Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LABAJEVS Katrna, rste.
                Sk. Kalniš Katrna.

LABINSKIS Vitlijs, ierdnis.
                * 1914. IV 26. Jersikas pag. + 2005. II 05.
                Beidzis Lvnu pqamatskolu,
                Beidzis Jkabpils komercskolu,
                1936/1937. Rgas kjnieku pulka kaprlis,
                1938/1940. Aizsargu organizcij,
                1938. II 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Lvnu pagasta aizsargu
                                nodaas vada komandieris,
                1938. VI 25. Biernieku pagasta aizsargu nodaas vada komandieris,
                1939. XI 20. Kalupes pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportts,
                1951 atbrvots,
                1966/1991. Vcij,
                Lvnu pagasta valdes kancelejas ierdnis,
                Apbedts Jersikas pagasta Upenieku kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-109.;
                                „Lvnu bibliotka’
               
LABSVRS Milda, farmcijas kandidte.
                * 1900. I 28.
                1927. V 25. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LABSVRS Pauls Kra d., rsts.
                * 1905. I 04. Smiltenes pag.; M. Kristne, S. velta dz. Ozoliš
                1929/1930. Jelgavas valsts psihiatrisks slimncas intermui rsts,
                1931. beidzis Latvijas Universitti,
                1932/1937. Zasas rajona rsts,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1937/1940. Jkabpils apria rsts,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1939. XII 18. Jkabpils IV aizsargu pulka veckais rsts,
                1939. Katou 6, Jkabpil,
                1939/1940. Jkabpils novada mazpulku veckais rsts,
                Jkabpils cietuma rsts,
                Avots:       LVVA 1640-1-521-191.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                                „Jkabpils Vstnesis” # 27/1937.;
                                „”www.nekropole.lv”

LABUTINS Aleksandrs, Dr. ing.
                * 1880. VIII 24. Rg.; S. Olga Bezobrazovs. + 1970.
                Beidzis Rgas pilstas imnziju.
                1904. VIII 27. beidzis Rgas pilstas instittu ar bvineniera grdu,
                1906/1917. Rgas pilstas vald – Rgas ostas inenieris,
                1919. VIII 10. Ostu bvju virsvald – tehnisks nodaas vadtjs,
                1920/1940. Latvijas Universitt – docents, veckais docents
                1921. IX 01. Finanšu ministrijas Jrniecbas departament – tehnisks nodaas
                                veckais inenieris,
                1929. VI 29. apbalvots ar Zviedrijas “Vazs” I klases bruinieku krustu,
                1931. II 03. apbalvots ar Beijas “Leopolda II” II širu kavaliera ordei,
                1932. Inenierzintu doktors,
                1938. IV 01. Finanšu ministrijas Jrniecbas departament – tehnisks
                                nodaas vadtjs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta IV širu # 38,
                1944/1970. Šveic.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-93.

LCARS Augustns Ja d., skolotjs.
                *1873. IV 16. Lubejas pag. + 1961. Rg
                1889/1893. Beidzis: Baltijas skolotju seminru,
                1893/1894. Kuldgas pareizticgo brlbas skolas skolotjs,
                1894/1896. Rendas pareizticgo skol,
                1896/1907. Kuldgas ministrijas skolas skolotjs, przinis,
                1907/1919. Kuldgas skolotju seminra praugskolas skolotjs,
                1909. Przinis,
                1919/1920. istopoles pilstas tautskol,
                1921/1923. Jelgavas pilstas skolas, skolotjs,
                1923/1938. Jelgavas pilstas 5.pamatskolas przinis,
                1929. XI 13. apbalvots; Triju Zvaigu ordea V širu #2029,
                1938. pensionts.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.
                                „Baltijas skolotju seminrs’, R., 1940.

LCIS Anna Valija, rste
                Sk. Brdenfelds Anna Valija.

LCIS Arnolds, bvinenieris.
                * 1901. XI 25.
                1928. III 30. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LCIS Artrs, sabiedrisks darbinieks.
                *1907. VII 05. Rg
                1929/1930. Csu kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. V 25. Ilkstes XII aizsargu pulka Rotas (V) komandieris,
                1936/1938. Dvietes pagasta revzijas komisijas priekšsdtjs,
                1937. V 14. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Dvietes pamatskolas przinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-190-11.;
                                „Pašvaldbu Dzve” #27/1936.
                                „Jaunks Zias” #107/1937.

LCIS Augusts, kooperators.
                * 1882. VII 31.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas
                                socildemokrtu strdnieku partija,
                Avots:      “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.

Lcis Augusts, sabiedrisks darbinieks.
                *1904. VIII 09. Css + 1976. VI 30. Bedfort, Anglij
                1922. Annas pagasta biškopnas biedrbas Trans dibintjs,
                1926. VIII 04. Valkas VII aizsargu pulka Annas nodaas aizsargs,
                1926. XII 30. Madonas IX aizsargu pulka Gulbenes noda,
                1936. X 04. Csu X aizsargu pulka kasieris,
                1938. stdts: apbalvošanasi ar Viestura ordei,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-820.;
                                www.latgalesdati.lv

LCIS Emlija, skolotja.
                *1892. I 26.
                Beidza vidusskolu,
                1938/1940. Lubnas Zvidzienas 3. Mazpulka vadtja paldze.
                Skolotja Lakstienas pamatskol.
                Avots:       LVVA 1690-4-3-20.

LCIS Florentne dz. Brauns, rste.
                * 1904. III 04. Rg
                1931. Beigusi Latvijas Universitti, psihiatrij,
                191/1941. Daugavpils valsts psihiatrisks slimncas rste,
                1941/1944. Daugavpils pilstas ambulances rste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-20.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LCIS Indriis Indria d., grmatrpnieks.
                *1861. XII 07. Lizdnu pag.; M. Lote, S. Drta dz. Šteinbergs.
                                + 1944. II 29. Rg
                1909/1935. Akmekaltuves pašnieks Miera 77., Gr. 25/121.,
                1909/1937.  akmekaltuves pašnieks Miera 75., Gr. 25/130..
                Apbedts Lielajos kapos Rg.
                Avots:       LVVA 1615-4-1241., 1615-4-2220.;
                                „Rencnu pagasta vsture”, R., 2006.;
                                „Tvija” # 53/1944.

LCIS Jnis, policijas ierdnis.
                * 1881. X 03. Skujenes pag.
                Beidzis Csu pilstas skolu,
                1906/1908. Valkas I zemnieku virs tiesas darbvedis,
                1908/1916. Rgas policijas uzraugs,
                1916/1918. Smag 38. artilrijas diviziona ierdnis,
                1918/1919. Rgas policijas uzraugs,
                1919. arestts,
                1919/1920. Rgas militrs policijas instruktors,
                1920/1925. Rgas prefektras XII iecirka priekšnieka palgs,
                1925/1931. Rgas prefektras XII iecirka priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. VI 26. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 823,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. VIII 06. Kuldgas XIV aizsargu pulka Bataljona (I) saimniecbas priekšnieks,
                1938. II 01. Štba rotas kasieris,
                1931/1940. Kuldgas apria policijas I iecirka priekšnieks,
                Nampašums Rga, Tapešu iel.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-86.;
                                „Iekšlietu ministrijas vstnesis’, R. -1931. I 16.

LCIS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                *1901. IX 15. Aknistes pag. + 1981. III 14. Vankuver, Kand
                Beidzis; Aknstes ministrijas skolu,
                1920/1921. Aknstes pagasta valdes sekretra palgs,
                1921. XII 01./1923. VI 10. Jtnieku pulka Mcbas eskadrona rakstvedis,
                1923/1924. Ilkstes apria policijas II iecirka ierdnis, Subat,
                1924/1940. Rubenes pagasta veckais policijas krtbnieks,
                1925/1940. Aizsargu organizcij,
                1925. VIII 21. Ilkstes XII aizsargu pulka Atseviš jtnieku eskadrona vada komandieris,
                1929. beidzis: Policijas skolu,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea I pakpes Goda zmi #1679,
                1936. V 13. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1941/1943. Ilkstes apria priekšnieka II iecirka priekšnieka palgs
                1943/1945. Ilkstes aizsargu pulk,
                1945. II 04. pulks likvidta Dancig,
                Lauku pašums Aknstes pagast Kriškanos.
                Avots:       LVVA 1640-1-1910-26.;
                                „Jaunks Zias’ #108/1936.;
                                „Laiks” #31/1981.;
                                „Treju Vrti” #127/1989.;
               
LCIS Jnis, inenieris mekopis.
                * 1905. VI 22. Bauu pag.
                1927/1940. Aizsargu organizciju,
                1934. Valmieras kjnieku pulka karavrs,
                1935. beidzis Latvijas Universitti, inenieris mekopis,
                1938. IV 30. Rzeknes XVII aizsargu pulka Ezernieku pagasta aizsargu
                                nodaas vada komandieris,
                1939. XII 30. Ruinas pagasta aizsargu nodaas vada komandieris,
                Rušonas virsmeniecbas Maltas iecirka mezinis,
                Bauu pagasta Bauu dzirnavu pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-421.

LCIS Jkabs, sabiedrisks darbinieks.
                *1907. III 10. audonas pag. + 1975. IX 05. Toronto, Kand.
                Beidzis: Priekuu lauksaimniecbas vidusskolu,
                1928/1929. Latvijas armij, virsnieka vietnieks,
                1929/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. audonas pagasta veckais, Ros,
                1933. III 25. Madonas IX aizsargu pulka audonas nodaas vada komandieris,
                1933. X 16. Rotas [V] komandieris,
                1934. XI 13. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1938. Latvijas Lauksaimniecbas kameras loceklis,
                1939. V 12. apbalvots: Viestura ordea V širu #259,
                audonas krjaizdevi sabiedrbas priekšsdtja biedrs,
                audonas lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Sv. Andreja paldzbas fonda Toronto biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-823.;
                                „Brv Zeme” #153/1938.;
                                „Zemgales Balss’ #95/1938.;
                                „Latvija Amerik” #39/1975.

 

LCIS Krlis Alberts Ja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1890. VII 11. Lubnas pag.; m. Adele, S. ina dz. Gorains.
                1912. Beidzis Daugavpils Saharova komercskolu,
                1917/1919. Balvu La komercskolas pašnieks,
                1919/1920. Latgales partizu pulka saimniecbas daas priekšnieks, leitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1923/1925. Ludzas apria valdes loceklis,
                1925/1934. advokts Balvos,
                1929. XI 09. Apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 1881,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1931. XII 02. Abrenes XIX aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
                1934. VI 01./1939. Balvu pilstas galva,
                1939/1940. Balvu pilstas veckais,
                1940. VII 25. atcelts no amat,
                1941. III 15. arestts,
                1942. III 16. piespriests augstkais sods,
                1942. IV 14. nošauts,
                1938.  XI 16. apbalvots ar Viestura ordea V širu #72,
                Balvu krjaizdevu sabiedrbas priekšnieks,
                Nampašnieks Balvos Brvbas # 1.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-359., 1640-1-813.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jaunks Zias” 1223/1934.;
                                „Balvu bibliotka”
               
LCIS Lidija dz. Ieleja, rste.
                * 1898. XI 05. Rg
                1924. Beigusi Latvijas Universitti,
                1925/1944. Zaubes eu rajona rste,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1931/1940. Zaubes aizsargu pulcia priekšniece,
                1935. III 15. Rgas V aizsargu pulka Rotas (IX) rste,
                1938. Zaubes pagast.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-49, 1640-1-522-131.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R, 1938.

LCIS Lcija, rste.
                Sk. Zirnis Lcija.

 

LCIS Nikolajs Kristapa d., policijas ierdnis, virsleitnants.
                *1892. VI 12. Skujienes pag.: S. Anna dz. Alekserunas + 1941. Liepj
                1914. I 01. Husaru pulka brvprtgais,
                1914. beidzis: Mcbas komandu, jaunkais apakšvirsnieks,
                1914. kaujas pie Lodzas,
                1914. XI 19. apbalvots Sv. Jura ordea IV širas krustu,
                1915. X 01. paaugstints praporšiks pakp, eksterns pie Husaru pulk,
                1915 XI 13. Tukuma latviešu strlnieku bataljona virsnieks,
                1915. X 28. Valmieras latviešu strlnieku bataljona Rotas (I) komandieris,
                1915. XII 15. Jtnieku spridzintju komandas priekšnieks,
                1916. kaujas pie Smrdes,
                1916. VIII 21. paaugstints podporuiks pakp izd. 1916. VII 03.,
                1916. IX 01. Rotas (V) jaunkais virsnieks,
                1916. IX 21. piekomandts Vidzemes latviešu strlnieku bataljonam
                                Rotas (III) jaunkais virsnieks,
                1916. X 07. Vidzemes latviešu strlnieku pulka Rotas (III) jaunkais virsnieks,
                1917. I Jtnieku I parka Cea brigdes distances priekšnieks,
                1917. VI brigdes mantu przinis,
                1917. VIII paaugstints štbs rotmistrs pakp,
                1918. II 20. atvaints,
                1921. X 04./1922. V 01. Jelgavas kjnieku pulka virsleitnants,
                1922. V 16. Kurzemes artilrijas pulka virsnieks,
                1923. II 17./ III 18. Daugavgrvas artilrijas vada komandieris,
                1923. III 16. Kurzemes artilrijas pulka virsnieks,
                1923. IV 13. Aizputes kjnieku pulka virsnieks,
                1923. IV 13. atvaints,
                1923/1934. Dzelzceu policijas I širas uzraugs Liepjas stacij,
                1925. bijis: Ludzas apria robesardzes kontrolieris,
                1925. Jaunlatgales apria priekšnieka palgs robeapsardzbas lietas,
                1934/1940. Dzelzceu policijas priekšnieks robeu lietas Liepj,
                1934. bijis: Dzelzcea aizsargu pulka Bataljona (I) adjutants,
                1940. V 11. apbalvots: Viestura ordea V širu # 688,
                1940. arestts, nošaus Liepjas cietum,
                1941. XI 21. apbedts: Liepjas Centrlkapos.
                Avots:      Avots: LVVA 4254-1-32-37, 5601-1-3483.;
                                Valmieras latviešu strlnieku bataljona pavles #1/1916., #19/1915.,
                                                #288/1916., #297/1916., #312/1916., #338/1916.;
                                „Latviešu strlnieks” 941, 1597, 2060. lpp.;
                                „Jelgavas kjnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Krasta artilrijas pulks”, R., 1938.;
                                „Policijas Vstnesis” #24/1925.;
                                „Jaunks Zias’ #251/1934.;
                                „Kurzemes Vrds” #148/1938.;
                                „Valdbas Vstnesis” #130/1940.;
                                „Tvija” #129/1941.;
                                V. Eichenbauma arhvs #4691.

LCIS Olga, farmcijas kandidte.
                Sk. Grauze Olga.

LCIS Teodors, rsts.
                * 1881.
                1911. beidzis Novorossijskas Universitti, irurij un sieviešu slimbs,
                1938. Jelgav, Pasta 13.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LCTIS riks, bvinenieris.
                * 1911. X 04. Saikavas pag.
                1942. II 21. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

 

LCTIS Pteris Mra d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1893. XII 11. Kalsnavas pag.
                1914/1918. Krievijas armij,
                1916/1917. Bauskas latviešu strlnieku pulka strlnieks,
                1919. Latvijas armij,
                1919/1920. Paviu pilstas Latvijas Sarkan Krusta slimncas feldšeris
                1921/1940. Aizsargu organizcij,
                1927/1939. Paviu pilstas galva,
                1931. I 05. Rgas V aizsargu pulka Paviu pilstas aizsargu nodaas priekšnieks,
                1933. XI 18. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu krustu,
                1932. X 23. apbalvots ar Latvijas Ugunsdzsju savienbas kršu nozmi
                                „Par centbu”,
                1935. V 19. apbalvots ar Goda zmi „Par izciliem nopelniem ugunsdzsba” II širu,
                1935. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3789,
                1939/1940. Paviu pilstas veckais,
                1941. VI 14. deportts,
                Latvijas Sarkan Krusta Paviu pilstas nodaas valdes loceklis,
                Paviu krjaizdevu sabiedrbas Padomes priekšsdtjs,
                Paviu brvprtgo ugunsdzsju biedrbas valdes loceklis,
                Paviu ugunsdzsju biedrbas priekšnieks,
                Paviu mednieku biedrbas priekšnieks,
                Paviu namsaimnieku biedrbas Revzijas komisijas loceklis,
                Paviu Bru kapu komitejas priekšnieks,
                Brvbas piemineka Paviu komitejas priekšnieks,
                Nampašnieks Daugavas 18, Pavios.
                Avots:       1640-1-522-204.;
                                LVA 1987-1-17420.;
                                „Ugunsdzsjs” # 11/1932., #6/1935.;
                                „Jaunks Zias” #121/1934.;
                                latviesustrelniekusarksts.
               
LGALVIS Jkabs, zvrints advokts.
                * 1886. VI 15. audonas pag.
                1932/1934. Blaumaa 5,
                1934. Bazncas 35.
                Avots:       LVVA 2942-1-1875.

LGALVIS Pteris dolfs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VII 15. Kalncempju pag.
                1919/1922. Rgas kjnieku pulka dikaravrs,
                1920/1940. Aizsargu organizcij,
                1927. Valkas VII aizsargu pulka Kalncempju pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportts,
                Kalncempju pagasta valdes loceklis,
                Sprvuu pasta palga nodaas przinis,
                Kalncempju pagasta Sprvuu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-146.

LKJA Alfrds, agronoms.
                * 1900. XI 13. Mdzlas pag.
                1919/1920. Ventspils kjnieku pulka Csu rotas karavrs,
                1928/1932. Latgales lauksaimniecbas biedrbu savienbas lopkopbas instruktors,
                1929. beidzis Latvijas Universitti, agronoms,
                1932/1940. Latgales lauksaimniecbas biedrbu savienbas lopkopbas
                                Lopkopbas nodaas vadtjs,
                1934. stdts apbalvošanai ar Triju Zvaigu ordea V širu.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-59.
                               
LKJS Jlijs, policijas krtbnieks.
                * 1898. III 15. Lvnu pag.
                Beidzis Rgas policijas skolu,
                1919/1923. Kurzemes divzijas Inenieru rotas karavrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1925/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. V 01. Rzeknes XVII aizsargu pulka Ezernieku pagasta aizsargu
                                Nodaas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Bukmuias (Ezernieku) pagasta veckais policijas krtbnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-422.
               
LADINSKIS Leonds, priesteris.
                *1895. VIII 20.
                1939. bij. Daugavpils Sv. Aleksandra evsk draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticgo latviešu kalendrs”, R. 1939.

LADSNS Jnis, sabiedriskais darbinieks.
                *1905. V 03. Vinu pag.; S. Kristne dz. Osis + 2000. IX 16. ASV
                Beidzis virsnieku vietnieku kursus,
                Beidzis: Rzeknes skolotju instittu,
                1929/940. Aizsargu organizcij,
                1931. Rzeknes XVII aizsargu pulka misk dienesta vadtjs,
                1934/1940. Rzeknes apria skolu valdes loceklis,
                1934. Adamovas valsts pamatskolas przinis,
                1938. Brzgales pagasta Kalnezeru valsts pamatskolas przinis,
                1934. IV 27. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1939. V 12. Apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #999,
                1944. bijis: Rzeknes pilstas valdes loceklis,
                1944. Vcij,
                1951. ASV, Klivland,
                1951. laikraksta Laiks korespondents,
                1985. Klvlandes latviešu pensionru apvienbas priekšsdtjs,
                Daugavas Vanagu biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-823.;
                                „Valdbas Vstnesis’ #174/1937., #188/1938.;
                                „Latvija Amerik’ #24/1985.;
                                „Laiks’ #23/2000., #41/2000.

LAGZDIŠ Krlis, sabiedrisks darbinieks.
                *1900. II 13. Stendes pag.  +1936.iii 14. Rg
                1920. policijas dienest, Talsu apria priekšnieka kancelej,
                1925. Sabiles nodaas uzraugs,
                1926. Talsu nodaas uzraugs,
                1928. Talsu I aizsargu pulka adjutants,
                1930.  Priekules kriminlais uzraugs,
                1931. Gulbenes kriminlais uzraugs,
                1933. Talsu kriminlais uzraugs.
                Avots:       „Jaunks Zias” #63/1936.;
                                „Talsu Balss” #12/1936.

LAGZDIŠ Mielis Ernesta d., veterinrrsts.
                * 1898. IV 01. Saldus pag. + 1942. VIII 30. Vjatlaga, Krievij
                1917. Beidzis Nikolaja imnziju,
                1919/1921. Rzeknes kjnieku pulka virsserants,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1925/1928. Jtnieku pulka jaunkas rsta v.i.,
                1931. Beidzis Latvijas Universitti. Veterinrrsts,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1933/1937. Rgas pilstas lopkautuves veterinrrsts,
                1937/1939. Rgas pilstas veselbas valdes veterinrrsts,
                1935. XII 01. Rgas V aizsargu pulka Jtnieku diviziona veterinrrsts,
                1938. stdts: apbalvošanai ar Triju Zvaigu ordei,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1939/1941. Rgas pilstas veselbas valdes veckais veterinrrsts,
                1941. VI 14. deportts,
                Trbatas 97-5, Rg.
                Avots:       1640-1-522-184.;
                                LVA 1987-1-13167.;
                                „Latvijas Pašvaldbu Darbinieks” # 1/1933.;
                                „Latvijas Veterinrrstu urnls” #2/1938.;
                                „Pašvaldbas darbinieks” #9/1939.;
                                „www.nekropole.lv”

LAGZDIŠ Teodors, skolotjs.
                *1888. VIII 25. Tukum
                Beidzis Pilstas skolu.
                Beidzis Csu paidagoiskus kursus.
                1921/1938. Tumes pamatskolas przinis,
                1935/1939. Tumes 632. mazpulka vadtjs,
                1937. Tumes pagasta lauksaimniecbas biedrbas dibintjs un biedrs.
                Avots:       LVVA 1690-4-632.

LAGZDIŠ anis Ja d., maiznieks.
                * 1888. V 29. Zantes pag.; M. Lba, S. Emlija dz. Ošleja.
                Beidzis Ptertles pagasta skolu.
                1910/1940. maizes tirgotjs firmas „. Lagzdiš“ vadtjs,
                Maiznieka amata meistars,
                Rgas amatnieku biedrbas dibintjs un maiznieku sekcijas veckais,
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 151.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-382.;
                                 “Es viu pazstu”, R. 1939.

LAHS Antons, prvests.
                *1887. X 01. Asnes pag.; [achs] + 1952.
                1910. Beidzis: Pterburgas katou gargo seminru,
                1910. X 30. Iesvtts par priesteri,
                1914. Preiu Rom. kat. Draudz,
                1917/1920. Kaunatas Rom. kat. draudzes prvests,
                1920/1930. Rozentovas Rom. kat. draudzes prvests,
                1930. Pušmucovas Rom. kat. draudzes prvests,
                1936/1937. Pildas Rom. kat. draudzes prvests,
                1937/1938. Kalupes Rom. kat. draudzes prvests,
                1939/1940. Piedrujas Rom. kat. draudzes prvests,
                1941/1943. Dagdas Rom. kat. draudzes prvests,
                1941/1943. Krslavas Rom. kat. draudzes prvests,
                1944/1945. Ozolmuias Rom. kat. draudzes prvests,      
                Avots:       „Jaunks Zias’ #248/1935.;
                                www.latgales dati.lv.

 

LAIVENIEKS anis Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. III 22. Krotes pag. + 1942. I 07. Vjatlag, Krievij
                1928/1929. Kurzemes artilrijas pulka kaprlis,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. VIII 31. Liepjas XV aizsargu pulka Krotes pagasta
                                aizsargu nodaas vada komandieris,
                1937. III 08. Krotes pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-302.;
                                „www.nekropole.lv”

LAIVINIEKS Pteris, lauksaimnieks.
                *1870. VIII 02. Lizuma pag.
                1911/1940. Lubnas pagasta „Tlavijas“ mju pašnieks,
                Lubnas pagasta lauksaimniecbas biedrb,
                Avots:       LVVA 1690-1-325-45.

LAIVIŠ Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. III 23. Ntaures pag.
                1919/1920. Rgas kjnieku pulka karavrs,
                1921/1940. Aizsargu organizcij,
                1926/1934. Rgas V aizsargu pulka Mores nodaas priekšnieks,
                1928. VI 07. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau „Par Uzctbu”,
                1929. VIII 17. Apbalvots, ar Aizsargu organizcijas Nopelnu krustu,
                1931/1940. Mores pagasta padomes priekšsdtjs,
                1934. IV 09. Rgas V aizsargu pulka Eskadrona (II) vada komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordea V širu 3 474,
                1941. VI 164. deportts,
                Mores pagasta piensaimnieku sabiedrbas valdes loceklis,
                Mores pagasta Medulaju mju pašnieks.
                Avots;       LVVA 1640-1-522-209, 1640-1-798-263.;
                                „www.nekropole.lv”
               
LAIVIŠ Milija dz. Lkins, farmcijas kandidte.
                * 1902. VIII 12. Skakalnes pag.
                1937. V 22. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LAIVIŠ Mirdza, rste.
                Sk. Zanders Mirdza

LAIVIŠ Pteris Auseklis, mctjs.
                * 1904. + 1977.
                1935. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.,
                1937. bij. Grobias prvesta iecirka vikrs,
                1937. IX 17. apstiprints par Durbes Dienvidu draudzes mctju,
                1939. V 06. atbrvots no Durbes Dienvidu draudzes mctja amat,
                1939. V 06. apstiprints par Grobias prvesta iecirka vikru,
                1941. XII 15. atbrvots no Grobias prvesta iecirka vikra amat.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                “Svtdienas Rts” # 39/1935., # 39/1937., # 9/1939.;
                                „Bazncas Zias“ # 1/1942.

LAKATS Jnis, bvinenieris.
                * 1874. II 24. Veselavas pag. [Johann]; S. Alma dz. Krastiš
                1886. beidzis Ikšiles draudzes skolu,
                1891. beidzis Rgas pilstas Katrna II skolu,
                1895. beidzis Pleskavas mrniecbas skolu,
                1899. beidzis Pterburgas II relskolu,
                1899/1906. IV 18. Beidzis Rgas Politehnikumu, bvinenieris,
                1906/1907. Vitebskas pilstas kanalizcijas nivelšanas darbu vadtjs,
                1907/1917. Krievijas zemnieku agrrbankas Jelgavas nodaas ierdnis,
                1914. kolijas sekretrs izd. 1914. III 15.,
                1918/1920. Samaras pilstas kara lietu vadtjs, form Latvijas
                                strlnieku bataljonu,
                1919. Sibrijas nacionls padomes loceklis,
                1922. IV 01. – VI 20. Latvijas valdbas priekšstvis Vladivostok,
                1920/1922. Rgas pilstas inenieris,
                1922. zemkopbas ministrijas Zemes vrtšanas daas virs taksators,
                1934. stdts apbalvošanai ar Triju Zvaigu ordea IV širu,
                Apbalvots ar ehoslovkijas kara krustu,
                Korporcijas Talavija dibintjs.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-36.;
                                „Album Academicum’, R., 1912.;
                                „Latvijas darbinieku galerija’”, R., 1929.
               
LAKS Georgs, bvinenieris.
                * 1905. XII 14.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

 

LAKS Vladimirs, arhitekts.
                * 1910. II 06. Pterpil.
                1943. VII 14. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots: V. Eichenbauma arhvs.

LAKSBERGS Arnolds, rsts.
                * 1901. X 04. Rg + 1983.
                1931. beidzis Latvijas Universitti, Nervu slimbs,
                1938. bijis Daugavpils valsts psihiatrisks slimncas direktors,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. VIII 29. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (II) rsts,
                1938/1941. Strenu valsts psihiatrisks slimncas direktors,
                Strenu tautas nama savienbas priekšnieks,
                Latvijas Sarkan Krusta Strenu nodaas priekšnieks,
                Silaju pagasta erstogu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-140.
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Brv zeme” # 167/1938.

LAKSTIGALA Nikolajs, sabiedrisks darbinieks
                *1904. VIII 13. Salas pag.
                1925. III 01./1926. V 29. Elektrotehnisk diviziona Radio telegrfists,
                1926. beidzis: Radio telegrfistu kursus,
                1930. III 25. Dzelzceu aizsargu pulka Gulbenes nodaas vada komandieris,
                1940. III 01. Rzeknes nodaas vada komandieris,
                1941. apcietints,
                Gulbenes stacijas rezerves stacijas priekšnieka palgs.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-108.;
                                „Dzelzceu aizsargu pulks”, R., 1934.;
                                „Dzelzceieks” #5/1940.;
                                „dzelzcenieks Trimd” #28/1980.
               

