous un noveles.
               Apbedts Mea kapos.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

ANDERSONS Andrejs Didria d., tlbraucju kapteinis.
               * 1875. XII 01. Popes pag. + 1959. XI 14. Ventspil.
               1894/1903. burinieka „Jonothan“ kapteinis,
               1896/1902. kuu bvtjs, uzbvjis 10. kuus,
               1903/1905. burinieka „Sinams“ strmanis,
               1904. beidzis Ventspils jrskolu,
               1906/1907. burinieka „Aron“ kapteinis,
               1908/1910. burinieka „Karniel“ kapteinis,
               1910/1913. burinieka „Matheus“ kapteinis,
               1914/1917. tvaikoa „Velta“ strmanis un kapteinis,
               1917/1940. tvaikou „Everonika“, „Dundaga“, „Indra“ strmanis.
               Avots:       Arvja Popes arhvs;
                              Ja Hartmaa arhvs.

ANDERSONS Antonija, grmatu tirgotja.
               * 1898. I 02. Raunas pag.
               1928/1939. grmatu un rakstmlietu tirgotavas pašniece Marijas iel 63, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs

ANDERSONS Artrs, rsts.
               * 1863.
               1893. beidzis Trbatas Universitti,
               1929. Lielmuias pag., Rgas apr.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.

ANDERSONS Artrs, farmcijas maistrs.
               * 1906. III 25. Lietuv
               1938. I 14. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas kandidts,
               1940. farmcijas maistrs.
               1940/1944.  „Kamlijas“ aptiekas prvaldnieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ANDERSONS Arvds, provizors.
               * 1881.
               1910. beidzis Tomskas universitti.
               Darbojas: Raunas, Galnu aptieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ANDERSONS Bernhards, tlbraucju kapteinis.
                 * 1870. Duntes pag.
                 1895. Beidzis Liepjas jrskolu,
                 1896. burinieka „Nimrod“ kapteinis.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs.

ANDERSONS Edte, rste.
               Sk. Helds Edte.

ANDERSONS Eduards, ierdnis.
               * 1887. IX 15. Liezeres pag.
               1909/1918. Maskavas rpniecbas bankas Ostrovas un Pleskavas noda,
               1919. VIII 25. Valsts kases departamenta grmatvea veckais palgs,
               1920. IV 01. Veckais grmatvedis,
               1922. IV 01. Valsts krj un kredtbankas veckais grmatvedis,
               122. XI 01. Latvijas bankas veckais grmatvedis,
               1926. IX 16. iecelts par Latvijas bankas pilnvarotju,
               1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta IV šru # 32.
               Avots:       LVVA 1303-3-17-115.

ANDERSONS Eduards Aleksandrs, tlbraucju kapteinis.
                 * 1919. X 22. Ances pag. + 1947. Krievij
                 1942. Beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
                 1943/1945. organiz bgu laivas uz Zviedriju,
                 1945. arestts.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs

ANDERSONS Ernests, tlbraucju kapteinis.
                 * 1875. IV 24. Skultes pag. + 1946. II 09. Skultes pag.
                 1899. Beidzis Ainau jrskolu,
                 1904/1917. Rgas lou dienest,
                 1910. ieguvis tlbraucja kapteia diplomu,
                 1926/1934.tvaikoa “Lettonia” kapteinis,
                 1935/1936. tvaikoa “Livonia” 1. strmanis.
                 Avots:     Arvja Popes arhvs

ANDERSONS valds, cand oec.
               * 1906. IX 01. Rg + 1976. VI 09. Halifaks, Kand.
               Beidzis Latvijas Universitti, cand. oec.,
               1934. bijis Latvijas Bankas ierdnis,
               1934/1936. Prmcbas nam,
               1938/1940. Apdrošinšanas un tirdzniecbas aentras vadtjs,
               1940/1941. Vcij,
               1941. Vcijas armij,
               1941. VI 28. Ievainots pie Liepjas,
               1941/1942. Iekšlietu prvaldes un personllietu enerldirektora palgs,
               1942. iecelts par Darba Spku prvaldes priekšnieku,
               1943. V 01. iecelts par karavru Paldzbas enerlsekretru,
               Prkokrusta valdes loceklis,
               Korporcijas Talavija filistrs.
               Avots:       „Tvija” # 168/1942.
                   
                   
ANDERSONS Fricis Ja d., skolotjs.
               * 1888. XI 22. Stiu pag.; M. Bille, S. Milda dz. Ziemelis.
               1915/1918. Latviešu strlnieku rezerves pulka rakstvedis,
               1919/1921. Latvijas armij,
               1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3776,
               1936/1940. Aizsargu organizcij,
               1938. VII 01. Kuldgas XIV aizsargu pulka bataljona (II) Rotas (VII)
                              Gaiu pagasta aizsargu nodaas dirients,
               Gaiu pamatskolas przinis,
               Gaiu 494. Mazpulka vadtjs,
               Gaiu pagasta Revzijas komisijas loceklis,
               Gaiu biškopbas biedrbas Goda biedrs,
               Latvijas Vanagu 13. Gaiu nodaas Goda biedrs,
               Gaiu lauksaimniecbas biedrbas Goda tiesas loceklis,
               Gaiu kooperatvu sabiedrbas revzijas komisijas loceklis,
               Gaiu pagasta pilskalnu mju pašnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-526-5.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.   

     http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/img/block?block=P16_CB00003&issue=/p_001_pasr1939n11&article=DIVL65&quality=&doctype=Newspaper

ANDERSONS Jnis Ja d., agronoms
                * 1902. IV 07. Durbes pag.; M. Lze, S. Aleksandra dz. Kadiis
                                + 1969. II 08. Stokholm
                Beidzis Durbes pilstas proimnziju,
                Beidzis Liepjas valsts vidusskolu,
                1927. Beidzis latvijas Universitti, agronoms,
                1927/1930. Madonas apria agronoms,
                1930/1935. Jelgavas apria agronoms,
                1935/1937. Latvijas lauksaimniecbas kameras mazpulku nodaas vadtjs,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 1786,
                1937/1940. Latvijas lauksaimniecbas kameras Tautas lauksaimniecbas

. ANDERSONS Jnis, mezinis.
               *1902. IV 02. Lutriu pag.
               1933. Beidzis Latvijas Universittes mesaimniecbas nodau,
               1933/1934. Latvijas armijas virsnieka vietnieks,
               1936/1939. Csu aizsargu pulka I bataljona sakaru vada komandieris,
               1939/1940. Raiskuma mesaimniecbas vidusskolas nodaas priekšnieks,
               Raiskuma Csu aizsargu pulka I iecirka mezinis.
               Avots:       LVVA 1640-1-525.

ANDERSONS Jnis anis, fotogrfs.
               * 1908. III 28. Saldus pag.
               1930. Reistrta fotodarbnca Daugavpilsiel # 60, Rg.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

ANDERSONS Jnis, oberšturmfrers.
               *1916. IV 20. Gaviezes pag. + 1944. I 24. Front
               1943/1944. Leiona Grenadieru 42. pulka oberšturmfrers,
               1943. II 11. apbalvots ar Dzelzs Krusta I širu,
               1944. apbalvots ar Dzelzs Krusta II šru.
               Avots:       „Latvieši Dzelzkrustnieki“, R., 2005.;
                              „Kurzemes Vrds“ # 83/1944.
                             

ANDERSONS Juris Alfrda d., zvrints advokts.
               * 1910. I 19. Duntes pag.; T. literts, skolotjs, M. Zelma dz. Kalniš,
                              S. Vera dz. Neiburga.+ 1972. II 01. Sidnej.
               1927. Beidzis Rgas pilstas 2. imnziju,
               1927/1935.Beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1927/1934. Zemgala notra kantor, zvrinta advokta palgs,
               1934/1935. Csu kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
               1935/1940. Aizsargu organizcij,
               1936. Rgas apgabaltiesas tiesamatu kandidts,
               1936/ 1941. zvrints advokts,
               1940. dzvo Brvbas 4/6-16, Rg,
               1939. IX 09. Valmieras VIII aizsargu pulka Ritebraucju (II) rotas
                              vada komandieris,
               1941/1944. zvrinta advokta palgs,
               1944. Trimd Vcij.
               1949. pasta ierdnis Sidnej, Austrlij.
               Korporcijas „Fraternitas Lettica“ filistrs,
               Duntes pagasta Jostu mju pašnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-277.;
                              ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                              „Latvijas advokatra”, R., 2005.

ANDERSONS Krlis, skolotjs, bvinenieris.
               * 1882. X 21. Ozolnieku pag.
               1903. Beidzis Valmieras skolotju seminru,
               1903/1905. skolotjs Kalsnav, Skrund un Remt,
               1905. piedaljies revolcij,
               1906. Šveic,
               1917. beidzis Crihes tehnisko augstskolu ar bvineniera grdu,
               1917/1921. inenieris Šveic,
               1921. bijis inenieris Rgas pilstas vald,
               1936. lauksaimnieks.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.
              
ANDERSONS Krlis., ierdnis.
                    * 1884. XI 09.
                    1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas socildemokrtu
                                        strdnieku partija,
                    Liepjas pilstas valdes loceklis.
                    Avots:        “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.

ANDERSONS Krlis, arhitekts.
               * 1911. VIII 13. Css.
               1943. VII 14. Beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

ANDERSONS Lcija dolfa m. dz. Alksnis, juriste.
               * 1903. III 13. Jelgav; T. tirgotjs, M. Anna. 
               1922. Beigusi Jelgavas valsts vidusskolu,
               1922/1934.beigusi Latvijas Universitti , mag. jur.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ANDERSONS Margo, Dr. med.
               * 1900.     
               1924. Beigusi Latvijas Universitti,
               1929. Meldru 35,
               1931. Bahio Universitte Brazlij ieguvusi Dr. med. grdu.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.;
                              „Zeltene’’# 3/1931.
                             

ANDERSONS Mielis, tlbraucju kapteinis.
                 * 1906. II 19.
                 1937. Beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
                 1941. tvaikoa „Vienba“ 1. strmanis.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs

ANDERSONS Osvalds Ja d., tirgotjs.
                    * 1872. V 05.Triktas pag.; M. Marija dz. Kitners, S. Berta dz. rmanis.
                                        + 1939. VII 18. Rg
                    Beidzis Valmieras apria skolu
                    1900/1905. Jaunstrvnieku kustb,
                    1906/1939. Latvijas (Rgas) amatnieku krjaizdevu kases valdes loceklis
                                        un direktors,
                    1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latviešu
                                        radikaldemokrtu partija,
                    Bijušais Rgas pilstas finansu valdes vadtjs un valdes loceklis,
                    A/S „Eksportieris“ dibintjs, direktors rkotjs un priekšsdtjs, linu un
                                        labbas eksportieris,
                    Rgas biras komitejas loceklis,
                    Latvijas kuniecbas sabiedrbas padomdevjs,
                    Tvaikou „Laimdota“ un „Gundega“ ldz rderejas ldz dibintjs,
                    Rgas rotariešu kluba biedrs,
                    Apbedts Mea kapos Rg.
                    Avots:        “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                        “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                        “Es viu pazstu”, R., 1939.
                                         “Jaunks Zias” # 158/1939., #159/1939.

ANDERSONS Pteris Kra d., skolotjs.
               *1890. XI 04. Lazdonas pag.; S. Marija dz. Grpis. + 1963. III 23. Rg.
               Beidzis: Rgas Nikolaja imnziju,
               Beidzis: Pterburgas Universitti, cand. hist.,
               1919. XI 01. Vidzemes papildu bataljon,
               1919. XI 20. Siguldas kjnieku pulk,
               1920. I atvaints,
               1931/1940. Bauskas imnzijas direktors,
               1934/1940. Aizsargu organizcij,
               1934. X 03. Bauskas XIII aizsargu pulka Kultrls nozares vadtjs,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
               1939. XI 09. apbalvots: Atzinbas Krusta IV širu #308,
               1940. Bauskas apria skolotju biedrbas priekšnieks.
               Avots:       LVVA 1640—191-13., 1640-1-807-4.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.
                              „Jaunks Zias”#191/1931.;
                              „Brv Zeme” #73/1939.

ANDERSONS Rdolfs, tlbraucju kapteinis.
                 * 1907. IV 30. Rg.
                 1928/1930. tvaikoa “Konsuls P. Dannenberg” matrozis, veckais matrozis
                 1931/1933. tvaikoa “Kangars” 2. strmanis,
                 1935. beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
                 1935/1936. tvaikoa “Gundega” 2. strmanis,
                 1936/1937. tvaikoa “Auseklis” 2. strmanis,
                 1937/1941. tvaikoa “Velta” 2. un 1.  strmanis.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs.

ANDERSONS Voldemrs, arhitekts.
               * 1901. XII 22.                         
               1934. XII 19. Beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

ANDREAS Elmrs, rsts.
               * 1900.
               1927. Beidzis Latvijas Universitti, Ausu, deguna un kakla slimbs.
               1929. Gramzdas pagast,
               1931. Alšvang,
               1935/1939. Vau 22.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANDREIKA Fricis Fria d., rsts.
               * 1891. VII 27. Elejas pag.; M. Lavze, S. Irma dz. Suta. + 1968. IX Seattle,ASV
               Beidzis Jelgavas imnziju,
               Beidzis Latvijas Universitti,
               1922/1924. Rgas pilstas brnu slimnc,
               1924. beidzis Latvijas Universitti, Sieviešu slimbs un dzemdbu paldzb,
               1924/1925. Jaungulbenes pagasta rajona rste,
               1925/1928. Latvijas Universittes Sieviešu slimbu klnik,
               1928/1935. Csu pilstas slimnc,
               1933/1940. Aizsargu organizcij,
               1933. I 31. Csu X aizsargu pulka rsts,
               1935/1937. Alksnes un apkrtnes pašvaldbu sadarbes apvienbas
                              slimncas direktors,
               1936. X 01. Valkas VII aizsargu pulka rsts,
               1936/1939.
               1937/1943. Saldus pilstas slimnc.
               1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta IV širu,
               1939. X 01. Kuldgas XIV aizsargu pulka Bataljona (II) rsts,
               1937/1943. Saldus apria sadarbbas apvienbas Slimncas vadtjs.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-35, 1640-1-526-3.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.evp
                              „Es viu pazstu”, R., 193                     

ANDREJEVS Nikolajs, tlbraucju kapteinis.
               * 1891. V 07. Rg.
               1914. Beidzis Rgas jrskolu,
               1923/1927. tvaikoa „Windau“ kapteinis,
               1927/1934. tvaikoa „Estoril“ kapteinis,
               1934/139. tvaikoa „Dago“ kapteinis.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

ANDREJEVS Nikolajs, rsts.
               * 1895.
               1926. beidzis Latvijas Universitti,
               1929. Bruinieku 66.
               Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.

ANDREJEVS Nikolajs, fotogrfs.
               * 1910. I 08. Css.
               1934. II 16. Reistrta foto palielinšanas darbnca Stabu 46, Rg,
               1935. III 15. reistrta foto palielinšanas darbnca Marijas 110-43, Rg
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

ANDREJEVS Semjons, grmatu tirgotjs.
               * 1902. IX 24. Rg.
               1937/1938. Grmatu tirgotavas pašnieks Skumtirg, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs

ANDERSONS Izks, aptiekas palgs.
                *1892. VIII 24. Aizput
                1910/1913. Aizputes Lihtenšteina aptiekas mceklis,
                1913/1914. Kara dienest,
                1914/1915. Krasnovodskas aptiekas palgs,
                1915/196. Kaolomnas Pilstas aptiekas palgs,
                1916/1918. Maskavas Kodrinskaja aptiekas palgs,
                1922/1924. Liepjas Brmaa aptiekas prvaldnieks,
                1924/1941. Liepjas Suvorova aptiekas prvaldnieks,
                1933/1940. Liepjas Suvorova aptiekas pašnieks,
                Avots:       LVVA 2894-1-651-220.

ANDREJSONS Jnis, tlbraucju kapteinis.
               * 1896. III 05. Slok + 1942. IV 07. eingrad.
               1918. beidzis Mangau jrskolu Rostov pie Donas,
               1924/1926. tvaikoa „Vizma“ 2. strmanis,
               1930/1931. tvaikoa „Auseklis“ kapteinis,
               1931/1933. tvaikoa „Imanta“ kapteinis,
               1934/1937. tvaikoa „Banga“ kapteinis,
               1939. tvaikoa „Banga“ kapteinis,
               1939/1941. tvaikoa „Brta“ kapteinis,
               1941. VII 07. ievainots un miris slimnc.
               Avots:       Arvja Popes arhvs

ANDREJSONS Krlis Andreja d., virsleitnants.
               1889.IV 08/21. Rg [Andersons]+ 1929. II 27.
               Beidzis Rgas Ptera Pvila skolu,
               Beidzis V.Olava komercskolu,
               1915. IX 30. Mobilizts II širas zemessargs,
               1915. X 04. Tukuma latviešu strlnieku bataljona strlnieks,
               1916. I 30. beidzis Mcbas komandu, feldfbea v.i.,
               1916. II 10. jefreitors,
               1916. III 03. kaujas pozcijas ekav,
               1916. V 19. jaunkais apakšvirsnieks,
               1916. VI 18. veckais apakšvirsnieks,
               1916. VII 30. apbalvotas ar Sv. Jura ordea IV širas krustu # 720538,
               1916. VIII 08. feldfbelis,
               1916. IX 28. apbalvotas ar Sv. Jura ordea III širas krustu #168977,
               1917. I 11/22. kaujas,
               1917. II 19. apbalvotas ar Sv. Jura ordea II širas krustu #49323,
               1917. III 10. paaugstints par kaujs nopelniem praporšiks pakp
                              izd. no 1916. XII 24.,
               1917. III 10. Rotas (I) jaunkais virsnieks,
               1917. V 24. Pulka vezumu priekšnieks,
               1917. VII 10. A.F.P. apstiprints praporšiks pakp izd. no 1916. XII 24.,
               1917. VII 13. paaugstints podporuiks pakp izd. 1917. IV 24.,
               1917. VIII 19-22. kaujas,
               1917. IX 09. rrindas komandas priekšnieka v. p. i.,
               1917. IX 13. pulka saimniecbas daas priekšnieka v. p. i.,
               1917. IX 30. apbalvots Sv. Staislava ordea III šru ar špiem un banti,
               1917. X 21. apbalvots ar Sv. Annas ordea III širu ar špiem un banti,
               1917. X 23. paaugstints poruiks pakp izd. no 1917. VIII 23.,
               1917. XI 12. apbalvots Sv. Annas ordea IV širu,
               1917. XII 13. ievlts par rrindas komandas priekšnieku, prap.,
               1918. II 23. atvaints,
               1918. IX 18. Mobilizts Latvijas IV padomju pulka Saimniecbas przinis,
               1919. V 19. dezertjis,
               1919. V 28. Rgas jaunformjamo spku jaunkais virsnieks,
               1919. VII 10. Bruoto I diviziona Saimniecbas vadtjs,
               1920. IV 01. Daugavpils kjnieku pulka Rotas (XII) jaunkais virsnieks,
               1920. XI 08. Jaunmobilizto (III) rotas komandieris,
               1920. XII 16. Velosipdistu rotas komandieris,
               1921. III 02. Sakaru komandas vada komandieris,
               1921. X 20. pulka tieslietu darbvedis,
               1922. III 01. Rotas (III) vada komandieris,
               1922. XII 19. apbalvots ar Lplša kara ordea III širu # 413,
`              1924. I 07. Rotas (IV) komandieris,
               1924. III 08. atvaints,
               1924/1929. jaunsaimnieks Skrudalienas pagast Imants,
                              Komisijas un aentras kantora pašnieks Daugavpil,
               Apbedts Bru kapos Rg.          
               Avots:       LVVA 5601-1-168., 5601-2-45.;
                              Ziemefrontes pavle # 290/1917.;
                              Latviešu strlnieku II brgades pavle # 159/1917.;
                              Tukuma latviešu strlnieku pulka pavles #132/1917., #217/1917.,
                                             # 252/1917., # 253/1917., # 324/1917., # 335/1917.;
                              „Daugavpils kjnieku pulka vsture”, Css, 1930.;
                              „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.;
                              „Jaunks Zias” #72/1929.;
                              V. Eichenbauma arhvs #5512.
                                                                                                   
ANDRONIKOVS Klementijs, provizors.
               * 1885. + 1935.
               1915. beidzis Trbatas universitti.
               Darbojas: Krslavas „Jaun“, Maltas, Grvas „Jaun“, Daugavpils „Zaleska“,
                              Daugavpils „Latoger“ aptieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ANDRONIKOVS Natlija, rste.
               * 1887. II 13. Tart
               1916. beigusi Trbatas Universitti,
               1916/1917. Podolijas guber, rste,
               1917/1918. Erzerna kara lazarete Turcij,
               1919/1920. Tiflisas pilstas slimnc,
               1921/1922. Hodoru brnu slimnc,
               1923/1937. Daugavpils pilstas un dzelzceu skolas rste.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-26.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929; 1935.

ANDROVICS Rdolfs Ja d., virsleitnants.
                * 1890. IX 23. Rg + 1942. IV 11. Usolag, Krievij
                1912/1913. Rezerves 159. kjnieku pulka karavrs,
                1914/1917. Rezerves 262. kjnieku pulka jaunkais virsnieks,
                1917/1919. Sibrijas 19. pulka rotas komandieris,
                1920. VII 11./X 01. Bauskas kjnieku pulka virsleitnants,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1927/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. IV 13. Liepjas XV aizsargu pulka Štba bataljona Rezerves
                                vada komandieris,
                1935/1937. Latvijas lauksaimniecbas kameras loceklis,
                1936. A/S „Bekona Eksports” Liepjas bekonam gaas un desu fabrikas
                                 valdes loceklis, direktors,
                1937. v 15. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1938 Tirdzniecbas un rpniecbas A/S „Bekona Eksports” Valdes
                                priekšsdtja biedrs,
                1938/1940. Latvijas lauksaimniecbas kameras prezidija loceklis,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinbas Krusta IV širu #242,
                1939. III 28. Liepjas XV aizsargu pulka Štba bataljona Sakaru rotas komandieris,
                1940. Izdevniecbas A/S „Kurzemes Vrds” valdes loceklis,
                1941. VI 14. deportts.
                A/S „Bekona eksports” Liepjas fabrikas direktors.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-164., 1640-1-796.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Valdbas Vstnesis” #135/1936., #103/1938., #268/1938., #27/1940.;
                                „Jaunks Zias” #167/1936., #94/1938.;
                                „www.nekropole.lv”


              
ANDRUSS Fridrihs, tlbraucju kapteinis.
               * 1864. Vecsalacas pag. + 1951. [ar Spricis]
               1890. beidzis Ainau jrskolu,
               1893/1899. burinieka „Titan“ kapteinis,
               1900/1912. burinieka „Trne Zezillia“ kapteinis un ldzpašnieks.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

ANDRUŠKO Broislavs Jnis, rsts.
               * 1892. IX 16. Krslavas pag. + 1956. Kand
               1916. Beidzis Trbatas Universitti,
               1916/1918. Volinijas guberas epidmijas kolonnas rsts,
               1923. beidzis Latvijas Universitti, Brnu slimbs,
               1919/1943. Dzelzceu rsts Krustpil
               1936. dzelzceu aizsargu pulka Rotas (VIII) rsts,
               1940. Latvijas Sarkan Krusta veselbas kopšanas punkta Daugavpil,
               Nampašnieks K. Skrindas iel Nr.14, Daugavpil.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-27., 1640-1-198119.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANDREVSKIS Eduards, provizors.
               * 1860.
               1885. beidzis Trbatas universitti.
               Darbojas: Jelgavas „Gulbja“ aptiek.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ANDNS Aleksandrs Ja d., jurists.
               * 1916. I 12. Maskav; M. Marijas dz. Mukstns. + 1996. VI 24. Paudaš, Kand.
               1933. Beidzis Ilkstes valsts imnziju,
               1933/1942. beidzis Latvijas Universitti, bez zintnisk grda,
               Daugavpils apgabaltiesas tiesamatu kandidts vlk izmeklšanas
                              tiesnesis Krslav.
               Trimd Kand.
               „Lettgalia“ un Augšzemes studentu korporciju filistrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ANDNS Jnis, bvinenieris.
               * 1910.XII 26. Susjs pag. + 2002. VII 26. Ottav, Kand
               1940. I 12. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti,
               1944/1950. Vcij,
               1950. inenieris Kand,
               Apbedts Jorka kapos Toronto.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.
                             