LAKSTGALA Pteris, kapitns.
                * 1886. XI 16. Brzaunes pag.
                Beidzis Rgas jrskolu, tlbraucju kapteinis,
                Beidzis Trbatas Universittes Juridisko fakultti,
                1915. XII 12. Rezerves 50. Kjnieku bataljona karavrs,
                1916. V 19. Vias kara skolas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis un paaugstints praporšiks pakp izd. 1916. X 01.,
                1916. XI 25. Armijas jaunkais apakšvirsnieks un jaunkais portupeju junkurs,
                1916. XII 11. Latviešu strlnieku rezerves bataljona Rotas (VIII) jaunkais
                                virsnieks,
                1916. XII 12. piekomandts Lometju mcbas komandai,
                1916. XII 20. Latviešu strlnieku rezerves bataljons prformts par pulku,
                1916. VIII 31. Rotas (V) jaunkais virsnieks,
                1916. VIII 31. Rotas (XV) jaunkais virsnieks,
                1916. XII 15. Pulkvea Savelova rcb,
                1916. XII 19. kaujas,
                1916. XII 31. apbalvots ar Sv. Annas ordea III širu ar špiem un banti,
                1916. XII 31. piekomandts Lometju komandai,
                1917. I 09. skaitt Lakstgala I,
                1917. II 12. izgja no pulka,
                1917. II 13. Daugavgrvas latviešu strlnieku pulka Lometju komandas
                                Maksims jaunkais virsnieks,
                1917. VI 24. beidzis Oranienbaumas virsnieku skolas lometju nodau,
                1917. VIII 02. A. F. P. prvietots uz pulku,
                1917. VIII 03. A. F. P. paaugstints podporuiks pakp izd. no 1916. VI 01.,
                1917. X 19. Pulka tieslietu darbvedis,
                1917. X 25. evakuts uz kara slimncu Valmier,
                1917. X 25. komandts uz enerlštba akadmijas juridisko nodau,
                1917. XI 25. paaugstints poruiks pakp izd. 1917. VIII 17.,
                1918. III 24. Latvju karavru nacionls savienbas Maskavas nodaas prezidija
                                loceklis (ar Pulkvedi Briea aitja Kreml par izbraukšanu uz Sibriju),
                1918. IV 06. arestts,
                1919. III 10. Latviešu padomju pulka lometju instruktors,
                1919. IV 22. Rotas komandieris,
                1919. VI 02. Dezertjis,
                1919 IV 06. Valmieras kjnieku pulka virsleitnants,
                1920. Latvijas strlnieku pulka tieslietu darbvedis,
                1921/1922. Politisks apsardzes juriskonsults,
                1922/1927. Iekšlietas ministrijas Ludzas juridisk biroja vadtjs,
                1924. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1924/1940. Aizsargu organizcij,
                1927. Rgas prefektras XI iecirka priekšnieka palgs,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu jubilejas medalu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 1143,
                1935. bijis Rgas apria policijas II iecirka priekšnieks Siguld,
                1935/1940. Daugavpils apria priekšnieka palgs,
                1936. I 01. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1937. VII 15. Sakaru bataljona Rotas (II) vada komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1939. IV 20. Štba bataljona Saimniecbas rotas komandieris,
                Nampašnieks Pavias Daugavas # 10.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-132, 4254-1-32-76, 5601-1-3503.;
                                KVKVA 2550-1-125-207.;
                                XII armijas pavle # 166/1917.;
                                Latviešu strlnieku I brigdes pavles – 12.02.1917., # 151/1917.;
                                Latviešu strlnieku rezerves bataljona pavle # 356/1916.;
                                Latviešu strlnieku rezerves pulka pavles # 12/1916.,
                                                # 9/1917., # 47/1917.
                                Daugavgrvas latviešu strlnieku pulka pavles # 52/1917.,
                                                # 255/1917., # 341/1917.
                              

LAKSTGALA Valentns, rsts.
                * 1920. II 12. Rogaev, Krievij.
                1943. Beidzis Latvijas Universitti,
                1943. Lapu 15-14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-50.

LAKŠEVICS Augusts, sabiedrisks darbinieks.
                *1905. VIII 11. Rg
                1919. X 22. Studentu bataljona brvprtgais,
                1920/1927. Tehniska divzijas štba, Elektrotehnisk divizion un Armijas
                                sakaru priekšnieka štba rakstvedis,
                1935. IV 10. Aizsargu avicijas pulka administratvais darbvedis,
                Valsts zemes bankas darbinieks,
                Dzvo: Stabu iel Nr.51-11.
                Avots:       LVVA 1640-1-199-38.
               
LAKŠEVICS Leonds, virsleitnants.
                * 1886. VI 26. Dundagas pag.
                1928/1937. Robesargu brigdes Jaunlatgales (III) bataljona sardzes priekšnieks,
                1936. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea II pakps Goda zmi # 3066,
                1937. VIII 12. Ventspils II aizsargu pulka Štba rotas kasieris.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-228.

LAMA Jnis, ierdnis.
                *1874. X 31.
                1907. Beidzis: Rgas pilstas amatnieku skolu,
                1915. V 14. Rgas pilstas Bvvaldes dienest,
                1929. III 01. Apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu 31303,
                1929. Rgas pilstas Bvju valdes centrls apkures, vedinšanas un
                                kanalizcijas iestdes przinis, darbu vadtjs.
                Avots:       LVVA 1303-2-80.

LAMBERTS Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                *1905. Mangau pag. +1942. VI 09. Ussolag, Krievij
                Beidzis: Rgas valsts tehnikuma Bvniecbas nodau,
                Beidzis: Virsnieku vietnieku kursus,
                1926/1927. Rgas kjnieku pulka instruktors,
                1934. II 09. Dzelzceu aizsargu pulks Rgas nodaas vada komandieris,
                1937. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea I pakpes Goda zme #2638,
                1941. VI 14. deportts,
                Dzelzceu virsvaldes Tehnisks direkcijas I širas tehniis,
                Dzvo: Altonovas 14/16-7, Rg.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-43.;
                                „Dzelzceu aizsargu pulks’, R., 1934.;
                                www.nekropole.lv

LAMBERTS Eduards Ja d., mctjs.
                * 1908. VII 29. Doles pag.; M. Minna, S. Eienija Dz. Romanis + 1984. VII ASV
                1929. beidzis Rgas pilstas II imnziju,
                1931. csu kjnieku pulka serants,
                1933/1938. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.,
                1938. I 30. ordints, ar Kuldgas prvesta iecirka vikru,
                1938. V 20. iecelts par Lipaiu draudzes mctju,
                1938/1940. Lipaiu ev. lut. draudzes mctju,
                1938. IX 07. Kuldgas XIV aizsargu pulka mctjs,
                1939. III 29. Rotas (II) mctjs,
                1942. I 01. apstiprints par Rgas apria prvesta iecirka vikru,
                1943. XI 14. atbrvots no Dubultu draudzes mctja adjunkta amat,
                1943. XI 14. iecelts par Saldus II draudzes mctju.
                1943/1944. Saldus II ev. lut. draudzes mctjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-81.;
                                „es viu pazstu”, R., 1939.
                                „Bazncas kalendars“,R., 1942.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                 „Svtdienas Rts“ # 4/1938., # 6/1938., # 22/1938.;
                                „Bazncas Zias“ # 1/1942., # 49/1943., # 25/1944.

LAMBERTS Krlis, skolotjs.
                *1879. VII 27. Dobeles apr. + 1942. VIII 11. Jkabpil.
                1898. Lielzalves skolas skolotjs,
                1899. Neretas draudzes skolas skolotjs,
                1905. II 01./X 19. Skolotjs Valsts elementrskola Grv,
                1905/1911. Bauskas pilstas skolas skolotjs,
                1911/1917. Jkabpils pilstas tirdzniecbas skol, ar evakucij,
                1915/1917. Latviešu bgu apgdšanas centrls komitejas bgu skolu uzraugs,
                1917/1918. Novorevas skolas skolotjs,
                1919. VIII 01.  Izgltbas ministrijas Jaunjelgavas Ilkstes apria
                                pamatskolu inspektors,
                1919. VIII 01. Jkabpils valsts vidusskolas dibintjs,
                1919/1935. Jkabpils imnzijas un komercskolas direktors,
                1921/1940. Jkabpils izgltbas biedrbas priekšnieks,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #138,
                1931/1935. Jkabpils pilstas galva,
                1931/1939. Skau mkslas savienbas Staburags priekšnieks,
                1935/1940. Jkabpils pilstas domnieks,
                1941/1942. Jkabpils pilstas komunls saimniecbas vadtjs,
                1942. VIII 15. apbedts Jkabpils pilstas kapst.
                Avots:       „Jkabpils Vstnesis” #45/1931., #44/1933., #32/1942.;
                                „Jaunks Zias” #224/1935.

LAMBERTS Mielis, skolotjs.
                *1869. VII 21. Katlakalna pg.
                1887. Beidzis; Rgas apria un tirdzniecbas skolu,
                1887/1891. beidzis: Baltijas skolotju seminru,
                1891/1895. Doles draudzes skol,
                1895/1900. Lielvrdes Ogres skol,
                1900/1915. Dombrovska fabrikas skol,
                1905/1906. Somij,
                1908/1915. Mlgrvja patrtju biedrbas dibintjs un priekšnieks,
                1915/1916. Toroka zemes iercbas komitejas darbinieks,
                1916/1917. Bgu skols krievij,
                1918/1920. Murom, Centrsojuza ierdnis,
                1920/1921. Rgas pilstas VIII pamatskol,
                1921/1937. Rgas pilstas XVII pamatskolas przinis,
                1929. XI 13. apbalvots: Trs Zvaigu ordea V širu #2030,
                1937. pensionts,
                1944. Vcij,
                1946/1950. Manheinas nometnes brnu drza vdtjs,
                Biedrbas Ziemeblzma sekretrs,
                Mlgrvja krjaizdevu sabiedrbas padomes loceklis,
                Torakalna kultras biedrbas valdes loceklis,
                Rgas latviešu skolotju biedrbas valdes loceklis,,
                Baltijas skolotju seminra audzku un skolotju biedrbas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-27-1.;
                                „Baltijas skolotju seminrs”, R., 1940.

LAMZE Arnolds Jkaba d., profesors.
                *1889. I 31. Iecavas pag.
                Beidzis: Mironovas tirdzniecbas skolu Rg,
                1909/1914. Beidzis: Rgas Politehnikumu,
                1914/1918. Bvdarbu vadtjs Petrograd un Daugavpils front,
                1916. ieguva ineniera arhitekta grdu Maskav,
                1919. Latvijas dzelzceu virsvaldes tehniskais direktors,
                1919. Latvijas Augstskolas Arhitektas fakulttes mcbas spks,
                1920. docents,
                1923/1936. Rgas pilstas jaunizbves biroja vadtjs,
                1927. Latvijas Universittes Padomes loceklis,
                1928. veckais docents,
                1934. VII 01. Arhitektras fakulttes dekns,
                1934. IX 28. apbalvots: Triju Zvaigu ordei III širu #860,
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Album Academicum’, R., 1912.;
                                „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                                „Ca” 315/1945.

               
LANCERS Elfrda, rste.
                Sk. Lulle Elfrda

LANCMANIS Oerts Verners, bvinenieris.
                * 1915. VII 23. Rg.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LANDAUS Jkabs, ierdnis.
                *1859. XII 22. gada 16. + 1941.
                Beidzis: Pterburgas Tehnoloisko instittu, inenieris tehnologs,
                1892/1899. Lauksaimniecbas rku izgatavošanas fabrika Rg,
                1899. atvra savu privto imnziju,
                1919. XII 29. /1934. Izgltbas ministrijas du izgltbas prvaldes priekšnieks,
                1918/1920. Tautas Padomes loceklis,
                1920/1922. Satversmes Sapulces loceklis, du nacionl demokrtu partija,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #447,
                Ziemeu bankas A/S padomes priekšsdtja vietnieks.
                Avots:       LVVA 1632-2-34.;
                                „Valdbas Vstnesis” #90/1938.

LANDAUS Vladimirs, rsts.
                * 1899.
                1924. beidzis Latvijas Universitti, iekšgs slimbs,
                1938. L. Jkaba 26.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LANDAVS Ziedonis Ja d., skolotjs.
                * 1889. V 21. rciema pag.; M. Flora dz. Neimanis, S. Milda dz. Dzintars.
                1910. beidzis Rgas klasisko imnziju,
                1916. beidzis Trbatas Universittes matemtikas fakultti,
                1916/1921. armij, jras lidotjs,
                1921. Latvijas kultras veicinšanas biedrbas tehnisks skolas przinis,
                1923/1940. Latvijas kultras veicinšanas biedrbas imnzijas direktors,
                1924/1931. urnla “Daba” izdevjs,
                1939/1940. mnešraksta “Latvijas skola” redaktors.
                Latvijas vidusskolu skolotju kooperatva dibintjs,
                Latvijas dabaszintu biedrbas priekšnieks,
                Latvijas aerokluba valdes un padomes loceklis,
                Latvijas preses biedrbas biedrs,
                Latvijas profesiju kameras loceklis.
                Apbalvojumi: Francijas zintu akadmijas virsnieka palmas,
                Latvijas aerokluba goda zme.
                1939. X 23. stdts no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar Triju zvaigu
                                ordea IV šru.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-184.;
                                “Es viu pazstu”, R. 1939

LANDERS Krlis Jkabs Kra d., amatnieks, galdnieks.
                * 1903. XI 21. Medzes pag. + 1943. VIII 26. Vjatlag, Krievij
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1924/1925. Kurzemes artilrijas pulka dikareivis,
                1926. VIII 25. Liepjas XV aizsargu pulka Gaviezes pagasta
                                aizsargu nodaas priekšnieks,
                1929. VII 03. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau Par Uzctbu,
                1937. V 15. apbalvots, ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. Liepjas amatnieku biedrbas uzticbas persona Gaviezes pagast,
                1941. VI 14. deportts,
                Gaviezes piensaimnieku sabiedrbas valdes loceklis,
                Gaviezes bibliotkas biedrbas valdes loceklis,
                Galdnieku darbncas pašnieks Gaviezes pagasta Landeros.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-305.;
                                „Iekšlietu ministrijas Vstnesis” #312/1929.;
                                „Kurzemes Vrds” #146/1940.;
                                „www.nekropole.lv”
                
               
LANDSBERS Jkabs, amatnieks.
                *1879. Ventspil
                1922/1939. Sava uzmuma pašnieks Ventspil,
                Zea un mrnieka amata meistara prbaudi izstrjis Ventspils ild.
                Avots:       „Amatnieks” # 14/1939.

LANDMANIS Artrs, tautsaimnieks.
                *1913. IX 09. Valmier
                1928. Beidzis: Rgas VIII pilstas pamatskolu,
                1939. beidzis: Latvijas Universittes Tautsaimniecbas nodau,
                1939/1940. Laikrksta Studentu Dzve redaktors,
                Korporcijas Konkordija Valdemrija dibintjs un filistrs,
                Avots:       „Studentu Dzve” #80/1939.

LANDSDORFS Teodors, rsts.
                * 1884.
                1917. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs plaušu slimbas,
                1938. Brvbas 38.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LANDSMANIS Alse, farmcijas kandidte.
                * 1898. IX 28.
                1926. V 26. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LANDSMANIS Ella, rste.
                Sk. Jakns Ella.

LANGE Edgars, mctjs.
                * 1907. XII 28. Liepupes pag. + 1996. XII 17. Otav, Kand.
                1928/1933. Beidzis Latvijas Universitti, cand. theol.,
                1933. X 31. Ordints par Straupes draudzes mctju,
                1933/1952. Straupes ev. lut. draudzes mctjs,
                1934. I 01. Csu X aizsargu pulka mctjs,
                1939. IV 01. Csu X aizsargu pulka Bataljona (I) mctjs,
                1952/ 1986. Otavas Miera draudzes mctjs,
                1965/1975. Otavas vcu Mrtia draudzes mctjs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-540, 1640-1-525.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                „Bazncas gadagrmata 1998.”, R., 1997.

LANGE Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. VII 02. Vecsvirlaukas pag. + 1941. X 16. Krievij
                1931/1932. Jelgavas kjnieku pulka kaprlis,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. VIII 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka Vecsvirlaukas pagasta
                                aizsargu nodaas vada komandieris,
                1936. X 16. beidzis Aizsargu komandieru kursus,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. IV 01. Vecsvirlaukas pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1941. deportts,
                Vecsvirlaukas pagasta valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-167.;
                                „Nekropole”
               
LANGE Voldemrs, farmcijas kandidts.
                * 1900. V 07.
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas kandidts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LANGINS Pteris, mctjs.
                * 1911. IV 15.
                1939. I 29. ordints.
                1941/1944. ertrdes II ev. lut. draudzes mctjs, Brvbas 27.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                “Bazncas kalendrs”R., 1943.

LANGINS Raimunds, rsts.
                * 1914. XI 08. Valmieras pag.
                1943. Beidzis Latvijas Universitti,
                1943. Blaumaa 36-8.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-1.

LANKA Otto, rsts.
                * 1909. IX 26. Rg + 173. VI 25. Hartfordš, ASV
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1938. Beidzis Latvijas Universitti,
                1938/1944. Liepjas pilstas slimncas rsts,
                1940. II 13. Liepjas XV aizsargu pulka Saimniecbas rotas rsts,
                Korporcijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-51, 1640-1-526-296.;

LANKENFELDS Fridrihs, rsts.
                * 1899.
                1924. beidzis Latvijas Universitti, irurij,
                1938. Bazncas 13.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LAPEKINS Aleksandrs, inenieris miis.
                * 1901. IX 23. Pterburg
                1943. XI 30. Beidzis Latvijas Universitti,
                1943. Pleskavas 110-24.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-3.

LAPEKINS Anna, rste.
                Sk. Legzdiš Anna.

LAPEKINS Elza, farmcijas maistre.
                Sk. Reimanis Elza.

LAPIKENS Jnis, priesteris.
                *1890. IV 10. Ldurgas pag.
                1911. beidzis Rgas gargo seminru,
                1911. VII 23. Ilkstes sieviešu klostera draudzes priesteris,
                1912. III 02. Fabianovas draudzes priesteris,
                1915/1918. Nikolajevas pilstas draudzes priesteris,
                1918/1922. Kaneza sdas draudzes priesteris, Jelisavetgradas apri,
                1922. XII 14. Liepnas draudzes priesteris,
                1922/1938. Liepnas Sv. Elija draudzes priesteris,
                1939. bij. Baltinavas Apskaidrošanas draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-61.;
                                 „Pareizticgo latviešu kalendrs”, R. 1939.

LAPIKENS Nikolajs, priesteris.
                *1893. XII 12.
                1939. bij. Balvu Dievmtes Aizmigsanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticgo latviešu kalendrs”, R. 1939.

LAPINSKIS Haralds, farmcijas maistrs.
                * 1910. III 09. Krievij.
                1940. V 25. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas maistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LAPINSKIS Izaks, rsts.
                * 1889.
                1916. beidzis Trbatas Universitti,  sievieši slimbs,
                1938. Silenes pag., Ilkstes apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LAPINSKIS Vilhelmne, rste.
                Sk. Manas Vilhelmne.

LAPIŠ Augusts, rsts.
                * 1903. VIII 20. Veu pag.
                1940. Beidzis Latvijas Universitti,
                1940/1944. Madonas pilstas slimncas rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-4.

LAPIŠ Haralds, bvinenieris.
                * 1907. II 14. Ldurgas pag.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LAPIŠ Harijs, skolotjs.
                * 1915. II 03. Nabes pag.
                Beidzis Skolotju instittu,
                1937/1938. Rzeknes kjnieku pulka kaprlis,
                1939/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. V 17. Valmieras VIII aizsargu pulka Nabes pagasta aizsargu nodaas
                                vada komandieris,
                Nabes pagasta pamatskolas przinis,
                Nabes lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-375.
               
LAPIŠ Hugo, rsts.
                * 1897.
                1930. beidzis Latvijas Universitti, nervu slimbs,
                1938. Marijas 98.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

 

LAPIŠ Jnis Eduards Ptera d., rakstnieks.
                *1885. VI 21. Veselavas pag.; S. Marianna dz. Straumans + 1941. XI 11. Rg.
                Beidzis: Maskavas komercinstitta pedagoisko nodau,
                1905. ieguva skolotja tiesbas,
                1910/1912. urnla Kavi redaktors,
                1917. Valmieras Tautas Universittes dibintjs,
                1917. Vidzemes zemes padomes prezidija loceklis,
                1919/1921. laikraksta Zemgalietis dibintjs un redaktors,
                1919/1936. Jelgavas valsts vidusskolas direktors,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #131,
                1935/1939. Rgas pilstas I imnzijas direktors,
                1936/1939. urnla Sjjs dibintjs un redaktors,
                1937. V 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #1081,
                Latvijas patrtju biedrbas valdes loceklis,
                Jelgavas savstarpjs kredtbiedrbas padomes priekšsdtjs,
                1932/1935. Tukuma valsts imnzijas un komercskolas direktors,
                Apbalvots: Lietuvas edemina ordei,
                Apbedts: Mea kapos Rg.
                Avots:       „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                                „Kurzemes Vrds” 3116/1941.
               
               
LAPIŠ Jnis, skolotjs.
                *1885. VI 25. Veselauskas pag.
                1915. beidzis Maskavas komerc instittu, cand. oec.,
                1905/1906. Csu draudzes skolas skolotjs,
                1906/1907. Rgas O. Balodis - Rdberga elementrskolas skolotjs,
                1907/1920. Valkas Alkša tirdzniecbas skolas skolotjs,
                1920. I 01. Jelgavas valsts vidusskolas direktors,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV šru # 131,
                1932. IX 10. Tukuma valsts imnzijas un komercskolas direktors,
                1935. XII 01. Rgas pilstas I imnzijas direktors,
                1937. t. p. amat,
                1937. V 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea III šru # 1081.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-50.

LAPIŠ Jnis edimins Ja d., mctjs.
                * 1898. I 25. Vietalvas pag.; M. Emlija, S. Nadeda dz. Galviš
                Beidzis Latvijas Universitti,
                1927/1936. Liepupes ev. lut. draudzes mctjs,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1936/1941. Seces ev. lut. draudzes mctjs,
                1936. XII 15. Jkabpils IV aizsargu pulka Rotas (IX) mctjs,
                1938. XII 12. Seces pagasta aizsargu nodaas kora dirients,
                1939. III 28. Jkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VIII) mctjs,
                1941. VI 14. Deportts.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-195.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.

LAPIŠ Jnis, rsts.
                * 1921. I 26. Rg
                1944. III 31. Beidzis Latvijas Universitti,
                1944. Tallinas 37-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-7.

LAPIŠ Osvalds Ptera d., virsleitnants.
                * 1896. IV 29. Krustpils pag.; M. Ieva, S. Marija dz. Vtoliš.
                1918/1919. Latvijas I neatkarbas rotas virsnieks,
                1919/1920. Csu II bataljona un Vidzemes artilrijas pulka virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1927/1940. Aizsargu organizcij,
                1927. VIII 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka bataljona (I) komandieris,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu piemias medalu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 923,
                1929. IV 25. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1933. apbalvots: Latvijas Aizsargu biedrbas Bronzas medalu,
                1939. V 12. apbalvots: Viestura ordea V širu #121 ar špiem,
                1940. III 13. Jtnieku diviziona komandieris,
                1941. VI 14. Deportts, dzvo Krustpils pagasts Spunnos,
                Krustpils cukurfabrikas bvju lgumu ierdnis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-133.;
                                LVA 1987-1-14540,
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.

LAPIŠ Roberts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1882. XI 11. Vjavas pag.
                Beidzis Novgorodas bvamatnieku skolu,
                1919/1920. Siguldas kjnieku pulka kara laika ierdnis,
                1919/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. IX 17. Madonas IX aizsargu pulka Vjavas pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1941. apcietints,
                Vjavas pagasta veckais,
                Vjavas Lubejas piensaimnieku sabiedrbas valdes priekšsdtjs,
                Vjavas pagasta Laktu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-114.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.
                               
LAPIŠ ERMANIS Valters, ierdnis.
                * 1874. VII 25.
                1891/1893. Priekules pasta un telegrfa kantora mceklis,
                1893/1895. Priekules pasta un telegrfa kantora ierdnis,
                1895/1898. kara dienest,
                1898/1935. Liepjas pasta un telegrfa kantora ierdnis,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea V širu # 1303,
                1935/1940. Liepjas pasta un telegrfa kantora pastmeistars.
                Avots:       „Brv Zeme”, # 15/1938.

LAPIŠ Fricis Jlijs, sabiedrisks darbinieks.
                *1892. XI 15.
                1921. bijis: Cieceres pagasta darbvedis,
                1924. III 15. Kuldgas XIV aizsargu pulka Cieceres nodaas priekšnieks,
                1927. V 01. Saldus pilstas nodaas priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #459,,
                1935. Skaistkalnes pagasta darbvedis,
                1928. Bauskas XIII aizsargu pulk,
                1936. Skaistkalnes nodaas priekšnieks,
                1938. V 05. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-17.

LAPIŠ Gotlbs Johans Fridrihs, skolotjs.
                *1859.  III 06. Beavas pag. + 1942. V 26. Valdruh, Vcij.
                1882. Beidzis: Cimzes skolotju seminru,
                1882/1888. Aumeistru draudzes skol,
                1895. beidzis: Štiglica zmšanas skolu Pterburg,
                1895/1896. einas amatniecbu skol,
                1896/1920. Kijevas Katrnas relskol,
                1921/1931. Alksnes imnzij,
                1931. pensionts,
                1935. stdts apbalvošanai: Trs Zvaigu ordei,
                Alksnes izgltbas biedrbas valdes loceklis,
                Mkslinieku vienbas Ris dibintjs.
                Avots:       LVVA 1632-2-356.;
                                „Tvija” #137/1942.

LAPKOVSKIS Longins, licencits.
                *1906. Daugavpil
                Beidzis Rgas katou teoloijas augstskolu,
                1938. VI 13. ievlts par lektoru Romas katou teoloijas
                                fakulttes kristgs filozofijas katedrai.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.

LAPPA Oskars, farmcijas kandidts.
                * 1904 VI 19. Rg.
                1936. I 11. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas kandidts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LAPPINGS Jlija Kristapa m dz. Freimans, nampašniece.
                *1866. V 04. Dobel; V. Pauls Lapiš.
                1928/1940. Nampašniece Brvbas 99 [tag. 107], Rg.
                1940. izceojusi uz Vciju.
                Avots:       LVVA 1615-4-1301.
nis Ptera d., lauksaimnieks.
                * 1871. Rudztu pag. + 1945.
                1914/1940. Rudztu pagasta Riepu Vidus mju pašnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3979,
                Apbedts Matkules kapos Tukuma apri.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-25.;
                                „Preiu bibliotka’
LAPSA Jnis, bvtehniis.
                *1886. XII 30.
                Beidzis: Csu Millera relskolu,
                1911/1915. Pterpils I tehnikumu,
                1912. Dienvidu Austrumu dzelzcea slimncu bvs,
                1913. Pterburgas satiksmes ceu apgabal,
                1914. Tomskas rajona hidritehniskos darbos,
                1915/1918. Ziemeu frontes ceu darbu prvald,
                1921. II 15. Izgltbas ministrijas bvtehniis,
                1921. X 01. Veckais bvtehniis,
                1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #2357.
                Avots:       LVVA 1632-2-331-3.

LAPSA Pteris, rsts.
                * 1911. II 26. Biru pag.
                1939. Beidzis Latvijas Universitti,
                1939/1940. Rgas pilstas I slimncas Ausu kakla un deguna
                                slimbu klnikas rsts,
                1941/1944. Csu pilstas ambulances rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-8.

LAPSIŠ Artrs Tenis Jkaba d. skolotjs.
                *1896. I 29. Su pag.+ 1976. I 01. Rencnu pag.
                1913/1918.Beidzis: Valmieras skolotju seminru,
                1918/1919. Mazsalacas miesta darba skol,
                1920. Skulbergu pagasta jaunatnes skol,
                1920/1921. Limbau pilstas II pamatskol,
                1921. VIII 01./1940.  Rencnu pagasta pamatskolas przinis,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3133,
                1940/1941. Ipiu pamatskolas przinis,
                1941/1944. Rencnu pagasta pamatskolas przinis,
                1944/ 1951. skolotjs,
                1951/1957. Skolas bibliotekrs,
                1957. pensionts,
                1976. I 08. Apbedts Rencnu kapos,
                Latvijas folkloras krtuves korespondents,
                Rencnu izgltbas biedrbas Straume biedrs,
                Rencnu lauksaimniecbas biedrbas biedrs,
                Rencnu patrtju biedrbas biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Valmieras skolotju seminrs’, R., 1936.;
                                „Valmieras Avze” #31/1931.

 

LAPSIŠ Roberts Miea d., Cand. jur.
                * 1898. VI 23. Rg; M. Madedz. Tauniš, S. Olga Minciš
                1919/1920. Latvijas armij,
                1922. beidzis Latviešu jaunatnes vidusskolu,
                1922/1925. Latvijas Universittes Mehnikas nodaas students,
                1924/1934. Valsts zemes bankas ierdnis,
                1926/11932. beidzis Latvijas Universitti, Mag. jur.,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. IX 06. Rgas V aizsargu pulka darbvedis,
                1934/1940. Iekšlietu ministrijas Preses un biedrbu nodaas vadtjs,
                1934/1940. Kultras fonda Tehnisks komisijas loceklis,
                1937. VI 29. Rgas V aizsargu pulka Stopiu pagasta aizsargu
                                nodaas vada komandieris,
                Iekšlietu resora darbinieku krjaizdevu sabiedrbas vadtjs,
                Korporcijas Beveronija filistrs,
                Dzvo Valdemra 23-27.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-201.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universittes studenti juristi”, R., 1999.;
                                „Rts” #53/1934., #81/1934.
                               
LASIS Andrejs, priesteris.
                *1873. VII 02. Vietalvas pag.
                1885/1889. beidzis Rgas gargo skolu,
                1895. beidzis Rgas gargo seminru,
                1895. XI 23. Ugles draudzes skolas psalmotjs un skolotjs,
                1896. XII 12. Intes draudzes skolas psalmotjs un skolotjs,
                1900. VI 22. Jaunjelgavas draudzes skolas psalmotjs un skolotjs,
                1904. II 12. Rgas Ja draudzes skolas psalmotjs un skolotjs,
                1905. V 09. Saikavas draudzes priesteris,
                1908. III 23. Suntau draudzes priesteris,
                1913. IX 12. Jaunpils /Zaubes/ draudzes priesteris,
                1933. t. p. amat.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-98

LASIS Artrs, bvinenieris.
                * 1909. XII 01. Tjas pag.
                1939. V 19. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LASIS Krlis, skolotjs.
                * 1895. X 26. Vestienas pag.
                1903. beidzis Sausnjas ministrijas skolu,
                1908. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                1908/1909. Lazdonas ministrijas skolas skolotjs,
                1909/1914. Ntaures pareizticgo draudzes skol,
                1914/1918. Krievijas armij – kara ierdnis,
                1919/1922. Latvijas armij,
                1922/1923. Rzeknes apria rezerves skolotjs,
                1923/1940. Rznas pagasta pamatskolas przinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 430,
                Rznas pagasta lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Rznas patrtju biedrbas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-77.;
                                “Baltijas skolotju seminrs”, R. 1940.

LASIS Pteris Ptera d., urnlists.
                *1863. I 07. Vietalvas pag. + 1945. VIII 08.
                Beidzis: Vietalvas draudzes slkolu,
                1883. Odzienas pgasta darbvea palgs,
                1901. V 01. Laikraksta Vrds darbinieks,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu 3368.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                                www.literatura.lv

LASIS Pteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1891. X 01. Vietalvas pag. + 1942. III 06. Usolag, Krievij
                1919/1920. Vidzemes papildu bataljona karavrs,
                1926/1940. Aizsargu organizcij,
                1926. I 19. Rgas V aizsargu pulka Sidgundas pagasta aizsargu nodaas
                                priekšnieks,
                1934. V 01. apbalvots: ar Aizsargu organizcijas medau „Par centbu”,
                1938. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu #
                1939. III 20. apbalvots: ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportts,
                Sidgundas pagasta Miglu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-211, 3691-1669-36.;
                                „”www.nekropole.lv”
               
LASIS Vara, farmcijas kandidte.
                * 1910. XI 06.
                1935. V 25. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LASMANIS dolfs, policijas darbinieks.
                * 1904. XII 23. Rg
                1919. Csu pulka skolnieku rotas brvprtgais,
                1919/1924. Jtnieku pulka kaprlis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1927. beidzis Rgas policijas skolu, k veckais krtbnieks,
                1927/1940. Aizsargu organizcij,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea II pakpes goda zmi #1849,
                1934. IV 09. Rgas V aizsargu pulka Jtnieku diviziona Eskadrona (II)
                                vada komandieris,
                1934. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu #3440,
                1941. VI 14. deportts, Dzvo Vidriu pagast, Lankšas,
                Vidriu pagasta veckais policijas krtbnieks,
                Brvbas piemineka Vidriu pagasta komitejas priekšsdtjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-202.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vstnesis” #79/1927.

LASMANIS Alfrds Mrtia d. kapitns.
                *1889. VIII 19.  Rg.; S. Jlija dz. Zariš + 1967. X 23. Milwauke, ASV
                1909. Beidzis: Rgas pilstas relskolu,
                1909. Krievijas armijas Vjazmas 115. Kjnieku pulka brvprtgais,
                1910. ieguva rezerves praporšika pakpi, Mortru IV artilrijas divizion,
                1910. atvaints,
                1914. Mortru 27.artilrijas diviziona virsnieks,
                1915. Sibrijas VI mortru divizion,
                1914/1918. Krievijas armijas št;abs kapitns,
                1919. VII 14. Latvijas Armijas avicijas grup,
                1920. IV 10. Vidzemes artilrijas pulk,
                1920. XI 16. apbalvots: Lplša kara ordea III širu #258,
                1922. II 08. Atvaints,
                1922. IV 01. Rgas pilstas dienest,
                1934. bijis: Rgas pilstas finanu daas kanalizcijas nodevu nodaas vadtjs,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3514,
                1938. t.p. amat; Dzvo: Aizsargu 39/40,
                1944/1945. Leiona latviešu kara izpalgu aprpes virsnieks,
                1945. ameriku gst,
                1951. ASV, Lplša kara ordea kavalieru biedrbas revzijas komisijas loceklis,
                Apbalvots: Sv. Annas ordea III širu ar špiem un banti un IV širu,
                Apbalvots: Sv. Staislava ordea III širu ar špiem un banti,
                Rembates densdzirnavu pašnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-80.;
                                „Vidzemes artilrijas pulka vsture’, R., 1937:
                                „Valsts Adresu kalendrs’, R., 1937.;
                                „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                                „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1939.;
                                „Pašvaldbu Darbinieks” #10/1937.;
                                V. Eichenbauma arhvs 3825.

 
               
LASMANIS Fricis Aleksandrs Ptera d., drznieks, tirgotjs
                *1862. X 17. Ntaures pag. + 1941. Krievij
                Beidzis; Ntaures draudzes skolu,
                1880/1883. Šoha tirdzniecbas drzniecbas mceklis,
                1883/1884. Ukrain,
                1884. Šoha tirdzniecbas drzniecbas nodaas vadtjs,
                1891. I 02./1940.  atvris pirmo latviešu sklu tirgotvu Rg, Brvbas bulvri 1,
                1902/1905. Laikraksta Vrds redaktors, izdevjs,
                1908/1932. Rgas Latviešu biedrbas rnas vrs,
                1922/1932. Rgas pilstas domnieks,
                1926. XI 16. apbalvots: triju Zvaigu ordea III širu #105,
                1941. VI 14. deportts,
                Apbalvots: Igaunijas rga ordei,
                Latvijas tirgotju savienbas valdes priekšsdtjs,
                Rgas tirgotju biedrbas priekšsdtjs,
                Rgas drzkopju biedrbas priekšsdtjs,
                Rgas Biras komitejas loceklis,
                Bru kapu komitejas mantzinis,
                Latvijas banka diskonta komitejas loceklis,     
                Visprjas apdrošinšanas sabiedrbas nelaimes gadjumos valdes loceklis.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.
                                „Jaunks Zias” #234/1932.;
                                „Rkojumu Vstnesis’ #242/1943.;
                                www.literatura.lv
               
LASMANIS Jnis, bvinenieris.
                * 1899. IX 23. Rundles pag. + 1973. VI 17. Sfols, ASV
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti,
                1939/1940. Ventas un Lielupes densceu inenieris,
                1945. bijis ASV armijas 8252. Darba rotas inenieris leitnants,
                Korporcijas Fraternitas Livonica filistrs,
                Sfolsa latviešu biedrbas un draudzes loceklis,
                Sfols Haselsteina traudu lietuvju sabiedrbas biroja inenieris,
                Apbedts Vudlavna kapos.
                Avots:       „Londonas Avze” #1389/1973.;
                                V. Eichenbauma arhvs.

LATENBERGS Eduards Kra d., ierdnis.
                * 1895. VIII 19. Valgundes pag.; Irma dz. Bušs + 1941. nošauts.
                1919/1920. Latvijas armij,
                1923. Beidzis: Jelgavas II valsts imnziju,
                1920. Izgltbas ministrijas Skolu departamenta sekretrs,
                1923/1934. beidzis: Latvijas Universittes Juridisko fakultti, mag. jur,
                1925/1931. Jelgavas apgabaltiesas tiesu amatu kandidts,
                1928. Latvijas rakstnieku un urnlistu arodbiedrbas Jelgavas nodaas biedrs,
                1931/1934. Jelgavas apgabaltiesas civilnodaas sekretrs,
                1934/1936. Rgas Valmieras zemesgrmata nodau priekšnieka palgs,
                1936. Csu Valkas zemesgrmatu nodaas priekšnieks,
                1940. Ventspils zemesgrmatas nodaas priekšnieks,
                Korporcijas Fraternitas Rusticana filistrs.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universittes studenti juristi”, 1999.
                                „Jaunks Zias’ #130/1934.;
                                „Tvijas Sargs” #25/1936.;
                                „Valdbas Vstnesis” #7/1940.;
                                „Izgltbas Ministrijas Mnešraksts” #3/1920.

LAUBE Eiens Teodora d., profesors, Dr. h. c.
                * 1880. V 25. Rg; S. Emlija dz. Butels + 1967. VII 21. Portlend, ASV
                1899. Beidzis: Rgas Ptra I relskolu,
                1899/1906.beidzis RPI arhitektras nodau, inenieris arhitekts,
                1906/1907. Arhitekta Pkšna palgs, Rgs,
                1907. RPI arhitektras nodaas docents,
                1918/1919. Baltijas tehnisks augstskolas docents,
                1919/1920. LA prorektors,
                1920/1944. arhitektras fakulttes profesors un dekns,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV širu # 164,
                1929. IX 28. apbalvots ar Triju zvaigu ordea III širu # 444,
                1930. ieguva Dr. arch. h. c. grdu,
                1938. XI 16. apbalvots: Atzinbas krusta Ii širu #5,
                1940. Tvzemes balvas laurets.
                1944. Latvijas Centrls padomes memoranda paraksttjs,
                1946/1949. Baltijas universittes profesors,
                Apbalvots: Zviedrijas Vazas ordei, 
                Tvzemes balvas laurets,                            
                Korporcijas “Selonija” filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-26-15.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                “Universitas” # 10/1962.;
                                „Laiks” #60/1967.

LAUBERGS Pteris Alberts, sabiedrisks darbinieks.
                *1905. I 22. Susjas pag.
                1926. III 01./1934. X 01. Dobeles kjnieku pulka serants,
                1934/1940. Auizsargu organizcij,
                1934. X 01. Ilkstes XII aizsargu pulka Laucesas nodaas vada komandieris,
                Daugavpils elektrostacijas mašnists,
                Lauksaimnieks: Laucesas pag. Karlinovsks.
                Avots:       LVVA 1640-1-190-46.

LAUKIRBE Alfrds, arhitekts.
                * 1901. VI 25.            
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LAUKMANIS Andrejs, rsts.
                * 1904.
                1932. beidzis Latvijas Universitti, plaušu slimbs,
                1938. Jelgav, Lielbrzes sanatorij.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LAUKS Anna dz. Šore, rste.
                * 1888. III 12. Liepupes pag.
                1916. beigusi Trbatas Universitti, iekšgs sieviešu slimbs,
                1917/1918. rste Rumnijas front,
                1918/1920. Nikolajevkas apria slimncas rste,
                1920/1921. rste Jelgav,
                1922/1930. Rgas pilstas I slimncas rste,
                1941/1944. Rgas III un V poliklniku rste,
                1941. Strlnieku 1b.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-47.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LAUKS Anna dz. Brziš, rste.
                * 1902. I 12. Mlupes pag.
                1928. Beigusi Latvijas Universitti,
                1929/1930. Kalncempju un Annas pagastu rajona rste,
                1930/1939. Alksnes Alsviu Ziemupes pagastu rste,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. V 15. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (XIII) rste,
                1939/1940. Rgas slimo kases rste,
                1940/1944. Rgas VII poliklnikas rste,
                1941. Juglas 17-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-48, 1640-1-523-18.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

 

LAUKS Arnolds, bvinenieris.
                * 1912. XI 20. Gaviezes pag.
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LAUKS Heinrihs, Dr. med.
                * 1868.
                1894. beidzis Trbatas Universitti, ausu, deguna un kakla slimbas,
                1938. Daugavpil, Imantas 9.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LAUKS Jnis, skolotjs.
                *1888. VII 15. Dkstes pag. + 1944. I 15. Jelgav
                1944. Jelgavas II imnzijas inspektors.
                Jelgavas latviešu biedrbas biedrs.
                Apbedts Dkstes kapos.
                Avots:       „Tvija” # 20/1944.

LAURINOVIS Apolonija, rste.
                * 1886.
                1924. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Kalknos, Ilkstes apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LAURINOVIS Pteris, Dr. theol., profesors.
                *1902.
                Beidzis Rgas gargo seminru,
                Beidzis Vnes Universitti, Dr. theol.,
                1935. lektors Katou teoloijas augstskol,
                1936. mnešraksta „Zdnis” redaktors,
                1938. VI 14. ievlts par profesoru Romas katou teoloijas fakulttes
                                Jauns Derbas Sv. Rakstu katedrai.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.

LAURIS Krlis, bvinenieris.
                * 1910. IV 22. Cirgau pag.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

               
               
LAUSKIS Ingrida dz. Šilters, rste.
                * 1913. IV 27. Rg
                1939. Beigusi Latvijas Universitti,
                1939/1940. Jankovska sanatorijas rste Liepj,
                1940/1944. Rgas kaulu tuberkulozes slimncas rste,
                1941. Ganu 6-11.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-52.

LAVENIEKS Voldemrs Anša d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VI 13. Sesavas pag.
                1919/1920. Latgales partizu pulka karavrs,
                1921/1923. Jelgavas kjnieku pulka dikaravrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1925/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. I 09. Jelgavas XVI aizsargu pulka Sesavas pagasta aizsargu nodaas
                                Jtnieku vada komandieris,
                1937/1940. Sesavas lauksaimniecbas biedrbas priekšsdtjs,
                1939. VI 01. Sesavas pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportts,
                Sesavas pagasta valdes loceklis,
                Lielsesavas I krjaizdevu sabiedrbas valdes loceklis,
                Bauskas apria mednieku biedrbas „Briedis” priekšnieks,
                Sesavas pagasta Svikau mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-175.;
                                LVA 1987-1-17655.

LAVIŠ Harijs, rezerves virsleitnants.
                *1895.  X 11. Verov, Igaunij + 1980. IV 09. London, Kand.
                Beidzis: Latvijas Universittes Tautsaimniecbas nodau,
                1915. Maskavas V praporšiku skolas junkurs,
                1916. beidzis: paaugstints praporšiks pakp,
                1916/1918. Vcu gst,
                1921. Aarmijas Saimniecbas prvaldes Liepjas apgabala Produktu noliktavas virsnieks,
                1932. XI 16. Apbalvots: Triju Zvaigu ordea I pakps Goda z’mi #1226,
                1932/1944. Iekšlietu ministrijas Pašvaldbu departamenta Valsts budeta
                                nodaas priekšnieks,
                1933. I 20. Dzelzceu aizsargu pulka rezerv,
                1944. Vcij, Grvenes draudzes priekšnieks,
                19459. London, grmatvedis,
                Dzvo: Jelgav, Uzvaras iel Nr.26,
                Daugavas Vanagu Londonas nodaas biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-127.;
                                „Latvijas Kareivis” #284/1932.;
                                „Latvija Amerik” #17/1980.;
                                „Laiks” #34/1980.

LAZDA Jnis, mctjs.
                * 1905. II 10.
                1933. I 29. ordints,
                1931/1941. Biru ev. lut. draudzes mctjs,
                1941/1944. Opekalna ev. lut. draudzes mctjs.             
                Avots:       „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;

LAZDA Monvds Bernharda d., inenieris tehnologs.
                * 1907. VIII 24. Rg + 1983. II 28. Rg
                Beidzis Latvijas Universitti, inenieris tehnologs,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1934/1935. Kurzemes divzijas štba kaprlis,
                1939. IV 01. Liepjas XV aizsargu pulka štba bataljona
                                Tehnisks rotas misk dienesta vadtjs,
                1939. IX 20. Tehnisks rotas vada komandieris,
                1940. Latvijas inenieru biedrbas biedrs,
                1940. A/S Tosmare inenieris, dzvo en. Baloa 3-4, Tosmar,
                1983. III 02. apbedts mea kapos Rg
                Avots:       LVVA 1640-1-526-301.;
                                www.nekropole.lv;
                                „www.geni.com”.
               
               
LAZDIŠ dolfs, rsts.
                * 1888. II 10. Dzelzavas pag.
                1913. beidzis Maskavas Universitti, sieviešu slimbs,
                1913/1915. Maskavas Universittes Ginekoloijas klnikas rsts,
                1915/1916. Tveras hospita rsts,
                1916/1920. Latvijas dzelzceu rsts,
                1920/1941. Valsts darbinieku ambulances rsts.
                1923/1941. Lazdia privt klnikas pašnieks,
                1941. Vru 3-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-53.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LAZDIŠ Aleksandrs, arhitekts.
                * 1893. III 12.                           
                1929. V 28. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LAZDIŠ Aleksandrs Ptera d., zvrints advokts.
                * 1893. IV 19. Praulienas pag.; S. Glafra dz. boliš + 1942. I 26. Krievij.
                1913. Beidzis Rgas gargo seminru,
                1917. beidzis Pterburgas Universitti,
                1918/1919. Tieslietu tautas komisarita bibliotekrs,
                1919. apcietints,
                1919. Inenieru sapieru bataljona karavrs,
                1919/1920. Kara tiesu prvaldes darbvedis, kara laika ierdnis,
                1920. Rgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1922/1924. Rgas apgabaltiesas loceklis, tiesnesis,,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1924/1925. zvrinta advokta palgs,
                1925/1929. zvrints advokts Rg,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau.
                1928/1934. Latvijas zemnieku savienbas Madonas pilstas nodaas vadtjs,
                1929/1941. zvrints advokts Madon,
                1930/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. II 26. Madonas IX aizsargu pulka tieslietu przinis,
                1937. V 15. Apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu krustu,
                1941. VI 14. Apcietints,
                Madonas pilstas revzijas komisijas priekšnieks,
                Praulienas pagasta Silu mju pašnieks,
                Nampašnieks Blaumaa 9, Madon.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-123.;
                                „Latvijas advokatra”, R., 2007.
               

http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/img/block?block=P1_CB00001&issue=/p_001_smzi1938n43&article=DIVL12&quality=&doctype=Newspaper

LAZDIŠ Alfrds, rsts.
                * 1879. IX 11. Triktas pag. + 1955. V 16. Berchtesgaden, Vcij
                1895. Beidzis Triktas draudzes skolu,
                1902. beidzis Trbatas klasisko imnziju,
                1908. X 28. beidzis Trbatas Universitti,
                1909/1910. audonas draudzes rsts,
                1910/1914. Smiltenes draudzes rsts,
                1914/1917. Lielkaza Aleksandra Mihailovia sanitra vilciena jaunkais rsts,
                1917. Kamenecckas Podoskas 739. kjnieku pulka rsts,.
                1917. V 06. prvietots uz Valmieras latviešu strlnieku pulku,
                1917. V 26. jaunkais rsts, kolijas asesors,
                1917. XI 03. bijis vecka rsta v.i.,
                1917. X 06. prvietots uz Kurzemes latviešu strlnieku pulku,
                1917. XII 06. ierads pulk,
                1918/1944. Smiltenes pilstas un pagasta rajona rsts,
                1919. arestts,
                Apbalvots ar Atzinbas Krustu,
                Smiltenes brvprtgo ugunsdzsju biedrbas ma biedrs,
                Korporcijas Letonia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-54.;
                                KVKVA 3456-1-136.;
                                Latviešu strlnieku II brigdes pavle # 103/1917.;
                                Valmieras latviešu strlnieku pulka pavles # 198/1917., # 403/1917.;
                                Kurzemes latviešu strlnieku pulka pavle # 340/1917.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Smiltenes Zias” # 43/1938.
 

LAZDIŠ Alfrds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. V 16. Palsmanes pag.
                1927/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. IV 22. Valmieras VIII aizsargu pulka Kauguru pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea I pakps Goda zmi # 1801.,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1941. IV 14. deportts,
                Kauguru pagasta isis un Saps dzirnavu mju pašnieks.
                Avots:      LVVA 1640-1-523-393.;
                                LVA 1987-1-13964.
               
LAZDIŠ Bernhards, lauksaimnieks.
                *1868. III 09. Ikšiles pag.
                1936/1940. bij. Ikšiles savstarpjs apdrošinšanas biedrbas priekšsdtjs,
                1937. bij. Ikšiles pagasta padomes loceklis,
                1937. bij. Ikšiles krjaizdevu sabiedrbas „Jugla“ padomes loceklis,
                1937. bij. Ikšiles ev. lut. draudzes valdes loceklis,
                1937. bij. Ogres brvprtgo biedrbas biedrs,
                1939. bij. Ikšiles pagasta Landavu mju pašnieks,
                Avots:       LVVA 1690-4-2972.

LAZDIŠ valds, tehniis.
                *1902. VII 28.
                1919/1920. Latvijas armij, kaprlis,
                1926./1940. Aizsargu organizcij,
                1926. Csu X aizsargu pulk,
                1933. Madonas IX aizsargu pulka štba rotas auto vada komandieris,
                1936. pulka topogrfs,
                1938. V 05. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Šoseju un Zemes ceu X rajona inenieris tehniis,
                Avots:       LVVA 1640-1-17-205.

LAZDIŠ Herta, farmcijas maistre.
                Sk. erns Herta.

LAZDIŠ Hugo Edmunds Reinholda d.,  tieslietu darbinieks.
                *1877. I 17. Triktas pag. + 1941.
                1899. Beidzis: Trbatas imnziju,
                1903. beidzis: Maskavas Universitti,
                1903/1904. Rgas apgabaltiesas tiesu amatu kandidts,
                1905/1906. Zvrinta advokta palgs,
                1906/1909.  Jelgavas apgabaltiesas tiesu amatu kandidts,
                1909. IX 11./1914.  izmeklšanas tiesnesis Perm,
                1914/1918. Rietumu frontes štba izmeklšanas tiesnesis,
                1920. VII 02. Latvijas tiesu paltas prokurora biedrs,
                1920. XII 13. Tiesu paltas loceklis,
                1921. Tiesu paltas kriminldepartamenta priekšsdtjs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #320,
                1930/1940. Tiesu paltas un kriminla departamenta priekšsdtjs,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea II širu #232,
                1940. VIII 07. arestts, dzvo: Bazncas 18-1.,
                1940. XII 28. Piespriests nves sods.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-134.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas tiesneši”, R., 2017.;
                                „Jaunks Zias’ #144/1935.;
                                „Tieslietu Ministrijas Vstnesis’ #2/1937.;
                                „Rkojumu Vstnesis” #8/1942.;
                                www.trikatasvesture.beverina.lv

LAZDIŠ Jnis Mrtiš Kristians Mrtia d. diplomts.
                *1875. VIII 22. Brbeles pag.; S. Rente dz. Feimanis
                                + 1953. III 20. Brisel.
                Beidzis: Jelgavas klasisko imnziju,
                1892/1898. Beidzis Pterburgas konservatoriju,
                1898/1902. Parz,
                1902/1917. Krievijas eizara galma orestra solists,
                1909/1918. Krievijas Valsts arrbankas grmatvedis,
                1915. Firmas Inenieris Markovs darbinieks,
                1919. Finansu ministra sekretrs,
                1919. rlietu ministrijas veckais sevišu uzdevumu ierdnis,
                1920. X 01. rlietu ministrijas kancelejas priekšnieks,
                1924. enerlkonsuls Brisel,
                1925. enerlkonsuls Luksemburg,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #225,
                1929/1938. Latvijas stnis Brisel,
                1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea II širu #197,
                1941. Vcij,
                1946. Beij, zvrints tulks Augstk ties,
                Apbalvots: Beijas Kroa ordea I širu,
                Apbalvots: Beijas Leopolda Ii ordea II širu,
                Apbalvots: Luksemburgas Ozola Vaiaga ordea I širu,
                Apbalvots: Polijas Polonia Restituta ordea III širu,
                Apbalvots: Vatikana Sv. Sava ordea II širu, 
                Beu latvju biedrbas priekšsdtjs,
                Rgas Latviešu biedrbas biedrs,
                Latvijas sabiedrisk kluba biedrs,
                Tautu savienbas veicinšanas biedrbas biedrs. 
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas rlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;
                                „Jaunks Zias” #189/1935.

LAZDIŠ Jnis, tlbraucju kapteinis.
                * 1892. X 29. Rg.; S. Emlija dz. Peskovs.
                1914. beidzis Mangau jrskolu ar kapteia tiesbm,
                1914. V 02. Krievijas lou dienesta Somij,
                1917. IX 06. ieguva tlbraucja kapteia diplomu,
                1917/1918. lou veckais Somij,
                1918. burinieka “Linde” pašnieks,
                1919. VIII 15. Ceu un bvju virsvaldes Lielupes densceu przinis,
                1920. XI 01. Jrniecbas departamenta Lielupes densceu przinis,
                1927. III 15. Gaujas densceu przinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 67.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-180.

LAZDIŠ Jnis Ludvigs, inenieris.
                * 1897. XI 04. Vecpiebalgas pag.
                1941. Liepjas cukurfabrikas inenieris,
                1941/1944. dz. Brvbas 13-6.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.

LAZDIŠ Krlis, mctjs.
                * 1888. III 12. Vaives pag.
                Beidzis augstskolas arhitektras un teoloijas fakultti,
                1928/1940. Aizsargu organizcij,
                1936. V 01. Rgas V aizsargu pulka mctjs,
                Latvijas neredzgo pabalstšanas biedrbas „Filantropija” priekšnieks,
                Latvijas lbiešu biedrbas valdes priekšsdtja biedrs,
                Kristgo Centrlbiedrbas gargais vadtjs,
                Teoloijas Institta lektors,
                Rgas muitas eksperts,
                Stabu 35-1,
                Daugavas Vanagu organizcijas gargo lietu vadtjs, ASV.
                Avots:      LVVA 1640-1-522-199.

LAZDIŠ Pauls, ierdnis.
                *1874. II 26.
                Beidzis: Rgas pilstas re\alskolu,
                1895/1899. Beidzis: Rgas Politehnisko instittu, cand. oec.,
                1899/1900. Krievijas armij,
                1900/1901. A/S Armatura St. Ptrburg, korespondents,
                1901/1903. Firmas Hirschmann & Winkler, gr’matvedis,
                1903/1904. A/G Amur Goldminen prvaldes sekretrs,
                1904/1908. T.p. grmatvedis,
                1906/1909. Pterburgas eizarisk arheoloijas institta students,
                1908/1909. Pterburgas Ptera tilta bves komisijas  grmatvedis,
                1909. Ptrburgas Ohtas kredtbiedrbas revzijas komisijas priekšsdtjs,
                1922. XII 20. Latvijas Universittes  Saimniecbas padom,
                1925. XI 01. Latvijas Universittes Tautsaimniecbas fakulttes  rštata instruktors,
                1929. bijis: LU Saimniecbas lietu vadtjs,
                1929. IX 18. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #853,
                1937. t.p. amat, dzvo Dzirnavu 31-33.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Valsts Adresu kalendrs”, R., 1937.