ANDNS Zenta Ja m. dz. Venners, aptiekas asistents.
               *1912. V 05. Subates  pag.
               1932. I 05. ieguva aptiekas asistenta gradu.
               1941/1944. Pvilostas  aptiekas prvaldnieks.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs

ANERAUDS Eduards Ja d., sabiedrisks darbinieks.
               *1897. IV 20.
               1919/1920. Aizputes kjnieku pulka virssernts,
               1932/1940. Aizsargu organizcij,
               1932. III 23. Jaunlatgales XIX aizsargu pulka Bataljona (III) komandiera adjutants,
               1933. VIII 05. Rotas (V) komandieris,
               1936.II 20.  Kacenu brvprtgo ugunsdzsju biedrbas komandants,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
               Vnu tirgotjs Kacenu pagast.
               Avots:       LVVA 1640-1-813.;
                              „Valdbas Vstnesis” #37/1936.;
                              „Brv Zeme” #73/1939.

ANERAUDS Oskars, sabiedrisks darbinieks.
               *1899. V 21. Ziemeru pag.
               1919/1922. Siguldas kjnieku pulka kaprlis,
               1923/1940. Aizsargu organizcij,
               1924/1940. Valkas aizsargu pulka Ziemeru nodaas priekšnieks,
               1929.VIII 17. apbalvots ar Aizsargu organizcijas „Nopelnu Krustu“,
               1941. VI 14. deportts,
               Ziemera pagasta padomes loceklis,
               Ziemera pagasta izgltbas biedrbas „Rts“ valdes loceklis.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-5.

ANIKSE Voldemrs Georga d., leitnants, bvinenieris.
                *1884. VII 28. Rg [Annikse]
                1903. Beidzis: Pterburgas imnziju,
                1903/1912. beidzis: Rgas Politehnisko instittu, bvinenieris,
                1911. XII 01. Vjazmas 115. Kjnieku pulka brvprtgais,
                1912. V p01. Jaunkais apakšvirsnieks,
                1912. X 21. Nolika virsnieka ekzamenu, atvaints,
                1914. V 06. paaugstints rezerves praporšiks pakp,
                1914. V 15. Kjnieku 197. Pulka rezerves virsnieku apmcb,
                1914. VII 25. Rezerves 109. Kjnieku bataljona virsnieks, eabinsk,
                1914. IX n01. Kjnieku 162. Pulka virsnieks Arhangesk,
                1915. Ii 18. vcu gst,
                1918. XII  15. Apsardzbas nodaas Rg, Krievu rot,
                1919. II 25.XII 01. Rietumu II brvprtgo korpusa proviantu nodaas inspektors,
                1919. IV 01. Baltijas latviešu Krievu nodaas adjutants,
                1919. VII 20./XI 28. Lvena korpusa Barbas noliktavas inspektors,
                1921. I 19. atvaints Csu kara apria prvald,
                1922. V 31. apstiprints leitnants pakp,
                1936. VI 10. reistrts k bvinenieris, dzvo: Gaujas 18, Css,
                1936. Csu X aizsargu pulka Tehnisks rotas Sapieru vada komandieris,
                1939. bijis: Csu X aizsargu pulka Štba bataljona saimniecbas rotas
                                komandiera palgs.
                Avots:       LVVA 5601-1-282.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Valdbas Vstnesis” #171/1937.;
                                „Csu Vstis” #175/1936. #334/1939.

ANKEVICS   Ernests Fria d., pulkvedis leitnants.
                *1889. III 20. rlavas pag. + 1964. I 04. Lubes pag.
                1906. Beidzis: Talsu pilstas skolu,
                1907. IX 01. Vias kara skol, brvprtgais,
                1909. IX jaunkais apakšvirsnieks,
                1910. II portupejas junkurs,
                1910. VIII 06. beidzis: paaugstints podporuiks pakp izd. 1909. VIII 19.,
                1910. VIII 06. Krasnojarskas 85. Kjnieku pulka virsnieks,
                1913. X 17. paaugstints poruiks pakp izd. 19123. VIII 06.,
                1914. III 01. Nikolaja kara akadmij, klaustjs,
                1914. VII 19. Krasnojarskas 95.kjnieku pulka Rotas (III) komandieris,
                1915. III 29./1918. XII 09.  vcu gst,
                1919. VIII 01. Talsu atsevišs rotas komandieris,
                1919. X 04. Kara skolu prvald,
                1919. XI 29. Instruktoru bataljona Rotas (XIV) komandieris,
                1919. XII 20. Rotas (XII) komandieris,
                1919. XII 30. Bauskas kjnieku pulka Lometju (II) rotas komandieris,
                1920. IX 23. paaugstints kapitns pakp izd. 1917. VIII 06.,
                1921. II 27. beidzis: Kara juridiskus kursus,
                1921. III 03. Lometju rotas komandieris,
                1921. XI 17. Daugavpils kara apria prvaldes Daugavpils pilstas komandants,
                1923. II 20. Csu kara apria prvaldes priekšnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1924. IV 19. paaugstints pulkvedis leitnants pakp, izd. .sd.,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #494,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1931/1935. Latvijas Vanagi Csu XII  novada priekšnieks,
                1935. V 01. Ludzas kara apria prvaldes priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordea IV širu 356 ar špiem,
                1939. I 12. Rzeknes kara apria prvaldes priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. X 30. prskaitts: LPSR kara komisaritu,
                1940/1941. grmatvedis Rg,
                1944. Leion, Rzeknes apria priekšnieks,
                19444. Ventspils apria iesaukšanas punkta komandieris,
                1945. I Dezertieru savkšnas punkta priekšnieks,
                1945. V 09. krievu gst,
                1956. Latvij,
                Apbalvots: Latvija Vanagu Nopelnu II un III širu,
                Apbalvots: Sv. Annas ordea III un IV širu,
                Apbalvots:  SV. Staislava ordea III širu.
                Avots:       LVVA 5601-1-172.;
                                „Latvijas armijas augstkie virsnieki”, R., 1998.;
                V. Eichenbauma arhvs #34.                                      

ANKEVICS Zamuels, grmatu tirgotjs.
               * 1873. VIII 05. Vilces pag.
               1929. I 07. reistrts grmatu un rakstmlietu tirgotavas pašnieks
                              Maz Jauniel 6, Rg.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs
                
ANKIPANS Florians, skolotjs.
                * 1901. II 20. Mrdzenes pag. + 1989. I 29.
                1919. Rogovkas pamatskolas skolotjs,
                1920/1928. Pušmucovas pamatskolas przinis,
                1928. Mrdzenes pagasta valdes priekšsdtjs un Ludzas apria
                                valdes loceklis
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputts, Latvijas socildemokrtu
                                strdnieku partija,
                1940/1941. Ludzas apria skolu valdes priekšsdtjs,
                1940. Ludzas apria veck vietas izpildtjs,
                1939/1946. beidzis Latvijas Universittes Juridisko fakultti,
                1950/1966. Ciblas vidusskolas direktors un skolotjs,
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1931.;
                                “Latgales dati”

ANKRAVS Aleksandrs Ja d., jurists.
               * 1898. II 07. Sarkau pag.; M. Eda dz. Zeltiš, S. Mara dz. Rudztis. + 1942. Krievij
               Beidzis Rgas pareizticgo gargo seminru,
               1915/1918. iijnovgorodas Tautas universittes tautsaimniecbu,
               1919. Latvij, Apgdes ministrij,
               1919/1921. Latvijas Augstskolas tautsaimniecbas fakulttes students,
               1921/1932. LA un LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1923/1926. Rgas apgabaltiesas tiesamatu kandidts,
               1929. Daugavpils apgabaltiesas tiesamatu kandidts,
               1930/1931 Daugavpils apgabaltiesas 1. Kriminlnodaas miertiesnesis,                              
               1931/1940. Daugavpils apgabaltiesas loceklis,
               1939/1940. Latvijas profesiju kameras loceklis,
               1941. deportts.
               Akadmisks vienbas „Austrums“ biedrs.
               Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ANKRAVS Jnis Ja d., jurists.
               * 1892. VII 13. Sarkau pag.; M. Ede dz. Zeltiš, S. Olga dz. Avotiš. + 1963. Rg.
               Beidzis Rgas pareizticgo gargo seminru,
               1912/1916. Maskavas komercinstitta students,
               1916/1921. Zemstu un pilstu savienbas statistikas nodaas vadtjs,
               1921/1931. Beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1921. Tiesu paltas tiesamatu kandidts,
               1930. Rgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
               1932. Rgas apgabaltiesas loceklis,
               1935. Rgas apgabaltiesas vice priekšsdtjs,
               1936. Senta prokurors,
               1937. Senta senators,
               1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea III ;s;kiru # 1173,
               1941/1944. Rgas apgabaltiesas Kriminlnodaas priekšsdtjs,
               1952. notiests uz 25. gadiem,
               1955. atbrvots.
               „Fraternitas Lettica“ biedrs.
               Apbedts Mea kapos.
               Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.
                             

ANKURS Alberts, lauksaimnieks.
                * 1869. XII 19. Lietuv
                Cukurbiešu audztjs Elejas pagasta „Ibnos“,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 86.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-236.

ANKURS Nikolajs Pteris Arhibalds Ptera d., tlbraucju kapteinis.
               * 1881. IV 29. Rg [ar Ancours]; T. tlbraucju kapteinis. + 1936. X 26. jr.
               1905. beidzis Rgas jrskolu,
               1905/1915. burinieku strmanis,
               1915/1918. Krievijas kara flot, jras virsnieks uz palgkreisera Murmansk,
               1919/1920. Latvijas Armijas štba jras da flotes leitnants,
               1930. tvaikoa „Baltmor“ 1. strmanis,
               1932/1933. tvaikoa „Johanne“ 1. strmanis,
               1934/1935. tvaikoa „Lucj“ 1. strmanis,
               1936. tvaikoa „Helna Faulbaums“ 1. strmanis.
               Apbedts Kilatanas kapos, Skotij.
               Avots:       „Jrnieks“ # 12/1936.;
                              Arvja Popes arhvs;
                              V. Eichenbauma arhvs.

ANKURS Pteris, tlbraucju kapteinis.
               * 1845. + 1921.
               1881. burinieka „Klara Maria“ kapteinis,
               1882. Gafelšonera „Clara“ kapteinis.
               1885. burinieka „ Prkons“ kapteinis,
               1899. Rgas tlbraucju kapteiu biedrbas dbintjs,
               1900. tvaikoa „Zigfrid“ kapteinis.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

ANNUSS Jnis, ierdnis.
               * 1883. II 02. Liepj + 1964.
               Beidzis Pterpils komercinstittu,
               1908/1910. Lipjas proimnzijas przinis,
               1910/1913. Liepjas tirdzniecbas skolas inspektors,
               1913/1916. Pterpils tirdzniecbas skolas direktors,
               1917/1918. Valsts ekspedcijas spiestuves tehnisko klasu vadtjs,
               1917/1918. ora Bormaa fabrikas direktors,
               1918/1921.. Liepjas komercskolas direktors,
               1921/1925. Liepjas tehnikuma Komercnodaas vadtjs,
               1925. bijis Liepjas jaun tetra direktors,
               1925. X 03./1928. X 26. Saeimas II deputts, miera, krtbas un
                              raošanas apvienba,
               1928. V 06./1931. X 03. Saeimas III deputts, miera, krtbas un
                              raošanas apvienba,
               1931. III 27./ XII 07. Finanšu ministrs,
               1933. III 24. /1934. III 16. Finanšu ministrs,
               1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea III širu #772,
               1941. VI 14. deportts, dzvo Skolas 35-17,
               Bijis Hipotkas bankas direktors,
               Apbalvots ar Sv. Staislava ordea III širu,
               Avots:       LVVA 1307-3-9.;
                              LVA 1987-1-16931.;
                              „Latvijas darbinieku galerija” , R., 1929.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.
                                       
ANNUS Paulis, sabiedrisks darbinieks.
               1909. VII 18. Vircavas pag. + 1941. Krievij
               1931/1932. Jelgavas kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
               1932/1940. Aizsargu organizcij,
               1935/1937. Jelgavas aizsargu pulka Vircavas nodaas vada komandieris,
               1937/1940. Jelgavas aizsargu pulka Vircavas nodaas priekšnieks,
               1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauu zvaigzni,
               1941. VI 14. deportts, miris Krievij,
               Zemgales biškopbas biedrbas valdes loceklis,
               Vircavas draudzes padomes loceklis,
               Vircavas pagasta Mazlauku mju pašnieks.
                    Avots:       LVVA 1640-1-527-5.

ANNUS Valdis Ja d., sabiedrisks darbinieks
               *1906. IV 21. Vircavas pag. + 1942. VIII 06. Vjatlag, Krievij
               Beidzis: Jelgavas II vidusskolu,
               1934/1938. Vircavas pagasta veckais,
               1938. IV 11./1940. Bauskas apria pašvaldbu veckais,
               1938/1940. Bauskas patrtju biedrba valdes loceklis,
               1939. III 01. Bauskas XIII aizsargu pulka Saimniecbas priekšnieka palgs,
               1941. VI 14. deportts,
               A/S „Maiznieks” padomes loceklis,
               Vircavas piensaimnieku sabiedrbas Zemgale priekšsdtjs,
               Vircavas lauksaimniecbas biedrbas dibintjs.
               Avots:       LVVA 1640-1-807-3;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Brv Zeme” #76/1938.;
                              „Bauskas Vstnesis” #14/1938., #27/1938.;
                              „Pagasta Dzve” #2/1938., #16/1938

 

ANSBERGS Juris Ja d., ierdnis, leitnants.
               *1899. X 29.  Jelgav; S. Vera dz. Kolins  +1973. IX 22. Rg
               1919/1920.Studentu bataljona leitnants,
               1928. XI 1. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu 3819,,
               1935. Finansu ministrijas tarifu nodaas vadtjs,
               1943/1945. Grenadieru XV divzijas unteršturmfrers,
               Korporcijas Salgalia filistrs.
               Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Jaunks Zias” #25/1935.;
                              „Laiks’ #14/1974., #25/1974.

ANSBERGS Krlis, sabiedrisks darbinieks.
               * 1877. VII 03. rlavas pag.
               1905. rlavas pagasta komitejas priekšsdtjs,
               1905. apcietints izstts uz Puzes pagastu,
               1906/1921. Danctes pusmuias nomnieks Puzes pagast,
               1909. Izgltbas biedrbas dibintjs Puzes pagast,
               1915/1918. Krievijas armij,
               1921/1940. Valsta Popes muias nomnieks,
               1921. Popes lauksaimniecbas veicinšanas biedrbas priekšsdtjs,
               1925/1929. Popes pagasta padomes priekšsdtjs,
               1929/1934. Popes pagasta padomes loceklis,
               1934. Popes pagasta veckais,
               1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 4002,
               Popes pagasta brvbas piemineka komitejas priekšnieka biedrs,
               Bijis rlavas dziedšanas biedrbas biedrs,
               Sasmakas lauksaimniecbas kooperatva dibintjs.
               Avots:       LVVA 1303-2-76-72.

 

ANSBERGS Marija, skolotja.
               Sk. Groskopfs Marija.

ANSBERGS Marta, juriste.
               Sk. Avots Marta.

ANSONS Antons, skolotjs.
               * 1851. XII 21. Selistes pag, Igaunij + 1918. VI 12. Trbat.
               1871. beidzis Tstamas pareizticgo draudzes skolu,
               1874. Baltijas skolotju seminru,
               1874. skolotjs Prnav,
               1878/1879. Prnavas laikraksta redaktors un igauu biedrbas „Endla“ dibintjs,
               1879. Trbatas universitte izturjis apria skolotja prbaudjumu,
               1879. skolotjs Bauskas apria skol,
               1886/1888. beidzis Pterpils skolotju instittu,
               1888. inspektors Tartu pilstas skol,
               1905. inspektors Rgas Ptera Pavla pilstas skol,
               Vlk Jervas apria tautskolas inspektors un Trbatas tirdzniecbas
                              skolas skolotjs.
               Miris Trbat kur viam bij. audzki uzclusi pieminekli kapst.
                    Avots:       „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.

ANSONS Arvds, rsts.
                  *1898. II 06. Rg
                  Beidzis: Gaisa kuošanas kursus, meteorologs,
                  Beidzis: Aizsargu organizcijas Gzu virsnieku kursus,
                  1919. VI 03. Atseviš III kavalrijas eskadron ,
                  1919. VIII 05. /1920. XII 01. Avicijas grupas Nodaas[ I]  aerologs,
                  1920. XII 01./1923. IV 06. Avicijas diviziona veckais aerologs,
                  1923. IV 11. Zemkopbas ministrijas lauksaimniecbas prvaldes
                            Meteoroloisk biroja vadtja palgs,
                  1934. III 09. Aizsargu avicijas Specils rotas vada komandieris,
                  1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitti,
                  1943. Indrnu 18-3.
                  Avots:      LVVA P1023-2-20-20., 1640-1-199-15.

ANSONS Eduards, agronoms.
                 *1880. XI 24. + 1928. VIII 23. Rg
                 Beidzis Kopenhagenas lauksaimniecbas Augstskolu,
                 Latvijas Universittes inenierzintu fakulttes docents,
                 Filistru biedrbas „Zemgalija“ biedrs,
                 Latvijas Universittes studentu biedrbas „Zemgalija“ filistrs.
                 Apbedts Mea kapos Rg.
                 Avots:     „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Jaunks Zias“ # 190/1928.

ANSONS Fricis Anša d., tlbraucju kapteinis.
                 * 1890. II 11. + 1929. III 08. Rg.
                 1913. Ainau jrskolu,
                 1913/1914. tvaikoa „Nargen “ 2. strmanis,
                 1923/1926. tvaikoa „Biruta“ 2. strmanis,
                 1926/1929. tvaikoa „Everelsa“ 1. strmanis,
                 1928. ieguvis tlbraucja kapteia diplomu.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs.

ANSONS Pteris, tlbraucju kapteinis.
               * 1864. V 21. Slok + 1922. VI 01. Slok.
               1890. beidzis Ventspils jrskolu,
               1890/1892. burinieka „Wanderer“ kapteinis,
               1892/1897. burinieka „Sweiks“ kapteinis,
               1898/1902. burinieka „Sibens“ kapteinis,
               1902/1903. burinieka „Sinams“ kapteinis.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

ANSONS Vilis ederta d., administratvais pulkvedis leitnants.
                *1899. XII 15. Jkabnieku pag.; S. Klara dz. Cesnieks + 1961. III 08.
                Beidzis: Jelgavas vidusskolu,
                1915. V Jelgavas zemkopbas skolu,
                1920. I 29. Jelgavas dzelzcea mezgla komandantras brvprtgais,
                1920. VII 01. paaugstints kara laika ierda pakp izd. 1920. VII 01.,
                1920. VIII 03. Militra kontrol,
                1920. Galven štba Satiksmes da,
                1922. IV 08. apstiprints VI širas kara ierda pakp izd. 1920. VII 01.,
                1922. IX 08. paaugstints V širas kara ierda pakp izd. 1922. VII 01.,
                1923.  VII 01. Budeta un kredta prvaldes darbvedis taksators,
                1926. XI 17. paaugstints IV širas kara ierda pakp izd. 1926. VII 01.,
                1931. XI 17. prdvts par administratvo virsleitnantu,
                1933. XI 17. paaugstints administratvais kapteinis leitnants pakp
                                izd. 1927. VII 01.,
                1934. XI 17. paaugstints administratvais kapteinis pakp izd.1927. VII 01.,
                1936. I 25. Apgdes prvaldes  Finanšu daas Naudas asignšanas nodaas
                                priekšnieku palgs,
                1936. X 16. Apgdes prvaldes  Finanšu daas Budetu un grmatvedbas
                                nodaas priekšnieku,
                1937. XI 17. paaugstints administratvais pulkvedis leitnants pakp
                                izd. 1937. XI 17.,
                1938. XI 16. apbalvots: Atzinbas Krustu Iv širu #142,
                1940. X 24. Tautas armijas likvidcijas biroja Finansu nozares loceklis,
                1941. II 11. atvaints,
                1941/1942. Aizputes mašinu un traktoru stacijas agronoms,
                1942. Zaenieku mjturbas skolas mcbu daas vadtjs,
                1945. Saulaines lauksaimniecbas tehnikum,
                1953. Iecavas paldzbas saimniecbas agronoms,
                Apbedts: Zaenieku kapos.
                Avots:       LVVA 1469-1-28-131, 5601-1-177.;
                                „Latvijas armijas augstkie virsnieki.”

ANSONS Zmuels Anša d., ierdnis.
                * 1890. I 24. Platones pag. [vlk Avots]; M. Anna, S. Olga dz. Pols. + 1980.
                Beidzis Jelgavas pilstas imnziju,
                1912. Jelgavas cietuma priekšnieka palgs,
                1914. Liepjas cietuma veckais palgs,
                1915/1917. Krievijas armijas virsnieks,
                1919. Latvijas armijas virsnieks, leitnants,
                1919. III 25. Jelgavas arestnama priekšnieks,
                1920. I 28. Talsu cietuma priekšnieks,
                1921 VIII 26. Tukuma cietuma priekšnieks,
                1924/1940. Aizsargu organizcij, 
                1928. I 01. Valmieras cietuma priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 1320,
                1928/1940. Valmieras cietuma priekšnieks,
                1931. XI 10. Valmieras VIII aizsargu pulka saimniecbas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu krustu,
                Bijis Jelgavas aresta nama, Talsu un Tukuma cietumu priekšnieks,
                Nampašnieks dru 7, Valmier.
                Avots:       LVVA  1303-2-65-281, 1640-1-523-283.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.

ANSPAHS Eduards, Dr. med.
               * 1863. Rg + 1938. XII 23. Rg
                    1889. beidzis Trbatas Universitti, Sieviešu slimbs un dzemdbu paldzb,
               1890/1891. Rgas pilstas slimncas rsts,
               1891. Knigsbergas Universitti ieguva Dr. med. grdu,
               1892/1938. Sieviešu rsts Rg,
               1904/1915. Krievu Jpana kara kara rsts,
               1914/1918. Krievijas armijas kara rsts,
               1927/31. Brvbas 3.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1927/31.;
                              „Rgasche Rundschau” # 295/1938.

ANSPAHS Herberts Teodors, Dr. med.
               * 1887. Rg
               1922. beidzis Latvija Augstskolu, Sieviešu slimbs un dzemdbu paldzb.
               1929. Brvbas 101,
               1931/1935. Brvbas 38,
               1939. Liepj, Uliha 53.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANŠELEVIS Vulfs brama d., rsts.
               * 1894.
               1924. beidzis Latvijas Universitti,
               1929/1939. Rzekne, Latgales prosp. 19,
               1950. Bijis Rgas IV poliklnikas rsts.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANŠEVICS Arvds, mctjs.
               * 1902. VIII 17. Zebrenes pag. + 1976. X 06. Pokipsij, ASV
               1931. VI 28. ordints par Valmieras prvesta iecirka vikru,
               1935. XI 01. atbrvots no Valmieras Valmiermuias draudzes mctja
                              adjunkta amat,
               1936/1940. Aizsargu organizcij,
               1936. V 20. Valmieras VIII aizsargu pulka Štba rotas mctjs,
               1938. III 18. Rotas (I) mctjs,
               1942. III 03. apstiprints par Valmieras Austruma draudzes mctja adjunktu,
               1944. Valmieras Austrumu ev. lut. draudzes mctja adjunkts,
               Akadmisks vienbas „Austrums” vecbiedrs.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-278.;
                              “Bazncas kalendrs 1935, 1944. gadam”, R.- 1935., 1943.;
                              „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                              “Svtdienas Rts” # 43/1935.;
                              „Bazncas Zias“ # 1/1942.;
                              „Dobeles bibliotka”

ANŠEVICS Ella, rste.
               Sk. Celms Ella.