LAZDIŠ Pteris Fria d. d., rezerves virsleitnants.
                * 1894. V 31. Jaunpiebalgas pag.
                Beidzis Priekuu lauksaimniecbas skolu,
                Beidzis istopoles praporšiku skolu,
                1919/1922. Gulbenes komandantras un satiksmes daas virsnieks,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1931. V 08. Csu X aizsargu pulka Rotas (VII) komandieris,
                1932. apbalvots: ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Apbalvots ar Triju Zvaigu ordei,
                Drustu pagasta Prupe I pienotavas vadtjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma ar5hvs #855.

LAZDIŠ Voldemrs, rsts.
                * 1899. VII 27. Krievij
                1921/1922. Avicijas diviziona veckais medicnas feldšeris,,
                1933/1940. Aizsargu avicij,
                1934. Talsu I aizsargu pulka rsts,
                1940. II 13. Liepjas XV aizsargu pulka bataljona (II) rsts,
                Rucavas rajona rsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-297.

LAZDOVSKIS Jnis Ptera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. XI 18. Neretas pag. + 1942. III 25. Vjatlag, Krievij
                1919/1922. Jelgavas kjnieku pulka karavrs,
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. bijis Jkabpils IV aizsargu pulka Neretas pagasta aizsargu nodaas
                                priekšnieks,
                1934. V 01. Jkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VII) komandieris,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 28. Jkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VI) komandieris,
                1941. VI 14. Deportts.
                Neretas pagasta padomes priekšsdtjs,
                Neretas savstarpjs apdrošinšanas biedrbas valdes priekšsdtjs,
                Latvijas lauksaimniecbas kameras Neretas darba biroja vadtjs,
                Latvijas kara avicijas fonda Neretas nodaas priekšnieks,
                Neretas pagasta Lielberu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-198.;
                                LVA 1987-1-16371.;
                                „www.nekropole.lv”

  
LAZDUPS Antonija Emlija Ja m., skolotja.
                * 1898. I 28.; M. Anna.
                1905/1912. Rgas O. Jessenas proimnzij ieguva skolotjas tiesbas,
                1912/1915. Rgas P. A. Dolgih imnzij ieguva skolotjas tiesbas,
                1915/1916. Lubnas pagasta skolas skolotja,
                1916/1920. Bolderjas pagasta pamatskolas skolotja,
                1920/1921. Kara skolas kancelejas rakstvede,
                1922/1923. Valsts zemes bankas darbvea paldze,
                1923/1940. darbvede,
                1940/1940. vecka darbvede,
                1940/1941. grmatvede,
                1941/1941. revidents.
                Avots:       V. Eihenbauma arhvs.

LAZERSONS Lipmanas, arhitekts.
                * 1889. VII 30.                           
                1922. XI 08. beidzis Latvijas Augstskolas arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LE Marija, rste.
                * 1881. IV 28. Lubnas pag.
                1917. Beigusi Trbatas Universitti,
                1917/1918. Trbatas Dr. Ozolia privtklnikas rste,
                1918/1922. Saikavas Mtrienas pagastu rste,
                1922/1928. Zaenieku Jkabnieku pagastu rste,
                1928/1936. Lubnas rajona rste,
                1928/1936. Latvijas Sarkan Krusta veselbas kopšanas punkta vadtja Lubn,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. I 31. Madonas IX aizsargu pulka rotas (VIII) rste,
                1936/1944. Cesvaines rajona rste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-13, 1640-1-524-117.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEBEDEVA Lidija, rste.
                Sk. Baško Lidija

LEBEDINEVS Katrne, rste.
                Sk. Lke Katrne.

LBERS Augusts Dons Teodora d., senators.
                *1865. X 07. Rg [Loeber]; S. Emlija dz. Mencendorfs + 1948. II 14. <arn, Vcij
                1884. Beidzis: Rgas guberas imnziju,
                1884/1988. Beidzis: Trbatas Universittes juridisko fakultti, cand. jur.,
                1889. ieguva Dr. jur. Utriusgue grdu Gtingenes Universitt,
                1890. VII 17./1892. Rjazaas apgabaltiesas tiesu amtu kandidts,
                1892. I 07./1896. Zvrinta advokta palgs  advokts Rg,
                1896. II 10./1918. Zvrints advokts,
                1905/1907. Rgas jrskolas Jras tiesbu lektors,
                1908. II 25./1910. X 25. Rgas pilstas Domes II komisijas loceklis,
                1912/1914. Rgas politehnisk institta Visprjas tiesbu un tirdzniecbas tiesbs,
                1910. I 16./1915. II 19. Rgas pilstas Domes V komisijas loceklis,
                1918/ XII 19./1938. IX 01. Latvijas senta loceklis,
                1918. XII 19. Latvijas augstks tiesas dibintjs,
                1919/1930. Latvijas Universittes docents,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #88,
                1931/1935. Profesors,
                1935. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea II širu #270,
                1938. V 05. Goda tiesnesis,
                1939. XI 27. Izceojis uz Vciju,
                1993. atklta piemias plksne Hospitu iel #22, Rg,
                Latvijas tiesnešu biedrbas biedrs,
                Latvijas Aerokluba ma biedrs,
                Latvijas vu apkarošanas biedrbas padomes priekšsdtjs,
                Latvijas uguns apbedšanas biedrbas biedrs,
                Rgas vcu juristu biedrbas biedrs,
                Krievu juristu biedrbas biedrs,
                Vcu Evalisko jauneku biedrbas goda biedrs,
                Korporcijas Fraternitas Rigensis filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-39.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas tiesneši’, R., 2017.;
                                „Jaunks Zias” #228/1935.;
                                „Brv Latvij’ #10/1991.;
                                „Laiks” 10/1993.

LECIS Juris, sabiedriskais darbinieks.
                * 1860. + 1935. XI 20. Jelgav.
                1919. bij. Kurzemes konsistorijas prezidents.
                Jelgavas Nikolaja draudzes bazncas priekšnieks.
                Avots:       “Svtdienas Rts” # 49/1935.

LECIS Juris Jura d., tiesnesis.
                * 1902. IX 26. Pterburg; M. Jlija, S. Kornlija dz. Mliš.
                                + 1987. X 09. Palo Alto, ASV
                1919. studentu bataljona karavrs,
                1919/1929. Beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1925/1926. Zemgales artilrijas pulka virsnieka vietnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. Gadu jubilejas medalu,
                1929/1933. miertiesnesis,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 2407,
                1933/1940. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. VIII 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štba bataljona
                                saimniecbas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1941/1944. Daugavpils apgabaltiesas priekšsdtjs,
                Jelgavas latviešu biedrbas valdes loceklis,
                Jelgavas Nikolaja draudzes padomes loceklis,
                Zemgales patronta biedrbas vice priekšsdtjs,
                Paldzbas ev. lut. draudzm biedrbas valdes priekšsdtjs,
                Korporcijas Selonija filistrs,
                Nampašnieks Zemgales pr. #3, Jelgav.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-181.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1999.

LECMANIS Harijs, rsts.
                * 1895.     
                1924. beidzis Latvijas Universitti, iekšias plaušu slimbas,
                1938. Saulkalnes sanatorij, Vaiod.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LECONS Aleksandrs, kapteinis.
                * 1891. VI 07. Css.
                1912. X 01. Liepjas 6. Kjnieku pulka brvprtgais,
                1914. XI 20. Pterhofas 2. praporšiku skolas junkurs,
                1915. II 15. Beidzis un paaugstints praporšiks pakp izd. 1915. II 15.,
                1915. III 10. Preinsks 266. Pulka jaunkais virsnieks,
                1915. VI 09. Kaujas Jergeev, Varšavas guber,
                1915. VIII 26. apbalvots ar Sv. Annas ordea IV širu,
                1915. X 10. piekomandts Rgas latviešu strlnieku bataljonam Rotas (II)
                                jaunkais virsnieks,
                1915. X 22. kaujas pie emeriem,
                1916. II 10. apbalvots ar Sv. Annas ordea III širu ar špiem un banti,
                1916. III 07-08. kaujas pie ekavas,
                1916. III 08. kontuzts,
                1916. VI 26. Rotas (III) jaunkais virsnieks,
                1916. VIII 14. prvietots uz Vidzemes latviešu strlnieku bataljonu,
                1916. IX 05. Vidzemes latviešu strlnieku bataljona virsnieks,
                1916. X 07. Vidzemes latviešu strlnieku pulka Rotas (IV) jaunkais virsnieks,
                1916. XI 05. Rotas (IV) vada (III) komandieris,
                1916. XI 16. apbalvots Sv. Staislava ordea III širu ar špiem un banti,
                1916. XII 16. paaugstints podporuiks pakp izd. no 1915. VII 19.,
                1916. XII 23. beidzis enera Globas kursus,
                1916. XII kaujas.,
                1917. I 01. – II 04. Rotas (IV) komandieris,
                1917. I 26. A. F. P. paaugstints poruiks pakp izd. no 1916. XI 15.,
                1917. II 06. piekomandts latviešu strlnieku rezerves pulkam, Rotas (VIII)
                                jaunkais virsnieks,
                1917. III 23. Papildu 120. rotas komandieris,
                1917. III 24. apbalvots Sv. Staislava ordea II širu ar špiem,
                1917. VII 31. izgja Papildu 129. Rotas komandieris,
                1917. VIII 03. Vidzemes latviešu strlnieku pulka Komandanta komandas
                                priekšnieks,
                1917. VIII 08. paaugstints štbs kapitns pakp izd. no 1917. V 19.,
                1917. VIII 20. pazudis bez vsts,
                1917. VIII 21. Rotas (VII) jaunkais virsnieks,
                1917. XII 30. izgja no pulka,
                1918. II 28. Rgas Orlas dzelzcea valdes darbinieks Vitebsk,
                1919. IV 10. Strdnieku II pulka karavrs,
                1919. V 24. Latvijas armijas kapteinis,
                1919. VI 15. Skolnieku I rotas komandieris,
                1919. VIII 13. Rzeknes kjnieku pulka virsnieks,
                1924. V 24. Aizputes kjnieku pulka virsnieks, atvaints,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. IV 01. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štba bataljona Rotas (II)
                                vada komandieris,
                1934. IV 12. Sakaru bataljona Rotas (III) komandieris,
                1937. VII 15. Sakaru bataljona Rotas (II) vada komandieris,
                1939. IV 20. Štba bataljona Saimniecbas rotas vada komandieris,
                Latvijas atvainto nacionlo karavru biedrbas biedrs,
                Latvijas bezpartejisko nacionlo atbrvotju biedrbas biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-131, 4254-1-32-136, 5601-1-3628.;
                                KVKVA 2550-1-125-224.;
                                XII armijas pavle # 290/1917.;
                                Rgas latviešu strlnieku bataljona pavles # 40/1917.,
                                                # 94/1917., # 235/1917.;
                                Rgas latviešu strlnieku bataljona pavles # 59/1915.,
                                                # 54/1915., # 97/1916.,# 200/196., # 285/1916.;
                                Vidzemes latviešu strlnieku pulka pavles # 262/1916.,
                                                # 294/1916.,# 324/1916., # 1/1917., # 5/1917.,
                                                 # 16/1917., # 37/1917.,# 63/1917., # 219/1917.,
                                                 # 236/1917., # 236/1917., # 243/1917.
               

LEDERS Zelma, farmcijas kandidte.
                * 1898. VIII 03.
                1935. I 12. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.           

                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LEDIŠ Herta dz. Rudztis, rste.
                * 1906.
                1935. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Lplša 23.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEDIŠ Jnis, rsts.
                * 1900. XI 06. Madlienas pag.
                1919/1920. Latvijas armij,
                1928. beidzis Latvijas Universitti, renenoloij,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. Rgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (II) rsts,
                1938. Brvbas 18.,
                1941. VI 14. deportts,
                Visprjas apdrošinšanas sabiedrbas nelaimes gadjumos rentgena
                                kabineta vadtjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-196.
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

 

LEDIŠ Krlis Dva d., rsts.
                * 1898. IV 14. Madlienas pag.; S. Herta dz. Rudztis. + 1960. IV 28. London
                1917. Beidzis Petrogradas I imnziju,
                1917. /1918. Armijas XII hidrotehniskajs nodaas kara laika ierdnis,
                1919/1920. Latvijas armij,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1926. XII 13. beidzis Latvijas Universitti, nervu slimbs,
                1927/1940. Latvijas dzelzceu emeru sanatorijas przinis,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10. gadu piemias medalu,
                1929. beidzis Sanitru virsnieku vietnieku kursus,
                1929. XI 08. Ieskaitts Rgas kara slimnc,
                1929. XI 08. paaugstints rsts leitnants pakp izd. 1929. XI 08.,
                1931. XI 17. paaugstints rsts virsleitnants pakp izd. 1931. XI 08.,
                1932. VI 01. veckais ordinators,
                1935. XI 16. paaugstints rsts kapteinis pakpe izd. 1935. XI 08.,
                1939. VII 12. apbalvots ar Viestura ordea IV šru # 188,
                1940. VII 20. paaugstints rsts pulkvedis leitnants pakp izd. 1940. VII 20.,
                1940. XI 30. atvaints,
                1940/1944. Rgas pilstas III un IV poliklnikas rsts.
                1941. Brvbas 28-3.,
                1944/1945. Latviešu leiona lazaretes priekšnieks,
                1945/1949. Vcij,
                1951/1960. Anglij.
                Korporcijas Lettonia’s filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-14, 1474-1-678-104.;
                                „Latvijas armijas augstkie virsnieki”, R., 1998.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhvs # 4089.

LEDIŠ Oerts, rsts.
                * 1905. X 19. Madlienas pag.
                1933. Beidzis Latvijas Universitti,
                1934/1939. Visprgs apdrošinšanas sabiedrbas nelaimes gadjumos rsts,
                1938. Zvaigu 24.,
                1939/1941. Centrls slimo kases Bolderjas ambulances rsts,
                1939/1940. Dzelzceu ambulances rsts,
                1940/1944. Rgas pilstas I slimncas dzemdbas klnikas rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-15.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

 

LEDIŠ Vera, farmcijas kandidte.
                * 1910. II 24.
                1933. I 13. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LEDUS Roberts Krlis, skolotjs.
                Sk. Eisbergs Roberts

LEDVIGS Pauls Ja d., inenieris elektrotehniis.
                * 1902. V 22. Seces pag.; M. Made
                1919. Skolnieku rotas karavrs,
                Beidzis Rgas pilstas II imnziju,
                1923/1934. Valsts dienest,
                1934. beidzis Latvijas Universitti,
                1934/1936. Tirdzniecbas un rpniecbas departamenta revidents,
                1935. dzvo Karlnes 17-10,
                1936/1940. Tirdzniecbas un rpniecbas departamenta veckais inenieris,
                1936/1937. Muitas lietu padomes loceklis,
                1940. II 01. Tirdzniecbas un Rpniecbas departamenta vice direktors,
                                Rpniecbas nodaas vadtjs,
                VEF Revzijas komisijas loceklis,
                1942. dzvo Drzniecbas [Vagnera] 9-7.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Brv Zeme” # 25/1940.;
                                „Valdbas Vstnesis” # 186/1936.

LERIS Mrtiš Voldemrs Mrtia d., ierdnis.
                * 1889. XII 13. dau pag. + 1944. I 13. Jarceva rajon, Krievij
                1928/1940. Aizsargu organizcij,
                1919/1920. Kalpaka bataljona karavrs,
                1919. Liepjas zemessargu organizcijas darbinieks,
                1921. ievlts Liepjas pilstas dome no demokrtu saraksta,
                                Legtu komisijas loceklis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1926. XI 16. apbalvots, ar Triju Zvaigu ordea V širu #160,
                1926/1927. laikraksta „Liepjas Vrds” atbildgais redaktors,
                1928. apbalvots ar Latvijas brvbas cu 10. gadu jubilejas medau,
                1928/1940. Aizsargu organizcij,
                1929. ievlts Liepjas pilstas dome no Latviešu zemnieku saraksta,
                1931. ievlts Liepjas pilstas dome no Latviešu zemnieku,
                                Nacionlais Centrs un Apvienotie pilsoi saraksta,
                1932. apbalvots, ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1932. III 23. Liepjas XV aizsargu pulka Štba bataljona komandieris,
                1935. I 31. A/S „Rpnieks” atbildgais biedrs,
                1937/1940. Liepjas pilstas lombards valdes priekšsdtjs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordea IV šru #78,
                1939. VII 22. A/S Liepjas labbas kalte un noliktavas dibintjs,
                1939. XII 14. Biedrbas Liepjas tetris dibintjs un
                                Revzijas komisijas loceklis,
                1939. XII 15. A/S „Unida” likvidators,
                1940. I 11. A/S „Kurzemes Vrds” valdes priekšsdtja vietnieks,
                                dzvo Pelduiel Nr.41, Liepj,
                1940. apbalvots ar Lietuvas Šauu Zvaigznes ordeni,
                1941. VI 14. deportts, dzvo Vau 19-23,
                1939. A/S „Liepjas du fabrika Korona” direktors un likvidators,
                                dzvo Uliha iel #57, Liepj,
                Liepjas pilstas krjkases valdes priekšsdtjs,
                Liepjas latviešu biedrbas priekšsdtja biedrs,
                dau pagasta Skbu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-307.;
                                LVA 1987-1-20159.;
                                „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                                „Valdbas Vstnesis” #260/1926., 339/1929., #89/1931., #32/1935.,
                                                #293/1938.; #12/1940.,#25/1940., #27/1940.;
                                „Ekonomists” #5/1937., #17/1939.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vstnesis” #45/1926.,
                                „Kurzemes Vrds” #7/1940.;
                                „Strdnieku Avze” #64/1921.;
                                „www.nekropole.lv”
                               
LEGKIJS Savva, priesteris.
                *1874. IX 24. Moilevas gub.
                1890. beidzis Staro Beicas tautskolu,
                1922. IX 22. Daugavpils Aleksandra evsk draudzes diakons,
                1923. IX 23. Kaplavas draudzes priesteris,
                1925. III 15. Salienas draudzes priesteris,
                1939. bij. Salienas Sv. Ja Kristtja draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-29.

LEGZDIŠ Elfrde, arhitekte.
                * 1905. III 07.           
                1931. V 28. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LEGZDIŠ Krlis dolfs, farmaceits.
                *1876. VII 05. + 1928. I 16.
                Aptiekas pašnieks.
                Apbedts Mea kapos Rg.
                Avots:       „Jaunks Zias” # 17/1928.

LEGZDIŠ Vilis, meistars.
                *1878. I 17.
                1909. III 01. Rgas pilstas dienest,
                1934. Rgas pilstas bvvaldes remontmeistars,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu 33511.
                Avots:       LVVA 1303-2-80.

LEGZDIŠ LEGZDE Aleksandra dz. Grasis, rste.
                * 1912. X 11.
                1935. Beigusi Latvijas Universitti,
                1935/1943. Latvijas Universittes medicnas fakulttes subasistente , asistente,
                1939/1940. Rgas pilstas III imnzijas higinas skolotja,
                1943/1944. Kriegslazaretten rste.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-109.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEGKIJS Jnis, priesteris.
                *1907. IV 29.
                1939. bij. Rgas Sv. Trjadbas Sergija draudzes virspriesteris.
                Avots:       „Pareizticgo latviešu kalendrs”, R. 1939.

LEGKIJS Jkabs, priesteris.
                *1906. IV 01.
                1939. bij. Korovskas Dievmtes Piedzimšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticgo latviešu kalendrs”, R. 1939.

LEGZDIŠ Roberts, farmcijas maistrs.
                * 1908. IV 23.            
                1932. I 13. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas kandidts,
                1940. I 09. farmcijas maistrs.    
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LEIBA Augusts, lauksaimnieks.
                *1897. III 07. Milzkalnes pag.
                1915/1918. Latviešu strlniekos,
                1919/1920. Latvijas armij,
                1928/1940. Tumes aizsargu nodaas aizsargs.
                1937/1940. Tumes pagasta lauksaimniecbas biedrbas mašnu sekcijas vadtjs.
                Avots:       1690-1-981-3.

LEIBOVIS Zalamans, farmcijas kandidts.    
                * 1908. I 15.             
                1935. I 12. beidzis Latvijas universitti, farmcijas kandidts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LEIBSONS Minna dz. Hiršmanis, rste.
                * 1889.     
                1912. beigusi Trbatas Universitti, brnu slimbs,
                1938. Blaumaa 16/18.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEIBSONS Simons, rsts.
                * 1900.     
                1927. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Ganu 4.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEIMANIS Eiens, privtdocents.
                *1905. IV 10. Kokmuias pag.
                1936/1947. dz. Kurmanova 11-10.
                Avots:       LVVA 2942-1-5893.

LEIMANIS dolfs Ja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. VI 22.; S. Julianna dz. Brzkalns.
                1908. beidzis Ziemera pagasta pamatskolu,
                1908/1914. Korvas pagasta tva Kaktiu mju lauksaimnieks,
                1914/196. Mcs lauku amatniecbu,
                1916/1918. Latviešu strlnieku pulkos, beidzis Mcbas komandu,
                1919/192. Latvijas armij,
                1921/1940. Alsviu pagasta Vilnšu mju pašnieks
                1924/1940. Alsviu lopkopbas prraudzbas biedrbas priekšnieks,
                1930/1933. Alsviu piensaimnieku sabiedrbas priekšnieks,
                1931/1934. Alsviu pagasta Revzijas komisijas loceklis,
                1934/1940. Alsviu pagasta veckais,
                1935/1940. Latvijas Lauksaimniecbas kameras Bvniecbas sekcijas
                                 priekšsdtja biedrs,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3987,
                1941. VI 14. deportts,
                Alsviu lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-41.;
                                LVA 1987-1-13326.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.

LEIMANIS Augusts Ptera d., skolotjs.
                *1886. VII 30. Tjas pag. + 1956. I 15.
                1899. Beidzis: Liepupes draudzes skolu,
                1905. beidzis: Nikolaja imnziju Rg,
                1911. beidzis: Pterburgas Universitti, cand. math.,
                1913/1914. Ptrazvodskas vriešu imnzijas skolotjs,
                1914/1918. Leibgvrdes sapieru rotas brvprtgais,
                1919/1920. Rgas pilstas I imnzijas inspektors,
                1920/1940. Franu liceja inspektors,
                1925. Latviešu franu tuvinšanas biedrbas dibintjs,
                1926/1941. direktors,
                1941/1944. Rgas pilstas vidusskolas direktors,
                1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #1058,
                Apbalvots: Francijas Goda eiona ordei,
                Korporcijas Fraternitas Petropolitana filistrs.
                Avots:       LVVA 1632-2-348.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.
                                „Universitas” #61/1988.

LEIMANIS Eduards Kra d., pašvaldbas darbinieks.
                *1892. II 28. Rankas pag.; S. Marta dz. bauers
                1922. V 15./1940. Rankas pagasta veckais,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3485,
                1938. Latvijas Zemnieku banka valdes loceklis,
                Rankas pagast eos.
                Avots:       „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                                „Pagasta Dzve” #16/1938.;
                                „Valdbas Vstnesis” #100/1938.

LEIMANIS Jnis Ptera d., bvinenieris.
                * 1881. XII 02.Tjas pag.; S. Eienija dz. Role + 1969. V 28. Stokholm, Zviedrij
                1907. Beidzis Pterburgas ceu instittu,
                1907/1912. Rjazaas Urlu dzelzce,
                1912/1919. Melnas jras dzelzcea iecirka priekšnieks,
                1921. Latvijas dzelzceu biroja vadtjs,
                1925. Latvijas Universittes privtdocents,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #305,
                1925. Liepjas Gldas dzelzcea bves direktors,
                1929. Liepjas Alsungas, dzelzcea bves vadtjas,
                1932. bijis Latvijas dzelzceu direktora tehniskais palgs,
                1941/1944. Latvijas ‘enerla apgabala pašprvaldes tehnikas un
                                satiksmes enerldirektors,
                1937. Rgas Rjienas, Rgas rgu dzelzceu bvdarbu vadtjs,
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jaunks Zias” #276/1932.;
                                „Tehnikas Apskats” #56/1969.
               
LEIMANIS Juris, arhitekts.
                * 1900. III 29.                           
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LEIMANIS Oto Dvja d., inenieris elektriis.
                * 1884. VII 17. Valmieras pag.; M. Kristina, S. Raskovja dz. Klenova
                Beidzis Nikolaja imnziju,
                Beidzis Pterpils Elektrotehnisko Instittu,
                1920. Sabiedrbas „Abuls” direktors,
                1940. I 02. iecelts par VEU „egums” uzmuma raošanas daas direktoru,
                Strdjis Krievijas elektrostacijas bves,
                Pasaules enerijas konferences Latvijas komitejas loceklis,
                Bijis eguma bves inspekcijas veckais inenieris,
                Bijis Rgas pilstas tehnikuma inspektors,
                Apbalvots ar Zviedrijas Vazas ordei,
                Valmieras pagasta Vecbrenguu mju pašnieks.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Brv Zeme” # 3/1940.
               
LEIPCIGS Marija, rste.
                Sk. Gulbis Marija.

LEISMANIS Olga, rste.
                Sk. Tillaks Olga.

 

LEITENDORFS Osvalds, ierdnis.
                *1894. VII 15. Rg + 1936. IX 23. Rg.
                1914. beidzis Rgas pilstas relskolu,
                1914/1918. Krievijas armij un strlnieku pulkos,
                1919/1920. Latvijas armij,
                1921 Latvijas Universittes tautsaimniecbas fakultt,
                1921/1924. Valsts statistisks prvaldes ierdnis,
                1924/1936. Latvijas bankas veckais inspektors,
                Korporcijas „Patria’s” filistrs.
                Apbedts Mea kapos Rg.
                Avots:       „Universitas” # 11/1936.

 

 

LEIMANIS Antoina, rste.
                * 1911. II 07. Varaknu pag.
                1935. Beigusi Latvijas Universitti,
                1935/1940. Barkavas rajona rste,
                1936/1940. Aizsargu organizcij,
                1936. XI 13. Rzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (X) rste,
                1940/1941. Dricnu rajona rste,
                1941/1944. Slampes rajona rste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-17, 1640-1-527-428.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEIMANIS Elmrs, rsts .
                * 1918. II 18. Jurjev
                1942. VI 19. Beidzis Latvijas Universitti,
                1942. Kr. Barona 94a-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-22.

LEIMANIS Milda, rste.
                * 1901. I 01. Boju pag.
                1929/1938. Rgas Prdaugavas rajona kopja slimo kases msa, rste,
                1933. Beigusi Latvijas Universitti, brnu slimbs,
                134/1938. Torakalna rajona rste,
                1938/1944. Rgas pilstas Brnu slimncas rste.
                1938. Bauskas 2.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-23.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEIMANIS Oskars Ptera d., ceu inenieris.
                * 1891. XII 11. Tjas pag.; M. Marija, S. Elza dz. Freimanis.
                                + 1969. Grand Rapids, ASV
                Beidzis Vecmuias pagasta skolu,
                Beidzis Liepupes draudzes skolu,
                Beidzis Trbatas relskolu,
                1910/1918. Beidzis Pterpils Ceu inenieru Instittu,
                1919. Šoseju un zemesceu resora Tiltu projektešanas daas inenieris,
                1919/1921. Latvijas dzelzceu I ekspluatcijas nodaas priekšnieka palgs,
                1921/1941. Ceu iecirku Jelgav un Rg priekšnieks,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV širu # 1344,
                1941/1942. Ceu I iecirka priekšnieks,
                1942. I 10. iecelts par Latvijas satiksmes enerldirektoru,
                Apbalvots ar Zviedrijas Vzas ordei,
                Latvijas inenieru biedrbas biedrs,
                Rgas Latviešu biedrbas biedrs,
                Jelgavas Latviešu biedrbas biedrs.
                Latvijas filistru apvienbas biedrs.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Tvija” # 106/1942.

LEIMANIS Pteris Davja d., ierdnis.
                * 1895. IV 12. Baikalna pag. + 1975. I 07. Almelij, Anglij
                1915/1917. Leibgvardes Petrogradas pulka veckais rakstvedis,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 1917,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1931. IX 22. Madonas IX aizsargu pulka mantzinis,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizcijas nopelnu Krustu,
                1939. III 23. Madonas IX aizsargu pulka grmatvedis,
                1941. VI 14. deportts,
                Valsts ierdnis, Madonas apria policijas sekretrs,
                Avots:       LVVA 1640-1-524-116.;
                                LVA 1987-1-20506.
               
LEIŠE rijs, rsts.
                * 1919. II 20. Smilten
                1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitti,
                1943. Bauskas 57-1.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-24.