ANŠEVICS Emlija, grmatu tirgotja.
               * 1909. VII 01. Rg.
               1938/1941. reistrta grmatu un rakstmlietu tirgotavas pašniece
                              ertrdes iel 37, Rg.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs

ANŠEVICS Lvija, rste.
               * 1898. XI 11.
               1926. Beigusi Latvijas Universitti,
               1926/1927. Rgas pilstas I slimnc,
               1927/1928. Ngrandes pagasta rajona rste,
               1929/1929. Drabešu pagasta rajona rste,
               1929/1943. Annenieku pagasta rajona rste.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-29.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANŠEVICS ŠVICS Arnolds, tlbraucju kapteinis.
               * 1896. V 05. + 1948. ASV.
               1933. beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
               1939/1941. tvaikoa „Everagra“ 2. strmanis.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

ANŠMITS Ernests, rsts.
               * 1891. II 22. Alksnes pag.
               1926. beidzis Latvijas Universitti, irurij,
               1926/1932. Csu pilstas slimncas irurisks nodalas direktors,
               1932/1936. Valkas apria slimncas irurgs,
               1936/1938. Rgas skolotju slimo kases irurisk noda,
               1938/1939. Ludzas apria slimnc,
               1940. VI 27. Viakas slimnc.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-30.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ANŠMITS Vilma, farmcijas kandidts.
               * 1902. IV 29. Rg
               1938. V 24. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidts.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ANTNS Teodors, provizors.
               * 1870. + 1928. [Anthen]
               1899. beidzis Maskavas universitti.
               Darbojas: Csu „Vec“ aptiek.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ANTIPOVS Ilja, tirgotjs.
               * 1866. Rg
                    1939/1940. Galvaspilstas Rga padomes loceklis, Tirdzniecbas un rpniecbas
                           kameras prstvis,
                 1939. Ierou un tklu tirdzniecbas uzmuma pašnieks, Kau 26, Rg.
                  Avots:                         „Pašvaldbu darbinieks” # 11/1939.

ANTIPOVS Nikolajs Ija d., jurists.
               * 1904. IV 06. Rg; T. tirgotjs, M. Aleksandra, S. Frda dz. Hornings.
                              + pc 1949.Karagand.
               1922. Beidzis Rgas pilstas krievu vidusskolu,
               1923/1933. beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1925/1940. Rgas krievu biedrbas valdes loceklis,
               1926/1930. Rgas krievu izgltbas biedrbas dibintjs,
               1933/1941. zvrints advokts palgs Rg,
               1934./ 1935. Daugavgrvas artilrijas karavrs,
               1941/1941. Rgas I juridiskaj konsultcijas advokts,
               1941. VI 14. Apcietints,
               Korporcijas „Ruthenija“ filistrs,
               Bijis Latvijas Universittes krievu studentu apvienbas priekšsdtjs,
               Krievu nacionls apvienbas Latvij valdes loceklis,
               Rgas krievu paldzbas biedrbas biedrs,
               Rgas krievu kluba biedrs,
               Krievu tetra biedrbas biedrs,
               Krievu tirgotju un rpnieku biedrbas biedrs,
               Krievu dziedšanas biedrbas „Bajan” biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1999.;
                              „Latvijas advokatra”, R., 2007.

ANTIPOVS Vladimirs, rsts.
               * 1885. ; T. tirgotjs + 1938. Tukum
               1914/1918. Krievijas armijas kara rsts,
               1918. beidzis Trbatas Universitti,
               1919. Judenia armijas kara rsts,
               1919/1920. Latvijas armijas kara rsts,
               1929. Nurmui, Talsu apr.,
               1931. Spres mui, Tukuma apr.,
               1938. bijis Aizupes un Vnes pagastu rsts,
               Apbedts Vectcbnieku kapos Rig.
               Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929; 1935.;
                              „Jaun Tukuma balss” # 45/1938.

ANTIPOVS Vladimirs, priesteris.
               * 1910. II 02.
               1939. bij. Mihailovas Dievmtes Patvruma draudzes, Mrdzen II priesteris un
                              Zilupes Brigu Krusta Pacelšanas draudzes priesteris.
               Avots:       „Pareizticgo latviešu kalendrs 1939.“, R. 1938.

ANTMANIS Eduards, tlbraucju kapteinis.
                 * 1891. XI 30.
                 1913. beidzis Ventspils jrskolu,
                 1927/1930. tvaikoa „Windau“ 2. strmanis,
                 1931. ieguvis tlbraucja kapteia diplomu,
                 1931. burinieka „Laimons“ kapteinis.
                 1932/1933. tvaikoa „Senta“ 2. Strmanis,
                 1942. bijis Ventspils ostas iecirka inspektors.
                 Avots:                    „Ventas Balss” # 42/1942.;
                              Arvja Popes arhvs.

ANTONOVIS Sofija, rste.
               Sk. Trziš Sofija.

ANTONOVS Vilma enija, grmatu tirgotja.
               * 1901. I 26. Bukaišu pag.
               1936/1937. grmatu tirgotavas pašniece Dzirnavu iel 61, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs

ANTONS Aleksandrs Via d., jurists.
               * 1906. XI 10. Tukum; M. Johanna.
               1925. beidzis Tukuma valsts vidusskolu,
               1929/1935.beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1935/1939. Daugavpils apgabaltiesas tiesu amatu kandidts,
               1939/1940. Daugavpils apgabaltiesas izmeklšanas tiesnesis Abren.
               Korporcijas „Lettgallia“ filistrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ANTONS Alfons Andreja d., kapitns.
               * 1886. VI 29. Lubnas pag.; S. Matild dz. Grns.
               Beidzis Mitveidas politehnisko institta Elektrotehnisko nodau,
               1915. Oranienbaumas II praporšiku skolas junkurs
               1915. IV 15. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
               1915. IV 15. Maršrotas XVIII bataljona maršrotas (IV) jaunkais virsnieks,
               1915. V 04. Maršrotas (VIII) komandieris,
               1915. V 10. Roskulovas robeapsardzbas pulka Rotas (V) komandieris,
               1915. VI 21. Kontuzts Austrij un evakuts uz maskavu,
               1915. VI 24. Sota (II) komandieris,
               1915. VII 09. Sibrijas 49. strlnieku pulka Rotas (IX) komandieris,
               1915. VII 22. Kauja pie Emburgas,
               1915. VII 24. apbalvots ar Sv. Annas ordea IV širu,
               1915. VIII 16. ievainots palika ierind,
               1916. I 21. apbalvots ar Sv. Staislava ordea III širu ar špiem un banti,
               1916. VI 06. paaugstints podporuiks pakp,
               1916. VI 21. ievainots palika ierind,
               1916. VII 11. apbalvots ar Sv. Annas ordea III širu ar špiem un banti,
               1916. IX 26. Darba rotas komandieris,
               1917. I 16. Bataljona (IV) komandieris,
               1917. II 22. Sibrijas IV korpusa intendanta sevišu uzdevumu virsnieks,
               1917. II 24. apbalvots ar Sv. Vladimira ordea IV širu ar špiem un banti,
               1917. VI 02. paaugstints poruiks pakp izd. 1916. IV 14.,
               1918. I 19. paaugstints podporuiks pakp,
               1918. III 03. atvaints,
               1919. IV 21. Dobeles iecirka komandantras adjutants, brvprtgais,
               1919. IX 06. Jelgavas apsardzbas priekšnieka sevišu uzdevumu virsnieks,
               1919. X 06. Etapa un rajona komandas jaunmobilizto apmctjs,
               1919. XI 20. Ventspils bataljona komandieris un formtjs,
               1919. XII 08. bataljonas likvidts,
               1919. XII 12. Jelgavas pilstas komendants,
               1920. II 01. Valkas pilsta komandantras sevišu uzdevumu virsnieks,
               1920. III 14. Rgas pilstas komandantur, piekomandts pie Apsardzbas
                              bataljona Rotas (I),
               1920. V 31. Ventspils kjnieku pulka Rotas (XII) jaunkais virsnieks,
               1920. X 01. atvaints,
               1922. dzvo Ntaures pagast Kauos.
               Avots:       LVVA 5601-2-55.;
                              „Ventspils kjnieku pulks”, Liepj, 1936.;
                              V. Eichenbauma arhvs # 560.
              

ANTONS Ernests Rdolfs, skolotjs.
               * 1896. IV 26. Aiviekstes pag.
               1914. beidzis Paviu miesta elementrskolu,
               1918. beidzis Valmieras skolotju seminru,
               1918/1920. skolotjs Krievij,
               1920./1921. skolotjs Krustpils, Snu, Lves skols,
               1921/1932. Vietalvas Odzienas pamatskolas skolotjs.
               1932. atvaints.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

ANTONS Ernests Augusta d., sabiedrisks darbinieks.
               * 1913. I 20. Ples pag.
               1935/1936. Valmieras kjnieku pulka kaprlis,
               1937/1940. Aizsargu organizcij,
               1939. VII 10. Valmieras VIII aizsargu pulka Ples pagasta aizsargu
                              nodaas priekšnieks,
                              1945/1955. Norilag, krievij,
                              1955/1956. Specnometinjum, Tomskas apgabal.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-276.;
                              www.itl.rtu.lv
                             
ANTONS Lcija Vera, grmatu tirgotja.
               * 1907. IV 11. Liepj.
               1938/1941. grmatu un rakstmlietu tirgotavas pašniece Matsa iel 33, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs

ANTONS Mrtiš Mrtia d., zvrints advokts.
               * 1888. I 07. Valmieras pag.; T. bvuzmjs, M. Marija dz. Ansbegs.
                              + 1941.XI 11. Krievij.
               1912. Beidzis Pterburgas Universitti,
               1912/1917. advokta palgs Rg,
               1914/1917. Baltijas bgu komitejas valdes loceklis,
               1915/1917. Latviešu strlnieku bataljonu organizcijas komitejas sekretrs,
               1917. Rgas pilstas domnieks,
               1917. Rgas sabiedrsko organizcijas padomes loceklis un priekšsdtjs,
               1917. Vidzemes guberas zemes komitejas loceklis un priekšsdtjs,
               1917/1940. Zvrints advokts Rg,
               1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latviešu
                              radikaldemokrtu partija,
               1919. Ziemeatvijas tieslietu prvaldnieks,
               1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputts, Latvijas darba partija,
               1920/1922. Laikraksta „Jaunais Vrds” ldzidevjs un redaktors,
               1921/1941. Pirm aizsardzbas ministra Ja Zlša fonda priekšsdtjs,
               1928. IV 28. Apbalvots ar Triju Zvaigu ordea III širu # 127,
               1932/1933. Rotari kluba prezidents,
               1935/1937. Rotari kluba prezidents,
               1940. X 22. Apcietints, dzvo Kr. Barona 7-4, miris Krievij,
               Rgas tirgotju biedrbas sekcijas veckais,
               A/S „Georgs Talheims” Valdes priekšsdtjs,
               Latvijas izgltbas biedrbas valdes loceklis,
               Latvijas juristu biedrbas biedrs,
               Baltijas valsts kultras tuvinšanas biroja priekšsdtjs,
               Biedrbas Ziemenieki goda biedrs,
               Latviešu un igauu tuvinšanas biedrbas priekšsdtjs,
               Laikraksta „Jaunais Vrds” ldzizdvjs,
               Apbalvots ar vairkiem rzemju ordeiem.
               Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                              „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                              “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                              “Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Latvijas advokatra”, R., 2007.

ANTONS Nikolajs, sabiedrisks darbinieks.
                *1903. XI 25. Odes + 1943. VII 19. Vjatlag, Krievij
                1924/1940. Aizsargu organizcij,
                1926/1927. Elektrotehnisk diviziona virsnieka vietnieks,
                1929. X 26. Tukuma pilstas aizsargu nodaas priekšnieks,
                1932. IV 14. Tukuma XI aizsargu pulka Rotas [VII] komandieris,
                1933. XI 14. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1935. IX 27. Rotas [III] komandieris,
                1938. XI 17. apbalvots: Viestura ordea V širu #161.,
                1941. VI 14. deportts,
                Grenu pagast Bguu mju ldzpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-798.;
                                www.nekropole.lv

ANZAKS Pteris, tlbraucju kapteinis. Nav ielikts
                 * 1860. VII 11. Ipiu pag. + 1908. IV 18. Moisekulas pag.
                 1887. beidzis Ainau jrskolu,
                 1887/1889. burinieka “Imanta” kapteinis,
                 1889. burinieka “Heinrich Emma” kapteinis,
                 1892/1895. burinieka “Johannes” kapteinis,
                 1899/1902. burinieka “Peter” kapteinis.
                 1905/1906. burinieka “Wega” kapteinis.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs.

APEINS Klimans, sabiedrisks darbinieks.
                *1879.
                1925/1940. Aizsargu organizcij,
                1925.Rzeknes aizsargu XVII pulka Vinu pagasta aizsargu nodaas aizsargs,
                1937. stdts apbalvošanai: Triju Zvaigu ordea V širu,
                1938. XI 16.  apbalvots: Triju Zvaigu ordea I pakpes Goda zmi #3567
                Avots:       LVVA 1640-1-797. ;
                                „Valdbas Vstnesis’ #6/1939.

APINIS Anna dz. ipens, farmcijas maistrs.
                1903. X 31. Css.
                1928/1930. Rgas Slimo kases aptiekas mcekl,
                1930/1938.. Rgas Slimo kases aptiekas asistente,
                1938/1942. Pavis Jaunas aptiekas prvaldniece,
                1938/1940. Pavis Jaunas aptiekas pašniece.
                Avots:       LVVA 4958-1-640-80.

APINIS Georgs Alberta d., kapitns.
               * 1895. VIII 03/15. Valmier; M. Adelheide dz. Apinis, S. Anna dz. Cimdiš.
                              + 1955. IV 11 Monrel. [ agr. Dnstmanis]
               1914. beidzis Rgas pilstas imnziju,
               1914/1916. Trbatas Universittes juridisks fakulttes students,
               1916. IV 09. Primorskas dragnu pulka Usrijas jtnieku diviziona brvprtgais,
               1916. VIII 29. Odesas kara skolas junkurs,
               1916. IX 26. Vladimira kara skolas junkurs,
               1917. II 01. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
               1917. II 02. Vladimira kara skolas jaunkais virsnieks,
               1917. II 18. Latviešu strlnieku rezerves pulka Rotas (IX) jaunkais virsnieks,
               1917.X 22. paaugstints podporuiks pakp izd. 1917. X 01.,
               1917. XI 10. Pulka jšanas instruktors,                         
               1918. II 18. Atvaints,
               1918. XII 20. Studentu rotas Jtnieku nodaas komandieris,
               1919. IV 06. Atseviš III bataljona Rotas (I) virsnieks,
               1919. V 20. Bataljona adjutants,
               1919. X 25. Studentu I bataljona adjutants,
               1920. II 25. Tanku diviziona virsnieks,
               1920. III 10. Paaugstints kapitns pakp izd. 1919. V 20.,
               1920. X 07. Atvaints,
               1920/1921. rlietu ministrijas Viduseiropas valstu I širas sekretrs,
               1921. X 12. apbalvots ar Lplša kara ordea III širu # 1001,
               1921/1923. beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1923/1925. Rgas apgabaltiesas Tiesa matu kandidts,
               1925/1928. Papildu miertiesnesis,
               1928/1933. Miertiesnesis,
               1933/1939. Rgas apgabaltiesas loceklis,
               1939/1944. Tiesas paltas loceklis,
               1944. ASV armijas latviešu sardu rotas Vcij majors,
               Dzvoja Kand,
               Rgas Latviešu biedrbas biedrs,
               Latviešu un ungru biedrbas biedrs,
               Korporcijas Lettonia filistrs.
               Avots:       LVVA 5601-2-403.;
                              Latviešu strlnieku rezerves pulka pavles # 54/1917., # 365/1917.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.;
                              „Latvijas Universittes absolventi jurist”, R., 1999.;
                              „Latvijas rlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;
                              „Jaunks Zias” # 279/1939.;
                              V. Eichenabuma arhvs # 6089.

APINIS Jnis, bvinenieris.
                *1899. IV 24. Mores pag.; S. Herta dz. Kihn + 1971. XI 24. Monrel, Kand]
                1923. VI 07. Tiešo nodku departamenta kancelejas darbinieks,
                1923. X 08. Kancelejas ierdnis,
                1927. VI 13. Tiešu nodoku departamenta darbvea palgs,
                1928. IV 18. Departamenta Ii širas darbvedis,
                1929. VII 10. I širas darbvedis,
                1934. VII 04. Nodoku departamenta sevišu uzdevumu ierdnis,
                1937. VII 31. Beidzis: Pasvas gaisa aizsardzbas instruktoru kursus,
                1939. I 18. Beidzis: Latvijas Universitti, bvinenieris,
                1939. VI 01. Tirdzniecbas rpniecbas departaments inenieris,
                1939. VI 21. Reistrts; k bvinenieris, dz. Skolas 31-21,
                1939. IX 06. Veckais inenieris,
                1940. I 11. Tirdzniecbas un rpniecbas ministrijas starpresoru
                                bvniecbas komisijas prstvis,
                1940. IX 30. Atbrvots: likvidcijas d,
                Korporcijas Fraternitas Arctica filistrs.
                Avots:       LVVA 6828-1-25-17.;
                                „Valdbas Vstnesis’ #159/1939.

APINIS Olga Ja m., grmatu tirgotja.
               * 1892. XII 23. Liepj,
               1923/1930. grmatu tirgotavas pašniece Daugavmalas tirg, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

APINIS Olga Ja m., bvinenieris
               * 1898.VII 06. Ikšiles pag.; T. enerlis + 1935. VI 06. Rg
               1916. beigusi Liepjas sieviešu imnziju Pleskav,
               1916/1918. Bestueva sieviešu augstko kursu klaustja,
               1919. iestjas Latvijas Augstskol,
               1926. V 21. beigusi Latvijas Universittes inenierzintu fakultti,
               1935. VI 09. apbedta Csu pareizticgo kapos, dz. Miera 45-7, Rg,
               Pirm sieviete bvinenieris,
               Latvijas akadmiski izgltot sieviešu apvienbas biedrene,
               Latvijas bvinenieru biedrbas biedrene.
               Avots:       „Latvijas akadmiski izgltot sieviešu apvienbas ziotjs” 3 21/1936.;
                              „jaunks Zias” # 128/1935., # 129/1935.

APINIS Pteris, amatnieks.
               * 1874. XII 11. Rencnu pag.
                    Podnieka amata meistars,
               1903. savs uzmums Valmier,
               Valmieras amatnieku biedrbas dibintjs podniecbas amatu sekcijas
                              vecka vietnieks,
               Bijis Valmieras apvienots amatnieku biedrbas biedrs,
               1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 175.
               Avots:       LVVA 1303-3-19-430.

APINIS Pteris Arnolds Ja d., veterinrrsts, Dr. med. vet.
               *1904. XI 17. Pededzes pag.; M. Emlija. + 1960. IV 27. Rg
               1920/1940. Aizsargu organizcij,
               1928/1933. beidzis Latvijas Universitti, veterinrrsts,
               1921/1933. Latvijas Universittes Veterinrmedicnas fakulttes subasistents,
               1932/1940. Valkas VII aizsargu pulka veterinrrsts,
               1933/1935. Veterinrmedicnas fakulttes Iekšgo slimbu katedras jaunkais
                              asistents,
               1935. asistents,
               1936/1940. Docents,
               1936. Vnes Universitte ieguvis Dr. med. vet. grdu,
               1940. Latvijas Universitte ieguvis dr. med. vet. grdu,
               1940/1952. Katedras vadtjs,
               1945/1947. Veterinrs klnikas vadtajs,
               1946. apbalvots ar medau Par izcilu darbu,
               1952/1956. Rgas Hipodroma veterinrrsts,
               1956/1959. LLVZPI Veterinras nodaas vadtjs,
               1957. nopelniem bagtais veterinrrsts,
               1959. apbalvots ar Lauksaimniecbas teicamnieks kršu nozmi,
               1958. apbalvots ar Darba Sarkan ordei,
               Latvijas veterinru biedrbas Goda biedrs,
               Lugau pagasta „Puu“ mju pašnieks,
               Apbedts Mea kapos Rg.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-4.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „www.nekropole.lv”

APINIS Praskovja dz. Pilkova, rste.
               *1895. X 14. Tul
               1919. beigusi Maskavas Universitti,
               1919/1921. privtrste Krievij,
               1923. beigusi Latvijas Universitti,
               1923/1940. privtprakse Rg, das un venerisks slimbs,
               1940. XII 23. Rgas IV poliklnikas rste,
               1943. ertrdes 109-12.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-33.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

APINTIS Arnolds Aleksandra d., jurists.
               * 1906. XII 13. Jaungulbenes pag.; M. Emma dz. Hildebranta. + 1941. Rg.
               1926. beidzis Rgas pilstas 1. vidusskolu,
                    1927/1939. Beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1927/1939. Rgas Valmieras zemesgrmatu noda, notra K. Sumberga kantor,
                              „Pdj Brd“ redakcij,
               „Fraternitas Lettica“ biedrs.
               Apbedts Mea kapos Rg.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

APKALNS Kristne Ja m., skolotja
                    * 1880. III 31. Brzaunes pag.; M. Ede, Br. Pteris, mctjs. + 26.08.1925.
                    Beigusi Tailovas sieviešu imnziju Rg,
                    1900/1907. Cesvaines 2. širas meiteu skolas skolotja,
                    1907/1916. Csu „K. Apkalnes“ sieviešu imnzijas priekšniece,
                    1919/1920. Skolu departament k reistratore,
                    1920/1925. Skolas departaments Vidusskolas nodaas darbvede.
                    Apbedta Lejas kapos Css.
                    Avots:        “Jaunks Zias” # 190. 27.08.1925.

APLOCIŠ Hermanis Fria d., skolotjs.
               * 1891. IV 05. Jaunpiebalgas pag.; M. Liene, S. Emlija dz. Pue
                              + 1958. V 28. Krievij
               1906. beidzis Jaunpiebalgas draudzes skolu,
               1906/1910. mcjies Valmieras skolotju seminr,
               1916. beidzis Stiglica mkslas skolu ar mkslinieka grdu,
               1916. beidzis Pavla kara skolu,
               1916/1919. skolotjs Pterpil,
               1920. Latvijas armijas 2. Ventspils kjnieku pulka leitnants,
               1920. skolotjs Liepjas valsts vidusskol un Tehnikum,
               1927/1940. Otrs Liepjas savstarpjs kredtsabiedrbas valdes loceklis,
               1929/1940. Aizsargu organizcij,
               1931/1940. Firma „Rdolfs bergs” Liepj ldzpašnieks un pašnieks,
               1934/1941. Liepjas daiamatniecbas skolas vadtjs,
               1935. IX 27. Liepjas XV aizsargu pulka Štba bataljona fizisks
                              audzinšanas instruktors,
               1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 1761,
               1938. III 07. Liepjas XV aizsargu pulka Štba bataljona Rotas (III) vada
                              komandieris,
               1938/1939. Latvijas rakstu un mkslas kameras loceklis,
               1939/1940. Latvijas rakstu un mkslas kameras vice priekšsdtjs,
               1941. deportts,
               1990. prapbedts Liepjas centrlkapos,
               Darbojas Mkslas biedrb, Muzeja biedrb, Vidusskolu skolotju biedrb,
               Hipotkas bankas padomes loceklis,
               Rakstjis par mkslu kritikas un apcerjumus.
               Avots:       LVVA 1640-1-526-174.;
                              „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.;
                              „Es viu pazstu” R., 1939.;
                              „Vidusvidzemnieku biogrfisk vrdnca”, Css, 2003.;
                                        „Rts” # 38/1934.;
                                        „Valdbas Vstnesis” # 113/1931., # 32/1935.

APMANIS Reinis, tirgotjs.
                 *1859. + 1927. IX 11.
                 Manufaktras lieltirgotavas „A. Feldhuns & R. Apmanis“ Tirgou 10. ldzpašnieks,
                 Rgas tirgotju savstarpjs kredtbiedrbas valdes loceklis un direktors.
                 Dz. Trbatas 14-5.
                 Apbedts Mea kapos Rg.
                 Avots:     „Jaunks Zias“ # 205/1927.,
                              „Rgas adrešu grmata“, R., 1925.

APOGS Ernests Rdolfs, tlbraucju kapteinis.
               * 1909. II 04. Liepj.
               1936. beidzis Liepjas jrskolu,
               1937/1938. tvaikoa „Everhope“ 2. strmanis,
               1938. tvaikoa „Everonika“ 2. strmanis.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

APRNS rika Emilija dz. Krkliš, farmcijas maistrs.
               * 1912. I 10. Rg
               1944. V 26. Beigusi Latvijas Universitti, farmcijas maistrs.
               1943/1944. dz. A. Hitlera 13-5.    
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

APRNS Krlis, mezinis.
                *1875. X 27. Srenes pag.
                1898. Mea apsardzbas dienest,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #711,
                1939. pensionts, Srenes meniecbas mezinis, Taurkaln.
                Avots:       „Mea Dzve” #1/1939.