LEITNS Pteris Ptera d., tiesnesis.
                *1879. I 18. Jaunpiebalgas pag.; S. Valija dz. Brziš
                                + 1949. IV 09. Tingsrd, Zviedrij
                1896/1901. Jaunpiebalgas pagastu darbvea palgs,
                1899. Veu pagasta valdes un tiesas darbvedis,
                1902. Vecpiebalgas pagasta valdes un tiesas darbvedis,
                1902/1913. Rgas Valmieras XV iecirka miertiesneša tulks un rakstvedis,
                1913. beidzis: Jelgavas imnziju , eksternis,
                1913/1917. beidzis: Maskavas Universitti Juridisko fakultti,
                1917. Livlandes guberas prtikas valdes juriskonsults,
                1918. Maskavas tiesu paltas zvrinta advokta palgs.
                1919. VIII 13. Rgas apgabaltiesas loceklis,
                1921. VII 16. Priekšsdtja biedrs II Civnoda,,
                1926. X 07. I Civlnoda.
                1928. XI 16. Apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #619,
                1937. VIII 26./1940. XI 26. Senators Civlas kascijas departament,
                1941/1944. Tiesu paltas Civldepartament,
                1944. III 17. Parakstjis Latvijas Centrls Padomes memorandu,
                1944. Zviedrij,
                Rgas latviešu biedrbas biedrs,
                Latvijas tiesniešu biedrbas biedrs,
                Studentu vienbas Austrums vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-74.;
                                „Latvijas Tiesneši’, R., 2017.;
                                „Latvju Vrds” #29/1949.


               

LEITIS Elizabete dz. Kozlovs, rste.
                * 1899. X 28. Tver, Krievij [vlk Bais] + 1987. II 23. Albnij, ASV
                1927. Beigusi Latvijas Universitti,
                1927/1944. Mlupes pagasta rajona rste,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1931. VII 05. Valkas VII aizsargu pulka rotas (X) rste,
                1939. III 20. apbalvota ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-25, 1640-1-523-148.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks” #25/1987.

LEITIS Ernests, amatnieks.
                * 1895. VIII 02. Valdgales pag. + 1944. XII Vjatlag.
                Kurpnieka amata meistars,
                Talsu amatnieku biedrbas dibintjs un valdes loceklis,
                1915/1918. Vidzemes latviešu strlnieku pulka strlnieks,
                1918/1921. Sarkan armij,
                1925. XI 15. apbalvots ar Lplša kara ordea III širu # 1785,
                1935. I 15. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea I pakps goda zmi # 2058,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 148,
                1941. deportts,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordea IV širas medali. 
                Avots:       LVVA 1303-3-19-376.;
                                „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eihenbauma arhvs.

LEITIS Jnis Ja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. III 27.; S. Biruta dz. Luste + 1942. VIII 18. Sevurallag, Krievij
                1926. Beidzis Priekuu lauksaimniecbas vidusskolu,
                1928/1929. Galvens artilrijas noliktavas instruktors,
                1929/1940. Aizsargu organizcij,
                1930. XII 18. Csu X aizsargu pulka Lizuma pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau Par Centbu,
                1935. apbalvots ar Igaunijas Balt Krusta III klasi,
                1938/1940. Tirdzniecbas rpniecbas A/S „Šferis” valdes loceklis,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu #868,
                1939. III 20. apbalvots: ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 02. apbalvots: ar Polijas sudraba Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportts,
                Lizuma pagasta padomes loceklis,
                Lizuma lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Lizuma patrtju biedrbas priekšnieks,
                Lizuma pagasta Vieu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                LVA 1987-1-17306.;
                                „Jaunks Zias” #76/1938.;
                                „Csu Vstis” #287/1938.;
                                „Gulbenes Balss” #4/1940.;
                                www.nekropole.lv
                               
LEITIS Jnis Ja d., kapitns.
                * 1892. I 021. Vecpiebalgas pag.; M. Made dz. Griis; S. Marija dz. Veismane
                1911. Beidzis Csu pilstu skolu,
                1913. Krievijas armijas karavrs,
                1914. VII lauku 22. Brigdes karavrs,
                1915. IX Tiflisas kara skolas junkurs,
                1916. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
                1916/1918. Krievijas armijas podporuiks,
                1920. II 19. Csu kjnieku pulka Rotas (I) komandieris,
                1921. IV 21. atvaints, kapitns pakp,
                1924/1937. Vecpiebalgas pagasta padomes priekšsdtjs,
                1924/1940. Vecpiebalgas apdrošinšanas biedrbas priekšnieks,
                1925/1940. Aizsargu organizcij,
                1925. IV 20. Csu X aizsargu pulka Bataljona (IV) komandieris,
                1932. IV 29. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1934. V 15. Sardu priekšnieks Rg,
                1937. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #4394,
                1944/1945. vcu armijas bvbataljona komandieri,
                Leimau izgltbas biedrbas priekšnieks,
                Vecpiebalgas pagasta Jauntttes mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525, 1640-1-797.;
                                „Latvijas darbinieku galerija ”, R., 1929.;
                                „Csu kjnieku pulka vsture”, R., 1939.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Viduszemnieku biogrfisk vrdnca’, Css. 2003.;
                                „Pašvaldbu Dzve” #43/1937.;
                                „Csu Vstis” #10/1943.;
                                V. Eichenbauma arhvs #853.
               
 

LEITIS Ludolfs, sabiedrisks darbinieks.
                *1894. VI 12. Ikšiles pag.
                1914/1918. Rezerves 38. kjnieku puka un Zemgales latviešu strlnieka
                                pulka jaunkais apakšvirsnieks,
                1929. VII 12. / 1939. Dzelzceu aizsargu pulka Širotavas nodaas priekšnieks,
                1937. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea I pakpes Goda zmi #2639,
                Lokomotvu vadtjs,
                Lokomotvju vadtju krjaizdevu sabiedrbas valdes priekšsdtjs,
                Nekustamais pašums Ikšil.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-69.;
                                „dzelzcea aizsargu pulks’, R., 1934.

 

LEITIS Pteris Voldemrs, bvinenieris.
                * 1910. II 14. Veselauskas pag.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LEITNANTS Rdolfs, sabiedrisks darbinieks,
                *1890. IV 22. Stelpes pag. + 1942. Krievij
                1915. Rezerves 179. kjnieku pulka instruktors,
                1915/1917. Latviešu strlniekos grupas komandieris,
                1919/1920. Aizputes kjnieku pulka Lometju rotas kaprlis,.
                1920/1940. Aizsargu organizcij,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1927. Bauskas XIII aizsargu pulka Stelpes nodaas priekšnieks,
                1928. apbalvots; Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea II pakpes Goda zmi #49,
                1929. VII 03. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1937. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #4397,
                1938/1940. Stelpes lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportts,
                Stelpes kultras biedrbas revzijas komisijas loceklis,
                Stelpes uguns apdrošinšanas sabiedrbas valdes loceklis,
                Stelpes pagasta padomes priekšsdtjs,
                Sarkan purva meliorcijas sabiedrbas priekšsdtjs biedrs,
                Lauksaimnieks Stelpes pagast Dzeguzs.
                Avots:       LVVA 1640-1-191-31.;
                                „Aizsargs” #7/1929.;
                                „St un Druv’ #28/1938.;
                                „Bauskas Vstnesis” #6/1941.

LEIVERS Otto, farmaceits leitnants.
                * 1891. II 18. + 1983. III 05. Teksas, ASV
                1919. Valmieras kjnieku pulka karavrs, rezerves farmaceits leitnants,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. IX 17. Madonas IX aizsargu pulka Jtnieku diviziona farmaceits,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Csu draudzes padomes loceklis,
                Dzelzavas savstarpjs apdrošinšanas biedrbas Revzijas komisijas loceklis,
                Dzelzavas aptiekas pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-112.

LEJA Emlija, skolotja.
                * 1880. X 13.
                1900. beigusi Jelgavas sieviešu imnziju ar skolotjas tiesbm,
                1900/1906. Talsu “E. Krauzes” sieviešu proimnzijas skolotja,
                1906/1907. Bukaišu pagasta skol,
                1907/1910. Talsu “Cirkea” tirdzniecbas skol,
                1910/1911. Jelgavas “E. Kleinberga” sieviešu imnzij,
                1911/1912. Talsu “Cirkea” tirdzniecbas skol,
                1912/1915. Talsu “E. Krauzes” sieviešu proimnzijas skolotja,
                1915/1918. Buhras “Kerku” tirdzniecbas skol,
                1918/1920. Buhras “Kerku” apvienot pamatskol,
                1921/1932. Lbagu pamatskolas skolotja,
                1932. XI 16. pensionta,
                1938. IX 22. stdta no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinbas Krusta V šru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta I pakpes goda zmi # 41.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-63.

LEJA Rdolfs, rsts.
                * 1908. X 15. Purmstu pag.
                1938. Beidzis Latvijas Universitti,
                1938/1940. Balvu slimncas un pilstas rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-26.

LEJASBLUSA Jnis Dvja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. VI 02. Kacenu pag.; M. Minna, S, Emma dz. Palms
                Beidzis Kacenu draudzes skolu,
                1914/1918. Krievijas armijas sanitrs,
                1919/1920. Kaanovas partizu nodaas karavrs,
                1920/1934. Kacenu pagasta valdes loceklis,
                1925/1934. Kacenu pagasta padomes priekšsdtjs,
                1934/1940. Kacenu pagasta veckais,
                1936. IX 12. Apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3991,
                1937/1940. Kacenu lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
                1938/1940. Latvijas lauksaimniecbas kameras loceklis,
                Kacenu ugunsdzsju biedrbas priekšnieks,
                Kacenu ev. lut. draudzes Revzijas komisijas loceklis,
                Kacenu aizsargu nodaas dibintjs,
                Kacenu meliorcijas sabiedrbas „Aizpurve” Revzijas komisijas priekšsdtjs.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-49.

LEJASMEJERS Krlis, ierdnis.
                * 1906. III 21. Bausk: S. Ksenija dz. Zakovics.
                1938. beidzis Latvijas Universitti, cand. phil.,
                1939. Bazncu un konfesiju departamenta veckais ierednis.
                Dz. Elizabetes 9-31.
                Avots:       LVVA 1370-1-2281.

LEJAS SAUSS Ernests, ierdnis.
                * 1897. IV 26. Tukum.; S. Lilja dz. Brziš.
                1916. beidzis Tukuma pilstas komercskolu.
                1922. VIII 21. Fin. min. Kredta departament – grmatvedis,
                1924. VII 07. revidents,
                1927. I 03. jaunkais revidents,
                1927. II 04. Valsts saimniecbas departamenta Tirdzniecbas un
                                banku nodaas veckais grmatvedis,
                1928. IV 03. Valsts saimniecbas departamenta Banku nodaas
                                veckais grmatvedis,
                1929. III 01. revidents,
                1934. VI 15. iec. par Valtas komisijas biroja vadtju,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 31.
                Valsts saimniecbas departamenta Tirdzniecbas un banku nodaas
                                veckais grmatvedis,
                Avots:       LVVA 1303-3-19-27.

LEJIŠ Anna dz. Ribulis, rste.
                * 1894.     
                1924. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Kuršu 13.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEJIŠ Eduards, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. XII 06. Aiviekstes pag.
                1926/1927. Kara bvniecbas prvaldes karavrs,
                1927/1940. Aizsargu organizcij,
                1927. VII 19. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Aiviekstes pagasta
                                aizsargu nodaas priekšnieks,
                1929. III 25. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medalu Par Centbu,
                1934. XI 18. apbalvots ar Latvijas Aerokluba bronzas medalu,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea I pakpes Goda zmi # 2070,
                1939. IV 20. Aiviekstes pagasta aizsargu nodaas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportts no Aiviekstes pagasta Ceriu mjm,
                Krievciema lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Aiviekstes Ungurmuias I krjaizdevu sabiedrbas valdes loceklis,
                Aiviekstes savstarpjas apdrošinšanas biedrbas Revzijas komisijas priekšnieks,
                Aiviekstes pagasta Slakalnu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-126.
               
LEJIŠ Krlis, rsts.
                * 1900. VII 03. Alojas pag.
                1929. Beidzis Latvijas Universitti,
                1929/1930. Lejasciema Dres rajona rsts,
                1930/1932. Mrdzenes rajona rsts,
                1932/1936. Krsavas rajona rsts,
                1936/1937. Mrdzenes rajona rsts,
                1937/1939. Mrdzenes Ciblas Zvirgzdenes rajona rsts,
                1939/1944. Mazsalacas rajona rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-27.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEJIŠ Paulis Ja  d., Dr. agr. h. c., profesors.
                *1883. II 26. Vecates pag.; S. Auguste dz. Lcis. + 1959. III 27. Rg
                Beidzis: Mazsalacas draudzes skolu,
                1902/1907. Beidzis: Rgas Politehnisko instittu, agronoms,
                1908/1910. Latviešu ekonomisks sabiedrbas Lauksaimniecbas izgltbas vadtjs,
                1909/1915. dibinja un vadja Jelgavas lauksaimniecbas skolu Lust,
                1910/1914. LES skolas fermas vadtjs,
                1914. Krievijas armij,
                1915. kara ierdnis konservu pagatavošanas specilists Astrahaas apgabal,
                1915. apbalvots: Sv. Staislava ordea III širu,
                1917/1918. t.p. uzdevum  Urask un Zemstes agronoms,
                1918. Baltijas hercogistes Zemes kotjas loceklis,
                1918/1919. Jelgavas zemkopbas skolas organiztjs un skolotjs,
                1919. III 01. Latviijas Augstskol,
                1919. IX 05. Latvijas Augstskolas mcbu spks,
                1919/1920. Prorektors,
                1922. Rmavas saimniecbas vadtjs,
                1926. docents,
                1927. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #322,
                1932. profesors, Dr. agr.,
                1934. IX 27. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #1934,
                1940. VII 02./VIII 25. Latvijas Republikas izgltbas ministrs,
                1946/1951. LPSR Zintu Akadmijas prezidents,
                Latvijas lopkopbas centrls savienbas priekšsdtjs,
                Latvijas agronomu biedrbas pirmais priekšnieks,
                Korporcijas Selonija filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Album Academicum’, R., 1912.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „valdbas Vstnesis ’#147/1940.
               
               
LEJIŠ Pteris Ptera d., Dr. jur., profesors.
                *1879. X 09. rgu pag.
                Beidzis rgu draudzes skolu
                1898/1901. beidzis Penzas mrniecbas skolu, mrnieks,
                1902/1908. Penzas apgabaltiesas mrnieks eksperts,
                1907. beidzis Maskavas 3. imnziju, eksternis,
                1907/1913. beidzis Maskavas universitt vstures un filoloijas fakulttes
                                filozofijas nodau,
                1917. beidzis k ekstrns Maskavas universittes juridisko fakultti,
                1917/1920. Penzas  paidagoiskaj institt, lektors,
                1920/1940. Latvijas Universittes tautsaimniecbas un tiesbu zintu fakultt,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV širu # 1454,
                1935/1938. Latvijas lauksaimniecbas kameras loceklis,
                1937. V 29. ieguva Dr. jur. grdu,
                1937. X 06. ievlts par profesoru pie tiesbu filozofijas katedrs,
                Bij. LU padomes loceklis un padomes sekretrs.
                Avots:       “Universitas” # 7/1960.;
                                „Students” # 2/1937., # 3/1939.

LEJIŠ Teodors Nikolajs, farmaceits.
                * 1889. XI 27. Zasas pag. + 1961. III 31. Grand Rapid, ASV
                1914/1916, Krievijas Sarkan Krusta noliktavas przinis,
                1916/1918., Sarkan Krusta Baltijas jras hospita farmaceits,
                1929/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. Jkabpils IV aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits,
                1936. IV 12. Jkabpils IV aizsargu pulka farmaceits,
                Zasas pagasta padomes priekšsdtjs,
                Zasas savstarpjas apdrošinšanas biedrbas priekšsdtjs,
                Zasas krjaizdevu sabiedrbas valdes loceklis,
                Zasas aptiekas pašnieks,
                Korporcijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-199.

LEJIŠ UNGURS Zelma, farmaceite.
                *1900. I 01. Katvaru pag.
                Beigusi: Latvijas Universitti, farm. ma.,
                1935/1940. Dunavas aptiekas pašniece,
                1935/1937. Dunavas aptiekas prvaldniece,
                1936./1940. Aizsargu organizcij,
                1936. I 29./1938.  Ilkstes XII aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceite,
                1938. Jkabpils aizsargu pulka bataljona (IV) farmaceite.
                Avots:       LVVA 1640-1-190-51.;
                                „Aptiekas gadagrmata”, R., 2001.;
                                „Brv Zeme” #230/1938.

LEJNIEKS Alberts Roberta d., sabiedrisks darbinieks.
                *1895. V 06. Vecmuias pag. + 1942. II 07. Krievij
                1919. VI 17./1921. IV 13.  Bauskas bataljon, Bauskas apria komandantr,
                                Robesargu II pulk,
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1935/1938. Bauskas XIII aizsargu pulka Vecmuias nodaas priekšnieks,
                1938/1940. Savstarpjs apdrošinšanas centrls savienbas valdes loceklis,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1939. bijis: Vecmuias/Vecumnieku pagasta veckais,
                1941. deportts,
                Vecmuias pagasta veckais,
                Vecmuias patrtju biedrbas Ris valdes priekšsdtjs,
                Vecmuias krjaizdevu sabiedrbas padomes priekšsdtjs,
                Lauksaimnieks Vecmuias pagast Jaunkšs.
                Avots:       LVVA 1460-1-191-29., 1460-1-807-3.;
                                „Pagasta Dzve” #1/1938.;
                                „Brv Zeme” #113/1939.;
                                „Bauskas Vstnesis” #7/1941.;
                                „Komunists” #57/1990.

LEJNIEKS Edgars, Dr. h. c., profesors.
                *1889. V 19. Rg; S. Ludmila dz. Tomasene + 1937. II 11. Rg.
                1898/1900. beidzis Prdaugavas apvienoto pamatskolu,
                1900/1907. beidzis Rgas Ptera I relskolu,
                1907/1911. beidzis Maskavas Universitti, matemtikas fakultti,
                1911/1919. skolotjs [virs skolotjs] Krievij,
                1913. ieguva mag. math. grdu,
                1914. Maskavas ceu inenieru institta docents,
                1918. Maskavas augstkajs tehniskajs skolas docents,
                1919. Latvijas Augstskolas organizcijas komitejas loceklis,
                1920. V 17. Profesors,
                1919/1934. Latvijas [Augstskolas] Universittes profesors matemtikas
                                un dabas zintu fakultt,
                1920/1934. Latvijas Universittes bibliotkas organiztjs un vadtjs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #266,
                1934. ievlts par Matemtikas zintu goda doktoru,
                1934. pensionts.
                1937. II 15. apbedts Mrtia kapos Rg,
                Korporcijas Fraternitas Academica filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-25-37.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Students’ # 10/1939.;
                                „Jaunks Zias” #268/1934.;
                                „Universitas” #63/1989.

LEJNIEKS Ernests Ernesta d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. V 22. Dzrves pag. + 1943. XI 05. Vjatlag, Krievij
                1919/1920. Aizputes apria apsardzbas priekšnieka prvaldes
                                veckais rakstvedis,
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. IV 12. Aizputes VI aizsargu pulka Dzrves pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1934. apbalvots ar Latvijas aizsardzbas biedrbas Bronzas medau,
                1937. V 15. Apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Dzrves pagasta padomes loceklis un tiesas priekšsdtjs,
                Cravas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Dzrves lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
                Dzrves piensaimnieku sabiedrbas priekšsdtjs,
                Dzrves pagasta Drabeu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-501.;
                                „www.nekropole.lv”
               
               
LEJNIEKS Ints, tlbraucju kapteinis.
                * 1881. XI 17.
                1908. beidzis Rgas jrskolu,
                1933/1940. Tvaikoa “Katvaldis” kapteinis.
                Bij. “Saratovs” strmanis,
                K/F “Bri Seeberg” dienest.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 114.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-308.

LEJNIEKS Jnis, rsts.
                * 1876.
                1909. beidzis Trbatas  Universitti,
                1938. Dunav, Ilkstes apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEJNIEKS Voldemrs, bvinenieris.
                * 1912. XI 12. Aizput.
                1941. VIII 22. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LEKSIS Marta dz. Ligers, rste.
                * 1897.     
                1924. beigusi Latvijas Universitti, brnu slimbs,
                1938. Hospitu 21.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LMANIS Elizabete, rste.
                Sk. Galmanis Elizabete.

LMANIS Fricis Alberts, rsts.
                * 1901. IX 28. Liepj.; S. Valija.   + 1959. ASV
                1931. beidzis Latvijas Universitti, das slimbas,
                1934. Avotu 16 a,
                1934/1938. Lplša 50,
                1938. Marijas 35,
                1944. Vcij,
                1950. Aijov, ASV,
                Korporcijas Letonija filistrs.
                Avots:       LVVA 2942-1-7907.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks” #36/1959.

LEMHENS Rahila, rste.
                * 1897.     
                1924. beigusi Latvijas Universitti, iekšgs slimbs,
                1938. L. Maskavas 173.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEMKINS Jnis, mctjs.
                * 1882. XII 19.
                1929. XI 09. ordints,
                1935. Rgas apria iecirka prvesta rcb, dmiu 6-20.
                1942. Jaunciema ev. lut. draudzes mctjs.   
                Avots:       „Bazncas kalendrs“, R., 1942.

LEMPERTS Grigorijs, rsts.
                * 1906.     
                1932. beidzis Latvijas Universitti,
                1933. XI 18. Rgas kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1933. XI 18. paaugstints rsts leitnants pakp,
                1938. Pilten, Ventspils apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEMPERTS Leonds, rsts.
                * 1880.     
                1907. beidzis Latvijas Universitti, brnu slimbs,
                1938. Bazncas 1/3.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LENCBERGS Krlis, rsts.
                * 1903. VIII 08. Seces pag.
                1938. Beidzis Latvijas Universitti,
                1938/1944. Rgas dziedniecbas vingrotavas rsts,
                1938/1944. Rgas pilstas Brnu slimncas rsts,
                1939/1940. Rgas pilstas prvaldes skolu nodaas rsts,
                1941. Brvbas 44/46-16.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-28.

LPE Lilija, rste.
                * 1915. I 05. Rg
                1940. Beigusi Latvijas Universitti,
                1940/1941. Valsts Daugavpils psihiatrisks slimncas rste,
                1941/1944. Kara slimncas „Kriegslazartt” rste,
                1941. Lvciema 10.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-30.


LEPERS Aleksandrs, mag. jur.
                * 1907. XI 26. Silaju pag.
                1928. beidzis Rzeknes valsts imnziju,
                1928/1936. Beidzis Latvijas Universitti, mag. jur.,
                1932/1939. Šoseju un zemes ceu departamenta darbvedis, biroja przinis,
                1938/1940. urnla „Ceš un Satiksme” redaktors,
                1939/1940. Šoseju un zemes ceu departamenta Administratvs daas vadtjs,
                1940. lauksaimniecbas bankas vice direktors,
                1942/1943. Rgas Universittes Tautsaimniecbas nodaas students,
                1955/1956. Latvijas Universittes ekonomisk fakulttes students.
                Avots:       „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Rts” # 124/1939.;
                                „Brv zeme” # 65/1940.

LEPPIKS Arvds Ja d., Dr. agr., inenieris tehnologs.
                *1889. IX 18. Rg; S. Anna dz. Velps + 1965. III 27. Rg
                Beidzis Ptera I relimnziju Rg,
                1908/1912. Jessenas Lerhas imnzijas skolotjs,
                1907/1913. Beidzis Rgas Politehnikumu, Inenieris tehnologs,
                1913/1915. Priekuu lauksaimniecbas mašnu izmenšanas stacijas
                                vadtja palgs,
                1915. Maskavas pakavu fabrikas inenieris,
                1915/1916. Rveles jras cietokša izbves darbu inenieris,
                1916/1918. Krievijas zemkopbas ministrijas specilists lauksaimniecbas
                                jautjumos,
                1918. Pterpils produktu apmaiu biroja specilists,
                1919. Latvijas zemkopbas ministrijas Lauksaimniecbas departamenta
                                Tehnisks nodaas inenieris,
                1919. Latvijas Augstskolas Lauksaimniecbas fakulttes docents,
                1920. Valsts fabriku virsvaldes tehniskais direktors,
                1920/1923. Priekuu lauksaimniecbas mašnu izminšanas stacijas vadtjs,
                1922. Latvijas Universittes štata docents,
                1923. veckais docents,
                1924. Priekuu lauksaimniecbas mašnu izminšanas stacijas konsultants,
                1924/1926. Lauksaimniecbas fakulttes dekns,
                1926/1927. Lauksaimniecbas fakulttes sekretrs,
                1934. XII 07. ieguva Dr. agr. grdu Latvijas Universitt,
                1935. XI 04. profesors,
                1936. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #1036.
                1939/1944. Latvijas Universittes profesors, Lauksaimniecbas mašnu
                                katedras vadtjas,
                1945/1963. Lauksaimniecbas akadmijas Lauksaimniecbas
                                mehanizcijas fakulttes mašnu elementu katedras vadtjs,
                1948. profesors, tehnisko zintu kandidts.
                Avots:      LVVA 1303-2-34-19.
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jaunks Zias” #279/1934., #243/1935.;
                                „Plsums” #7/1965.

LEPPIKS Jlijs, tlbraucju kapteinis.
                * 1896. I 30. + 1926. III 05. jr pie Beijas.
                1915/1918. Angu armij,
                1921/1925. beidzis Kr. Valdemra jrskolu,
                1925/1926. burinieka “Daina” kapteinis.
                1926. III 09. apbedts [Seebrigg.]
                Avots:       “Jaunks Zias” # 53/

LERHS Arnolds, rsts.
                * 1899. VI 27. Jkabnieku pag. + 1958. X 31. Baltimor, ASV
                1919/1920. Dzelzceu mezgla komandantras karavrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1927. Beidzis Latvijas Universitti,
                1927/1929. Latvijas Sarkan Krusta Jelgavas slimncas rsts,
                1929/1940. Aizsargu organizcij,
                1929/1934. Zaenieku pagasta rsts,
                1934/1944. Krimuldas slimncas przinis,
                1935. X 15. Rgas V aizsargu pulka Eskadrona (II) rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-31, 1640-1-522-203.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                www.nekropole.lv

LERHS URDZEVIS Georgs, skolotjs.
                *1881. VIII 26. Ezer
                1911. beidzis Maskavas Universitti, cand. math.,
                1911/1912. „Brzia un Šmithena” vriešu imnzijas skolotjs,
                1912/1917. Tukuma pilstas skolas skolotjs,
                1917/1918. Bielopoljas kroa vriešu imnzijas skolotjs,
                1918/1920. Harkovas vriešu imnzijas skolotjs,
                1920/1921. Rgas „Jaunatnes savienbas” skolas skolotjs,
                1921/1940. Rgas I imnzijas skolotjs,        
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigu ordea V šru # 4302.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-29.

LESIŠ Alma, skolotja.
                * 1892. VI 15.
                1911. ieguva skolotjas tiesbas pie Rgas mcbas apgabal,
                1911/1915. pirmskolas skolotja,
                1915/1917. Bgu brnu skol,
                1919/1940. Jdau pamatskolas przine,
                1939. X 22. stdta no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinbas Krusta V šru,
                1939. XI 09. apbalvota ar Atzinbas Krusta I pakpes goda zmi # 234.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-113.

LESIŠ Milda, farmcijas maistre.
                Sk. Brmans Milda.

LESIŠ Rdolfs, ierdnis.
                * 1904. III 29. Balvu pag.; S. Vilma dz. Mencis.
                1923. VII 03. Zemju departamenta mrniecbas daas mrnieks praktikants,
                1923. X 24. zmtjs,
                1924. VII 18. Zemkopbas departament mrniecbas daas zmtjs,
                1925. IV 08. mrnieks III širas,
                1929. IV 22. mrnieks II širas,
                1931. I 19. mrnieks I širas,
                1933. X 25. Instrumentu noliktavas przinis,
                1935/1940. Zemes iercbas departamenta saimniecbas daas
                                                noliktavas przinis.
                1939. X 25. stdts apbalvošanai ar Atzinbas Krusta V šru.
                Avots:       LVVA 1303-2-85-47.

LESIŠ Vera, rste.
                Sk. Skuja Vera.

LESNIEKS Artrs Andreja d., Mag. fil., skolotjs.
                *1885. VI 12. Savienas pag.; S. Marija dz. Robegruntnieks
                                + 1974. III 09. Stokholm
                1905. Beidzis: Rgas Nikolaja imnziju,
                1914. beidza Pterburgas Universitti,
                1914. ijevas imnzijas skolotjs,
                1919. Latvijas armij,
                1919/1920. Izgltbas ministrijas vidusskolu nodaas vadtjs,
                1920/1922. Valsts I imnzijas inspektors,
                1922/1937. Valsts I imnzijas direktors,
                1928. XI 14. apbalvots: triju Zvaigu ordea IV širu #460,
                1937/1939. Valsts komercskolas direktors Rg,
                1939/1940. Valsts III imnzijas direktors,
                1940/1944. Valsts klasisks I imnzijas direktors,
                1944. Vcij,
                1949. Zviedrij, Valsts arhva darbinieks.
                Korporcijas Fraternitas Metropolitana filistrs.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jaunks Zias” #129/1935.;
                                „Latvija” #11/1974.;
                                „Laiks’ #23/1974.;
                                „Universitas’ 335/1974.
               
LESNIEKS Valdemrs, rsts virsleitnants.
                * 1890. III 18. Savienas pag. + 1973. X 06. Vesthven, ASV
                Beidzis Nikolaja imnziju Rg
                1910/1918. beidzis Trbatas Universitti,
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1922. rsts Majoros,
                1922. Cesvaines rajona rsts,
                1927. bijis Madonas IX aizsargu pulka veckais rsts,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1933. apbalvots ar Latvijas vanagu III širas Nopelnu zmi,
                1935. „Rakstnieka A. Saulieša kapa piemineka fonda” priekšsdtjs,
                1935/1939. rgu slimncas direktors,
                1939. Csu X aizsargu pulka (XII) rotas rsts,
                1939. VI 01. Rgas V aizsargu pulka Rotas (XIII) rsts,
                1939. Rgas pilstas Centrls kopjas slimo kases rajona rsts,
                Apbalvots ar Latvijas Sarkan Krusta Goda zmi,
                Apbalvots ar Somijas aizsargu Nopelnu zmi,
                Studentu biedrbas Atauga vecbiedrs,
                Csvaines pagasta Staru mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-183.;
                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEŠINSKIS Krlis, sabiedrisks darbinieks.
                *1914. III 13. Rg + 1938. V 17. Helsinkos, Somij
                Beidzis: Rgas pilstas I imnziju,
                Beidzis; Avicijas motoristu kursus,
                Beidzis; rezerves lidotju kursus,
                Beidzis: Virsdienesta instruktoru lidotju kursus,
                1934. IX 01./1935. Avicijas pulka kareivis,
                1935. XII 01./1936. VIII 31. Avicijas pulka virsdienesta kaprlis,
                1936. IX 01. Aizsargu avicijas tehnisk’’as noliktavas przinis,
                1938. V 21. Apbedts: Mea kapos Rg,
                Dzvo: Marijas 89-9, Rg.
                Avots:       LVVA 1640-1-199-5.;
                                „Jaunks Zias’ #111/1938., #113/1938.

LEVALDS Gerharts Aleksandrs Ja d., administratvais kapteinis leitnants.
                *1899. V 05. Ngrandes pag.
                1919. VI 05. Rgas kjnieku pulka kareivis,
                1920. II 13. Armijas Virspavlnieka štba Inspekcijas daas kareivis,
                1920. III 04. Kara tiesas rakstvedis,
                1920. IV 22. Serants,
                1920. X 04. Darbvea v.p.i.,
                1920. X 26. Prdvts par kara  laika ierdni izd. 1920. X 26.,
                1921. III 22. Kara prmcbu iestu sekretrs,
                1921. III 22. paaugstints VI širas kara ierdnis pakp izd. 1920. X 22.,
                1922. VII 22. paaugstints V širas kara ierdnis pakp izd. 1922. IV 22.,
                1923. apbalvots: Atbrvošanas kara piemias zmi,
                1926. VI 21. paaugstints IV širas kara ierdnis pakp izd. 1926. IV 22.,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1933. V 01. Administratvas daas darbvedis,
                1935. XI 02. Kara tiesu sekretra palgs,
                1937. IV 24. Beidzis; Administratvo virsnieku kursus,
                1937. V 13. Prdvts par administratvo virsleitnantu id. 1923. IV 22.,
                1937. V 13. Paaugstints administratvais kapteinis leitnants pakp
                                izd. 1927. IV 22.,
                1939. I 12. Armijas štba komandantras I širas darbvedis,
                1939. XII 04. Apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #1251,
                1940. VII 15. Armijas štba Administratvas daas virsnieks,
                1941. II 22. Atvaints.
                Avots:       LVVA 5601-1-3712.;
                                V. Eichenbauma arhvs #927.

LEVENBERGS Edgars, rsts.
                * 1904.
                1935. beidzis Latvijas Universitti, das slimbs,
                1938. Dzirnavu 43.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVENSONS Manne, rste.
                * 1897.     
                1926. beigusi Latvijas Universitti, irurij un ortopdij,
                1938. Valdemra 15.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVENSONS Vulfs, rsts.
                * 1880.
               
                1908. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs slimbs,
                1938. Marijas 18.

                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVENŠTEINS brams, rsts leitnants.
                * 1903. XII 05. Liepj + 1941.
                1926. beidzis Latvijas Universitti,
                1927/1928. Kurzemes artilrijas pulka sanitrais virsnieka vietnieks,
                1928. paaugstints rsts leitnants pakp,
                1936/1940. Aizsargu organizcija,
                1936. IIi 14. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (V) rsts,
                Sakas rajona rsts,
                Latvijas Sarkan Krusta Pvilostas veselbas kopšanas punkta vadtjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-507.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVENŠTEINS Iciks, rsts.
                * 1903.
                1926. beidzis Latvijas Universitti, uroliij,
                1938. Marijas 18.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVIATANS Eduards, mctjs.
                * 1877. VIII 31. [Raits]
                1922. IV 09. ordints,
                1935. Jaunpils draudzes mctjs,
                1940. mctjs emir. uzvrds Raits.
                Avots:       „Bazncas kalendrs“;
                                „Svtdienas Rts“ # 12/1940.

LEVINOVIS Daniels, rsts.
                * 1879.     
                1904. beidzis Trbatas Universitti,
                1938. Aspazijas b. 3.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Amalija dz. Notelovis, rste.
                * 1900.     
                1927. beigusi Latvijas Universitti, sieviešu slimbs,
                1938. Gaujenes pag., Valkas apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Bencians, rsts.
                * 1871.     
                1896. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs slimbs,
                1938. Marijas 42.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Boriss, bvinenieris.
                * 1902. IX 26.
                1935. V 23. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LEVINS Eiens Aiziks, farmcijas maistrs.
                * 1897. X 20.
                1930. I 11. beidzis Latvijas universitti, farmcijas kandidts,
                1939. X 16. farmcijas maistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LEVINS Feiga dz. Abramovis, farmcijas maistre.
                * 1912. VI 25. Polock.
                1939. I 13. beigusi Latvijas universitti, farmcijas kandidte,
                1940. I 13. farmcijas maistre.
                Avots: „Farmaceiti Latvij“.

LEVINS Hermina, rste.
                Sk. Jakovskis Hermne.

LEVINS Hiršs, rsts.
                * 1899.
                1928. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Gaujenes pag., Valkas apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Rašele dz. Berelovs, rste.
                * 1913.
                1937. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Tlavijas 43, Ludz.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVINSONS Marianna dz. Hofmans, rste.
                * 1901.
                1926. beigusi Latvijas Universitti, brnu slimbs,
                1938. Vadoa 17, Ventspil.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVINŠTAMS Rasja, farmcijas maistre.
                * 1911. I 31. Livnu pag.             
                1938. V 24. beigusi Latvijas universitti, farmcijas kandidte,
                1940. V 09. farmcijas maistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LVENTALS Teodors, urnlists.
                * 1882. IV 10/III 29. audonas pag.; S. Anna dz. Urbane Anševis + 1956.
                Beidzis Millera relskolu Css,
                1899. beidzis Vias telegrfa skolu,
                1899/1903. pasta ierdnis,
                1910/1915. beidzis Šaavska Tautas Universitti Maskav,
                1913. sarakstjis pirmo rokasgrmatu „K nodibint un iekrtot bibliotku”,
                1917. Valkas apria komisrs,
                1918/1924. kooperatva „Kultras Balss’ dibintjs un vadtjs,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitts),
                                Latvijas socildemokrtu strdnieku partija,
                1919/1920. Pašvaldbas departamenta ierdnis,
                1922/1923. rpusskolas izgltbas kongresu padomes priekšsdtjs,
                1923/1931. Rgas pilstas galvas biedrs,
                1923/1926. Latvijas bibliotekru biedrbas priekšsdtjs,
                1924/1929. Izgltbas ministrijas Bibliotku padomes vadtjs,
                1926/1934. urnla „Pašvaldbas Balss” redaktors,
                1931/1934. Rgas pilstas Revzijas komisijas loceklis,
                1934. arestts Liepjas nometn,
                1935. pensionts,
                1935 VII 20. /1940. Firmas „Kultras Draugs” pašnieks, grmatu, rakstmlietu
                                un mkslas darbu tirdzniecba, Rg, Aspazijas bulv. 7,
                1935. dzvo  Bulduros Kooperatva 12,
                19491956. izstts uz Karagand.
                Avots:      “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Informcija un sabiedrba” # 1/2010.

LEVITANS Mihaels Leviks, rsts.
                * 1871.     
                1897. beidzis Trbatas Universitti,
                1938. Rveles 48.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVITANS Marija, arhitekte.
                * 1901. XII 07.                           
                1928. VI 01. beigusi Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots: V. Eichenbauma arhvs.

LEVITAS Jzeps, rsts.
                * 1869.     
                1896. beidzis Trbatas Universitti, sieviešu slimbas,
                1938. Jelgav, Akadmijas 31.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.         

LEVIS Jazeps, rsts.
                * 1899.     
                1929. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Klosteres pag., Aizputes apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEVTS Eduards Mra d., skolotjs.
                * 1888. X 09. Drabeu pag.; M. Anna, S. Nadjeda dz. Kociš.
                1904. beidzis raišu draudzes skolu,
                1904/1908. beidzis Valmieras skolotju seminru,
                1908/1909. Matšu draudzes skolas skolotjs,
                1909/1910. Raunas draudzes skol,
                1910/1911. Stukmau znu privtskol,
                1911/1913. emeru ministrijas skol,
                1914/1915. Rgas pilstas pamatskol, Slokas iel,
                1916. Priekuu ministrijas skol,
                1916/1919. Dzrbenes ministrijas skol,
                1919. Latvijas brvbas cs,
                1919/1938. Rgas pilstas “Brvzemnieka” 16. pamatskol,
                1922/1925. beidzis Latvijas Universittes pedagoijas nodau,
                1938/1940. Rgas pilstas “Annas Brigadieres” 19. pamatskolas przinis,
                1938. XI 216. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 402.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-95.;
                                “Valmieras skolotju seminra audzki”, R. 1936.

LEZDIŠ Anna dz. Lapekins, rste.
                * 1898.
                1927. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Gaujas sanatorij, Rgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LEZDIŠ Jlijs Dvja d., kooperators.
                * 1903. VIII 07. Drustu pag.
                Beidzis Lubnas pamatskolu,
                Beidzis Varaknu vidusskolu,
                1926/1940. Latvijas Piensaimnieku Centrls savienbas sekretrs,
                1941. Beidzis Latvijas Universittes Tiesbu zintu nodau,
                1941/1942. Tirdzniecbas departamenta dienest,
                1942./1944. C/S „Turba” valdes priekssdtjs,
                Latvijas Lauksaimniecbas kameras kopdarbbas padomes loceklis,
                Apbalvots ar Atzinbas Krustu,
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Tvija” # 215/1942.

LEZEVICS Aleksandrs, rsts.
                * 1876.
                1904. beidzis Varšavas Universitti, iekšgs un brnu slimbas,
                1938. Kalnciema 39 b.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIBERMANS Estere Esfire, farmcijas maistre.
                * 1901. III 28.
                1924. IX 13. beigusi Latvijas universitti, farmcijas kandidte,
                1939. X 28. farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LBERS Edgars Bernhards Andreja d., bvinenieris, rezerves leitnants.
                * 1897. I 14. Rg
                1916. caricinas kjnieku bataljona kareivis,
                1916. IX Orenburgas kara skolas junkurs,
                1917. I beidzis: paaugstints praporšiks pakp ,
                1917. I Rzerves 81. Kjnieku pulka jaunkais virsnieks,
                1917. VII Dmitrovskas 444. Kjnieku pulka jaunkais virsnieks,
                1917. IX/X piekomandts Inenieru 48. Pulkm,
                1933. V 26. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti,
                1933. Dzelzceu virsvaldes civlbvju daas inenieris.
                1935. reistrts k bvinenieris, dzvo: L. Klijanu 5-16.,
                1935. I 14. Dzelzceu aizsargu pulka Liepjas nodaas vada komandieris,
                1936/1941.  Dzelzceu IX iecirka priekšnieka palgs,
                1941. VI 14. deportts, dz. Mea 10, Liepj.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-75.;
                                LVA 1987-1-16400.;
                                „Valdbas Vstnesis” #170/1935.;
                                „Dzelzcenieks’ #13/1936.;
                                „Rkojumu Vstnesis’ #124/1943.;
                                V. Eichenbauma arhvs.

LIBERTLS Berta, rste.
                * 1897.
                1924. beigusi Latvijas Universitti, iekšgs slimbs,
                1938. Ezermalas 34.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIBERTS Arnolds, Dr. phil.
                *1888. I 08. Vilces pag. + 1938. IV 04.
                1908/1913. beidzis Crihes Universittes matemtikas un dabas zintu nodau,
                1915/1920. fiziis firm „Trueb, Taeuber & Co“ Crih,
                1920. ieguva Dr. phil. grdu,
                1920/1921. Skolotjs Rg,
                1921/1938. Latvijas Universittes docents, veckais docents.
                Avots:       „Students“ # 12/1938.

LIBERTS Augusts Jlijs, bvinenieris.
                * 1911. IV 17. Sjas pag.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LIBERTS Ludolfs Mra d., mkslinieks.
                * 1895. IV 03. Tirz; S. Amanda dz. Rebane, dziedtja.
                1915. beidzis Kazaas mkslas skolu,
                1915/1917. Pasaules kar,
                1916. beidzis Aleksandra kara skolu,
                1921/1923. Latvijas kultras veicinšanas biedrbas mkslas skolas skolotjs,
                1923. IX 10. Mkslas akadmij – klases vadtjs,
                1924/1929. Latvijas nacionl oper – dekorators,
                1929/1932. Latvijas nacionl oper – reisors dekorators,
                1925. VII 01. veckais klases vadtjs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV šk. # 453,
                1931. Barselonas pasaules izstd – zelta medaa,
                1932. VIII 01. Latvijas nacionl oper – reisors,
                1934. Mkslas akadmija piešrusi izcilus mkslinieka grdu,
                1935. VI 27. Valsts papru spiestuves prvaldnieks,
                1937. XII 07. iec. par Valsts papra spiestuves un naudas kaltuves direktoru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta III širu # 8.
                Latvijas rakstu un mkslas kameras vice priekšsdtjs,
                Latvijas tlotju mkslas biedrbas priekšsdtjs.
                Avots:       LVVA 5601-1-17-7.

LIBERTS Augusts Jlijs, bvinenieris.
                * 1911. IV 17. Sjas pag.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LIBIETIS Jnis Ptera d., skolotjs.
                *1887. VIII 22. Bilskas pag.; S. Anna dz. Korule + 1972.
                1908. Beidzis: Valmieras pilstas skolu ar skolotja tiesbm,
                1908/1909. Diku pagasta skol,
                1909/1914. Kaanovas pagasta Pokrova skol,
                1914/1915. Krievijas armij,
                1915/1918. Vcu gst,
                1919. Vijciema pagasta Celiša skolas przinis,
                1931. Vijciema pagasta pamatskolas przinis,
                1933. XII 01. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3251,
                1972. V 29. apbedts: Smiltenes kapos,
                Triktas rajona mazpulka veckais.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Darba karogs” #58/1972.

LIBIETIS Juris Georgs, rsts.
                * 1915. I 27. Valk
                1939. Beidzis Latvijas Universitti, 
                1939/1940. Tukuma pilstas slimncas rsts,
                1940. V 08. Daugavpils kjnieku pulka bataljona rsts,
                1941. IX 15. atvaints,
                1940. Miera 5.,
                1940/1944. Tomes Vecumnieku Smes rajona rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-33.

LIBIETIS Rihards, mctjs. – sk. virsnieki
                * 1890. IX 13.
                1939. VI 04. ordints par Valmieras prvesta iecirka vikru,
                1939. XII 01. apstiprints par Kaldabruas draudzes mctju,
                1942. Kaldabruas ev. lut. draudzes mctjs,
                1943. VI 21. atemtas Kaldabruas draudzes mctja tiesbas.
                Avots:       „Bazncas kalendrs“, 1942.;
                                „Svtdienas Rts“ # 6/1940.;
                                “Bazncas Zias” # 27/1943.

LIBERTS Augusts Jlijs, bvinenieris.
                * 1911. IV 17. Sjas pag.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LBORS Emma dz. Sedlenieks, rste.
                * 1901. VI 28. Rg + 1984. XI 19. Siguld
                1926. Beigusi Latvijas Universitti,
                1927/1944. Ples pagasta rste,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1931. XII 25. Valmieras VIII aizsargu pulka rotas (VII) rste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-34, 1640-1-523-466.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LBORS Jette, rste.
                Sk. Skreja Jette.

LBTLS Pteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1887. XII 26. Csu pag. [vlk Leja]; S. Antonija dz. Šibusts
                                + 1942. V 13. Usolag, Krievij
                1908/1917. Katlakalna pagasta sekretrs, Vidzemes zemnieku
                                komisijas ierdnis, Ternejas, Dreiliu, Suntau un
                                Rikteres pagastu valdes darbinieks,
                1917/1918. Kara laik bvniecbas Ieriu – Vecgulbenes dzelzcea rinvedis,
                1919/1920. Militras policijas darbinieks,
                1920/1921. Csu apria priekšnieka palgs,
                1921. Csu pilstas policijas priekšnieks,
                1924/1940. Aizsargu organizcij,
                1931. apbalvots, ar Aizsargu organizcijas medau „Par Centbu”,
                1933. XI 02. Rgas V aizsargu pulka dau pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Latvijas Ugunsdzsju savienbas kršu nozmi
                                „Par Centbu”,
                1935. XI 18. apbalvots, ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. pensionts,
                1940. III 15. pieširts uzvrds Leja,
                1941. VI 14. deportts,
                dau pagasta valdes darbvedis,
                dau pasta un telefona nodaas przinis,
                dau brvprtgo ugunsdzsju biedrbas priekšnieks,
                dau lopkopbas prraudzbas biedrbas Revzijas komisijas loceklis,
                dau meliorcijas sabiedrbas valdes loceklis,
                dau mednieku biedrbas valdes loceklis,
                dau krjaizdevu sabiedrbas valdes priekšsdtjs,
                Bieriu dzvoku kooperatva valdes priekšsdtjs,
                Latvijas pašvaldbu darbinieku biedrbas valdes loceklis,
                Baltezera paviljona pašnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-193.;
                                LVA 1987-1-1731.;
                                „Latvijas iekšjs drošbas nostiprinšanas vsture”, R., 1925.;
                                „Ugunsdzsjs” #11/1935.;
                                „Valdbas Vstnesis” #62/1940.;
                                „Pašvaldbas darbs” #1/1940.;
                                „www.nekropole.lv”

               
 

LCIS Eduards Ptera d., ierdnis.
                * 1884. III 25. Idus pag.; M. Minna, S. Vera dz. Brziš + 1987. XI 25. London
                Beidzis Limbau pilstas skolu,
                1915/1918. Kurzemes latviešu strlnieku pulka strlnieks,
                1918. Latvijas zemnieku savienbas centrls komitejas loceklis,
                1919/1928. Valmieras IV aizsargu pulka Idus nodaas aizsargs,
                1928/1938. Liepjas XV aizsargu pulka kasieris,
                1938. bijis Liepjas XV aizsargu pulka Jras diviziona saimniecbas priekšnieks,
                1928. V 03.-1938. IV 01. Liepjas apria valdes priekšsdtjs, veckais,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu #2797,
                1938. IV 01.-1940. Madonas apria veckais,
                1938/1940. Madonas apria skolu valdes loceklis,
                1938. apbalvots ar Lietuvas edemina ordea III širu,
                1938. apbalvots ar Latvijas Ugunsdzsju savienbas II širas Goda zimi,
                1938. XII 07. Madonas IX aizsargu pulka Štba rotas saimniecbas priekšnieks,
                1938. XI 18. apbalvots ar Atzinbas Krusta IV širu,
                1939. III 23. Madonas IX aizsargu pulka saimniecbas priekšnieka palgs,
                1941/1944. Madonas apria veckais,
                1941/1944. Tautas Paldzbas Madonas apria priekšnieks,
                A/S „Rota” valdes loceklis,
                Bijis Odesas latviešu biedrbas valdes loceklis,
                Liepjas apria skolas valdes priekšsdtjs,
                Ncas zemnieku svtku organiztjs,
                Liepjas spirta kopdedzintavs valdes loceklis,
                Liepjas apria sadarbes apvienbas valdes priekšsdtjs,
                Latvju jaunatnes Liepjas nodaas priekšnieks,
                Idus pagasta Biu mju pašnieks.
                Avots:       Avots: LVVA 1640-1-524-107.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Pagasta Dzve” # 1/1938.;
                                „Kurzemes Vrds’ #79/1938.
                                „Madonas Zias’ #49/1938.;
                                „Latvijas Kareivis” #269/1938.
                                „Valmieras bibliotka”

LCIS Jnis, rsts.
                * 1910. IV 12. Rg
                1935. Beidzis Latvijas Universitti,
                1936/1937. Latvijas armij,
                1937/1940. Rgas pilstas II slimncas rsts,
                1940/1941. Dzelzcea iecirka rsts Abren
                1941/1944. Abrenes apria rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-35.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LCIS Mirdza, rste.
                Sk. Vveris Mirdza.

  

LCIS Pauls Voldemrs Juris Jura d., ma. jur.
                * 1892. V 09. Lielvrdes pag.; S. Hermne dz. Jkobsons
                                + 1942. IV 01. Krievij
                1914. Rgas Orlas dzelzcea valdes darbinieks,
                1919. Latvijas dzelzceu dienest,
                1922/1936. Latvijas Dzelzceu Administrtvas nodaas vadtjs,
                1924/1936. beidzis: Latvijas Universitti, ma. jur.,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu 3575,
                1934. VII 01. Dzelzceu aizsargu pulka Bataljona (I) Rotas (I) Virsvaldes
                                nodaas priekšnieks,
                1936/1940.Latvijas Dzelzceu „Celtrans” direktors,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinbas Krusta III širu n#49,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportts; Dzvo: Matsa 51/53-14.
                Lielvrdes ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Latvijas dzelzcenieku biedrbas revzijas komisijas loceklis,
                Vasarnca: Lielvrd.
                Avots:       „Dzelzceu aizsargu pulks”, R., 1934;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universittes absolventi juristi, R., 1999.;
                                „Jaunks Zias” #178/1934.;
                                „Dzelzcenieks” #17/1931.;
                                „Brv Zeme’ #73/1939.;
                                „Rkojumu Vstnesis’ #4/1942.

LCIS Rihards, rsts.
                * 1915. IV 03. Abo, Somij
                1936/1940. Rgas centrls slimo kases laborants, rsts,
                1938. Beidzis Latvijas Universitti,
                1940/1943. Latvijas Universittes Iekšgo slimbu klnikas asistents,
                1943. Valdemra 27/29-6,
                1943/1944. Vrkavas rajona rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-36.

LCTIS Kristne, skolotja.
                * 1889. VIII 20.
                1906. beigusi Rgas V. Maldoa sieviešu imnziju,
                1908/1912. Sarkandaugavas IX valdbas elementrskol,
                1911. ieguvusi skolotjas tiesbas pie Rgas mcbu apgabal,
                1923. beigusi Latvijas konservatorijas specilo teorijas kursu dziedšan,
                1923/1940. Rgas pilstas “Jumaras” 28. pamatskolas skolotja,
                1938. IX 22. stdta no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinbas Krusta V šru,
                1938. XI 16. apbalvota ar Atzinbas Krusta I pakpes goda zmi # 32.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-97.

http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/img/block?block=P55_CB00003&issue=/p_001_pagd1938n16-20&article=DIVL253&quality=&doctype=Newspaper

LCIS Eduards Ptera d., ierdnis.
                * 1884. III 25. Idus pag.; M. Minna, S. Vra dz. Brziš
                                + 1987. XI 25. London, Anglij
                Beidzis Limbau pilstas skolu,
                1915/1918. Kurzemes latviešu strlnieku pulka strlnieks,
                1918. Latvijas zemnieku savienbas centrls komitejas loceklis,
                1919/1928. Valmieras IV aizsargu pulka Idus nodaas aizsargs,
                1928/1938. Liepjas XV aizsargu pulka kasieris,
                1928. I 03. Liepjas apria veckais,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1932. XI 16. Apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 1167,
                1938. IV 01. Madonas apria veckais,
                1938. XII 07. Madonas IX aizsargu pulka Štba rotas saimniecbas priekšnieks,
                1938. apbalvots ar atzinbas Krusta IV širu,
                1938. apbalvots ar Lietuvas edemina ordea III širu,
                1938. apbalvots ar Latvijas Ugunsdzsju savienbas II širas Goda zimi,
                1939. III 23. Madonas IX aizsargu pulka saimniecbas priekšnieks,
                A/S „Rota” valdes loceklis,
                Bijis Odesas latviešu biedrbas valdes loceklis,
                Idus pagasta Biu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-107.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.:
                                „Valmieras bibliotka”

LCTIS Jlijs Ja d., veterinrrsts pulkvedis leitnants.
                *1900.XII 23. audonas pag. + 1980. IV 12. Levin, Jaunzeland.
                1919. IX 24. Latgales divzijas štba Sakaru rotas kareivis,
                1919. XII 31. atvaints,
                1923. apbalvots; Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. beidzis: Latvijas Universittess veterinrmedicnas fakultti,
                1928. VIII 22. Latgales artilrijas pulka kareivis,
                1928. XI 16. beidzis: Sanitru virsnieku vietnieku kursus,
                1928. XI 23. dikareivis,
                1928. I 11. Jtnieku pulka Remonta eskadron,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejs medau,
                1929. I 16. Sanitrais virsnieku vietnieks,
                1929. III 11. veckais rsts,
                1929. IX 10. veterinrrsts leitnants izd. 1931. IX 10.,
                1931. XI 17. paaugstints veterinrrsts virsleitnants pakp izd. 1931. IX 10.,
                1934. VII 03. Latgales artilrijas pulka veckais rsts,
                1936. V 22. paaugstints veterinrrsts kapteinis pakp izd. 1935. IX 10.,
                1938. XI 16. apbalvots: Atzinbas krusta IV širu #145,
                1940. VII 22. paaugstints veterinrrsts pulkvedis leitnants pakp
                                izd. 1940. VII 22.,
                1940/1941. Teretoril XXIV korpus,
                1940. IX 27. prskaitts: Artilrijas 623. Pulka veckais veterinrrsts,
                                prdvts par I ranka kara rstu,
                1941/1944. Iecavas rajona veterinrrsts,
                1944/1945. Leiona štba enerinspektora štba veterinro lietu przinis,
                1945. Vcij.
                Avots:       LVVA 5601-1-3742,
                                „Latvijas armijas augstkie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Austrlijas Latvietis’ #15271980.;
                                V. Eichenbauma arhvs #4090.
               
LCITIS Pteris, rsts.
                * 1890.
                1924. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Daugavpil, cietoksn.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LCTIS Pteris Ptera d., virsleitnants.
                *1890. XI 21. Dreiiu pag.
                1912. X 20. Gurijskas 159. Kjnieku pulka kareivis,
                1913. X beidzis: Mcbas komandu,
                1913. XII jaunkais apakšvirsnieks,
                1914. I 15. atvaints,
                1914. VII 15. Daugavgrvas cietokša bataljona(I) rotas  (II) instruktors,
                1915. IV 18. kaujs, pie Svtes ups,
                1915. V 30. kaujas Leckovas, Kurzemes guber,
                1915. apbalvots: Sv. Jura ordea IV širas krustu #309974,
                1915. VII 29. Kaujas pie Polgrevas bazncas,
                1915. X kaujas pie Kalnciem,
                1915. X Zemgales latviešu strlnieku bataljona Rotas (III) instruktors,
                1915. X veckais apakšvirsnieks,
                1915. XII Lometju komandas instruktors,
                1915. XII 16. feldfbelis,
                1916. III kaujas pie ekavas,
                1916. V kaujas pie Olaines,
                1916. IX kaujas pie Smrdes,
                1916. XII 23. kaujas Lometju kalna,
                1917. I kaujas Kalnciem,
                1917. II 28. apbalvots: Sv. Jura ordea III širas krustu #240050,
                1917. IV 18. Mcbas komand,
                1917. IV kaujas pie Mazas Juglas,
                1917. IX 16. AFP paaugstints praporšiks pakp,
                1917. IX 16. Mcbas komandas jaunkais virsnieks,
                1917. X Valmieras kara hospiti,
                1918. I 05. atvaints,
                1918. I Maskavas Provodniks fabrikas noliktavas przinis,
                1918. VII 25. Vcijas enerlkonsula apsardz,
                1919. II 03./III 24. laukos,
                1919. V 09. Padomju Latvijas Rezerves pulka Rota (I),
                1919. VIII 12. Rzeknes kjnieku pulka Rotas (VI) jaunkais virsnieks,
                1920. II 03. paaugstints virsleitnants pakp,
                1920. V 30. Mcbas rotas jaunkais virsnieks,
                1920. X 03. atvaints,
                Avots:       LVVA 5601-1-3745.