APRNS Krlis Ja d., komersants.
                *1904. II 04. Srenes pag. + 1964. IV 08. Rg
                1919. Latvijas armijas brvprtgais,
                1939. XI 09.  apbalvots; Viestura ordea V širu #578 ar špiem,
                Bijis: Ugles aizsargu nodaas priekšnieks,
                A/S Šifers pilnvarotjs komercdarbu vadtjs,
                Studentu biedrbas Tebronija priekšsdtjs.
                Avots:       LVVA 1676-1-241-152.;
                                „Es viu pazstu’, R., 1939.

APRIJASKIS Hilels, provizors.
               * 1873.
               1898. beidzis Trbatas universitti.
               Darbojas: Liepjas „Centra“, Ludzas „Liel“, emeru, Homeoptisk „Zvaigzne“
                              Rg, Liepjas „Gulbja“, Kaltu aptieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

APSALONS Arnolds dolfs Fridrihs Ja d., jurists.
                * 1892. IX 02. Rg; T. amatnieks, M. Analze dz. Kleinbergs, S. Natlija dz. boltia.
                                + Krievij.
                1913. Beidzis Rgas pilstas imnziju,
                1913/1915. Trbatas Universittes medicnas fakulttes students,,
                1915/1916. Trbatas Universittes tiesbu zintnes students,
                1916. V 28. Sibrijas  XII strlnieku artilrijas brigdes brvprtgais,
                1916. VII 06. Kaujas ekavas rajon,
                1916. VII 18. bombardieris,
                1916. IX 12. apbalvots: Sv. Jura ordea IV širas medau,
                1917. I 04. paaugstints praporšiks pakp izd. 1916. IX 28.,
                1917. II 17. apbalvots: Sv. Annas ordea IV širu,
                1917. VI 05. Apbalvots: Sv. Staislava ordea III širuu ar špiem un banti,
                1917. VI 07. Diviziona I adjutants,
                1917. VI 18. apbalvots: Sv. Annas ordea III širuu ar špiem un banti,
                1917. VIII 12. Baterijas (II) saimniecbas vadtjas,
                1917. X 01. paaugstints podporuiks pakp izd. 1917. III 28.
                1917/1918. Trbatas Universittes tiesbu zintnes students,
                1919. V 28. Studentu rotas virsleitnants,
                1919. VI 27. Kavalrijas I diviziona Eskadrona (IV0 komandieris,
                1920. II 17./1921. IV 18.  Latvijas Kara ties, kandidts uz kara tiesu amatu,
                1920/1927. beidzis Latvijas Universitti tiesbu zintnes, mag. jur.,
                1921. II 19. Vidzemes divzijas kara tiesneša rcb,
                1921. IV 18. atvaints,
                1921. IV 14.  Rgas apgabaltiesas veckais tiesamatu kandidts,
                1921/1923. Rgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1923.  VIII 01. Jelgavas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1928. II 02. Rgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 974,
                1930. V 28. Rgas apgabaltiesas loceklis,
                1939. Dzelzceu aizsargu pulka karogu rotas vada komandieris,
                1941.VI 14. deportts, dzvo Ogr, Blaumaa 7.
                Bijis Ogres pilstas valdes loceklis,
                Korporcijas „Lettonia“ filistrs.
                Avots:       LVA 1303-2-65-357., 1987-13116.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                                „Rigaer Stadtblaetter” # 40/1892.;
                                „Jaunais Zemgalietis” 3 29/1928., # 122/1930.;
                                „Dzelzcenieks” # 14/1939.

APSE Alberts, sabiedrisks darbinieks.
               *1902. XI 02. Palsmanes pag.
               1923/1924. Latgales artilrijas pulk,
               1926/1940. Aizsargu organizcij,
               1934/1940. Valkas aizsargu pulka Palsmanes nodaas priekšnieks,
               Palsmanes ev. lut. bazncas priekšnieka biedrs,
               Palsmanes brvprtgo ugunsdzsju biedrbas revzijas komisijas loceklis.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-6.

APSE Bernhards, tlbraucju kapteinis.
               * 1894. IV 21. Duntes pag. + 1980. Duntes pag.
               1916. beidzis Ainau jrskolu,
               1918. tvaikoa „Jassi“ strmanis Odes,
               1920/1921. tvaikoa „Rossia“ strmanis,
               1924/1926. tvaikoa „Pernigel“ strmanis,
               1926/1928. tvaikoa „Biruta“ 2. strmanis,
               1930/1931. tvaikoa „Balva“ 1. strmanis,
               1932/1935. tvaikoa „Biruta“ 1. strmanis,
               1940/1942. tvaikoa „Velta“ kapteinis.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

APSE Eduards, sabiedrisks darbinieks.
               *1889. II 22. Dundagas pag.
               1908. beidzis: Kronšttes jras feldšeru skolu,
               1908. V 01./1916. XII 15. Keivijas flotes medicnas feldšeris,
               1916. XII 15./1917. VII 01. Konduktors,
               1917. VIII 30./1918. III 01. rsta palgs,
               1933. II 01. Dzelzceu aizsargu pulka Viestes nodaas priekšnieks,
               1935. V 11. 1pbalvots: Aizsargu organizcijas medau Par Centbu,
               Dzelzceu Viestes feldšeru punkta vadtjs.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-87.;
                              „Dzelzceu aizsargu pulks”, R., 1934.

APSE Nikolajs, sabiedrisks darbinieks.
               *1896. XI 05. Lauru kolonij
               1919/1921. Liepjas kjnieku pulka serants,
               1919/1940. Aizsargu organizcij,
               1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
               1934/1940. Valkas VII aizsargu pulka Bejas pagasta aizsargu
                              nodaas priekšnieks,
               1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau „Par centbu“,
               1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
               1941. deportts,
               Bejas pagasta Revzijas komisijas priekšnieks,
               Bejas lopkopbas prraudzbas biedrbas priekšnieka biedrs,
               Piensaimnieku sabiedrbas „Matss“ revzijas komisijas priekšnieks,
               Bejas pagasta „Bundzenes“ mju pašnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-7.

APSE Pteris, tlbraucju kapteinis.
               * 1861. Duntes pag. + 1898. XI 21. Liepj.
               1888. beidzis Ainau jrskolu,
               1892. burinieka „Magdalena“ kapteinis,
               1893/1898. burinieka „Bollj“ kapteinis un pašnieks.
               Noslicis pie Liepjas ostas.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

APSE Pteris Rdolfs, fotogrfs.
               * 1900. V 01. Rg.
               1930/1938. reistrta fotostudija Elizabetes 71/73, R.,
               1939/1944. reistrta fotostudija Elizabetes 69, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

APSE APSTIS Ernests, rsts.
               * 1898. + 1980.
               1936. beidzis Latvijas Universitti,
               1939. Puškina 1.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

APSE RITELS Reinholds, ierdnis.
                * 1893. IV 24. Snieres pag.
                1912/1918. Vagonu fabrik „Fenix“.
                1919. VIII 23. Valsts kases Jkabpils noda,
                1920. I 16. Valsts kases departament,
                1922. IV 01. Valsts krj un kredtbank,
                1922. XI 01. Latvijas Bank,
                1938. IX 01. Latvijas Valsts bankas inspektors,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 98.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-264, 2824-1-243-12.;

APSNS Anastasija dz. Marga, rste.
               * 1902. I 04. Viskau pag.
               1929. I 29. Beigusi Latvijas Universitti,
               1929/1944. Ldmanes Krapes Lauberes rajona rste,
               1929/1935. Bruinieku 51,
               1941. Ldmanes pagasta Jaunšinks.
               Avots:       LVVA P1023-2-14-146.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

APSTIS Antons, skolotjs.
               * 1863. I 18. + 1924. Rg.
               1878/1982. beidzis Baltijas skolotju seminru,
               1882. Valmieras pareizticgo draudzes skolas skolotjs,
               1884. Suntau pareizticgo draudzes skolas skolotjs,
               1885/1891. Kastrnes pagasta skolas skolotjs,
               1898. Vilandes pilstas skolas skolotjs,
               1900. Liepjas valsts du skolas skolotjs,
               1905. Zidiku tautskolas skolotjs,
               1907/1918. Aknstes ministrijas skolas skolotjs,
               1920/1924. Rucavas pamatskolas skolotjs.
                    Avots:       „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.

APSTS Hermanis dama d., jurists.
               * 1893. XI 19. Naukšnu pag.; M. Karlne, S. Milda dz. Crule. + 1942. I 19. Krievij.
               1915. beidzis Ribinskas komercskolu,
               1915/1916. Maskavas komercinstitt,
               1916. beidzis Odesas kara skolu,
               1916/1917. Virsnieks Turkestnas front,
               1918. P. Martinsona komercskolas skolotjs Rjien,
               1918/1920. Latvijas armij,  Valmieras , Csu un Rgas kjnieku pulka virsnieks,
               1920. kara tiesu prvaldes virsleitnants,
               1920/1921. Latvijas Augstskolas tautsaimniecbas fakulttes students,
               1921/1926. beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1922. V 11. Kara prokurora palgs,
               1924. IV 19. paaugstints kapteinis pakp izd. 1924. III 21.,
               1925. XII 10. Rgas apgabaltiesas prokurora palgs,
               1926. I 18. atvaints,
               1927. IV 28. Rgas apgabaltiesas prokurors,
               1926/1933. prokurora biedrs un prokurors Rgas apgabalties,
               1933/1934. Tiesu paltas prokurors,
               1934. V 19. – 1940. VI 20. Tieslietu ministrs,
               1937. vadjis Latvijas civillikuma izstrdšanu un citus likumus,
               1937. V 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea II širu # 308.,
               1938. VIII 26. apbalvots ar Ziemezvaigznes ordea I širu,
               1938. XI 18. apbalvots ar Atzinbas Krusta I širu,
               1940. X 08. apcietints,
               1940. X 19. notiests ar augstko soda mru,
               Studentu biedrbas „Austrums“ biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                              „Rjienas Vstnesis” # 127/1934

APSTIS Jnis Gusta d.,  Dr. agr., profesors.
                    *1886. VI 16. Vecates pag.; S. Irene dz. Mangolds. + 1952. X 18.
                    Beidzis: Gorku lauksaimniecbas skolu,
                    Beidzis: Nansi Universittes Agronomijas instittu,
                    1920. Zemkopbas ministrijas veckais agronoms,
                    1923. Latvijas Universittes Lauksaimniecbas fakulttes docents,
                    1935. Latvijas Universittes  profesors,
                    1939. Lauksaimniecbas Akadmijas profesors,
                    Vecauces lauksaimniecbas fermas vadtjs,
                    Avots:        „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                        „Jaunks Zias” #243/1935.

APSTIS Jlijs Ptera d., kapteinis.
            *1896. IX 29. Valmier + 1944. VII 03. Valmier
            1913. Valmieras Meijera aptiekas mceklis,
            1918. Latvijas I strlnieku pulka virsnieks,
            1920. X 04. Prvietots Latvijas strlnieku pulk, virsleitnants,
            1920. ieguva aptiekas palga grdu Latvijas Augstskol,
            1922. III 31. Aizputes kjnieku pulk,
            1924. beidzis: Virsnieku kursus ar I širu,
            1925. prvietots Kara sanitro prvaldi,
            1925. IX 25. apstiprints farmaceits virsleitnants izd. 1917. I 29.,
            1925. XI 17. paaugstints farmaceits kapteinis izd. 1922. II 21.,
            1926/1933. Sanitras prvaldes sevišu uzdevumu farmaceits,
            1928. XI 14. apbalvots: Trs Zvaigu ordea V širu #582,
            1929/1940. Slampes aptiekas pašnieks,
            1933. V 18./1940. Rgas kara slimncas aptiekas przinis,
            1937. V 27. prdvts par kapteini izd. 1922. II 21.,
            1939. VII 12. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu 31069,
            1940. X 25. prskaitts uz Atsevišo Baltijas kara apgabalu.
            1941/1942. Rgas Gulbja aptiekas receptrs,
            1944. VII 08. Apbedts Mea kapos Rg.
            Avots:   2894-1-712-82.;
                        „Farmaceitu urnls’ #7/1944.;
                        V. Eichenbauma arhvs #1292.

APSTIS Krlis, aptiekas palgs.
                *1882. I 03. Mazsalacas pag.
                1904/1907. Aptiekas palgs: Ribinsk, Tambov, Arhangesk,
                1917/1912. Aptiekas palgs Pterburg,
                1912/1914. Aptiekas palgs Maskav,
                1919/1920. Armijas sanitra noliktav un Csu kjnieku pulk,
                1919/1940. Rankas aptiekas pašnieks.
                1920/1940. Rankas aptiekas prvaldnieks,
                Avots:       1984-1-653-133.

APSTIS Krlis Roberts Jkaba d., rsts.
               * 1896. III 08. Meeles pag.
               1916/1917. Krievijas armij, kara laika ierdnis,
               1919/1921. Armijas artilrijas apgdbas prvald, kara laika ierdnis,
               1923. apbalvots ar Latvijas Republikas atbrvošanas kara piemias zmi,
               1926. XII 13. beidzis Latvijas Universitti,
               1926/1929. Meeles pagasta rsts,
               1929 Brzgales pagast, Rzeknes apr., rsts,
               1929/1936. Prviu rajona rsts,
               1930/1943. Dzelzcea rsts Tukum,
               1931/1940. Tukuma aizsargu pulka veckais rsts,
               1931/1935. Tukum, Pils 8,
               1933. XI 18. apbalvots ar Aizsargu „Nopelnu Krustu“,
               1939. Tukum, Tirgus lauk. 1.
               Meeles pagasta Riekstiu mju pašnieks.
                    Avots:       LVVA 1640-1-525., P1023-2-20-34.;
                              „Latvju darbinieku galerija“, R., 1929.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.
                              V. Eichenbauma arhvs # 4555.

 

APSTIS Krlis Gusta d., inenieris metalurgs.
               * 1889. VII 20. Vecates pag.
               Beidzis: Mazsalacas draudzes skolu,
               1908. beidzis: Mironova tirdzniecbas skolu Rg,
               1914. beidzis: Pterburgas Ptera Liel Politehnikumu,
               1914. Putilova kara rpncas traudlietuves nodaas vadtjs,
               1920. Liepjas kara ostas darbncas inenieris,
               1921. Satiksmes ministrijas Mašnu daas tehnisks nodaas vadtjs,
               1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #1347,
               1934. Satiksmes ministrijas Mašnu un materilu nodaas vicedirektors,
               1935. Latvijas dzelzceu Mašnu daas un apgdes direktors,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinbas Krusta III širu #46,
               1941. VI 14. Deportts, dzvo Mea pr. 80, Rg,
               Dzelzcea aizsargu pulka rotas komandieris.
               Avots:       LVA 1987-1-17372.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Jaunks Zias” #165/1934.

APSTIS Krlis Mrtia d., jurists.
               * 1903. II 10. Rg; M. Liene dz. Krievia. + 1942. Krievij.
               1919/1920. Brvbas cs Rzeknes kjnieku pulka un Studentu bataljon,
               1921. beidzis Rgas pilstas 1. vidusskolu,
               1921/1931. beidzis Latvijas Universitti, cand. oec.,
               1929. XI 09. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu #1845,
               1931/1939. beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1931/1939. Rgas apgabalties tiesu izpildtjs,
               1941. deportts.
               „Selonija“ biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

APSTIS Oskars Ja d., jurists.
               * 1904. X 09. Mazsalacas pag., M. Hermne dz. Muiniece. + 1930.
               1924. beidzis Rgas 1. valsts vidusskolu,
               1924/1931. tiesbu zintnes, mag. jur.
               1931. Tiesu amatu kandidts Daugavpils apgabalties, izmeklšanas
                              tiesneša vietas izpildtjs,
               Miris 1930. gadu skum.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

APSTIS Pauls Ja d., ierdnis.
                    * 1886. VI 09. Mtrienas pag.; S. Anna dz. Rubaums.
               Beidzis Petrogradas jrskolu, tlbraucju kapteinis,
               1918/1919. tvaikoa „Vestfalen“ kapteinis,
               1919/1920. Holandiešu tvaikoa „Georg“ strmanis,
               1920. Valsts kases Biru nod. kasieris,
               1920. IV 23. Valsts kases Madonas nodaas priekšnieks,
               1922. IV 01. Valsts krj un kredtbankas Madonas nodaas priekšnieks,
               1922. XI 01. iecelts par Latvijas bankas Madonas nodaas priekšnieks,
               1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta IV šru # 33.
                    Madonas izgltbas biedrbas priekšnieks.
               Avots:       LVVA 1303-3-17-117.

APSTIS Pteris, priesteris.
               *1870. I 15. Vestienas pag. + 1933. III 29. Jrmal
               Beidzis Rgas gargo skolu,
               1883/1893. beidzis Rgas gargo seminru,
               1904. I 25. iesvtts par diakonu,
               1904. I 29. Alojas draudzes priesteris,
               1907. V 04. Rgas cietuma bazncas priesteris,
               1907. VIII 04. Lderes draudzes priesteris,      
               1913. II 14. Liepjas Sv. Nikolajs dzelzceu draudzes priesteris,
               1915/1922. Ahtirkas Arhangela Miea draudzes priesteris,
               1922. X 06. Rgas Katedrles arhibskapa Ja rcb un Rgas Prdaugavas
                              latviešu draudzes priesteris,
               1928/1933. Edinburgas draudzes priesteris,
               Apbedts Torakalna pareizticgo kapos.
               Avots:       LVVA 1370-1-1699-15.;
                              „Jaunks Zis” # 74/1933.;
                              „Msu Nkotne” # 14/1933.

APŠENIEKS Staislavs Jzupa d., jurists.
               * 1911. IV 06. Brzpils pag.; M. Anna.
               1930/1941. tiesbu zintnes, bez zintnisk grda,
               1930/1940. Rgas telefonu kantora I širas asistents,
               1941. IV 04. apstiprints par Rgas apgabaltiesas pagaidu locekli,
               Pc kara Latvijas PSR Augstks tiesas loceklis.
               Miris cietum.
               Studentu biedrbas „Dzimtene“ biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.;
                              „LPSR AP Ziotjs” # 80/1941.

APTERS Maša dz. Vats, rste.
               * 1898.
               1928. beigusi Latvijas Universitti,
               1929/1939. Priedain, Rgas apr.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

APTS Dvids Nohums, tirgotjs.
                 *1890. IV 14. Polock
                 1920/1941. Dz. Trbatas 1/3-22.
                 1913/1940. Tipogrfijas pašnieks, parka iel # 1a,
                 1941. VIII 28. izvsts uz Geto.
                 Avots:      LVVA 2942-1-6979.;
                  „Valdbas Vstnesis” # 102/1937, # 180/1940.

ARJS rika Fria m., juriste.
               * 1907. X 23. Rg; M. rika.
               1927. beigusi Natlijas Draudzias vidusskolu Rg,
               1927/1935. Beigusi Latvijas Universitti, mag. jur.
               Pc kara ASV, ujork.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ARJS Jnis, skolotjs.
               * 1882. Grostonas pag.
               1898. beidzis Ptera Pavla skolu,
               1901. beidzis Valmieras skolotju seminru,
               1903/1904. Krapes pareizticgo draudzes skolas skolotjs,
               1905. Lazdonas pareizticgo draudzes skolas skolotjs,
               1905. piedaljies revolcijas kustb,
               1906. fermeris Kalifornij, ZASV.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

ARJS Jlijs Dvida d., zvrints advokts.
                *1884. VI 13. Mrcienas pag.; S. Paulne dz. Jumiis. + 1967.II 01. Asaros.
                1892. Beidzis: Rgas Debesbraukšanas draudzes skolu,
                1905. Beidzis: Rgas Gargo seminru,
                1905/1906. Izborskas 177. Kjnieku pulka brvprtgais,
                1906/1913. Rgas Politehnisk institta mijas fakulttes students,
                1908. laikraksta Pribaltijskij Kraj nodaas vadtjs,
                1909/1914. Rgas III augstks pirmmcbas skolas skolotjs,
                1914. Dzelzceu I ekspluatcijas bataljona saimniecbas priekšnieks, praporšiks,
                1918. II vcu gst,
                1917. beidzis: Varšavas  [Donas] Universittes Juridisko fakultti, cand. jur.,
                1918. Latviešu izgltbas biedrbas vidusskolas inspektors,
                1918/1922. Rgas amatnieku skolas un tehnikuma skolotjs,
                1919. VII 01. Latvijas armijas brvprtgais, Armijas saimniecbas
                                daas juristkonsults,
                1919. VII 26. Izgltbas ministrijas Vidusskolas nodaas vadtjs,
                1919. Latvijas Senta virs sekretrs,
                1919. Pedagoisko Fizisks audzinšanas kursus vadtjs,
                1919/1922. Tautas bankas valdes loceklis,
                1920. Rgas II pilstas vidusskolas tiesbu zinbu skolotjs,
                1920. Kooperatvu kongresa padomes loceklis,
                1920. C/S Konzums padomes loceklis.
                1922/1941. Zemes bankas juriskonsults,
                1922. dzvoku kooperatva Nakotne valdes loceklis,
                1922. partijas Demokratiskais centrs Rgas komitjas priekšsdtjs,
                1923. Tiesu Paltas prokurora biedrs,
                1924. IV 10. /XII 17. Tieslietu ministrs,
                1924. VII 24. /XI 17. Kara ministrs,
                1924. Rgas II nampašnieku biedrbas valdes loceklis,
                1923. Senta virsprokurora biedrs,
                1925. Zemes bankas juriskonsults,
                1925. Latvijas I kredtbiedrbas padomes loceklis,
                1926. IV 14. Zvrints advokts Rg,
                1926/1936. Rgas komercskolas skolotjs,
                1928/1934. Jaunsaimnieku un skgruntnieku partijas biedrs,
                1929. stdts: apbalvošanai Triju Zvaigu ordei,
                1941/1944. Zvrints advokts Rg,
                1945. VII 03. LPSR advoktu kolij,
                1945. Siguldas juridisks konsultcijas vadtjs,
                1946. Majoru juridisks konsultcijas vadtjs,
                1948. izslgts no advokt kolijs,
                Apbalvots:  Sv. Annas ordea III širu,
                Apbalvots: Sv. Staislava ordea III širu,
                Latvijas Pareiztcgo sinodes loceklis,
                Latvijas izgltbas biedrbas valdes loceklis,
                Latvijas skolotju savienbas valdes loceklis,
                Latvijas ierdu kooperatva padomes loceklis, priekšsdtjs,
                Korporcijas Talvija filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.; 
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas advokatra’, R., 2007.

ARJS Krlis, rsts.
               *1915. VII 11. Virbu pag. + 2005.
               1942. VI 19. Beidzis Latvijas Universitti,
               1942/1943. Latvijas Universittes Anatomijas institt,
               1943. Alberta 1-5.
               Avots:         LVVA P1023-2-20-35.

ARJS Viktors Bernhards Teodora d., jurists.
               * 1910. I 13. Baldone pag.; T. kaljs, M. Berta.+ 1988. I 13. Kasav, Vcij
               1931. beidzis Jelgavas 1. valsts klasisko imnziju,
               1931/1932. kara dienest,
               1932/1944. beidzis  Latvijas Universittes Tiesbu zintnes nodau,
                              bez zintnisk grda,
               1941/1945. Zonderkomandas un SD priekšnieks, policijas majors,
               1975. notiests Vcij.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

RANS Vilhelms Ptera d., jras virsleitnants.
               * 1890. XI 14. Prkones pag.; S. Karolna dz. Augusts. + 1924. XI 29. Rg.
               Beidzis Liepjas jrskolu,
               1914. burinieka „Siriuss“ kapteinis,
               1915. III 16. izvsts par flotes praporšiku iesk. I Baltijas flotes ekipa,
               1915. IV 28. iesk. I Baltijas flotes ekipaa jras traleru 2. noda,
               1915. V 01. iecelts par sargu priekšnieku uz „Tralera # 9.“,
               1916. X 15. iecelts par Rotas (II) komandieri Baltijas jras traleru kuu 5. Diviziona,
               1917. I 20. iecelts par „Tralera # 11.“ komandieri,
               1917. VI 01. iecelts par stres virsnieku uz 2. ranga transport,
               1917. apbalvots ar Sv. Staislava ordea III šru ar banti un špiem,
               1918. IV 12. atvaints.
               1918 IV 12/V 29. uz tvaikoa „Provodniks“,
               1918.VI 06/VIII 01. glbšanas tvaikoa „Pernau“ kapteinis,
               1918. VIII 01/XI 15. glbšanas tvaikoa „Orla“ kapteinis,
               1919. I 09/ V 01. I Krievu Rveles atseviš partizu virsnieku pulk.
               1919. VI 01. Ziemeu armijas rezerves bataljona darba rotas komandieris,
               1919. VIII 01. Bataljons prdvts par 4. Siguldas kjnieku pulku,
               1919. VIII 12. 4. Siguldas kjnieku pulks prdvts par 6. Rgas kjnieku pulku,
               1919. XI 09. prv. uz Jras nodau,
               1919. XII 04. apst. jras virsleitnanta pakp,
               1920. I 01. prv. uz Mnu flotiliju k hidrogrfs,
               1920. IV 30. iecelts par 2. diviziona komandieri,
               1920/1921. traleru diviziona komandieris,
               1921. VI 06. atvaints.
               Apbedts Pleskodles kapos Rg.
               Avots:       LVVA 3318-2-58-273, 5601-1-241;
                              „Jaunks Zias“ # 272/1924.

ARBIDANS Aleksandrs Jzupa d., skolotjs.
                *1897. III 22. Rezenas pag. + 1987. VIII 21. Liepj
                Beidzis: vidusskolu,
                1934/1940. Poznaas 462. Mazpulka vadtjs,
                1939. VIII 29. apbalvots: Viestura ordea V širu #517,
                1987, IX 03. Apbaedts; Lvu kapos Liepj,
                Rzeknes apkrtnes rajona Mazpulku vadtjs,
                Rznas Poznau pamatskolas skolotjs,
                Avots:       LVVA 1676-1-421- 217.;
                                „Komunists” #167/1987.

ARBUZOVS Aleksandrs Pauls Teodors Leonda d., rsts pulkvedis leitnants.
               * 1886. V 31. Tukum; T. vsturnieks, S. Angelika dz. Korfs + 1932. V 20. Rg.
               1911. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs un brnu slimbs,
               1911/1913. Rgas pilstas II slimncas rsts,
               1913/1914. Šveices sanatorija rsts,
               1914. VII 17. Varšavas gsteku lazaretes ordinators,
               1914. IX 14. Lauku 143. Lazaretes rsts,
               1914. X 05. Strlnieku 3. pulka jaunkais rsts,
               1914/1918. III 19. vcu gst,
               1919. V 01. Rgas brnu slimncas rsts,
               1919. V 30. Latvijas Vcu zemessargu brvprtgais, Hna nodaas rsts,
               1919. X 26. von Hna nodaas baterijas rsts,
               1920. II 17. Baltijas Vcu zemessargu artilrijas diviziona rsts,
               1920. III 10. Artilrija divizions prdvts par 13. atsevišo divizionu un iedalts
                              Kurzemes artilrijas pulk,
               1920. IV 01. Kurzemes artilijas pulka veckais rsts,
               1922. XI 30. apstiprints rsts kapteinis pakp izd. no 1916. VII 07,
               1923. XI 22. Avicijas diviziona veckais rsts,
               1924. IV 28. paaugstints rsts pulkvedis leitnants pakp izd. 1924. IV 19.,
               1926. IX 29. Avicijas divizions prformts par pulku,
               1927. I 18. atvaints.
               1929. rsta prakse Balou 29.
               Korporcijas „FratenitasRigensis“ filistrs.
                    Avots:       LVVA 1477-1-124-288.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.;
                              „Latvijas armijas augstkie virsnieki”, R., 1998.;
                              „Rigasche Rundschau“ # 111/1932.

ARBUZOVS Georgs, provizors.
               * 1884.
               1910. beidzis Trbatas universitti.
               1927/1928. Marijas „Branta“ aptiekas prvaldnieks,
               1928/1939. Elizabetes aptiekas prvaldnieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ARBUZOVS Vasilijs, skolotjs.
                *1883. IV 20.
                1903. Beidzis: Pleskavas skolotju seminru,
                1903. Lnavas pagasta skolas przinis,
                1933. t.p. amat,
                1933. XI 16. Apbalvots: Triju Zvaigu ordea V šiur #3104,
                1941. VI 14. Deportts, dzvo: Linvas pagast, Pldoos.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Rkojumu Vstnesis” #2/1943.

ARCEBAŠŠ Eduards, rsts.
               * 1902. X 20. Stmerienas pag.
               1935. beidzis Latvijas Universitti,
               1935/1936. Daugavpils psihiatrisk slimnc,
               1936/1939. Rgas centrl slimo kases rsts,
               1939/1943. les sanatorijas rsts,
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-36.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1935.; 1939.

ARDAVS Konrds, rsts.
               * 1902. XII 03. Meirnu pag.
               1928. beidzis Latvijas Universitti,
               1929/1930. Galvens intendantras prvaldes sanitrais virsnieka vietnieks,
               1930/1934. Liepjas pagasta rajona rsts,
               1931. VI 09. Paaugstints rsts leitnants pakp,
               1934/1937. Madonas pilstas rsts,
               1937/1938. Vecmuias pagasta rajona rsts,
               1938/1941. Rjienas rajona rsts,
               1941. III 01. Paviu pilstas ambulances rsts.
               1929. Lplša 65,
               1943. Pavias, Bazncas 41.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-40.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.;
                              „Zemgales Balss” # 100/1937.

RE Augusts Krlis, kapteinis.
               * 1891. XII 21. Druvienas pag.
               1907. beidzis Liezeres draudzes skolu,
               1911. beidzis Valmieras skolotju seminru,
               1911/1914. Palsmanes draudzes un Smiltenes ministrijas skolu skolotjs,
               1914. VII 28. Vidzemes 350. Kjnieku drunas zemessargs,
               1915. IX 01. Armijas (VI) praporšiku skolas junkurs,
               1915. XI 24. jaunkais apakšvirsnieks,
               1915. XII 06. beidzis un paaugstints praporšiks pakp izd’1915. XII 06.,
               1915. XII 14. Latviešu strlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunkais virsnieks,
               1915. XII 29. Rotas (VI) jaunkais virsnieks,
               1916. II 08.-13. Rotas (VI) komandiera v.i.,
               1916. II 11. Rotas (VI b) komandieris,
               1916. III 16. Papildu (VII) rotas komandieris,
               1916. IV 01. Rotas (II) jaunkais virsnieks,
               1916. V 22. izgja no bataljona,
               1916. V 26. Kurzemes latviešu strlnieku bataljona Rotas (III) jaunkais virsnieks,
               1916. VI 03. Rotas (V) jaunkais virsnieks,
               1916. IX 24. Rotas (VII) jaunkais virsnieks,
               1916. X 02. Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks,
               1916. X 13. paaugstints podporuiks pak. izd. no 1916. IX 26.,
               1916. X 21. Kurzemes latviešu strlnieku bataljons prformts par pulku,
               1917. I 28. Pulka adjutanta palgs,
               1917. II 20. apbalvots Sv. Annas ordea IV šru,
               1917. III 04. Rotas (II) jaunkais virsnieks,
               1917. III 13. paaugstints poruiks pak. izd. no 1917. I 26.,
               1917. III 24. apbalvots Sv. Staislava ordea III šru ar špiem un banti,
               1917. V 08.-VII 01. pulka adjutanta v. p. i.,
               1917. VII 24. Pulka pretgzu prziis,
               1917. VII 30. Rotas (IV) komandieris,
               1917. X 24. Bataljona (I) komandiera v.i.,
               1917. XI 30. ievlts par Rotas (IV) jaunkais virsnieks,
               1918. I 09. Rotas (IV) komandiera palgs,
               1918. I 25. atvaints k skolotjs,
               1918. studjis Pleskavas skolotju institt,
               1919. X 01. Kara skolas adjutants,
               1920. III 31. paaugstints kapitns pakp izd. 1920. III 31.
               1923. Rzeknes kjnieku pulka virsnieks,
               1934. XI 07. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V šru # 3328,
               1939. VI 20. apbalvots ar Viestura ordea IV širu ar špiem,
               Bijis Siguldas kjnieku pulka virsnieks.
                    Avots:       KVKVA 2550-1-125-212., 3456-1-136.;
                              LVVA 5601-1-244., 5601-2-71.;
                              Ziemefrontes pavle # 166/1915.;
                              XII armijas pavles # 178/1917., # 291/1917.;
                              Latviešu strlnieku rezerves bataljona pavles # 61/1915., # 64/1915.,
                                             # 76/1915., # 42/1916., # 43/1916., # 144/1916.;
                              Kurzemes latviešu strlnieku pulka pavles # 182/1917., # 209/1917.;
                              „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.;
                              „Latviešu strlnieks ” 1010, 1663, 1665, 1732, 2169, 2366, 2371,
                                             2672 lpp.
                              „Latvijas kara skola”, Lincolln, 1979.

RE Jnis, skolotjs.
               * 1884. VIII 13. Druvienas pag.
               1901. beidzis Liezeres draudzes skolu,
               1904. beidzis Valmieras skolotju seminru,
               1904/1907. Savienas pagasta skolas skolotjs,
               1907/1936. Triktas pagasta Abula skolas przinis,
               1936. bijis Kora vadonis Latviju Jaunatnes Savienbas Triktas noda.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki “, R., 1936.

RENDTS Pteris Ja d., arhitekts.
                *1900. VI 30. Vestienas pag. [ar rends] ; S. Marija dz. Auziš
                                + XII 27.  1960. Sidnej,  Austrlij.
                1930. Beidzis: Latvijas Universitti, arhitekts,
                1928. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #541,
                1929/1932. Brvdabas muzeja plna autors,
                1935. X 16./1944.  Piemineku valdes veckais inspektors,
                1938. III 28. apbalvots: Zviedrijas Vazas II šras bruinieku ordei,
                1938. Kr. Barona prmijas laurets.
                Avots:       LVVA 1632-2-356.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Valdbas Vstnesis” #73/1938.;
                                „Technikas Apskts’ #26/1960.;
                                www.nekropole.lv.

ARENSBURGS Rivka, grmatu tirgotja.
               * 1902. XII 18. Jkabpil.
               1934/1935. Grmatu un rakstmlietu tirgotavas pašniece Patversmes iel 31, Rg,
               1941. IX 12. prvietota no Avotu 40 – 38 uz Geto.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs

RENTS Aleksis, skolotjs.
               * 1890. VII 15. Brzaunes pag.
               1909. beidzis Brzaunes draudzes skolu,
               1913. Valmieras skolotju seminru,
               1913. Brzaunes pareizticgo draudzes skolas skolotjs,
               1915. Krievijas armij,
               1915/1918. vcu gst,
               1918. Brzaunes Lipšu skolas skolotjs,
               1919/1921. Latvijas armij,
               1936. bij. Vestienas Tolkas pamatskolas skolotjs.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

RENTS Jkabs Krišja d., agronoms.
                * 1896. IV 26. Meotnes pag. [Aent]; M. Trne, S. Irne dz. Beinerts + 1977. ASV
                Beidzis Latvijas Universitti,
                1915. beidzis Jelgavas kroa relskolu,
                1915/19156. Rgas politehnikuma students,
                1916. VI 07. Apmcbas I bataljona karavrs,
                1916. X 07. Maskavas 4. praporšiku skolas junkurs,
                1916. XII 12. jaunkais apakšvirsnieks,
                1917. II 10. beidzis un paaugstints praporšika pakp,
                1917. II 23. Rezerves 175. Kjnieku pulka Rotas (XII) jaunkais virsnieks,
                1917. VII 18. prvietots uz Latviešu strlnieku rezerves pulku,
                1917. VII 21. ieradies un iecelts par 2. rotas jaunko virsnieku
                1917. VIII 08.-IX 30. praktiskus praporšiku kursos pie 48. kjnieku
                                rezerves brigds,
                1918. II 26. demobilizts,
                1918. XII 23. Latgales zemessargu I virsnieku rotas virsnieks,
                1919. I 01. Virsnieku rezerves rotas virsnieks,
                1919. II 13. Rezerves (III) rotas jaunkais virsnieks,
                1919. VI 07. Csu II bataljona Rotas (III) jaunkais virsnieks,
                1919. VIII 12. Ventspils kjnieku pulka Rotas (VII) jaunkais virsnieks,
                1919. IX 23. Rotas (III) komandieris,
                1920. III 09. paaugstints virsleitnants pakp izd. 01.01.1920.,
                1920. IX 20. atvaints,
                1928. XI 14. apbalvots ar triju Zvaigu oprdea V širu # 921,
                1931. IV 25./1940. Aizsargu organizcij,
                1934. IX 01./1940. Ventspils II aizsargu pulka Rotas (II) komandieris,
                1937. bijis Valsts Leu lauksaimniecbas skolas vadtjs,
                1938/1940. Zru valsts lauksaimniecbas skolas przinis,
                1939. V 12. apbalvots ar Viestura ordea IV širu #111 ar špiem,
                Bijis Piltenes rajona mazpulka vadtjs,
                Latvijas skolotju biedrbas Ventspils nodaas biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-164., 5434-1-484-40., 5601-1-248., 5601-2-72.;
                                Latviešu strlnieku rezerves pulka pavles # 222/1917., # 316/1917.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.

RGALS dams, skolotjs.
               * 1851. X 26. Skakalnes pag. + 1937. I 23. Rg.
               1872. beidzis Mazsalacas draudzes skolu,
               1875. beidzis Baltijas skolotju seminru,
               1875. Rgas Latviešu biedrbas svtdienas skolas pieaugušiem skolotjs,
               1880. ieguvis ar Rgas Latviešu biedrbas kori dziesmu kara II godalgu,
               1881. Rgas latviešu labdarbas biedrbas meiteu skolas skolotjs,
               1884/1918. Rgas Latviešu biedrbas Reia meiteu skolas przinis,
               1919. Rgas pilstas 4. pamatskolas skolotjs,
               1921/1926. Rgas pilstas 2. pirmskolas przinis,
               1926. pensionts,
               1928. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV šru # 138,
               1931. VI 20. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea III šru # 620,
               Aktvi darbojas Rgas Latviešu biedrb, Skolotju paldzbas biedrbas un Rgas
                              latviešu skolotju biedrbas dibintjs. 1937. gad nodibinta rgaa
                              stipendija centgiem skolotjiem,
               Lielajos kapos rgalim 1938. gad uzcelts piemineklis.
               Avots:       „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.

RGALS dams, skolotjs.
                *1876. VI 06. + 1947.
                1895/1898. Naukšnu pagasta Tcenu skol,
                1898/1900. Palcmares pagasta Paulnes skolu,
                1900/1901. Valtenbergu pagasta Lces skol,
                1901. ieguva skolotju tiesbas Valkas pilstas skol,
                1901. Nauksnu pagasta Mira pamatskol.
                1932. XI 16. apbalvots: Trs Zvaigu ordea V širu #2866.
                Avots:       LVVA 1303-2-28-183.

RGALIS Alfons Hermanis, kuu mehniis.
               * 1914. V 11.
               1939. beidzis Kr. Valdemra jrskolu, I širas kuu mehniis,
               1941. tvaikoa „Gaisma“ 2. mehniis.
               Avots:       „Rts” # 131/1939.;
                              Arvja Popes arhvs.

RGALS Milija, fotogrfe.
               * 1897.
               1920/1941. fotogrfe Rencnu pag.
               Avots:       V. Ptersone “Zeme un audis”, R., 2006.

RIŠ RCENIS Matss, skolotjs.
               *1864. X 20. Brzaunes pag. [1929.  riš] + 1943.
               1880. Beidzis: Ldres pareizticgo draudzes skolu,
               1880/1884. Beidzis: Baltijas skolotju seminru,
               1884/11887. Grostonas pgasta skol,
               1887/1890. Beidzis: Ptrburgas skolotju instittu,
               1890/1904. Jkabpils pilstas skol,
               1904/1909. Jkabpils tirdzniecbas skol,
               1909. ieguvis tirdzniecbas skolu skolotja tiesbas,
               1909/1915. Rgas Jrmalas Šmdhena un Brzia imnzij,
               1911/1915. Buldru drzkopbas skol,
               1915/1918. Gulbenes pagasta skol, Ilkstes apri,
               1918. Priekuu lauksaimniecbas skol,
               1918/1931. Rgas I imnzijas skolotjs,
               1920/1930. Lauksaimniecbas Centrlbiedrbas drzkopbas un zemkopbas kursos,
               1921/1926. Beeres imnzij Rg,
               1923/1931. Kaucmindes mjturbas skol,
               1926/1930. Latvijas Universittes mijas metodikas lektors,
               1926. XI 16. Apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #139,
               1929. XI 06. pieširts uzvrds riš, dzvo: Alberta 12-12,
               1931. pensionts,
               Kaldbruas pagasta sabiedrisks darbinieks.
               Avots:       LVVA1632-2-343.;
                              „Baltijas skolotju seminrs”, R., 1940.;
                              „Valdbas Vstnesis” #256/1929.

RIŠ Pteris, skolotjs.
               * 1883. V 02. Mrcienas pag.
               1901. beidzis Lazdonas pareizticgo draudzes skolu,
               1904. beidzis Valmieras skolotju seminru,
               1904/1906. skolotjs Alsviu pagasta skol,
               1906/1936. skolotjs Kokneses pagasta skol,
               Kokneses kultras biedrbas priekšnieks, reisors un lektors.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

ARKLONS Andrejs, skolotjs.
               *1891. XI 03. Meirnu pag.; S. Marija, skolotja.
               1935/1940. Rupsalas 546. Mazpulka vadtjs,
               Lubnas pagasta Rupsalas pamatskolas przinis,
               Latvijas Sarkan Krusta Lubnas Meirnu noda.
               Avots:       LVVA 190-4-546-28.

ARKLONS Anna dz. Mlkalntis, rste.
               * 1910. XI 07. Annas pag.
               1935. beigusi Latvijas Universitti,
               1935/1940. Madonas aizsargu pulka IV rotas rste,
               1935/1940. Sausnjas Liepkalnes rajona rste.
                    Avots:       LVVA 1640-1-524-12.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1935; 1939.

RNIS Pteris, lauksaimnieks.
                 *1889. XII 06. Melluos
                 1937/1940. Tumes pagasta lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis.
                 Tumes pagasta „Megaiu” mju pašnieks.
                 Aots:      LVVA 1690-1-955.

ARNTIS Artrs, bvinenieris.
               * 1909.X 07. Rozulas pag. + 1986. IV 16.
               1941. VII 15. Beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti,
               1944. bvinenieris Ventspil,
               1045. organizja bgu un Latvijas Centrls Padomes prvešanu uz Zviedriju,
               1945. arestts,
               1948/1961. ieslodzts.
               Avots:       „Vidusvidzemes biogrfisk vrdnca”, Css, 2003.;
                              V. Eichenbauma arhvs.

ARNTIS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
               * 1908. XI 05.
               Beidzis arodskolas mehnisko nodau,
                    1939/1940. Galvaspilstas Rga padomes loceklis, Darba kameras prstvis,
               Valsts spirta un degvna Rgas noliktavas darbinieks,
                    misks rpniecbas strdnieku arodbiedrbas priekšnieks,
                    Darba kameras loceklis un ts prstvis Negadjumu prvaldes pensiju komisij.
                    Avots:         „Pašvaldbu darbinieks” # 11/1939.

ARNOLDIJS Eduards Hugo d., students.
                 * 1907. V 23. Dobel.; M. Aleksandra, S. Irma dz. Grencions.
                 1926. beidzis Rgas pilstas 1. imnziju,
                 1926/1940. Latvijas Universittes tiesbu zinbu noda,
                 1932/1940. Studentu pašvaldb,
                 1934/1940. Studentu prezidij,
                 1935/1938. Latvijas Universittes studentu padomes priekšsdtjs.
                 1939. IX 20. stdts no Izgltbas ministrijas apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru.
                           Rgas pilstas bvju valdes darbvedis,
                 Korporcijas fraternitas Metropolita filistrs.
                 Avots:                    LVVA 1632-2-366-140.;
                              “Es viu pazstu” R. 1939.

ARNOLDS Krlis Augusta d., skolotjs.
                *1864. I 05./1863. XII 23.  Trbat + 1936. Liepj
                Beidzis; Trbatas imnziju,
                1886. beidzis: Trbatas Universitti, cand.
                1887/1906. Jelgavas relskolas virsskolotjs,
                1906/1919. Felines augstks znu un meiteu skolas direktors,
                1919/1921. Misdrojas baltiešu skolas virsskolotjs,
                1921/1936. Vcu vecku savienbas Liepjas znu imnzijas direktors,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #899.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Rigasche Rundschau” #61/1936., 86/1936.

ARONIETIS Aleksejs, jurists.
               * 1888. I 06. Grostonas pag.[ Arroniet] + 1964. VIII 31. Mineapolis, ASV.
               Beidzis Rgas pareizticgo gargo seminru,
               1913. beidzis Rgas Politehnikumu, Cand. merc.,
               1914/1918. Krievijas armij,
               1920. valsts ierdu kooperatv,
               1922/1927. beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1924. XII 16. Rgas apgabaltiesas papildu miertiesnesis,
               1938. VI 14. Rgas apgabaltiesas miertiesnesis,
               1940. miertiesnesis.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1999.;
                              „Tieslietu Ministrijas Vstnesis” # 1/1925., # 3/1938.;
                              V. Eichenbauma arhvs.

ARONIETIS Andrejs, skolotjs.
               *1874. VI 25. Grostonas pag.
               1891/1895. Beidzis: Baltijas skolotju seminru,
               1895/1898. Liellsalacas pareizticgo Crpenes skol,
               1898/1906. Brzaunes pagasta Bou skol,
               1906/1907. Rgas Prdaugavas pareizticgo draudzes skol,
               1908. Pterburgas mkslas akadmija ieguva mkslas skolot’ja tiesbas,
               1907/1918. Rgas Ptera Pvila pilstas skol,
               1918/1933. Rgas pilstas 8.pamatskolas un N. Draudzias sieviešu imnzij,
               1929. XI 13. Apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #1986,
               1933. pensionts.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „Baltijas skolotju seminrs”, R., 1940.

ARONIETIS Nikolajs Ptera d., skolotjs.
                 * 1900. III 06. Sarkau pag.; M. Anna dz. Podnieks.
                 1919. beidzis Pliskavas skolotju seminru,
                 1919. Sarkau pag. Biru pamatskolas skolotjs,
                 1921/1940. Tukuma pilstas pamatskolas przinis,
                 1934. X 22. apstiprints par Tukuma pilstas pamatskolas przini,
                 1936/1937. Tukuma aizsargu pulka štba rotas komandieris,
                 1936/1940. Tukuma pilstas vecka biedrs,
                 1937/1940. Tukuma aizsargu pulka ritebraucju rotas komandieris,
                 1939. V 12. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 962,
                 1941. VI 14. Deportts, dzvo Raia 1, Tukum,
                 Tukuma pilstas valdes loceklis,
                 Tukuma apria nacionlo skolotju biedrbas sekretars,
                 Tukuma aizsargu pulka ritebraucju rotas komandieris.
                 Avots:                    LVVA 1632-2-364-28., 1640-1-525.;
                           „Audzintjs” # 11/1934.;
                              „Tukuma Zins” # 14/1941.

RONS Feliks, bvinenieris.
               * 1898. XI 29. Rg.
               1939. V 19. Beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti,
               1943. bvuzmuma pašnieks, Merea 10, Rg.
               Avots:       „Satiksme un Tehnika” # /1943.
                              V. Eichenbauma arhvs.

RONS Irma, rste
                    Sk. Ludzenieks Irma

ARONS Zmuelis Faiviša d., nampašnieks.
               *1888. Vitebsk.
               1930. IV 29. uzemts Latvijas pavalstniecb,
               1932/1940. Nampašnieks Antonijas 20.
               Avots:       LVVA 1615-4.2337.;
                              „Valdbas Vstnesis” #276/1931.

ARONSONS Izks, aptiekas palgs.
                *1892. VIII 24. Aizput + 1941.
                1910/1913. Aizputes Lihtenšteina aptiekas mceklis,
                1913/1914. Kara dienest,
                1914/1915. Krasnovodskas aptiekas palgs,
                1915/196. Kaolomnas Pilstas aptiekas palgs,
                1916/1918. Maskavas Kodrinskaja aptiekas palgs,
                1918. ieguva aptiekas palga grdu Maskavas Universitt,
                1922/1924. Liepjas Brmaa aptiekas prvaldnieks,
                1924/1941. Liepjas Suvorova aptiekas prvaldnieks,
                1933/1940. Liepjas Suvorova aptiekas pašnieks,
                Avots:       LVVA 2894-1-651-220.