LDAKS Jnis Alberts, rezerves leitnants.
                * 1894. X 07. Cieceres pag.
                Beidzis Kijevas IV praporšiku skolu,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. IV 05. Kuldgas XIV aizsargu pulka topogrfs,
                Zemkopbas Ministrijas mrnieks Kuldg,
                Zvrdes pagasta Lapu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-85.

LDAKS Rdolfs Jkaba d., agronoms.
                *1902. X 04. Zvrdes pag.; S. Austra dz. Liepa
                Beidzis: Saldus pilstas skolu,
                1931. beidzis: Latvijas Universitti, agronoms.
                1931/1934. Bauskas labbas elevatora przinis,
                1934/1935. Zemkopbas ministrijas Labbas biroja veckais sevišu
                                uzdevumu ierdnis,
                1935. Zemkopbas ministrijas Dabas katastrofs cietušo fonda przinis,
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jaunks Zias” #243/1935.

LDE Jnis Ptera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1900.. I 28. Raunas pag. + 1942. I 30. Sevurallag, krievij
                1919/1921. Latvijas armijas kaprlis,
                1927/19490. Aizsargu organizcij,
                1927. II 01. Csu X aizsargu pulka Launkalnes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1929. XI 16. apbalvots: ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1936. IX 12. Apbalvots ar Triju Zvaigu ordea I pakpes Goda zmi #2298,
                1936. bijis Vienes piensaimnieku sabiedrbas koppienotvas vadtjs,
                1940. III 19. Skujenes pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportts, dzvo Launkalna pagast, Kalnaprieos,
                Launkalnes pagasta padomes priekšsdtjs un tiesas loceklis,
                Skujenes pagasta Spilvenu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                LVA 1987-1-13968.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Mnešraksts” #349/1929.;
                                „Smiltenietis” #3/1941.;
                                www.nekropole.lv;
                                www.limbazubiblioteka.lv


LDURTS Alvne, farmcijas kandidte.
                * 1893. VI 12.            
                1929. I 16. beigusi Latvijas universitti, farmcijas kandidte.           
                Avots: „Farmaceiti Latvij“.

LIEDE Milda, rste.
                * 1910.     
                1934. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Trvetes sanatorij, Jelgavas apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.


LIEDERKRASTIŠ Vilma, farmcijas maistre.
                * 1903. XII 20.
                1933. I 13. beigusi Latvijas universitti, farmcijas kandidte,
                1940. I 05. farmcijas maistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LIEKNIS Jnis, skolotjs.
                *1883.III 04. Lielezeres pag. + 1941. X 23. Rg
                 1898/1902. Beidzis: Baltijas skolotju seminru,
                1902/1905. Liepjas Ratenieka privtskolas skolotjs,
                1905/1907. Rgas pilstas elementrskola Sarkandaugav skolotjs,
                1907/1915. Rgas Jesenes Lerhas sieviešu proimnzijas skolotjs,
                1917. Latvijas skolotju savienbas priekšsdtjs,
                1917/1919. Maskav,
                1919. Rgas pilstas un apria izgltbas nodaas vadtjs,
                1919/1923.Rgas pilstas socils apgdes kancelejas ierdnis,
                1923/1934. Rgas pilstas 12. pamatskolas skolotjs,
                1926. beidzis: Latvijas Universitte vstures nodau, mag. hist.,
                1927/1931. Raia imnzijas direktors,
                1940. VII 06. Izgltbas ministra biedrs,
                1941. nošauts Bierniekos,
                Nampašums Bergenes iel #6, Rg.
                Avots:       „Baltijas skolotju seminrs”, R., 1940.
                                „Brv Zeme” #150/1940.;
                                „Padomju Latvijas skola” #1/145. 
               

LIEKNIS Emma dz. Vitenbergs, skolotja
                *1886. V 28, Oaltmales pag. [ar Traubergs} + 1942. III 27. Rg
                1905/1916. Soci; demokratu un Radikl demokrtu partiju aktviste,
                1912. beigusi: Briseles Jauno Universitti, mag. pilos.,
                1912/1917. skolotja Brsel, privtskol,
                1917/1918. Latviešu izgltbas biedrbas Meiteu vidusskolas skolotja,
                1918/1919. Klaustias un Olava imnziju skolotja,
                1919/1934. Rgas pilstas III imnzijas direktrise,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #906,
                1934/1940. Rgas pilstas III imnzijas inspektrise,
                1940. Rgas pilstas III imnzijas direktrise,
                1941. apcietinta,
                1942. nošauta Bierniekos,
                Nampašniece: Birgenes iel Nr.8, Rg.
                Avots:       „Zeltene” #2/1934.;
                                „Komunists” #4/1945.;
                                „Padomju Zeme” #126/1966.
               
LIEDESKRASTIŠ Aldona, rste.
                * 1901. I 03. Dreiliu pag.
                1926. Beigusi Latvijas Universitti, sieviešu slimbs,
                1926/1929. Rgas pilstas I slimncas rste,
                1929/1937. Salaspils Stopiu rajona rste,
                1939/1940. Rgas ambulances rste,
                1941/1944. Rgas VI poliklnikas rste,
                1941. Matsa 51/53-12.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-37.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIELBRDIS Valdis, agronoms.
                * 1911. X 06. Rjienas pag.
                1930/1931. Valmieras kjnieku pulka karavrs,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. XII 04. Valkas VII aizsargu pulka Štba rotas misk dienesta vadtjs,
                1939. beidzis Jelgavas Lauksaimniecbas akadmiju, agronoms,
                Latvijas lauksaimniecbas Kameras valkas rajona agronoms,
                Valkas Mazpulka rajona veckais.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-139.

LIELKJS Jnis Ja d., ierdnis.
                *1877. VII 13. Švtenes pag. + 1937. V 20. JRg
                1908. VII 04. Krievijas valsts dienest, Bauskas apria zemnieku
                                Virs tiesas rakstvedis,
                1909. X 20. Jelgavas Bauskas Miertiesnešu Sapulces zemes grmatu nodaas
                                kancelejas ierdnis,
                1916./1917. Revas pilstas II iecirka tiesnesis,                             
                1919. VI 14. Jelgavas apgabaltiesas kancelejas veckais ierdnis,
                1920. VIII 30./1937. Jelgavas apgabaltiesas prokurora sekretrs,
                1927. stdts apbalvošanai: Trs Zvaigu ordei,
                1930/1937. Jelgavas paldzbas biedrbas priekšsdtjs,
                Jelgavas latviešu biedrbas biedrs,
                Jelgavas pilstas ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                1937. V 24. apbedts: Ja kapos Jelgav.
                Avots:       LVVA 1303-2-64-158.;
                                „Zemgales Balss” # 111/1937., #235/1938.


               
LIELMANIS Helmuts, ierdnis.
                * 1898. IX 15. Cirgau pag.+ 1938. I 09. Rg
                Beidzis Valmieras relskolu,
                1924./1936. Latvijas bankas ierdnis,
                1926/1929. Beidzis Latvijas Universittes tautsaimniecbas fakultti,
                1936/1938. Valsts saimniecbas departamenta vicedirektors,
                Rgas biras kotcijas komisijas priekšsdtjs,
                Latvijas bankas revzijas komisijas loceklis,
                Filistru biedrbu savienbas bijušais priekšnieks.
                Korporcijas Beveronija filistrs,
                Apbedts Aumeisteru kapos.
                Avots:       „Brv Zeme”, # 6/1938, # 15/1938.

LIELMANIS Jnis Mrtia d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. III 22. Ldes pag.
                1919/1921. Vidzemes inenieru rotass karavrs,
                1921/1940. Aizsargu organizcij,
                1930. I 16. Valmieras VIII aizsargu pulka ldes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1929. IX 01. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau Par centbu,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizcijas nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportts,
                Ldes pagasta padomes loceklis,
                Ldes savstarpjas apdrošinšanas biedrbas priekšnieks,
                Ldes Stienes lopkopbas prraudzbas biedrbas priekšnieks,
                Ldes Stienes piensaimnieku sabiedrbas valdes loceklis,
                Limbau kooperatva priekšnieks,
                Limbau kredtbiedrbas priekšnieks,
                Ldes pagasta Jaunvidiu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-391.;
                                LVA 1987-1-13944.
               
LIELMANIS Krlis, lauksaimnieks.
                *1905. II 25. Lubnas pag.
                1940/1940. Lubnas pagasta lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1690-1-367.       

LIELTURKS Anna dz. Valters, rste.
                * 1888. XII 05. Pterburg; V. skolotjs.
                1930. Beigusi Latvijas Universitti, iekšgs slimbs,
                1930/1934. Latvijas Universittes iekšgo slimbu klnikas rste,
                1934/1941. Sarkandaugavas rajona slimo kases rste,
                1941/1944. Rgas II poliklnikas rste.
                1938. Tilta 2/4-14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-38.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIEPA Andrejs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. IV 25. Ropau pag. + 1947. XI 25.
                1922/1924. Latvijas armijas veckais rakstvedis,
                1924/1940. Aizsargu organizcij,
                1924. V 28. Rgas V aizsargu pulka Stopiu pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1929. apbalvots, ar Aizsargu organizcijas medau „Par Centbu”,
                1934. V 01. apbalvots, ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1938/1940. Latvijas lauksaimniecbas kameras loceklis,
                1938/1940. A/S „Latvijas Centrls sklu eksports” pilnvarnieks,
                Stopiu pagasta valdes loceklis,
                Stopiu pagasta Raugu mju pašnieks,
                Apbedts Matsa kapos Rg.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-192.;
                                „Jaunks Zias” #61/1938.;
                                „Brv Zeme” #95/1938.
                                „www.nekropole.lv”

LIEPA Bernhards, skolotjs.
                *1886. VIII 12. + 1974. VI 05. London, Kand
                1904. Beidzis: Pleskavas skolotju seminru,
                1904/1908. Valkas draudzes skol,
                1908/1916. Rgas pilstas elementrskol,
                1916/1917. Trbatas vidusskol,
                1917/1940. Apes pilstas pamatskol,
                1932. bijis: Valkas apria skolotju biedrbas priekšsdtja biedrs,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3116,
                1939. bijis: Apes pilstas valdes loceklis,
                1940. III 21. Apes papildu pamatskolas przinis,
                1941/1944. Apes pilstas  veckais,
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Audzintjs” #12/1932.;
                                „Pašvaldbu Darbs” 311/.1939.;
                                „Latvijas Skola” #8/1940.;
                                „Latvija Amerik” #27/1974.;
                                „Laiks” #53/1974.

LIEPA Ernests Andreja d., mctjs.
                * 1887. IX 25. Liepj+ 1979.
                1910. beidzis Gargo seminru Lihtenrod, Vcij,
                1912. neordinrs mctjs,
                1923. III 25. ordints,
                1929/1940. Liepjas cietuma mctjs,
                1923/1948. Btes un Liepjas Annas ev. lut. draudzes vikr mctjs,
                1942/1945. Priekules ev. lut. draudzes mctjs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-317.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1943.

LIEPA Justins, rsts.
                * 1889.     
                1921. beidzis Latvijas Augstskolu, iekšgs slimbs,
                1938. Rumpmuias 2.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIEPA Marta, rste.
                Sk. Veisbergs Marta.

LIEPA Pteris Ja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1873. VIII 02. Drustu pag.; M. Marija, S. Anna dz. Lcis.
                Beidzis Drustu draudzes skolu,
                1898/1940. Drustu pagasta Rudiu mju pašnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3985,
                Drustu lopkopbas prraudzbas biedrbas biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-37.

LIEPA Rihards Arvds Jnis  Jna d., administratvais pulkvedis leitnants.
                *1892. III 19. Lielvircavas pag.; I Viktorija dz. Millers, II S. Trna dz. Tumšais.
                                +1965. II 21. Rg
                1913. V 12. Beidzis: Rgas amatnieku skolu,
                1916. X Ninij Novgorodas A/S Teplohod fabrikas tehniis konstruktors,
                1917. III 15. Ninij Novgorodas  Fiser fabrikas Bruoto vilcienu bves tehnologs,
                1920. III 27. Jkaterinslavas guberas Saimniecbas padomes mašnu eksperts,
                1920. VIII 15. Latvij,
                1920. IX 15. Artilrijas noliktavas darbncas kareivis,
                1920. X 01. Armijas ierou darbncas kareivis,
                1920. XII 01. apstiprints karaspkas tehnia pakp,
                1922. V 01. Arsenla Tehnisks daas darbvedis,
                1922. XI 01. apstiprints VI širas kara ierda pakp izd. 1920. IV 08.,
                1922. VI 01. Artilrijas transporta nodaas priekšnieks,
                1924. IV 19. paaugstints V širas kara ierda pakp izd. 1923. XII 01.,
                1924. VI 20. beidzis: Rgas Okolo Kulaks tehnikumu,
                1927. VI 21. paaugstints IV širas kara ierda pakp izd. 1927. XII 01.,
                1931. XII 31. beidzis: Administratvo virsnieku kursus,
                1932. II 22. prdvts par administratvo virsleitnantu izd. 1924. XII 01.,
                1935. XI 16. paaugstints administratvais kapteinis pakp izd. 1928. XII 01.,
                1938. XI 16. apbalvots: Atzinbas krusta V širu #464,
                1939. paaugstints administratvais pulkvedis leitnants pakp,
                1940. X 18. atvaints, inenieri 21. Armijas darbnc.
                Avots:       LVVA 5601-1-3777.;
                                „Latvijas armijas augstkie virsnieki,’
                                V. Eichenbauma arhvs #3435.

LIEPA Valija, rste.
                * 1914. IX 03. Rg
                1944. III 31. Beigusi Latvijas Universitti,
                1944. Stas 1-16.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-39.

LIEPIŠ Aleksandrs, rsts.
                * 1874.
                1897. beidzis Pterpils kara medicnas akadmiju, iekšgs slimbs,
                1938. Merkea 19.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŠ Aleksandrs, ierdnis.
                * 1902. XII 10. Ples pag.; M. Anna, S. Margrieta dz. Dambts.
                Latvijas brvbas cs,
                1925. VI 10. Valsts zemes bankas praktikants,
                1925. VIII 16. kancelejas ierdnis,
                1926. I 01. veckais kancelejas ierdnis,
                1926. V 01. grmatvedis,
                1934. XI 05. Latvijas Zemes bankas Liepjas nodaas veckais grmatvedis,
                1935. II 01. Valmieras nodaas veckais grmatvedis,
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 108.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-292.

LIEPIŠ Arnolds, mctjs.
                * 1908. VI 29. Roznu pag.
                1931. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.,
                1935. V 30. ordints,
                1935/1940. Rgas garnizona mctja palgs,
                1940. VII 26. Armijas draudzes mctja amata v. i.,
                1942. II 07. apstiprints par Rgas krtbas dienesta mctju,
                1943. Mras ev. lut. draudzes mctjs, W. Ostvalda 20-3.,
                1943. iecelts par 5. Rgas aizsargu pulka mctju.
                Avots:       “Bazncas kalendrs 1943.”;
                                „Svtdienas Rts“ # 32/1940.;
                                „Bazncas Zias“ # 1/1942.; # 51/1943.

LIEPIŠ Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. I 13. Orlas gub.
                1926/1927. Valmieras kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1929/1940. Aizsargu organizcij,
                1929. Valmieras VIII aizsargu pulka Mazsalacas pilstas aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1938. VII 27. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (X) komandieris,
                1940. V 09. Apbalvots ar Igaunijas Balta rga ordea V širu,
                Mazsalacas piensaimnieku sabiedrbas koppienotavas vadtjs,
                Mazsalacas pilstas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-382.
               
LIEPIŠ Artrs, rsts pulkvedis leitnants.
                * 1878. VIII 14. Jaunburtnieku pag.; S. Karlne dz. Ozols.
                                + 1945. II 13. Neiminster, Vcij.
                198. Beidzis Rgas Nikolaja imnziju,
                1905/1906. Ldmanes pagasta rsta v. i.,
                1906. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs un brnu slimbs,
                1906/1913. Ntaures pagasta rsts,
                1913/1919. Dkstes pienavas pagastu rsts,
                1919. X 23. Artilrijas rezerves rsts,
                1920. VI 25. apstiprints rsts kapitns pakp izd. 1919. X 13.,
                1920. VII 10. Instruktoru bataljona rsts,
                1922. I 20. Smags artilrijas diviziona veckais rsts,
                1927. VI 21. paaugstints rsts pulkvedis leitnants pakp izd. 1927. VI 22.,
                1925/1935. Rgas pilstas skolas rsts,
                1931.V 08. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV šru # 1174,
                1934. V 25. Arsenla veckais rsts,
                1935. V 12. Atvaints maksimla vecuma d,
                1935/1941. Slimo kases rsts,
                1941/1944. Rgas I Centr rajona poliklnikas rsts.
                1941. Brvbas 100-8,
                1944/1945. Vcij.
                Korporcijas Lettonia’s filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-40.;
                                „Latvijas armijas augstkie virsnieki”, R., 1998.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhvs # 845.

LIEPIŠ Artrs, skolotjs.
                * 1902. X 23. Brzaunes pag.
                1925/1926. k/K „Virsaitis” matrozis,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. IV 20. Madonas IX aizsargu pulka krauku pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                Krauku pamatskolas przinis,
                Krauku mazpulka vadtjs,
                Krauku brvprtgo ugunsdzsju biedrbas priekšnieks,
                Latvijas aerokluba krauku nodaas valdes loceklis,
                Krauku lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Krauku Csu lauksaimnieku kooperatva revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Krauku bibliotkas biedrbas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-121.

LIEPIŠ Arvds, rsts.
                * 1904. IX 20. Rg; S. rika dz. Aisters, rste.
                1929. Beidzis Latvijas Universitti, iekšgas slimbs,
                1929/1933. Latvijas Universittes Iekšgo slimbu klnikas rsts,
                1933/1935. Latvijas Sarkan Krusta Rzeknes slimncas rsts,
                1935/1936. Liepnas pagasta rsts,
                1936/1938. Bukaišu pagasta rsts,
                1938/1940. Viakas slimncas rsts,
                1940/1941. Liepupes pagasta rsts,
                1941/1944. Rgas apvienoto polkliku rsts,
                1941. Pleskavas 52-36.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-41.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŠ Eduards, sabiedrisks darbinieks.
                *1869. VIII 13. Raunas draudz Ptermui + 1934. XII 31. Css.
                1883. Beidzis Ogres draudzes skolu,
                1905. Vitebskas latviešu biedrbas priekšnieks,
                1906. Polockas ev. lut draudzes revidents,
                1907/1912. Kredtbiedrbas II padomes priekšsdtjs,
                1912/1919. Valdes priekšsdtjs
                1913/1919. Vitebskas pilstas valdes briu tiesas loceklis,
                1914/1918. Latviešu bgu komitejas pilnvarotjs Vitebsk,
                1917. Latvijas nacionls padomes loceklis koloniju liets,
                1921/1924. Rzeknes karantna saimniecbas noda,
                1924/1927. Rgas emigrantu punkta saimniecbas vadtjs,
                1927./1935. LSK Csu sanatorija saimniecbas przinis,
                Apbedts Mea kapos Css.
                Avots:       „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Jaunks Zias” #3/1935.

LIEPIŠ Eduards, policijas krtbnieks.
                * 1910. Liepj + 1943. XI 20. Vjatlag, Krievij
                Beidzis Liepjas valsts tehnikuma Bvniecbas nodau,
                1932/1933. Sapieru pulka kaprlis,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. XII 01. Aizputes VI aizsargu pulka Aizputes pagasta aizsargu
                                nodaas vada komandieris,
                1938.VI 10. Aizputes pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportts,
                Aizputes pagasta veckais policijas krtbnieks,
                Nampašnieks Cepa 8, Aizput.
                Lau pagasta Liepkalnu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-499.;
                                „www.nekropole.lv”
               
LIEPIŠ Emma, rste.
                Sk. Asars Emma.

LIEPIŠ rika dz. Aisters, rste.
                * 1905. VII 27. Ventspil; V. Arvds, rsts.
                1935. Beigusi Latvijas Universitti,
                1935/1936. Liepnas pagasta privtpraks,
                1936/1938. Bukaišu pagasta privtpraks,
                1938/1940. Viakas slimncas rste,
                1940/1944. Rgas pilstas III poliklnikas rste,
                1941. Pleskavas 52-36.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-42.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŠ Hermanis Ja d., bvuzmjs.
                * 1872. IV 01. Raunas pag.; T. mrnieks, M. Drta, S. Elfrda dz. Kbermans.
                Beidzis Raunas draudzes skolu.
                Beidzis Rgas amatnieku skolu.
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV širu # 1752,
                1936. XII 12. Rgas amatnieku biedrbas dibintjs un pirmais priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta III širu # 16.
                Latvijas amatnieku kameras vice priekšsdtjs un amatu padomes loceklis.
                Clis: emeru viesncu, AEV, Kara muzeju, A/S “Rota” namu un c.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-29.;
                                „Es viu pazstu“, R., 1939.

LIEPIŠ Irma, rste.
                * 1907.
                1931. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Marijas 15.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŠ Jnis, rsts.
                * 1875. IV 29. Taurupes pag.; S. Makalniš + 1967.
                1893. beidzis Aleksandra imnziju Rg.
                1903. beidzis Maskavas Universitti,
                1903/1904. Tirzas pagasta rsts,
                1904/1914. Jaunpiebalgas pagasta rsts,
                1914/1918. Krievijas armij,
                1918/1919. Sumas pilsta privtpraks, Ukrain,
                1919/1928. Sumas pilstas skolas rsts,
                1928/1944. Jaunpiebalgas rajona rsts,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1936. VIII 01. Csu X aizsargu pulka Rotas (VIIII) trsts,
                1938. Jaunpiebalgas pag., Csu apr.,
                Studentu biedrbas Austrums filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-43., 1640-1-525.
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Jaun Balss” #1/1929.

LIEPIŠ Jnis Ja d., maiznieks.
                * 1886. VII 26. Vijciema pag.; M. Marija, S. Kristine dz. Melngalve.
                Beidzis Vijciema pagasta skolu,
                Maiznieka amata meistars,
                Rgas amatnieku biedrbas dibintjs un amatnieku maiznieku
                                sekcijas veckais,
                Latvijas amatnieku kameras loceklis un meistara prbaudes
                                komisijas priekšsdtjs,
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 150.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-380.

LIEPIŠ Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                *1889. III 04. Bilskas pag.
                1921. VIII 03. Dzelzceu virsvaldes sevišu uzdevumu ierdnis,
                1927. IV 01. Dzelzceu virsvaldes Mašnu direkcijas I iecirka materilu przinis
                                Zemitni stacij,
                1932. II 10. Dzelzceu aizsargu pulka Sakaru rotas komandieris,
                1934. XI 13. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-14.;
                                „Dzelzceu Virsvaldes Rkojumu Krjums” #41/1922.;
                                „Dzelzceu Vstnesis” #26/1927.

LIEPIŠ Jnis edimins, mctjs.
                * 1898. I 25. Vietalvas pag.
                Beidzis Rgas Aleksandra imnziju,
                1919/1924. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.,
                1924. XII 21. ordints,
                1927/1935. bij. Liepupes draudzes mctju.
                Avots:       “Liepupes bazncai 150 gadi”, Limbaos, 1934.;
                                “Bazncas kalendrs”.

LIEPIŠ Jnis, priesteris.
                *1900. II 13.
                1939. bij. Aderkašu Marijas Madaas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticgo latviešu kalendrs”, R. 1939.

LIEPIŠ Jnis, rsts leitnants.
                * 1901. VI 08. Vildogas pag.+ 1941. VI 24. Gramzd.
                1919. XI 08. Robesargu II distances rakstvedis,
                1920. III 24. atvaints,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1927. III 01.-1928. IV 20. Vidzemes artilrijas pulka karavrs,
                1928. Siguldas kjnieks pulka sanitrais virsnieka vietnieks, jaunkais rsts,
                1928. V 07. paaugstints rsts leitnants pakp,
                1926. beidzis Latvijas Universitti,
                1929/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. XII 17. Liepjas XV aizsargu pulka Bataljona (III) rsts,
                1938. Gramzdas pag., Liepjas apr.,
                1941.  Lielinieki nošva Gramzd,
                Apbalvots ar Lietuvas Šauu organizcijas medau.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-304.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Kurzemes Vrds” # 12/1941.

LIEPIŠ Jnis, rsts.
                * 1903.     
                1931. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Cietokša 3, Daugavpil.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŠ Jnis, mctjs.
                * 1916. V 28. Zaubes pag.
                1936. beidzis Rgas pilstas I imnziju,
                1936/1940. Latvijas Universittes teoloijas fakultt,
                1943. izturjis prbaudjumus pie Bazncas virsvaldes,
                1943. X 24. Ordints,
                1943/1944. Rgas Trsvienbas draudzes mctja adjunkts.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                “Bazncas Zias” # 45/1943.

 

LIEPIŠ Jnis Ptera d., provizors.
                * 1876. X 06. Turaidas pag.; S. Milda dz. Siliš + 1942. II 02. Usolag, Krievij.
                1903. Beidzis: Nikolaja imnziju Rg,
                1903/1906. beidzis: Trbatas augstskolu,
                1908/1940. Salacgrvas aptiekas pašnieks,
                1909/1922. Salacgrvas saviesgas biedrbas priekšnieks,
                1922/1929. Salacgrvas brvprtgo ugunsdzsju biedrbas priekšnieks,
                1928/1939. Salacgrvas pilstas galva,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #367,
                1939/1940. Salacgrvas pilstas veckais,
                1939. bijis: Salacgrvas apdrošinšanas biedrbas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportts,
                1942. miris nometn.
                Korporcijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                                „Jaunks Zias” #186/1933, #122/1934.;
                                „Salacgrvas muzeja raksti”
               
LIEPIŠ Jzeps, skolotjs.
                * 1907. I 11. Naujenes pag. + 1978.
                1929/1930. Ventspils kjnieku pulka dikaravrs,
                1937/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. XII 05. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Vrkavas pagasta aizsargu
                                nodaas vada komandieris,
                1938. I 01. Vrkavas pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1938. X 15. Vrkavas pagasta aizsargu nodaas kora dirients,
                Vrkavas II pamatskolas przinis,
                Vrkavas II pamatskolas mazpulka vadtjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-121.

LIEPIŠ Krlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. I 10. Ternejas pag. + 1910. Austrlij
                1929/1930. Liepjas kjnieku pulka kaprlis,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1931. XII 14. Valmieras VIII aizsargu pulka Ternejas pagasta
                                aizsargu nodaas priekšnieks,
                Ternejas pagasta Inku mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-388.
                               
LIEPIŠ Marija dz. Zltis, rste.
                * 1889. VIII 07. Rg
                1927. beigusi Latvijas Universitti, brnu slimbs,
                1927/1928. Latvijas Universittes Interns klnikas rste,
                1928/1931. Rgas pilstas Brnu slimncas rste,
                1942/1944. Rg Daugavgrvas 4 „Triko Merkur” rste,
                1938. Kalnciema 13-1.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-45.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.
LIEPIŠ Marija, rste.
                * 1893. III 20. Rg
                1924. beigusi Maskavas Universitti,
                1924/1927. Maskavas Baumaa slimncas rste,
                1928/1941. Maskavas Botkina klnikas rste,
                1941/1943. Rgas pilstas I slimncas rste,
                1943/1944. Kriegslazarett Kalpakstrasse rste,
                1943. Zemessargu 14-29.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-44.