ARONŠTAMS Haja dz. Peisahovis, rste.
               * 1898.
               1925. Beigusi Latvijas Universitti, Iekšgs slimbs.
               1929/1935. Valdemra 57/59,
               1939. Visbija pr. 6.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ARONŠTAMS Jozefs, rsts.
               * 1892.
               1917. Beidzis Trbatas Universitti, Iekšgu slimbs un laboratorijas medicn,
               1920/1940. Firmas La Roche LTD prstvis Latvij,
               1929. Blaumaa 3,
               1931/1939. Vau 28b.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ARSONS Voldemrs Augusta d., jurists.
               * 1916. IX 24. Tomsk; T. grmatvedis, M. Karlne dz. Kazaka, S. Rasma dz. Tiltiš.
                              + 2001. IV 27. Manchester Towship, ASV
               1933. beidzis Rgas pilstas 2. imnziju,
               1933/1943. Beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1943. izmeklšanas tiesnesis Daugavpils apgabalties,
               Trimd Vcij,
               1950. ASV pensiju daas vadtjs „Phelps Dodge Corp.“, pensionts
               „Fraternitas Lettica“ biedrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.
                              V. Eichenbauma arhvs.

ARZEIKOVS Katrne dz. Brandenburgs, rste.
               * 1896.
               1927. beigusi Latvijas Universitti, das un vener. slimbs.
               1935. Vau 22,
               1939. Vau 23/25.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ASBERGS Rdolfs, sabiedrisks darbinieks.
               * 1902. V 26. Stiu pag.
               1922/1924. Jtnieku pulka karavrs,
               1925/1940. Aizsargu organizcij,
               1927. II 28. Kuldgas XIV aizsargu pulka Saldus pagasta aizsargu
                              nodaas priekšnieks,
               1929. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medalu Par Centbu,
               1941. deportts.
               Avots:       LVVA 1640-1-526-11.

ASARS Anna dz. Krkliš, rste.
               * 1898. VI 30. Plteres pag. M. Anna dz. Pakalniš, V. Jnis, inenieris
                              + 1993. X 23. Colimbus,ASV
               1926. Beigusi Latvijas Universitti, Iekšgu un brnu slimbs,
               1926/1929. Latvijas Universittes klnikas asistente,
               1929/1936. Latvijas Sarkan Krusta veselbas kopšanas punkta Vecmgrv,
               1836/19438. Latgales priekšpilstas slimo kases rajona rste, Lubnas 17,
               1938/1940. Latgales priekšpilstas slimo kases rajona rste, Latgales 181,
               1941. I 01. Rgas pilstas VI poliklnikas rste,
               1943. Latgales 226,
               1950/1993. ASV
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-37.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.;
                              www.findagrave.com

ASARS Emma dz. Liepiš, rste.
               * 1890. XI 12. Valmier
               1926. Beigusi Latvijas Universitti, Iekšgu un brnu slimbs.
               1926/1932. Rgas kara slimnc,
               1932/1941. Izvaltas rajona rste,
               1939. Rubeu mui, Ilkstes apri.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-38.;
                               „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ASARIS Jnis Ja d., tlbraucju kapteinis.
               * 1885. VII 21. Pabau pag. + 1942. IV 27. Solikamsk, Krievij.
               1908. beidzis Ainau jrskolu,
               1909. burinieka „Sinams“ strmanis,
               1911/1912. burinieka „Fuchs“ kapteinis,
               1912/1919. burinieka „Ekvator“ kapteinis,
               1920/1940. Ainau ostas kuu piesttnes pašnieks un locis,
               1920/1940. velkoa „Imanta“ pašnieks,
               1923/1926. Ainau miesta valdes priekšsdtjs,
               1926/1940. velkoa „Anna“ pašnieks,
               1926/1928. Ainau pilstas galva,
               1931/1935. Ainau pilstas galva,
               1936/1940. Latvijas Aerokluba Ainau nodaas priekšnieks,
               1941. VI 14. deportts.
               Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;

ASARS Jnis Jura d, inenieris elektrotehniis.
               * 1895. VIII 26. Rg; M. Anna, S. Anna dz. Krkliš, rste. + 1978. III 11. ASV
               Beidzis Rgas pilstas relskolu,
               Beidzis Aleksandra kara skolu,
               Beidzis Latvijas Universitti,
               1919. Rgas radiostacijas przinis,
               1920. armijas radiotelegrfa priekšnieks,
               1925. Latvijas Universittes privt docents,
               1926/1928. urnla „radio” redaktors,
               1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 597.
               Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.
                   
ASARIS Johanna dz. Make, rste.
               * 1902. VIII 06. Rg
               1928. beigusi Latvijas Universitti,
               1928/1935. Bauskas rajona rste,
               1931. Bausk, Pils 14,
               1935/1943. Panemunes slimncas vadtja un rajona rste.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-39.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ASARIS Valfrds, rsts leitnants.
               * 1900. XI 02. Css.
               1930. I 13. beidzis Latvijas Universitti, Adas un venerisks slimbs,
               1930/1931. Rgas pilstas komandantras sanitrais virsnieka vietnieks,
               1931. VIII 11. paaugstints rsts leitnants pakp,
               1932/1940. Rgas slimo kases rajona rsts,
               1933/1943. Latvijas dzelzceu rsts Krustpil,
               1933/1934. Iekšlietu ministrijas Emigrcijas nodaas rsts,
               1938/1941. Centrl kopj slimo kases ambulances rsts,
               1938/1940. Valsts darbinieku ambulances rsts,
               1931. Krsotju 13,
               1943. Slokas 100-3.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-41.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ASARIS anis, sabiedrisks darbinieks.
               *1893. I 19. Liepj,
               1920. X 01./1921. II 01. ku un bvju valdes Liepjas nodaas kara laika ierdnis,
               1924/1940. Aizsargu organizcij,
               1934. XI 24. Bauskas XIII aizsargu pulka štba rotas saimniecbas
                              vada komandieris,
               1937. bijis: Dzelzceu policijas Rgas iecirka priekšnieka palgs,
               1937. III 16./1940. Bauskas apria policijas I iecirka priekšnieks,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
               1940. Daugavpils prefekta iecirka priekšnieka palgs.
               Avots:       LVVA 1640-1-807-4.;
                              „Brv Zeme’ #73/1939.;
                              „Policija” #3/1937., #3/1940.

ASERTIS Jkabs, sabiedrisks darbinieks.
                1900. XI 05. audonas pag.
                Beidzis: audonas ministrijas skolu,
                1922. Vestienas pienotav,
                1923. beidzis: Latvijas Lauksaimniecbas centrlbiedrbas pienotavu
                                vadtju kursus,
                1923/1926.; Jaunsvirlaukas pienotavas vadtjs,
                1928/1940. Drustu Auukalna piensaimnieku sabiedrbas pienotavas
                                vadtjs,
                1938. stdts apbalvošanai: Atzinbas Krustu,
                Avots:       LVVA 1676-1-421-257.

ASIKS Oskars, rsts.
               * 1900.
               1932. beidzis Latvijas Universitti,
               1935/1939. Gaiu pag., Kuldgas apr.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

ASMANIS Krlis, provizors.
               * 1867.
               1895. beidzis Trbatas universitti.
               Darbojas: Austrumu, Valkas aptieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

ASMANIS Oskars Georga d.,  jurists.
               * 1902. X 14. Rg; T. dzirnavnieks, M. Marija dz. Kunsta. + 1965. VII 15. Kand.
               1921/1924. Latvijas Akadmija un Latvijas Universitte
                              Inenierzintnes fakultt,
               1924/1937. beidzis Latvijas Universitti, mag. jur,
               1939. dzvo Antonijas 10, Rg.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1999.
                              V. Eichenbauma arhvs.

ASPERS Krlis, amatnieks.
               * 1888. II 27. Rjien.
                    Daikrsotjs Skrveros,
               Skrveru amatnieku biedrbas dibintjs un priekšnieks,
               1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 190.
               Avots:       LVVA 1303-3-19-460.

ASRIANCIS Augusts, rsts.
               *1921. XII 30. Rg
               1944. III 31. Beidzis Latvijas Universitti,
               1944. Stabu 78-11.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-42.

AŠMANIS Augusts, bvinenieris.
               * 1901.IV 19. Rg.
               1940. I 12. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti,
               194o. I 12. Šoseju un zemes ceu departamenta Tiltu un civilu bvju daas
                              inenieris,
               1940. VII 27. iecelts par Dzelzceu virsvaldes Ekpluatacijas direktoru,
               1940. XI 05. iecelts par Ceu dienesta priekšnieku,
               Bijis „Razuma” firmas dzelzceu bvju vadtjs,
               Šoseju un zemes departamenta veckais tehniis,
               Filistru biedrbas Zemgalija vecbiedrs.
               Avots:       „Brv Zeme” # 14/1940., # 158/1940;
                              „Darbs” # 88/1940.

AŠMANIS Austra, farmcijas maistrs.
               * 1902. IV 29. Skujenes pag. + 1987. XI 05. Brooklyn, ASV
               1938. V 24. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidts,
               1939. XII 14. farmcijas maistrs.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

AŠMANIS Francis Paula d., jurists.
               * 1914. VII 13. Rg; T. bankas ierdnis, M. Anna dz. Šla, skolotja.
               1933. Beidzis Franu liceju Rg,
               1933/1942. beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1933/1942. Valsts zemes bank, laikraksta „Latvis“ redakcijas sekretrs.
               Pc kara Austrij, Insbruk.
               Korporcijas „Talavijas“ filistrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.
                              V. Eichenbauma arhvs.

AŠMANIS Krlis Ja d., skolotjs.
               *1876. VIII 13. Csu pag.; S. Austra dz. Ozols. + 1943. III 28. Csu pag.
               1894/1896. Skolotjs draudzes skol,
               1896/1899. Veismau draudzes skol,
               1902/1914. Rgas pilstas Katrnas II skol,
               1909. Beidzis: Pterburgas skolotju instittu,
               1919/1920. Ausja relskol,
               1920. V 15. Csu valsts vidusskolas skolotjs,
               1925/1937. Csu muzeja vadtjs,
               1943. IV 05. apbedts raišu kapos.
               Avots:       LVVA 1632-2-346.;
                              „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                              „Csu Vstis” #13/1943.;
                              www.nekropole.lv
              
AŠMANIS Nikolajs Georga d., tlbraucju kapteinis.
                 * 1904. IX 07. Rg + 1970. Rg.
                 1929/1930. tvaikoa „Onda“ 2. strmanis,
                 1931. tvaikoa „Latvis‘ 2. strmanis,
                 1932. beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
                 1932/1934. tvaikoa „Jnis Faulbaums“ 1. strmanis,
                 1935. tvaikoa „Latvis“ 1. strmanis,
                 1936/1937. tvaikoa „Iris Faulbaums“ 1. strmanis,
                 1936/1937. tvaikoa „Iris Faulbaums“ kapteinis,
                 1937/1938. tvaikoa „Jnis Faulbaums“ kapteinis,
                 1939. tvaikoa „Gaisma“ kapteinis,
                 1940/1941. tvaikoa „Skrunda“ kapteinis,
                 1943/1947. pašgjju  baras kapteinis Arhangesk,
                 1947. tvaikoa „Arethusa“ kapteinis.
                 Strdjis zvejnieku kopsaimniecba „9. Majs“.
                 Avots:                    Arvja Popes arhvs.

AŠMANIS Paulis, ierdnis.
                    * 1881. V 06. Kokneses pag.
                    Studjis Rgas politehnisko institta un Crih,
                    1906/1914. Laikraksta „Dzimtenes Vstnesis“ ldzstrdnieks,
                    1918/1920. Laikraksta „Jaunks Zias“ urnlists,
                    1919/1920. rlietu ministrijas informcijas departamenta direktors,
                    1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputts, Bezpartejisko grupa,
                    1920. rlietu ministrijas laikraksta „Buletin“ vadtjs,
                    1922. VI 13. A/S “Bve“ dibintjs un padomes priekšsdtjs,
                    1923. VIII 29. Tirdzniecbas un rpniecbas A/S „Lato” dibintjs,
                    1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea III širu # 79,
                    1941. izstts, dz. Miera iela # 5-15, Rg,
                    Laikraksta „Latvis“ dibintjs,
                    Rgas komercbankas valdes loceklis,
                    Baltijas mslošanas A/S valdes loceklis,
                    Latvijas Tranzta “Linu centrle” valdes loceklis,
                    Olava fonda vicepriekšsdtjas,
                    Bru kapu komitejas loceklis.
                    Avots:        LVA 1987-1-17296.;
                                        Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                        “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                        “Es viu pazstu”, R., 1939.

ATGZIS Krlis, sabiedrisks darbinieks.
               *1906. I 14. Zaubes pag.
               Beidzis Rgas skolotju instittu,
               1928/1929. Aizputes kjnieku pulka kaprlis,
               1928. beidzis Instruktoru rotas kursu,
               1936/1940. Aizsargu organizcij,
               1939/1940. Valkas aizsargu pulka Ilzenes nodaas kora dirients,
               Ilzenes pagasta skolas przinis,
               Ilzenes 867. mazpulka vadtjs,
               Ilzenes krjaizdevu sabiedrbas valdes loceklis,
               Ilzenes lauksaimniecbas biedrbas revzijas komisijas loceklis.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-1.;
                              „Latvijas kareivis’ # 217/1928.

              

ATMATS Alfrds Ja d., sabiedrisks darbinieks.
               *1896. VIII 16. Vaiodes pag.; S. Btija dz. Pue + 1942. VI 27. Vjatlag, Krievij
               1919. II 10. Kalpaka bataljona Jtnieku noda,
               1921. III 01. atvaints, virsserants,
               1922/1940. Aizsargu organizcij,
               1925. Liepjas XV aizsargu pulka Rotas (I) komandieris,
               1928. VI 07. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
               1932. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #2798,
               1935/1940. Latvijas Lauksaimniecbas Kameras loceklis,
               1938. V 14. Medzes lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
               1937/1940. Liepjas patrtju biedrbas Centba valdes loceklis,
               1938. XI 16.  apbalvots: Viestura ordea V širu #166,
               1941. VI 14. deportts,
               Lauksaimnieks: Medzes pagasta Gobzemjos,
               Avots:       LVVA 1640-1-799.;
                              „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                              „Valdbas Vstnesis” #261/1932., #8/1938.;
                              „Sta un Druv” #23/1938.;
                              „Rkojumu Vstnesis” #107/1942.;
                              www.nekropole lv.
                   
TRENS Jnis, bvinenieris.
               * 1903. VIII 09. Tiflis.
               1936. I 10. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
               Avots:       „Rts” # 16/1936.
                   
TRENS Krlis Ata d., veterinrrsts.
                    * 1870. V 03. Rundles pag.; M. Anna dz. Vesmanis, S, Natlija dz. Bite.+ 1965.
                    Beidzis Bauskas apria skolu,
                    1897. X 17. Beidzis Trbatas veterinro instittu,
                    1898/1899. Brvprtgais veterinrrsts Mrmui,
                    1899. Trbatas veterinra institta stipendits Tiflisas guber,
                    1899/1918. Kaukza galven civilas veterinr prvaldes darbvedis,
                    1901/1921. Kaukza lopu aizsardzbas slimncas veterinrrsts,
                    1909. Tiflisas latviešu biedrbas dibintjs,
                    1915. XII 06. Izvsts valsts padomnieka pakp izd. 1914. XI 17.,
                    1918/1921. Organiz Gruzijas veterinro sanitro prvaldi,
                    1921. VIII 10. Jaunjelgavas rajona veterinrrsts un pret mra
                                        komisijas przia palgs Latgal,
                    1921. XI 30. Latvijas veterinrs prvaldes sevišo uzdevumu virsnieks,
                    1922. I 11. Veterinrs prvaldes priekšnieka palgs,
                    1936. XI 12. pensionts,
                    1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea III širu # 1042.
                    Avots:        LVVA 1303-2-76-8.;
                                        „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                        „Es viu pazstu”, R., 1939.

TRENS Leonora Fria m dz. Bergfelds, juriste.
               * 1910. VI 01. Rg; T. tirgotjs, M. Olga.
               1927. beigusi Rgas pilstas 2. vidusskolu,
               1927/1932. Latvijas Universittes filoloiju un filozofiju Baltu noda,
               1932/1937. beigusi Latvijas Universitti, mag. jur.,
               Pc kar sabiedriska darbiniece Austrlij.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

ATSLDZIŠ Jnis, sabiedrisks darbinieks.
               * 1900.III 23. Madlienas pag.
               1919/1922. Csu kjnieku pulka virsserants,
               1928/1940. Aizsargu organizcij,
               1928. XII 20. beidzis aizsargu instruktoru kursus,
               1929/1939. Rgas aizsargu pulka Madlienas nodaas vada komandieris,
               1939/1940. Rgas aizsargu pulka Madlienas nodaas priekšnieks,
               1939. IV 08. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau „Par Centbu”,
               Madlienas pagasta padomes priekšnieks,
               Madlienas pagasta Induu mju pašnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-522-1.;
                              „Brv Zeme” # 80/1939.

AUCE Andrejs, kuu mehniis.
               * 1885. VIII 10.
               Beidzis Liepjas jrskolu, kuu mehniis,
               1926/1927. tvaikoa “Everene” 1. mehniis,
               1927. ieguvis 1. šru kuu mehnika diplomu,
               1928/1932. tvaikoa “Everita” 1. mehniis,
               1933. tvaikoa “Everhope” 1. mehniis,
               1933/1936. tvaikoa “Evertons” 1. mehniis,
               1938. tvaikoa “Everene” 1. mehniis,
               1938/1939. tvaikoa “Tobago” 1. mehniis,
               1940/1941. velkoa “Venta” 1. Mehniis,
               Pc kara strdjis Liepjas cukurfabrik.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

AUDRINGS Vilhelms Bernhards, provizors.
                * 1870. X 04.  [Audriš]+ 1920. VI 01.
                1887/1889. Liepjas Andresa aptiekas mceklis,
                1890/1892. Auces Krissinovskas aptiekas palgs,
                1892/1893. Liepjas Andresa aptiekas palgs,
                1894/1896. Aizputes Lichtenšteina aptiekas palgs,
                1899. beidzis Trbatas universitti, provizors,
                1899/1903. Rgas Debbera aptiekas provizors,
                1903/1909. Ogres aptiekas nomnieks un prvaldnieks,
                1909/1918. Stukmau aptiekas prvaldnieks,
                1915/1920. Baldones aptiekas pašnieks,
                1919/1920. Baldones aptiekas prvaldnieks.
                Avots:       LVVA 2984-1-288-2.

AUDRIŠ Jnis, gleznotjs.
               * 1898. XI 28. Viestes pag.; M. Dore, S. Alma dz. Bauze + 1994. VI 28. ASV
               Beidzis Jkabmiesta tirdzniecbas skolu,
               Beidzis Mkslas akadmiju,
               1921/1922. Robesargu II pulka karavrs,
               1935/1940. Aizsargu organizcij,
               1935. XII 123. Aizputes VI aizsargu pulkas štba rotas vada komandieris,
               Aizputes imnzijas skolotjs,
               Latvijas tlotju mkslas biedrbas biedrs.
               Avots:       LVVA 1640-1-5232-443.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.
                   
AUDRIŠ Kurts, farmcijas kandidts.
               * 1910. XI 04. Rg
               1939. I 13. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas kandidts.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

AUDRIS Augusts, sabiedrisks darbinieks.
               Sk. Štls Augusts.

AUDZE Aleksandrs Kristapa d., jras aizsargs.
               * 1894. XI 18. + 1942. VI 16. Vjatag.
               Ventspils jras aizsargu rotas komandieris,
               1941. VI 14. deportts, dzvo Mrtia 4, Ventspil.
               Avots:       LVA 1987-1-14399.;
                              Arvja Popes arhvs.
                             
                   
AUDZE Andrejs Andreja d., mezinis.
               * 1888. II 21. Vecmuias pag.
               1916/1917. Sibrijas 34. Strlnieku pulka jaunkais virsnieks, podporuiks.
               1936/1940. Aizsargu organizcij,
               1937. VI 01. Ventspils II aizsargu pulkas rotas (IV) komandieris,
               1939. IV 01. Bataljona (II) komandieris,
               1941. VI 14. deportts,
               Ugles bazncas priekšnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-520-163.

AUGSTKJA Jnis dolfs Ja d., sabiedrisks darbinieks.
               *1906. VII 16. Zltes pag. + 1942. III 26. Verhekamskas stacij, Krievij
               1927. III 01./1928. VII 27. Smags artilrijas pulka rakstvedis,
               1932/1940. Aizsargu organizcij,
               1932. VII 04. Bauskas XIII aizsargu pulka Zlte pagasta nodaas priekšnieks,
               1941. VI 14. deportts,
               Zltes pagasta Revzijas komisijas loceklis,
               Iecavas krjaizdevu sabiedrbas valdes loceklis, kasieris,
               Lauksaimnieks Zltes pagasta Kalna eios
               Avots:       LVVA 1640-1-191-30.;
                              „Ekonomists” #10/1940.;
                              „Rkojuma Vstnesis” #9/1942.

AUGSTKALNIŠ Jnis, arhitekts.
               * 1913. VIII 29. Liezeres pag.      
               1940. V 28. Beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.
                   
AUGSTKALNS Reinholds, grmatu tirgotjs.
               * 1881. II 17. Rjien, T. dams.
               1919/1933. grmatu un rakstmlietu tirgotavas pašnieks Matsa iel 31, R.
                              [1926/1929. pašniece Augstkalns Otilija, uzmums dib. 1912. g.],
               1928. kandidts uz Rgas domi no Latviešu zemnieku savienbas.
               Avots:       „Valdbas Vstnesis” # 52/1928.;
                              V. Eichenbauma arhvs.

AUGSTKALNS Vilis Alekša d., mctjs.
               * 1914. III 17. Mlupes pag.; M. Anete dz. Pelcis + 1987. IV Rg
               Beidzis Bazncas imnziju,
               1937. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.,
               1937. VI 20. ordints k Piltenes iecirka vikrs,
               1938. I 21. iecelts par Sasmakas draudzes mctju,
               1938/1940. Aizsargu organizcij,
               1939/1940. Talsu aizsargu pulka 6. rotas mctjs,
               1943. V 15. atbrvots no Valdemrpils ev. lut. draudzes mctja amat,
               1943. V 15. prskaitts par Rgas pilstas prvesta iecirka vikru, Drza 1-1.,
               1944. I 01. apstiprints par Vecgulbenes draudzes mctju,
               1944. IX 01. Iekšmisijas inspektors.
               Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                              “Bazncas kalendrs 1944. gadam”, R.- 1943.;
                              „Svtdienas Rts“ # 23/1937., # 26/1937., # 5/1938.;
                              “Bazncas Zias” # 19/1943., # 2/1944.

AUGSTSPROIS Roberts, tlbraucju kapteinis.
               * 1907. XI 17.
               1936. beidzis Liepjas jrskolu,
               1941. tvaikoa „Kandava“ 2. strmanis.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

AUGŠKALNS ABERBERGS Anita, rste.
               * 1913.
               1937. beigusi Latvijas Universitti,
               1939. Krimuld Latvijas Sarkan Krusta sanatorij.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1939.

AUGUSTS dolfs, provizors.
               * 1882
               1910. beidzis Trbatas universitti.
               Darbojas: Braslavas aptiek.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

AUGUSTS Jnis, tlbraucju kapteinis.
               * 1861. Carnikav.
               1892. beidzis Mangau jrskolu,
               Bijis burinieka „Emma“ kapteinis.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

AUGUSTS Mrtiš, skolotjs.
               * 1860. IX 22.Prses pag. + 1935. VII 20. Skrveros.
               1876/1880. Baltijas skolotju seminr,
               1882. ieguvis skolotja tiesbas,
               1882. Vietalvas Odzienas „Mestu“ skolas skolotjs,
               1883. skolotjs Vietalvas un Krapes draudzes skols,
               1884/1900. Viskau skolas skolotjs,
               1915/1921. Harkovas bgu skolas skolotjs,
               1922. Latvij, vcis materilus muzikas vsturei, redijis urnlu „Muzikas Nedea“,
                              izdevis monogrfijas par latviešu komponistiem,
               1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V šru # 542,
               1933. VI 17. apbalvots ar Triju Zvaigu ordeni IV šras # 1401,
               Nodibinjis Viskau dziedšanas biedrbu un darbojas Harkovas latviešu kultras biedrb,
               Apbedts Skrveru kapos.
               Avots:       „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.

AUGUSTS Pteris, tlbraucju kapteinis.
               * 1867. Carnikav + 1899. XII 12. Baltijas jr.
               1891. beidzis Mangau jrskolu,
               1894. burinieka “Abraham” strmanis,
               1895/1899. burinieka “Noah” kapteinis,
               1899. burinieka “Geschwister Damkaln” kapteinis.
               Gjis boj pie Ventspils.
               Avots:       Arvja Popes arhvs.

AUKA Eduards, skolotjs.
                 * 1871. IV 01. Kosas pag.         
                 1889. beidzis Skujenes draudzes skolu,
                 1893. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                 1893/1894. Valmieras draudzes skolas skolotjs,
                 1894/1907. Veselavas pagasta skolas skolotjs,
                 1907/1939. Raunas draudzes vlk pagasta pamatskolas przinis,
                 1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V šru # 508,
                 1939. pensionts.
                 1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta IV šru # 109.
                 Raunas biškopbas biedrbas biedrs,
                 Raunas krjaizdevu kases biedrs,
                 Raunas brvbas piemineka celšanas komitejas loceklis,
                 Raunas un apkrtnes Mazpulka vadtjs.
                 Avots:                    LVVA 1632-2-363-9.;
                              “Es viu pazstu”, R. 1939.;
                              “Baltijas skolotju seminrs”, R. 1940.

AUMALIS Krlis, mctjs.
               * 1916. II 22.
               1939. I 26. ordints.
               1942/1944. Auderu Astes un Priekules ev. lut. draudzes mctjs.
               Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                              “Bazncas kalendrs 1944. gadam”, R.- 1943.  

AUNIŠ Ernests Spria d., instruktors.
               * 1895. II 26. Rencnu pag.; M. Anna dz. Skrastiš, S. Marta dz. Golts.
                              + 1976. IV 06. Rencnu pag.
               1914/1918. Krievu armij,
               1919/1921. Csu un Daugavpils kjnieku pulka karavrs, virsserants.
               1920/1938. Rencnu aizsargu nodaas priekšnieks,
               1922. apbalvots ar Lplša kara ordea III šru # 1416.,
               1922/1924. Rencnu pagasta valdes loceklis,
               1924/1932. pagasta valdes priekšsdtjs,
               1932/1934. Rencnu pagasta veckais,
               1934/1940. pagasta padomes priekšsdtjs,
               1943/1944. aizsargos.
               1946/1954. nometne Krievij.
               Avots:       „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.;
                              V. Ptersone “Zeme un audis”, R., 2006.

AUNIŠ Hermanis, provizors.
               * 1888.
               1917. beidzis Maskavas universitti.
               Darbojas: Liepjas „Sarkan Krusta“, Priekules „Jaun“ aptieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

AUNIŠ Jkabs, tirgotjs.
               * 1873.
               1911. atvra Augustnes 14 kolonilpreu tirgotvu,
               1914. Augustnes 11 paplašina uzmumu,
               1915/1917. Krievij,
               1917/1924. atjaunoja darbbu kolnilpreu un pienu produktu tirdzniecb,
               1924. atkljis veikalu Zvaigu 24, paplašinot uzmumu,
               1930. Rgas tirgotju biedrbas biedrs.
               Avots:       “Latvju tirdzniecba 1920-1930”, R. 1930.

AUNIŠ Krlis, tirgotjs.
               * 1885.
               1905/1910. Komijs, veikalvedis Ozolkalna lauks. un kolonilpreu tirgotv,
               1915/1918. Grmatvedis Jekaterinburg dinamitu fabrk,
               1918/1921. nodib. Siernieku sabiedrbu eabinsk,
               1921. atvris pienu produktu veikalu Daugmalas sviest tirg.
               1930. Rgas tirgotju biedrbas biedrs.
               Avots:       “Latvju tirdzniecba 1920-1930”, R. 1930.

AUNS Eduards, tehniis.
                *1907. VI 17. + 1970. X  Liepj
                Beidzis: Valsts Liepjas tehnikuma Mehanisko nodau,
                1929. Ventspils kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1930. Kara ostas darbncas  zmtjas Tehnisk biroj,
                1932. IX 27. Izolacijas Plou purva kdras fabrikas tehniis,
                1936. IV 01. nodaas vadtjs,
                1938. stdts apbalvošanai: Atzinbas Krustu,
                1970. X 17. apbedts: Lvu kapos Liepj.
                Avots:       LVVA 1676-1-241-285.;
                                „Komunists” #203/1970.

AUNS Vilis, tlbraucju kapteinis.
               * 1909. VI 16. Kabiles pag. + 1991. X 01. Monrel, Kanad.
               1931/1932. tvaikoa „Everest“ 2. strmanis,
               1933/1934. tvaikoa „Everanna“ 2. strmanis,
               1934/1935. tvaikoa „Everita“ 1. strmanis,
               1935. tvaikoa ‚Everonika“2. strmanis,
               1937. tvaikoa „Everene“2. strmanis,
               1937. beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
               1937. tvaikoa „Everosa“1. strmanis,
               1938. tvaikoa „Everelza“1. strmanis,
               1938. tvaikoa „Everards“1. strmanis,
               1938/1939. gst Spau Marok,
               1939. tavikoa „Everita“ kapteinis,
               1939/1940. Tvaikoa „Everoja“ kapteinis.
               1945. Zviedrij,1952/1953. Hondurasas karoga tvaikoa „Evertons“ kapteinis.
               Avots:       A. Popes arhvs.

AUNS anis, rsts.
               * 1904. III 12. Aizupes pag.
               1931. beidzis Latvijas Universitti,
               1931/1932. Latvijas armij,
               1933. X 04. paaugstints rsts leitnants pakp,
               1933/1935. privtprakse Sald,
               1935/1939. Lutriu rajona rsts,
               1939/1943. Saldus pagasta rajona rsts,
               1943. Sald Asaru mj.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-43.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1931.; 1939.;
                              V. Eichenbauma arhvs #2183.

AUSABERGS Jnis, bvinenieris.
               * 1909.X 05. Sunkstes pag.
               1938. I 14. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

AUSBIIS Krlis, viesniecnieks.
               * 1876. Tomes pag.
               1896. atkljis kolonilpreu tirgot. un alus noliktavu Tomes pag.,
               1914/1919. Petrograd spedcijas nozar,
               1919/1920. restrtors Rg,
               1920. restortors Ogr,
               1923. Brvbas 4, Ogr ierkoja I šru viesncu ar restornu „Ogres viesnca“.
               1930. Rgas tirgotju biedrbas biedrs.
               Avots:       “Latvju tirdzniecba 1920-1930”, R. 1930.

AUSJS Longins Toma d., skolotjs.
               * 1885. X 30. Lauru kolonij; M. Karlne dz. Gruains. + 1943. Krievij
               1899. beidzis: Alksnes draudzes skolu,
               1906. beidzis: Pleskavas imnziju,
               1906/1910. Beidzis Pterburgas Universitti,
               1910/1911. Csu Millera relskolas przinis,
               1911/1919. L. Ausja relskolas Css,
               1917. Pagaidu zemes padomes loceklis,
               1918. Csu pilstas galva,
               1919. VII 23./1924. VIII 07. Izgltbas ministrijas skolu departamenta
                              direktors,
               1921. VII 23. / VI 18. Izgltbas ministrs,
               1921/1940. Latvijas Universittes docents finansu matemtik,
               1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputts, Nacionl apvienba,
               1925/1928. Rgas pilstas domnieks un skolas valdes loceklis,
               1925/1936. urnla „Burtnieks” redaktors,
               1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputts, Nacionlais bloks,
               1928. IV 28. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 464,
               1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea III širu # 245,
               1941. izstts, dz. Dzirnavu 65 – 9, miris Krievij.
               Kr. Barona biedrbas valdes  loceklis,
               Rgas Latviešu biedrbas dergu grmatu komisijas loceklis,
               A/S „Valters un Rapa” padomes priekšsdtjs.
               Avots:       LVVA 1632-2-331-1.
                              „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1925., 1928.;
                              “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                              “Es viu pazstu”, R., 1939.

AUSEKLIS Czars, unteršturmfrers.
                 *1917. IV 09. + 1944. III 22. Madon
                 1941/1943. Latvijas jaunatnes organizcijas 15. Aizputes
                           vienbas priekšnieks,
                 1943/1944. Latviešu leiona virsnieks,
                 1944. III 22. miris Madonas kara slimnc,
                 1944. IV 02. apbedts Aizputes pilstas kapos.
                 Avots:     „Kurzemes Vrds” # 75/1944.

AUSEKLIS Eduards, mezinis.
               * 1899. II 07. Ozolnieku pag. 1944. VI 15.
               1919/1922. Rgas kjnieku pulka serants,
               1933/1940. Aizsargu organizcij,
               1933. IX 07. Kuldgas XIV aizsargu pulka Rotas (I) Kuldgas pagasta
                              aizsargu nodaas priekšnieks,
               1944. Limbau mezinis, Valmieras aizsargu pulka rotas komandiera palgs,
               Apbalvots ar Latvijas aizsardzbas biedrbas bronzas medalu,
               Kuldgas virsmeniecbas II iecirka mezinis,
               Apbadts Limbau kapos.
               Avots:       LVVA 1640-1-526-9.;
                              „Tvijas” # 141/1944.


AUSEKLIS Fricis Kra d., zemkopis.
               * 1895. X 12. Zentenes pag.
               1916. Kjnieku 176. Rezerves bataljona karavrs,
               1916. IV 30. Latviešu strlnieku rezerves bataljona strlnieks,
               1916. V 22. Daugavgrvas latviešu strlnieku bataljona/pulka strlnieks,
               1916. VII 03. kaujas pie ekavas,
               1918. demobilizts,
               1919. VI 12.Ziemelatvijas rezerves bataljona brvprtgais,
               1919. VI 25. Siguldas kjnieku pulka Rotas (II) karavrs,
               1921. dikareivis,
               1921. VI 01. Virsdienest muzikantu komand,
               1921. kaprlis,
               1922. apbalvots ar Lplša kara ordea III širu #1441,
               1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
               1924. prdvts par vecko muzikantu,
               1927. XII 24. atvaints, Tukuma – Talsu kara apria prvald,
                              Zentenes pagasta Niios.
               Avots:       LVVA 1495-1-187-3.;
                              „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.;
                              ‘www.strelniekusaraksts.lv’
                   
                   
                   
AUSLICS Leopolds, rsts.
               * 1897.
               1926. beidzis Latvijas Universitti, Iekšgs slimbs.
               1929/1931. Merea 19,
               1935/1939. ertrdes 2a.
                    Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AUSTERS Fricis Ja d., jurists.
               * 1894. I 28. Stiu pag.; M. Anna., S. Veronika dz. Visockis.
               1915. beidzis skolu Rostova pie Donas,
               1919/1921. studjis Rostovas universitte tiesbu zintnes,
               1922/1930. Beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
               1922/1924 Rgas apgabalties,
               1924/1930. Daugavpils apgabaltiesas svargu lietu izmekltjs,,
               1929/1940. Aizsargu organizcij,
               1930/1941. Daugavpils apgabaltiesas loceklis,
               1938. II 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Tieslietu darbvedis,
               1941. VI 14. deportts.
               Avots:       LVVA 1640-1-528-9.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

 

AUSTRIŠ Antons, skolotjs, rakstnieks.
               * 1884. I 31. Vecpiebalgas pag. + 1934.
               1900. beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
               1904. beidzis Pterburgas zemstes skolotju seminru,
               1904/1905. skolotjs ipkas skol,
               1905. piedaljies revolcijas kustb.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

AUSTRIŠ rihs, provizors.
               * 1878.
               1904. beidzis Kazaas  universitti.
               1020/1939. Pavla aptiekas prvaldnieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“

 

AUSTRIŠ Heinrihs, kapteinis.
               *1888. IV 17. veles pag.; S. Valija dz. Pommere  + 1939. IV 21.
               1914/1918. Krievijas armijas inenieris kapteinis,
               1918/1920. Armijas artilrijas apgdbas prvald, kapteinis,
               1925/1932. Valkas aizsargu pulka 4. rotas komandieris,
               1928. XI 02. apbalvots: Aizsargu „Nopelnu Krustu“,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V šru # 1136,
               1932/1939. Valkas aizsargu pulka I bataljona komandieris,
               1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordea IV šru # 66.
               Latvijas tirdzniecbas un rpniecbas kameras loceklis.
               Apbedts veles draudzes kapos.
               Avots:       LVVA 1640-1-798-33.;
                              „Brv zeme“ # 91/1939.;
                               “Jaunks Zias” # 92/1939.;
                              V. Eihenbauma arhvs # 3.

AUSTRIŠ Krlis, rpnieks.
                 * 1884. + 1966. VIII 18.
                 1930/1939. Rencnu krstuves un vrptuves pašnieks.
                 Avots:                    V. Ptersone “Zeme un audis”, R., 2006.

AUSTRIŠ Nikolajs, sabiedrisks darbinieks,
                 * 1899. X 24. Rg
                 Beidzis Latvijas Universitte,
                 1919/1920. Rzeknes kjnieku pulka dikaravrs,
                 1936/1940. Aizsargu organizcij,
                 1939/1940. Aizputes aizsargu pulka nekustamo pašumu przinis,
                 Aizputes virsmezinis,
                 Cravas pagasta „Rudzšu” mju pašnieks.
                 Avots:     LVVA 1540-1-522-477.

AUSTRUMS Andrejs, rezerves leitnants.
               * 1893. XII 12. Rgas apr.
               Beidzis Krievijas kara skolu,
               1935/1940. Aizsargu organizcij,
               1936. VI 01. Rzeknes XVII aizsargu pulka Saimniecbas priekšnieks,
               Valsts zemes bankas Rzeknes nodaas ierdnis.
               Avots:       LVVA 1640-1-527-330.

AUSTRUMS Rihards, grmatu tirgotjs, fotogrfs.
               * 1906. I 04. Rg
               1934. I 19. reistrta grmatu un rakstmlietu tirgotavas pašnieks Marijas iel 1, R.
               1934. VII 02. Reistrta fotodarbnca Marijas 93, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs

AUSTRUPS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                 * 1908. XII 07. Usmas pag.
                 1930/1931 Liepjas kjnieku pulka dikaravrs,
                 1937/1940. Aizsargu organizcij,
                 1939/1940. Ventspils aizsargu pulka fizisks audzinšanas vadtjs,
                 Uavas pamatskolas przinis,
                 Uavas draudzes valdes loceklis,
                 Uavas krjaizdevu sabiedrbas revzijas komisijas loceklis.
                 Avots:     LVVA 1640-1-520-157.

AUŠKAPS Jlijs, profesors, Dr. chem., profesors.
                 * 1884. VI 02. Baikalnas pag. + 1942. VIII 03.  Krievij.
                 1910. beidzis Pterburgas tehnoloisko instittu,
                 1913. Ptrburgas sieviešu institta docents,
                 1913. ieguva akadmisko cenzu,
                 1914. Zemkopbas ministrijas dienest,
                 1914. ieguva rezerves praporšika pakpi,
                 1915. Krievijas Volgas raqjon kara rpniecb,
                 1920. ievlts par profesoru tehnoloij Urlu kalnu institt,
                 1920. ievlts par docentu LA pie tehnoloijas katedras,
                 1922/1924. LU mijas fakulttes sekretrs,
                 1924/1926. mijas fakulttes dekns,
                 1928. apbalvots: Francijas Akadmijas Palmu ordei,
                 1930. X 08. ieguva Dr. chem. tehnol. grdu,
                 1930. ievlts par krtjo profesoru,
                 1933. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea III šru # 455,
                 1933/1937. LU rektors,
                 1933/1934. Latvijas mijas biedrbas priekšnieks,
                 1934. IX 28. apbalvots ar Triju zvaigu ordea II šru # 246,
                 1938. VIII 22./1940. VII 19. Latvijas izgltbas ministrs,
                 1938. XI 16. apbalvots: Atzinbas Krussta I širu #4,
                 1940. deportts,
                 Apbalvots: Sv. Annas ordea III ar špiem un banti un IV širu,
                 Apbalvots: Sv. Staislava ordea III širu ar špiem un bant.
                 Avots:                    LVVA 1303-2-29.;
                              “Universitas” # 10/1962.

AUŠKAPS Romns, rsts.
               *1919. VII 20. Tver, Krievij
               1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitti,
               1943. Pulkvea Briea 8-23.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-44.

AUZA Eiens dama d., fotogrfs.
               * 1872. II 19. Rg.
               1921/1937. re. fotodarbnca Dzirnavu 65, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

AUZA Olga dz. Vikmaiers, farmcijas kandidte.
               * 1898. X 02.
               1930. I 11. beigusi LU mijas fakulttes farmcijas nodau, farm. kand.,
               1935/1944. Rgas pilstas brnu slimncas aptiekas prvaldniece.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

AUZA AUZIŠ Fricis Teodors, ierdnis.
               *1901. VIII 01. Memuias pag.
               1922/1924. Aizputes kjnieku pulka karavrs,
               1925/1926. Tukuma Talsu kara apria virsdienesta rakstvedis,
               1931/1940. Aizsargu organizcij,
               1938/1940. Talsu aizsargu pulka Lubezeres nodaas priekšnieks,
               Lubezeres pagasta sekretrs,
               Lubezeres lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
               Lubezeres pagasta tiesas sekretrs,
               Lubezers pasta palga nodaas przinis,
               Nurmuias pagasta Druvu mju pašnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-525.

AUZNS Jnis sabiedrisks darbinieks.
               * 1904. VII 18. Paviu pag.
               1925/1926. Jtnieku pulka karavrs,
               1927/1938. Rgas aizsargu pulka Paviu nodaas priekšnieks,
               1938/1940. Rgas aizsargu pulka III eskadrona vada komandieris,
               Paviu pagasta valdes loceklis.
               Avots:       LVVA 1640-1-522-9.

AUZNS Lidija, juriste.
               Sk. Tcmans Lidija.

AUZNS Pteris, skolotjs.
               * 1883.
               1903. beidzis Valmieras skolotju seminru,
               1903/1917.skolotjs Cesvain un Krap.
               1917. skolotjs Kukeikas latviešu kolonij.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

AUZNS Pteris, grmatu tirgotjs.
               * 1902. I 24. Lvnu pag.
               1937/1939. grmatu tirgotavas pašnieks Skumu tirg, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

AUZNS Stefanija, grmatu tirgotja.
               * 1908. V 09. Bukaišu pag.
               1935/1941. grmatu tirgotavas pašniece Avotu iel 52, R.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

AUZERS Mrtiš, skolotjs.
               *1879. VI 30. Lutriu pag. + 1953.
               1895/1899. Beidzis: Baltijas skolotju seminru,
               1899/1900. Saldus Glazenapa privta meiteu skol,
               1900/1901. Katlkalna pagasta Krusta skol,
               1901/1912. Rgas pilstas Katrndambja elementrskol,
               1912/1914. Rgas pilstas elementrskola Kazaka iel,
               1914/1917. Krievijas armij,
               1917/1919. Rgas pilstas pamatskol Bruinieku iel,
               1919. Rgas pilstas 13.pamatskolas przinis,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #1987,
               1933. VIII 01. Atvaints.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „Baltijas skolotju seminrs”, R., 1940.;
                              „Pašvaldbas Darbinieks” #11/1932.

AUZIŠ Ansis, ierdnis.
               * 1882. V 17. Ozolnieku pag.; S. Karlna dz. Kalbass.
                    Beidzis Katrnas II pamatskolu,
               1919. X 06. Valsts papru spiestuves burtlicis,
               1921. XI 15. spiestuves feldšeris,
               1923. VI 20. tehniskais przinis,
               1924/1937. „Latvijas kultra“ spiestuves vadtjs,
               1937. VIII 20. spiestuves un naudas kaltuves nodaas vadtjs,
               1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 75.
               Avots:       LVVA 1303-3-19-204.

AUZIŠ Artrs Petera d., jurists.
               * 1905. XI 12. Zaubes pag.
               1924. beidzis Rgas 1. valsts vidusskolu,
               1924/1935. LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1935. tiesa matu kandidts Jelgavas apgabalties, Bauskas apria
                              izmeklšanas tiesnesis,
               1945. deportts,
               1955. atgriezies Latvij.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

AUZIŠ Edmunds, ierdnis.
               *1908. + 1943. II 02.
               1943. Rucavas virsmeniecbas Luknes III iecirka mezinis,
               Dunikas palgpolicijas C grupas dalbnieks.
               Avots:       „Kurzemes Vrds“ # 30/1943.

AUZIŠ Helmuts, rsts.
               * 1902. XII 05. Rg
               1923/1924. Latgales artilrijas pulka karavrs,
               1928. beidzis Latvijas Universitti,
               1929. Kr. Barona 30,
               1929/1930. Gramzdas pagasta rsts,
               1930/1941. Sesavas pagasta rajona rsts
               1931/1941. Sesavas pag. Bldu krog, Jelgavas apriis,
               1934/1940. Aizsargu organizcij.
               1935/1940. Jelgavas aizsargu pulka IV eskadrona rsts.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-45., 1640-1-527-3.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R., 1939.

AUZIŠ Hugo Vilhelms, tlbraucju kapteinis.
               * 1910. III 14. Rg + 1986. VIII 22. Rg
               1933. tvaikoa „Kurzeme“ 2. strmanis,
               1933. tvaikoa „Vilnis“ 2. strmanis,
               1934. tvaikoa „Paula Faulbaums“ 2. strmanis,
               1935. beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
               1936/1938. tvaikoa „Sigurds Faulbaums“ 2. strmanis,
               1938/1939. tvaikoa „Ralfs Faulbaums“ 2. strmanis,
               1939. tvaikoa „Ogre“ 1. strmanis,
               1940/1941. tvaikoa „Everanna“ 1. strmanis.
               1941/1942. tvaikoa „Komsomolets“ kapteia palgs Arl,
               1942/1946. PSRS jras kara flot,
               1946. zvejas kua kapteinis,
               1965/1979. Mrsraga ostas kapteinis.
               Avots:       A. Popes arhvs.

AUZIŠ Indriis, provizors.
               * 1888. IX 16. Nurmuias pag. + 1941. XII 02. Rg.
               1913. beidzis Maskavas universitti.
               1928/1931. Farmcijas aptiekas Maskavas iel prvaldnieks,
               Liepjas slimncas aptiekas bij. prvaldnieks,
               Darbojas: Jaunpiebalgas, Alksnes, Farmcijas „Maskavas iel“,
                              Viakas aptieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“;
                              „Kurzemes Vrds“ # 137/1941.

AUZIŠ Jnis, tlbraucju kapteinis.
               * 1850. + 1941. V 14. Rg.
               1877. beidzis Rgas jrskolu,
               1882/1886. burinieka „Aurora“ kapteinis,
               1887. burinieka „Austra“ kapteinis,
               1896. uzraugs Rgas ost.
               Apbedts Torakalna kapos Rg.
               Avots:       A. Popes arhvs.;
                              „Padomju Latvija“ # 114/1941.

AUZIŠ Jnis, tirgotjs.
                *1863. V 19. Srenes pag. + 1939. X 08. Skrveros
                1890. atkljis tirdzniecbas iestdi Skrveros,
                1901. Skrveru labdarbas biedrbas priekšsdtjs,
                1933. V 20. apbalvots: Trs Zvaigu ordea V širu #2977,
                Aizkraukles dziedšanas biedrbas biedrs,
                Skrveru kultras biedrbas goda biedrs,
                Avots:       LVVA 1303-2-28;
                                „Valdbas Vstnesis” #31/1940.

AUZIŠ Jnis, skolotjs.
               * 1888. XI 27. Kusas pag.
               1906. beidzis Lazdonas ministrijas skolu,
               1910. beidzis Valmieras skolotju seminru,
               1910. Kusas pagasta pareizticgo skolas skolotjs,
               1912. Kalsnavas pagasta pareizticgo skolas skolotjs,
               1914. iesaukts Krievijas armij,
               1914/1919. vcu gst,
               1919. Cirstu pagasta pamatskolas skolotjs,
               1921. Srenes pagasta pamatskolas skolotjs,
               1925. beidzis Latvijas Universittes filoloijas un filozofijas fakulttes
                              paidagoijas nodau,
               1925. Valkas pagasta pamatskolas skolotjs,
               1930. Zebrenes pamatskolas skolotjs.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

AUZIŠ Jnis, kuu mehniis.
                 * 1907. III 03. Rg
                 1922/1924. apguvis amatu Baltijas mašnu fabrik “Ed. Ceps”,
                 1930/1931. tvaikoa “Lettonia” 3. mehniis,
                 1933. beidzis Kr. Valdemra jrskolu, mehniis,
                 1933/1934. tvaikoa “Regent” 3. mehniis,
                 1935/1937. tvaikoa “Krimulda” 2. mehniis,
                 1937/1938. tvaikoa “Valdonis” 2. mehniis,
                 1938. ieguvis 1. šru mehnia diplomu.
                 Avots:                    A. Popes arhvs.

AUZIŠ Krlis sabiedrisks darbinieks.
               * 1906. XII 27. Meeles pag.
               1928/1929. Rzeknes kjnieku pulka kaprlis,
               1936/1940. Aizsargu organizcij,
               1938/1939. Rgas aizsargu pulka Meeles nodaas vada komandieris,
               1939/1940. Meeles nodaas priekšnieks,
               Meeles pagasta Lieligauu mju pašnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-522-13.

AUZIŠ Krlis, kuu mehniis.
               * 1908. IX 27. Ventspil.
               1926/1928. amatu apguvis Latvijas dzelzceu Ventspils depo,
               1930/1931. tvaikoa „Baltimor“ 3. mehniis,
               1932. tvaikoa „Liepja“ 2. mehniis,
               1933. tvaikoa „Johanne“ 3. mehniis,
               1933. beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
               1934/1935. tvaikoa „Lucj“ 3. mehniis,
               1936. tvaikoa ‚Gaisma“ 2. mehniis,
               1936. tvaikoa „Elizabete“ 2. mehniis,
               1937. tvaikoa „Valdonis“ 3. mehniis,
               1937/1938. tvaikoa „Gundega“ 2. mehniis,
               1938. ieguvis I šru mehnia diplomu,
               1939/1940. tvaikoa „rija“ 2. mehniis,
               1940. tvaikoa „Everstons“ 1. mehniis.
               Avots:       A. Popes arhvs.

AUZIŠ Marija, grmatu tirgotja.
               * 1882. XI 02. Paviu pag.
               1938/1940. grmatu un rakstmlietu tirgotavas pašniece Rga Marijas iel 127.
               Avots:       V. Eihenbauma arhvs.

AUZIŠ Milda Ja m., juriste.
               * 1906. III 22. Ezeres pag.; M. Anete.
               1929. beigusi Rgas pilstas 2. vidusskolu,
               1929/1941. LU tiesbu zintnes, bez zintnisk grda,
               1929/1941. tiesu izpildtja un Rgas darba apgd.
               Studenšu biedrbas „Klints“ biedre.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

AUZIŠ Olga Ja m., farmcijas maistrs.
                Sk. Šmits Olga.

AUZIŠ Pteris, sabiedrisks darbinieks.
               *1905. III 09. Brzunes pag.
               Beidzis: Rgas Valsts tehnikumu,
               1929. III 01./1930. IX 01. Elektrotehnisk diviziona virsnieka vietnieks,
               1930. Beidzis: Virsnieku vietnieku kursus, telegrfistu nozr,
               1936. V 01. Dzelzceu aizsargu pulka Gulbenes nodaas vada komandieris,
               1941. VI 14. Deportts, dzvo: Rg, Vestienas iel Nr.71.,
               Dzelzceu lokomotvu vadtjs, dzvo Madon, Auseka 4.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-123.;
                              „Rkojumu Vstnesis” #1/1944.

AUZIŠ Roberts, rsts.
               * 1906. IX 08. Rg
               1932. beidzis Latvijas Universitti,
               1932/1940. bij Engures, Vijciema, Brbeles, Rgas pilstas I slimncas rsts,
               1935. Vijciema pag., Valkas apr.,
               1939. Kr. Barona 30.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-46.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R., 1939.

AUZIŠ Voldemrs Ja d., leitnants
               * 1889. II 21. Veckalsnavas pag.
               1910. beidzis Baltijas skolotju seminru,
               1914. VII 19. Viskrievijas Sarkan Krusta Rgas nodaas rakstvedis feldšeris,
               1916. V 08. Rezerves 176. pulka karavrs,
               1916. VI 11. Latviešu strlnieku rezerves pulka Mcbas komandas strlnieks,
               1916. XII 24. beidzis Mcbas komandas kursu,
               1916. XII 28. Komandantes komandas strlnieks,
               1917. III 20. Aleksandra kara skolas junkurs,
               1917. V 29. jaunkais apakšvirsnieks,
               1917. VIII 01. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
               1917. VIII 03. Kramišonas rezerves pulka virsnieks,
               1917. IX 24. Gorodoku rezerves pulka virsnieks,
               1917. X 28. Atsevišs III divzijas Seviš III pulka virsnieks,
               1917. XII 12. Valmieras strlnieku pulka rotas (II) karavrs,
               1918. VI 14. demobilizts,
               1918. XIII 09. Latgales virsnieku rezerves brvprtgais,
               1918. XII 29. Virsnieku rezerves rotas virsnieks,
               1919. III 10. Liepjas II širas zemessargu bataljona adjutants,
               1919. VI 01. Lejas Kurzemes Kara apgabala priekšnieka adjutants,
               1919. VII 05. Siguldas kjnieku pulka Rotas (II) jaunkais virsnieks,
               1919. IX 01. Ar Rotu (II) Liepjas garnizona dienest,
               1919. XII 01. Piekomandts Grobias kjnieku pulkam, Rotas (VIII) komandieris,
               1920. I 08. Siguldas kjnieku pulka Rotas (II) komandieris,
               1920. II 10. Rotas (II) jaunkais virsnieks,
               1920. IV 20. Iekšjs izlkošanas nodaas izmeklšanas virsnieks,
               1920. IX 30. atvaints,
               1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 912.
               Avots:       LVVA 5601-1-323.;
                              Valmieras strlnieku pulka pavle # 455/1917.

AVDZIONAKS Agnija, rste.
               Sk. Janaus Agnija.        

AVENIŠ Pvils, veterinrrsts.
               *1906. IX 01. Lazdonas pag.
                    1935/1940. Csu aizsargu pulk,
                    1937/1940. Csu aizsargu pulka IV bataljona veterinrrsts,
               rgu rajona veterinrrsts.
               Avots:       LVVA 1640-1-525.

AVENS Antons, skolotjs.
               *1884. III 27. Vecpiebalgas pag.
               1903/1906. Vaidavas skolas skolotjs,
               1906/1914. Cirstu pagasta skolas skolotjs,
               1917/1919. Cirstu pagasta skolas skolotjs,
               1920. rgu pamatskolas skolotjs,
               1920/1922. Lejas miesta skolas skolotjs,
               1922/1940. Rgas Jrmalas pilstas imnzijas skolotjs,
               1930. ieguva latviešu valodas skolotja tiesbas pie Izgltbas ministrijs,
               1938. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea V šru # 4463.
               Avots:       LVVA 1632-2-357-39.

AVENS Jnis, skolotjs.
               * 1870. XII 21. Vecpiebalgas pag. + 1919. II 11. Berlin.
               1886. beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu,
               1886/1890. beidzis Baltijas skolotju seminru,
               1890/1905. skolotjs Ntaur, Lazdonas luterau draudzes skol,
               1903/1905. Lazdonas draudzes relnieks,
               1905. emigrja bija tirgotjs Vcij.
               Apbedts Vecpiebalgas Leimau kapos.
                    Avots:       „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.

AVENS Nikolajs, aptiekas palgs.
                  * 1899. VIII 13. Daugavpil + 1952.
                  Kazaas Universitte ieguva aptiekas palga grdu,
                  1916/1918.Tambovas Zaharevia aptiekas mceklis,
                  1918/1919. Moršanskas aptiekas mceklis,
                  1919. 1920. Ilkstes apria kancelejas darbinieks,
                  1921/1924. Aizputes kjnieku pulka feldšeris, kaprlis,
                  1924/1926. Silienes aptiekas prvaldnieks,
                  1926/1927. Daugavpils Sarkan Krusta aptiekas prvaldnieks,
                  1927/1943. Vietalvas aptiekas prvaldnieks,
                  1927. Vietalvas aptiekas nomnieks,
                  1930/1940. Vietalvas aptiekas pašnieks,
                  1933/1940. Aizsargu organizcij,
                  1934/1940. Madonas aizsargu pulka II bataljona farmaceits,
                  1943. Lvnu aptiekas prvaldnieks,
                  Odzienas un Vietalvas krjaizdevu sabiedrbas revzijas
                            komisijas priekšnieks,
                  Vietalvas pamatskolas padomes priekšnieka biedrs,
                  Mednieku biedrbas „agata” valdes loceklis.
                  Avots:     LVVA 1640-1-524-13., 2894-1-810-84.;
                                www.literatura.lv

AVENS Skaidrte Jura m. dz. Spols, juriste.
               * 1914. V 23. Rg; T. amatnieks, M. Berta.
               1932. beigusi Rgas pilstas 2. imnziju,
               1932/1941. LU tiesbu zintnes, bez zintnisk grda,
               1932/1941. strdjusi mierties, Tiesu palt, Tautas labkljbas ministrij.
               Studenšu korporcijas „Varavksne“ biedre.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

AVERBUHS Hiršs Efraima d., jurists.
               * 1907. X 18. Kauas gub., Novoaleksandrovas apr., Salokas miest.
               1925. beidzis Daugavpils pilstas ebreju vidusskolu,
               1925/1935. LU tiesbu zintnes, mag. jur.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

VIKS Teobalds Kra d., mctjs.
               * 1905. VII 02. Jelgav + 1957. II 07. Toronto, Kand
               1924/1927. Dobeles un Jelgavas kjnieku pulka serants,
               1936. beidzis Latvijas Universitti,
               1937. I 31. ordints par Lindes Birzgales draudzes mctju adjunktu,
               1937. IX 17. apstiprints par Durbes Ziemeu draudzes mctju,
               1937/1940. Durbes Ziemeu draudzes mctjs,
               1939/1940. Aizsargu organizcij,
               1939. XII 11. Liepjas XV aizsargu pulka mctjs,
               1941/1942. Rubs Grvaišu draudzes mctjs,
               1943. Bauskas iecirka prvesta rcb, mctjs,
               1943/1944. Irbes draudzes vikrs Mazirb,
               1957. VII 19. Apbedts York kapos Toronto,
               Toronto Rietumu latviešu ev. lut. Ddraudzes mctjs.
               Avots:       LVVA 1640-1-526-160.;
                               „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                              “Bazncas kalendrs”, R., 1943.;
                              „Svtdienas Rts“ # 6/1937., # 39/1937.
                             

AVOTIŠ* 1902. IV 08. Savienas pag.; M. Lote dz. Vagars + 1938. VIII 06. Savienas pag.
               Beidzis Rgas I vidusskolu,
               1937/1938. Savienas lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
               Savienas pagasta padomes un valdes loceklis,
               Savienas pagasta tiesas loceklis,
               Latvijas Lauksaimniecbas kameras prstvis audonas agronomisk rajon,
               Latvijas piensaimnieku centrls savienbas padomes loceklis,
               A/S „Bekona Eksports” prstvis,
               Savienas piensaimnieku sabiedrbas priekšnieks,
               audonas krjaizdevu sabiedrbas padomes loceklis,
               Savienas pagasta aizsargu nodaas aizsargs,
               Savienas kooperatva valdes loceklis,
               Savienas lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
               Latvijas piensaimnieku centrls savienbas padomes loceklis.
               Savienas pagasta saru mju pašnieks.
               Avots:       „Brv Zeme” #188/1937, # 176/1938, #177/1938, #181/1938.;
                              „Sta un Druv” # 34/1938.;
                              „Jaunks Zias” # 59/1938.;
                              Rtas Avotias arhvs.

.

AVOTIŠ Andrejs skolotjs.
               *1859. IX 23./11. Jumurdas pag. + 1955. Latvij
               1881. Beidzis: Valkas skolotju seminru,
               1881/1882. Jumurgas pagasta skol,
               1882. Vestienas pagasta pamatskol,
               1929. t.p. amat,
               1929. XI 113. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #1988.,
               1932. pensionts,
               Vestienas lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                              „Trimdas Skola” #5/1955.


AVOTIŠ Emma dz. Goliats, farmcijas maistre.
               * 1907. I 17. Rg + 1962.
               1939. I 13. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidts,
               1940. Farmcijas maistrs.
               1941/1943.Farmcijas Tallinas iel aptiekas prvaldniece,
               Darbojas: Vrgales, Inukalna aptieks.
               Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

AVOTIŠ Indriis, kuu mehniis.
               * 1867. IV 02. Rg.
               1911. ieguvis I šru kuu mehnia diplomu,
               1925/1926. tvaikoa „Krvs „ 1. mehniis,
               1926/1929. tvaikoa „Kalpaks „ 1. mehniis,
               1929/1935. tvaikoa „ Kuhrs„ 1. mehniis,
               1935/1940. tvaikoa „Kaupo „ 1. mehniis.
               Avots:       A. Popes arhvs.

AVOTIŠ Jnis, skolotjs.
               * 1865. X 07. Liezeres pag. + 1930. XI 11.
                 1882/1886. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                 1886/1887. audonas draudzes skolas skolotjs,
                 1887/1891. Priekuu 2. kl. ministrijas skolas skolotjs,
                 1891/1894. Kalsnavas draudzes skolas skolotjs,
                 1894/1897. Vilandes proimnzijas skolotjs,
                 1897/1912. Rgas proimnzijas skolotjs,
                 1912/1913. Piltenes valsts pirmmcbas skolas skolotjs,
                 1913/1915. skolotjs Lejasciem un Ap,
                 1915/1919. Liezeres 1. pak. pamatskolas skolotjs,       
                 1919/1927. Liezeres 1. pak. pamatskolas skolotjs,
                 1927. pensionts,
                 1930. apbedts Liezeres kapos.
                 Sarakstjis grmatas “Rinu uzdevumi 3. daas”,
                           “Sieviešu dvseles pašbas”, “ Gribassp?ks” un citas.
                       Avots:                    „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.;
                              „Jaunks Zias” # 259/1930.

AVOTIŠ Jlijs Mara d., fotogrfs.
               * 1881. VII 19. Inukalna pag.
               1921/1931. reistrta fotodarbnca L. Nonetu 54, R.,
               1924/1931. reistrta fotodarbnca L. Nometu 22/24.
               Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

AVOTIŠ Jlijs Reia d., virsleitnants.
               * 1893. I 04. Brzones pag.
               1916. VI 03. Aleksandra kara skolas junkurs,
               1916. XII 01. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
               1916. XII 01. Sibrijas 208. strlnieku rezerves pulka Rotas (X)
                              jaunkais virsnieks,
               1917. IV 04. Latviešu strlnieku rezerves pulka Rotas (V) jaunkais virsnieks,
               1917. IV 22. ierdies pulka,
               1917. IV 25. skaitt [Avotiš III],
               1917. VIII 07. Maršrotas (II) komandieris,
               1917. XII 04. paaugstints podporuiks pakp izd. no 1917. VI 01.,
               1918. II 22. demobilizts,
               1919. V 05. Rgas garnizona komandanta Sakaru nodaas karavrs,
               1919. V 24. dezertjis,
               1919. VII 15. Brzones komandantras brvprtgais,
               1919. VIII 19. Raunas komandantras komandants,
               1919. IX 05. Atseviš izlku bataljona Rotas (III) komandieris,
               1919. XII 21. Jelgavas kjnieku pulka Rezerves rotas komandieris,
               1920. I 31. Rotas (II) vada komandieris,
               1920. VII 13. Rotas (I) vada komandieris,
               1920. VII 23. Rotas (IV) komandieris,
               1921. I 12. atvaints.
               Avots:       LVVA 5601-1-335.;
                              Latviešu strlnieku rezerves pulka pavles # 125/1917.,
                                             # 128/1917., # 247/1917., # 364/1917.;
                              V. Eichenbauma arhvs # 4645.

AVOTIŠ Kornlijs, mctjs.
               * 1896. VII 09.
               1942. izturjis prbaudjumu pie Bazncas virsvalds
               1942. III 29. ordints par Slokas draudzes mctja adjunktu,
               1942/1944. Slokas draudzes mctja adjunkts,
               1944. Csu III imnzij, Csu iecirka prvesta rcb.
               Avots:       “Bazncas kalendrs”, R., 1942.
                              „Bazncas Zias“ # 1/1942.;
                              „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.

AVOTIŠ Romans, skolotjs.
               * 1863. VIII 01.
               1880/1884. beidzis Baltijas skolotju seminru,
               1884. Valmieras pareizticgo draudzes skolas skolotjs,
               1892/1928. Priekuu 2. kl. ministrijas vlk pagasta skolas skolotjs.
               1928. pensionts.
                    1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea V šru # 500.
                    Avots:       „Baltijas skolotju seminrs“ 1870-1919.“ R., 1940.

AVOTIŠ Rdolfs Ja d., rsts pulkvedis leitnants.
               *1887. XII 29. Inukalna pag. + 1981. I 06. ASV
               1909. beidzis Rgas R. Murmaa skolu,
               1914/1918. Krievijas armij, kara laika ierdnis,
               1918/1919. Sarkan armij,
               1919/1920. skolotjs Brjansk,
               1920/1921. Zemkopbas ministrijas meliorcijas prvald, tehniis,
               1921/1926. Rgas kara slimnc, jaunkais un veckais medicnas feldšeris,
               1926. beidzis Latvijas Universitti, irurij,
               1926. XII 31. paaugstints rsts leitnants pakp,
               1926. XII 31. Ieskaitts Rgas kjnieku pulk,
               1929. XI 11. paaugstints rsts virsleitnants pakp izd. 1928. XII 31.,
               1929/1935. Avotu 9,
               1930. IV 26. Rgas kara slimncas jaunkais ordinators,
               1934. XI 17. paaugstints rsts kapteinis pakp izd. 1932. XII 31.,
               1934. IX 17. veckais ordinators,
               1937. XI 17. apbalvots ar Triju zvaigu ordea V šru # 4367,
               1939. III 28. beidzis Kara rstu kursus,
               1939. XI 11. paaugstints rsts pulkvedis leitnants pakp izd. 1939. XI 11.,
               1940. VII 01. atvaints.
               1940. V 01. Rgas Jaun slimnc,
               1940/1944. Rgas pilstas III slimncas irurisk klnik
               1939/1940. Brvbas 9,
               1942. Lazaretes 3-3.
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-47.;
                              „Latvijas armijas augstkie virsnieki“, R., 1998.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.;
                              V. Eihenbauma arhvs # 6698.

AVOTIŠ AVOTS Andrejs, skolotjs.
               * 1878. III 25. Liezer. + 1930. Rg.
               1894. beidzis Kalsnavas draudzes skolu,
               1897. beidzis Valmieras skolotju seminru,
               1897/1899. skolotjs Kalsnavas draudzes skol,
               1899/1902. skolotjs Ropau Lutera skol,
               1909/1922. skolotjs. Cesvaines draudzes skol,
               1922/1930. skolotjs Rgas 26. pamatskol.
               Beidzis Latvijas Universitti teoloijas fakultti.
               1930. miris ar sirdstrieku.
               Avots:       „Valmieras skolotju seminra audzki 1894-1919.“ R., 1936.

AVOTS Bernhards Ja d. Sabiedrisks darbinieks.
                 Sk. Adelovs Bernhards

AVOTS Brtulis, tlbraucju kapteinis.
               * 1860. Pastendes pag. + 1928. X 08. Rg
               1892. Rgas jrskolu,
               1893. burinieka „Isaak“ kapteinis,
               1897/1898. burinieka „Geschwister Damkaln“ kapteinis,
               1899. burinieka „Irbia“ kapteinis.
               Apbedts Mrtia kapos R.
               Avots:       A. Popes arhvs;
                              „Jaunks Zias“ # 231/1928.

Krlis Miea d., mctjs.
               * 1859. X 03. Limbaos; M. Estere dz. Ozijs, S. Luze dz. Treijs
                              + 18.09.1939. Limbaos.            
               1876. beidzis Limbau skolu,
               1876/1881. beidzis Rgas guberas imnziju,
               1881/1887. beidzis Trbatas Universitti, cand. theol.,
               1887/1889. Limbau pilstas skolas ticbas mcbas skolotjs,
               1889. II 10. ordints par Limbau Sv. Katrnas draudzes mctja adjunktu,
               1889/1891. Liezeres draudzes mctjs,
               1891/1904. audonas draudzes mctjs,
               1904/1905. Krievu Japu kar,
               1905/1935. audonas draudzes mctjs,
               1905/1935. Csu iecirka prvests,
               1915/1917. Bgu apgdšanas komitejas priekšnieks audon,
               1935. XI 01. atbrvots no Csu iecirka prvesta amat,
               1935. XI 01. atbrvots no audonas draudzes mctja amat,
               1937/1939. Valkas iecirka prvesta v.i.,
               1939. apbedts audonas kapos.
               Apbalvots ar Zelta amata  krustu,
               Apbalvots ar Sv. Annas ordea III šru,
               Apbalvots ar Sv. Staislava ordea III šru,
               audonas lauksaimniecbas biedrbas dibintjs,
               audonas krjaizdevu sabiedrbas dibintjs,,
               Korporcijas „Lettonia’s“ filistrs.
               Apbedts Limbau kapos.
               Avots:       LVVA 1370-1-1697-15.;
                              „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                              „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                              “Bazncas kalendrs 1935. gadam”, R.- 1935.;
                              „Jaunks Zias” # 212/1939.;
                              „Svtdienas Rts“ # 42/1935., # 2/1936., # 40/1939.;
                              „Universitas“ #12/1939.

AVOTS Marta Jkaba m. dz. Ansbergs, juriste.
               * 1915. VI 05. Smiltenes pag.; M. Emlija dz. Lielais.
               1932. beigusi Rgas pilstas 3. imnziju,
               1932/1940. LU tiesbu zintnes, bez zintnisk grda.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

AVOTS AVOTIŠ Krlis, rsts,
                 *1917. VI 25. Cesvaines pag.
                 1942. VI 19. Beidzis Latvijas Universitti,
                 1942. Hospitu 34-21,
                 1943. rsts Ludz.
                 Avots: LVVA P1023-2-20-48.

AVSTRICS Aleksandra dz. Spruksts, rste.
               *1915. V 14. Jekaterinoslav
               1938. beigusi Latvijas Universitti,
               1938. V 25. Saulstru sanatorijas Ogr vadtja,
               1938/1939. Veselbas veicinšanas biedrbas slimncas vecka asistente,
               1939/1940. Veselbas veicinšanas biedrbas slimncas vadtja,
               1941. I 01. Valsts I slimncas vadtja.
               Avots:       LVVA P1023-2-20-49.

AVSTRICS Nikolajs, Dr. med.
               * 1881. I 16. Rg
               1907. beidzis Maskavas Universitti, irurij un ausu, deguna un
                              kakla slimbs,
               1907/1914. Maskavas Universittes medicnas fakulttes mijas
                              nodaas ordinators,
               1914/1915. Rgas Valsts bankas lazaret,
               1915/1918. Trbatas Universittes irurisks klnikas asistents,
               1918/1920. Trbatas Universittes irurisks klnikas Vorone asistents,
               1920/1940. Rgas slimo kases rsts,
               1940/1943. Bolderjas III ambulances rsts,
               1931/1939. Daugavgrvas 46a. [106-4]
                    Avots:       LVVA P1023-2-20-50.;
                              „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1929.; 1939.

AVSTRICS Romns, rsts.
               *1917. VIII 17. Tart
               1943. XI 30. Beidzis Latvijas Universitti,
               1943. L. Nometu 44-5.
               Avots:       LVVVA P1023-2-20-51.

AZACIS Alberts, skolotjs.
                *1905. I 30. Vecpiebalgas pag. + 1985. XII 26. Fort Lauderbale, ASV
                1926/1927. Siguldas kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1930. Katrnas [rgu] pamatskolas skolotjs,
                1930/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. Katrnas nodaas vada komandieris,
                1937. skolotjs Csu pamatskol,
                1937. Csu pamatskolas Mazpulka vadtjs,
                1937. I V 12. Apbalvots: Viestura ordea V širu #261,
                Avots:       LVVA 1640-1820., 1640-1-823.;
                                „Laiks” #9/1986.

ZENS Ernests Krustia d., jurists.
               * 1899. XII 02. Liezeres pag., M. Emma, dz. Stanga.
               1919/1920. Latvijas armij,
               1920/1921. LA tautsaimniecbas fakultt,
               1921/1929. LA un LU tiesbu zintnes, mag. jur.,
               1924. Rgas apgabalties.
               Lettonijas filistrs.
               Avots:       ”Latvijas Universittes absolventi - juristi”, R., 1999.

 

 

 

 
06.04.2024 Kontakti