LIEPIŠ Marta, farmcijas maistre.
                * 1894. X 30.
                1932. V 28. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte,
                1940. I 26. farmcijas maistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LIEPIŠ Nikolajs, rotmistrs.
                * 1896. V 27. Pterburg
                1916. beidzis Tveras junkura jtnieku skolu,
                1916. II 01. Harkovas IV Ulnu pulka kornets,
                1917. VI 01. paaugstints poruiks pakp,
                1917. VIII 15. paaugstints rotmistrs pakp,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. VIII 01. Jkabpils IV aizsargu pulka Jtnieku diviziona komandieris,
                1935. V 11. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1939. V 12. apbalvots: Viestura ordea V širu #248,
                Jkabpils pilstas valdes kasieris,
                Jkabpils IV aizsargu pulka sporta kluba priekšnieks,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordea zobeni,
                Apbalvots ar Sv. Vladimira ordea IV širu ar špiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Staislava ordea III širu ar špiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordea IV širu.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-201., 1640-1-823.

LIEPIŠ Nikolajs, bvinenieris.
                * 1907. IV 02.
                1931. XII 18. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LIEPIŠ Pteris, kara ierdnis.
                *1875. I 23.
                1919./1933. Latvijas armij,
                1933. Dzelzceu aizsargu pulka saimniecbas priekšnieka palgs,
                dzvo: Kuldgas 50-2, Rg
                Avots:      LVVA 1640-1-198-136.;
                                „Dzelzceu aizsargu pulks“, R., 1939.

LIEPIŠ Pteris, rsts.
                * 1884. III 09. Csu pag. + 1938.
                Beidzis Csu apria skolu,
                1906/1909. Skolotjs Smiltenes „Brzenes” skol,
                1909/1915. beidzis Trbatas Universitti,
                1914/1919. Novgorodas guberas jaunkais rsts,
                1919/1920. Latvijas armij,
                1920/1938. Liepjas, Aizputes un Ventspils apria rsts.
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV šru # 604,
                1938. Ventspils apria rsts, Ventspil.
                Apbedts „Brenbuša” kapos Liepj.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.
                                „Universitas” # 12/1938.

LIEPIŠ Pteris Jkaba d., skolotjs.
                * 1891. XII 08. Vecpiebalgas pag.
                1908. beidzis Vecpiebalgas pareizticgo draudzes skolu,
                1908/1912. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                1912/1914.  Vecbebru pagasta skol – skolotjs,
                1914/1918. Krievijas armij,
                1917/1919. Vecbebru pagasta skol,
                1919/1921. Latvijas armij, paaugstints kara laika ierda pakp,
                1921/1924. Skrveru pagasta pamatskol,
                1924/1940. Skrveru pagasta Zemitnu pamatskolas przinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 418.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-39.;
                                “Baltijas skolotju seminrs”, R. 1940.

LIEPIŠ Pteris, sabiedrisks darbinieks.
                *1892. II 24. Vestienas pag.
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1936/1940. Brzaunes pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea I pakpes
                                goda zmi # 2746.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-361.

LIEPIŠ Reinholds, Dr. med.
                * 1863.
                1890. beidzis Trbatas Universitti, sieviešu slimbs,
                1938. Lplša 20 a.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŠ Reinholds Ja d., lauksaimnieks.
                * 1880. II 25. Krimuldas pag.; M. Lze, S. Zelma dz. Aldermanis.
                Krimuldas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Bijis Krimuldas pagasta veckais,
                Krimuldas pagasta Sautlu mju pašnieks.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Brv Zeme” # 49/1940.
               
LIEPIŠ Reinis, skolotjs.
                * 1885. IX 16. Litenes pag.
                Beidzis Jaungulbenes ministrijas skolu,
                Beidzis Smoenskas imnziju, eksternis,
                1920/1924. skolotjs Rg,
                1924/1928. Izgltbas ministrijas skolu virsvaldes direktors,
                1928. pensionts,
                1940/1941. Galvaspilstas Rgas 5. vidusskolas direktors.
                Avots:       „genskalna imnzija“, R. 2006.;
                                „Es viu Pazstu“, R. 1939.

LIEPIŠ Roberts, lauksaimnieks.
                * 1893. XI 25. Bebru pag.
                Cukurbiešu audztjs Bebru pagasta „Dzintaros“,
                Latvijas lauksaimniecbas kameras atbalstu saimniecbas vadtjs,
                Bebru lauksaimniecbas biedrbas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V šru # 85.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-234.

LIEPIŠ Valdis, farmaceits.
                * 1897. V 07. Jaunauces pag.
                1919/1920. Imantas pulka karavrs,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1936. VIII 11. Jkabpils IV aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceits,
                Mazzalves aptiekas aptiekrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-189.
               

LIEPIŠ Vilis Kra d., kapteinis.
                * 1896. XII 13. Rjien[Vilhelms] + 1941. VII 04. Valmier.
                1915. VIII 07. Artilrijas I rezerves diviziona brvprtgais,
                1915. IX 07. Rezerves 2. Kjnieku bataljona karavrs,
                1916. II 12. Ziemefrontes praporšiku skolas junkurs,
                1916. VII 01. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
                1916. VII 21. Latviešu strlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunkais virsnieks,
                1916. VII 23. skaitt [Liepiš II.]
                1916. X 04. iecelts 54. papildu rotas komandieri,
                1916. X 26. izgja no bataljona,
                1916. X 30. Tukuma latviešu strlnieku pulka Rotas (I) jaunkais virsnieks,
                1916. XII 28. Maršrotas (II) jaunkais virsnieks,
               
                1916. XII 23-31. kaujas,
                1917. I 11-12. kaujas,
                1917. I 30. Rotas (VI) jaunkais virsnieks,
                1917. II 08. apbalvots ar Sv. Annas ordea IV šru,
                1917. IV 13. apbalvots ar Sv. Staislava ordea III širu ar špiem un banti,
                1917. IV 04. paaugstints podporuiks pakp izd. no 1917. III 02.,
                1917. VI 01. Maršrotas komandieris,
                1917. VIII 28. Rotas (III) jaunkais virsnieks,
                1917. IX 01. Rotas (III) komandieris,
                1917. XI 11. apbalvots Sv. Jura ordea krustu IV širas # 999135.,
                1917. XII 04. izgja no pulka,
                1919. Dienvidkrievijas brvprtgo armijas virsnieks,
                1919/1920. Deikina 34. Donas kazaku pulka virsnieks,
                1921. VII 02. Daugavpils kjnieku pulka virsnieks,
                1922. beidzis Virsnieku kursus,
                1923. apbalvots ar Lplša kara ordea III širu # 1620,
                1924. paaugstints kapteinis pakp,
                1929. beidzis Artilrijas virsnieku kursus,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3661,
                1938/1940. Aizsargu organizcij,
                1938. VIII 01. Talsu I aizsargu pulka komandiera palgs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940/1941. Teritoril XXIV korpus,
                1940. IX 10. Strlnieku 295. Pulka, kara tehnisks apgdes priekšnieks,              
                1941. atvaints,
                1941. apcietints,
                Nampašnieks Brvbas 34, Rjien,
                Apbedts Valmier.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-78, 4254-1-32-225, 5434-1-896–159, 5601-1-3835.;
                                XII armijas pavle # 148/1917., # 383/1917.;
                                Latviešu strlnieku II brigdes pavle # 235/1917.;
                                Latviešu strlnieku rezerves bataljona pavles # 210/1916.,
                                                # 212/1916., # 285/1916., # 307/1916.;
                                Tukuma latviešu strlnieku pulka pavles # 306/1916.,
                                                # 6/1917., # 30/1917., # 43/1917., # 109/1917.,
                                                # 168/1917.,# 243/1917., # 246/1917.;
                                „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.

LIEPIŠ Voldemrs, sabiedrisks darbinieks.
                *1904. IX 01.
                1925/1926. Csu kara apria prvaldes kaprlis,
                1926. XI 06. Csu X aizsargu pulka Kru nodaas priekšnieks,
                1939. stdts: apbalvošanai ar Viestura ordea goda zmi.
                Avots:       LVVA 1640-1-820.
               
LIEPIŠ Voldemrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. V 07. Viskau pag. + 1979. I 12. Chorlej, Anglij
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1926/1927. Bruoto vilcina pulka dikaravrs,
                1927/1940. Rgas V aizsargu pulka Viskau pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                Viskau pagasta veckais,
                Viskau pagasta Jaun Liepiu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-205.
               
LIEPIŠ Voldemrs, ierdnis.
                * 1909. IX 28. Krievij
                1931/1932. Ventspils kjnieku pulka kaprlis,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. I 11. Talsu I aizsargu pulka Zentenes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                Valsts ierdnis Zenten.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-84.  

 

LIETAVIETIS Jnis, priesteris.
                *1866. VIII 10. Mrcienas pag.
                1888. VI 20. beidzis Rgas gargo seminru,
                1889. I 14. Rjienas draudzes psalmotjs un skolotjs,
                1892. I 24. Limbau draudzes psalmotjs un skolotjs,
                1893. IX 24. Csu draudzes psalmotjs un skolotjs,
                1896. IX 29. Smiltenes draudzes priesteris,
                1897. VI 04. Krzdabas draudzes priesteris,
                1924. I 28. Csu draudzes priesteris,
                1929. XI 11. Tukuma draudzes priesteris,
                1939. bij. Tukuma Sv. Nikolaja draudzes virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-62.

LIETAVIETIS Vladimirs, priesteris.
                *1878. IV 29.
                1939. bij. Liepjas Sv. Alekseja un Vaiodes Sv. Nikolajs draudu priesteris.
                Avots:       ”Pareizticgo latviešu kalendrs”, R. 1939.

LIETIŠ Jnis, bvinenieris.
                * 1892. II 13. Jaungulbenes pag.
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LIFŠICS Blma, farmcijas maistre.
                * 1909. VII 25.           
                1935. I 12. beigusi Latvijas universitti, farmcijas kandidte,
                1939. X 19. farmcijas maistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LIFŠICS Elizabete, rste.
                * 1899.     
                1928. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. L. Maskavas 31 a.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIGERS Artrs, rsts.
                * 1909.
                1937. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Doles pag., Rgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIGERS Marta, rste.
                Sk. Leksis Marta.

LIGERS Pteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. IV 19. Vjavas pag. + 1941. VI 12. Alksn
                1919. VI 19.-1936. IV 09. Valmieras kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1925. apbalvots ar Lplša kara ordea III širu #`1868,
                1928. apbalvots ar Latvijas brvbas cu 10. Gadu jubilejas medau,
                1933. II 21. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu #2960,
                1936/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. I 24. Rgas V aizsargu pulka sakaru bataljona Rotas (IV) vada komandieris,
                1941. VI 06. Smagi ievainots Alksn,
                Metlrpniecbas strdnieku arodbiedrbas kancelejas przinis,
                Dzvo Puškina iel #1-28,
                Apbedts Alksnes garnizona kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-185.;
                                „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.;
                                „Tvija” #14/1941.

LKUMS Krlis Ludvigs Fria d., skolotjs.
                * 1884. XII 09. Zebrenes pag.; M. Jle, S. Milda dz. Kaljs. + 1967.
                1903/1910. Livbrzes draudzes skolas skolotjs,
                1910/1911. Dobeles tirdzniecbas skolas skolotjs,
                1912/1916. beidzis Maskavas Universitti,
                1917/1920. Kuebaku komercskolas Ninij Novgorod skolotjs,
                1928. XI 14. Apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 473,
                1922/1932. Tukuma valsts imnzijas direktors,              
                1931. III 28. Ievlts Tukuma pilstas dom,
                1932/1934. Jelgavas klasisks imnzijas direktors,
                1934/1940. Jelgavas II valsts vidusskolas direktors,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. IV 27. Jelgavas XVI aizsargu pulka Kultras nozares vadtjs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Jelgavas latviešu biedrbas runas vrs,
                Skautu centrls prvaldes Zemgales nodaas priekšnieka palgs,
                Tukuma viesgs biedrbas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-182.;
                                „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.
               
LMANIS Mrtiš Mrtia d., skolotjs.
                * 1903. X 07. Lvnu pag.; M. Anna, S. Anna dz. Svence.
                1924/1925. Dobeles kjnieku pulka kaprlis,
                1930/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. VIII 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka  Lksnas  pagasta
                                aizsargu nodaas priekšnieks,
                1937. IX 10. Rotas (X) komandieris,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 29. apbalvots ar Lietuvas Šauu zvaigzni,
                Lksnas pamatskolas przinis,
                Lksnas pagasta padomes priekšsdtjs biedrs,
                Latvijas aerokluba Lksnas nodaas priekšnieks,
                Daugavpils apria krjaizdevu sabiedrbas valdes loceklis,
                Lksnas pagasta lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-125.

LINABERGS Jnis, rsts.
                * 1903.
                1933. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Vaiod, Liepjas apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LINDE Alfrds Fridriha d., virsleitnants.
                * 1897. IX 04. Jkabmiest. + 1942. VIII 03. Sevrullag, Krievij
                1915. VIII 14. Rezerves 52. kjnieku bataljona brvprtgais,
                1916. III 01. Tiflisa kara skolas junkurs,
                1916. IV 15. Gori praporšiku skolas junkurs,
                1916. VII 15. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
                1916. VIII 05. Latviešu strlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunkais virsnieks,
                1916. VIII 05. skaitt [Linde III],
                1916. IX 26. izgja uz Vidzemes latviešu strlnieku bataljonu,
                1916. IX 30. Valmieras latviešu strlnieku bataljona Rotas (V) jaunkais virsnieks,
                1916. X 05. Mcbas komandas jaunkais virsnieks,
                1916. XI 05. Rotas (V) jaunkais virsnieks,
                1917. III 13. paaugstints podporuiks pakp izd. no 1917. I 30.,
                1917. VIII 08. paaugstints poruiks pakp izd. no 1917. V 30.,
                1917. X atvainjum, nav atgriezies,
                1918. X 14. Ziemeu korpusa Rezerves III brvprtgo pulka virsnieks,
                1918. XI 20. Afanasjeva partizu pulka Lometju komandas priekšnieks,
                1919. III 29. Rveles I strlnieku pulka Lometju rotas jaunkais virsnieks,
                1919. VII 26. Ievainots,
                1919. X 01. paaugstints Ziemerietumu armijas štbs kapitns pakp,
                1920. II 26. Rjienas komandantras virsleitnants,
                1920. X 20. Atvaints,
                1930/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. bijis Stmerienes virsmeniecbas II širas iecirka mezinis,
                1933/1934. Saukas virsmeniecbas II širas iecirka mezinis,
                1932. XI 15. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1934. IV 01. Jkabpils IV aizsargu pulka Rotas (IX) komandieris,
                1934/1940. Daudzevas saviesgs biedrbas Revzijas komisijas priekšsdtjs,
                1937. X 23. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu #4386,
                1938. Taurkalnes virsmeniecbas  iecirka mezinis,
                1939. III 28. Jkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1941. VI 14. Deportts,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordea IV širu,
                Daudzevas virsmeniecbas IV iecirka mezinis,
                Daudzevas savstarpjs apdrošinšanas biedrbas Revzijas komisijas
                                priekšsdtjs.
                Avots:       LVVA 1512-1-1179, 1640-1-521-196, 5601-1-3865.;
                                KVKVA 2550-1-125-224.;
                                XII armijas pavle# 806/1916.;
                                Latviešu strlnieku rezerves bataljona pavles #223/1916., #277/1916.;
                                Valmieras latviešu strlnieku bataljona pavles #287/1916., #292/1916.,
                                                #324/1916.,
                                Valmieras latviešu strlnieku pulka pavles #86/1917., #243/1917.,
                                                # 333/1917.;
                                „www.nekropole.lv”

LINDE Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. V 29. Rugju pag. + Krievij
                1916/1918. Daugavgrvas latviešu strlnieku pulka veckais apakšvirsnieks,
                1919/1920. Latgales partizu pulka virsserants,
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1922. VIII 01. Abrenes XIX aizsargu pulka Rugju pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medalu Par centbu,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 3653,
                1941. VI 14. deportts,
                Apbalvots ar Valsts statistisks prvaldes III širas medalu,
                Rugju pagasta valdes darbvedis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-361.

LINDE Jnis Fridriha d. rakstnieks.
                *1870.  VIII 21.  Engur [Lindulis]; S. Emilja dz. Bukers
                                + 1942. XI 11. Ivanov, Krievij.
                Beidzis: Talsu apria skolu,
                1890. ieguva: tautskolotja tiesbas,
                1890/1894. Vandzenes pagasta skolas przinis,
                1894/1895. Uguu Lindes skolas przinsi,
                1895/1901. Maskav Ptera Pvila skolas skolotjs,
                1901/1905. grmatu un  rakstmlietu veikala pašnieks Talsos,
                1905/1921. Emigrcij,
                1921/1941. Rg, korektors,
                1935. pensionts skolotjs.
                Avots:       „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Jaunks Zias” #188/1935.;
                                www.literatura.lv

LINDE Lna Solomona m. Provizore.
                Sk. Tlroze Lna.

LINDE Reinholds, ierdnis.
                *1882. V 05. Allau pag. [ar Liepa]
               
                1902. Beidzis Livlades riteršaftes lauksaimniecbas un piensaimniecbas skolu,
                1904/1908. Lopkopbas prraugs Allaos, Ntaur un Vestien,
                1908/1925. Latvijas lauksaimniecbas ekonomisks sabiedrbas instruktors,
                1925/1935. Latvijas lopkopbas centrls savienbas Liellopu nodaas vadtjs,
                1935. IV 12. Lauksaimniecbas kameras lopkopbas nodaas vadtja palgs,
                Avots:       „Jaunks Zias” #87/1935.

LINDE Zlamans, policijas ierdnis.
                * 1895. III 14. Atašienes pag.
                1915. beidzis Irkutskas kara skolu,
                1915/1917. Krievijas armijas virsnieks,
                1922/1932. Robesargu dienest,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 2344,
                1930. bijis Dagdas robeapsardzbas I rajona priekšnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. XI 29. Abrenes XIX aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                Abrenes apria policijas II iecirka priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-354.

LINDE Vadims, bvinenieris.
                * 1888. VIII 10.
                1928. II 01. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LINDEMANIS Mirdza, farmcijas maistre.
                * 1915. IX 19. Trbat.               
                1943. V 29. beigusi Latvijas universitti, farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LINDEMUTS Arnolds, rsts.
                * 1880. X 21. Krustpil
                1909. beidzis Maskavas Universitti, das slimbs,
                1919. VII 08. Rgas cietumu s rsts,
                1922. III 20. Rgas centrlcietum rsts,
                1925. VIII 01 /1939. XII 01. Rgas cietumu veckais rsts,
                1928.apbalvots; Triju Zvaigu ordea V širu #1323,
                1938. prakse: Blaumaa 5.;  dz. M. Matrsa 1/3-71.,
                1939. XI 2. Izbrauca uz Vciju.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-300.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Valsts adrešu kalendrs”, R., 1938.;
                                „Tieslietu Ministrijas Vstnesis” #1/1940.;
                                „Valdbas Vstnesis” #275/1939.

LINDENBERGS Krlis, bvinenieris.
                * 1907. X 03. Brocnu pag.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LINDERMANIS Matss, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. XII 07. Crstes pag.
                1915/1916. Kjnieku 178. pulka karavrs,
                1916/1917. Beidzis Oranienbaumas praporšiku skolu,
                1917/1918. Kjnieku 46. pulka rotas komandieris,
                1918/1919. Denikina armijas virsnieks,
                1920/1940. Aizsargu organizcij,
                1926/1940. Tukuma aizsargu pulka I rotas komandieris,
                1931. VII 03. apbalvots ar Aizsargu organizcijas „Nopelnu Krustu“,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea V šru,
                Vecmoku pagasta revzijas komisijas loceklis,
                Vecmoku pagasta pamatskolas padomes loceklis,
                Vecmoku pagasta lopkopbas prraudzbas biedrbas priekšnieks,
                Vecmoku pagasta „Liepiu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

LINIŠ Aleksandrs, agronoms.
                * 1910. Salgales pag.
                1929. Beidzis Jelgavas valsts vidusskolu,
                1929/1936. Beidzis Latvijas Universitti, agronoms,
                1936/1940. Rajona agronoms,
                1940/1941. Zemkopbas ministrijas lauksaimniecbas departamenta
                                Zemkopbas daas vadtjs.
                Avots:       „brv Zeme” 3 160/1940.

LNIŠ Ernests, leitnants.
                *1897. III 06. + 1944. I 18.
                Kalpaka bataljona atv. leitnants.
                Apbedts Mea kapos R.
                Avots:       „Tvija” # 15/1944.

LNIŠ anis Matsa d., skolotjs.
                * 1889. XII 11. Ezeres pag.; M. Jle, S. Marija dz. Šprunks.
                1911/1913. Stukmau skolotju savienbas znu skol – skolotjs,
                1913/1914. Pterpils “Nikolaja II” komercskol,
                1914/1915. Pterpils “A. Holmogorceva” komercskol,
                1921/1924. Daugavpils valsts skolotju institt,
                1924/1930. Daugavpils valsts skolotju institta direktors,
                1929. ieguva vidusskolas skolotja tiesbs pie Izgltbas ministrijs,
                1930/1931. Daugavpils valsts skolotju institta inspektors,
                1931/1936. Tukuma valsts imnzijas inspektors,
                1936/1940. Jkabpils valsts imnzijas un komercskolas direktors,
                1938. IX 23. stdts no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinbas Krusta IV šru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-110.

LNIS Otto, skolotjs.
                *1877. II 12./ I 31. + 1950. V 28.
                1898. Csu pilstas skola ieguvas skolotja tiesbas,
                1898/1901. Veselauskas pagasta skol,
                1901/1938. Kosas pagasta Kavkalna skol, skolotjs, przinis,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #3114.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Brv Zeme” #177/1938.

LNIS Rdolfs, skolotjs.
                * 1894. VI 14. Saldus pag.
                Beidzis Latvijas Universitti,
                1919. IX 29./1921. II 14. Kara bvju un ku valdes karavrs,
                1934/1940. Aizsargu organizcij,
                1934. III 01. Jkabpils IV aizsargu pulka misk dienesta vadtjs,
                1939. V 12. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #986,
                Jkabpils vidusskolas skolotjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-200., 1640-1-823.

LINKOVIS Stefanija dz. Ginters, rste.
                * 1887.
                1927. beigusi Latvijas Universitti, rentgenoloij,
                1938. Dzirnavu 74.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LINTERS Artrs Ptera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VI 23. Lgatnes pag.; M. Rozlija, S. Milda dz. Osis
                                + 1942. VII 16. Vosturllag, Krievij
                1924/1925. Smags artilrijas pulka serants,
                1925. Pašvaldbas dienest,
                1927/1940. Aizsargu organizcij,
                1929. XII 02. Rgas V aizsargu pulka Lgatnes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1932. apbalvots: ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1933. XI 18. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1937. III 15. Rgas V aizsargu pulka Rotas (V) komandieris,
                1938. XI 16. apalvots: Viestura ordea V širu # 147,
                1939/1940. Latvijas lauksaimniecbas kameras loceklis,
                1939/1940. A/S „Bekona Eksports” pilnvarotjs,
                1934. X 02./1940. Lgatnes pagasta veckais,
                Bijis Lgatnes pagasta padomes un valdes loceklis,
                Platmales savstarpjs uguns apdrošinšanas biedrbas valdes loceklis,
                Lgatnes piensaimnieku sabiedrbas Revzijas komisijas loceklis,
                Platmales patrtju biedrbas valdes loceklis,
                Lgatnes pagasta Jaunlapsu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-191,1640-1-798-269, 3691-1-669-35.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Pagasta Dzve’ #16/1938.;
                                „www.nekropole.lv”

LIPE ŠTEINS Krlis, kapelmeistars.
                *1877. III 20. Jaunpils pag.
                Beidzis: Simbirskas konservatoriju,
                1916/1918. Kalugas 288. Kjnieku pulka kapelmeisters,
                1919/1920. Dobeles kjnieku pulka kapelmeistars un orestra vadtjs,
                1934. VII 07. Dzelzcea aizsargu pulka kapelmeisters,
                Limbau valsts imnzijas un Rgas pilstas 41. Pamatskolas mzikas skolotjs,
                Dzvo: Artilrijas 66-47, Rg.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-48.;
                                „Dzelzceu aizsargu pulks”, R., 1934. 

LIPMANOVIS Boris, rsts.
                * 1898.
                1924. beidzis Latvijas Universitti, nervu slimbs,
                1938. Dzirnavu 63.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIPMANOVIS Izidors, rsts.
                * 1869.
                1895. beidzis Trbatas Universitti, das slimbs,
                1938. Brvbas 75.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LIPŠICS Roza dz. Kravecs, rste.
                * 1899.
                1928. beigusi Latvijas Universitti,
                1938. Upmales pag., Jaunlatgales apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LISMANIS Aleksandrs, priesteris.
                *1877. III 17.
                1939. bij. Rgas Debesbraukšanas draudzes virspriesteris.
                Avots:       „Pareizticgo latviešu kalendrs”, R. 1939.

LITAUNIEKS Vladislavs, prvests.
                * 1909. VIII 28. Gaigalavas pag. + 1941. VI 24. Daugavpil,
                Beidzis Aglonas imnziju,
                1933. V 25. Beidzis Rgas Romas katou teoloijas augstskolu,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933/1934. Rzeknes draudzes vikrs,
                1934/1935. Sprukstu draudzes prvests,
                1937/1941. Balbinovas (Indras) Romas katou draudzes prvests,
                1938. XII 15. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rota (VII) mctjs,
                1941. III 23. arestts un ieslodzts Daugavpils cietum,
                1941. VI 24. nošauts,
                Apbedts Višu bazncas drz.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-108.;
                                „Preiu bibliotka”

LVENS Arvds Hermanis Eduarda d., inenieris tehnologs.
                * 1892. X 15. Valk [Liewen]; S. Irmgarde dz. Berinskis
                                + 1941. XI 12. Usolag, Krievij
                1910. Beidzis: Rgas komercskolu,
                1911/1917. beidzis: Rgas politehnikumu, inenieris tehnologs,
                1918. Satiksmes ministrijas dienest,
                1925. Latvijas dzelzceu Mašnu direkcijas inenieris,
                1931. Mašnu direkcijas veckais inenieris,
                1934. Latvijas dzelzceu Mašnu un materilu direkcijas direktora palgs,
                1938. XI 17. apbalvots:                Atzinbas Krusta IV širu #180,
                1941. deportts, dz. Matsa 81-16.
                Avots:       LVA 1987-1-13724;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Es viu pazstu’, R., 1939.;
                                „Dzelzceu Virsvaldes Rkojumu Krjums” #41/1925.;
                                „Valdbas Vstnesis” #52/1931.;
                                „Jaunks Zias” #165/1934.

LIVENS Basja, farmcijas maistre.
                * 1913. VII 05. Daugavpil.
                1938. I 14. beigusi Latvijas universitti, farmcijas kandidte,
                1939. XI 04. farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.
               
LIVENS Heinrihs, rsts.
                * 1867.     
                1896. beidzis Trbatas Universitti, das slimbs,
                1938. Aspzijas b. 2.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LVENTLS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. IV 03. audonas pag.
                1924/1925. Galven štba rotas dikaravrs,
                1926/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. II 28. Madonas IX aizsargu pulka audonas pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau Par Centbu,
                audonas pagasta padomes priekšsdtja biedrs,
                audonas pagasta Joku mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-118.

LOBOVIKOVS Nikolajs, rsts.
                * 1877.     
                1906. beidzis Trbatas Universitti, sieviešu slimbs,
                1938. Drza 22 a, Rzekn.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LOCNS Stefans, prvests.
                * 1902. V 19. Viakas pag. + 1987. VIII 20. Til
                1928/1929. Avicijas pulka virsnieka vietnieks,
                1931. beidzis: Rgas Arhidieczes Teoloijas augstskolu,
                1931. III 22. Ordints,
                1931/1932. Ludzas . bazncas vikrs,
                1932/1933. Prvests Augustov,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. XII 30. Rzeknes XVII aizsargu pulka Rotas [VIII] kapelns,
                1933/1934. Prvests Dricnos,
                1934/1936. Prvests Pasien,
                1936/1940. Prvests Bikav,
                1937. II 25. Rotas (IV) mctjs,
                1938. stdts apbalvošanai: Viestura ordei,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940/1944. Prvests Stiglav,
                1944/1986. Prvests Til un Rugjos,
                Bijis: Gaigalovas Romas katou draudzes prvests.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-429., 1640-1-820.;
                                „Aizsargu Organizcijas Dzve’ #14/1933.;
                                www.zudusilatvija.lv


               
LOMELIS Jnis dama d., zemkopis.
                * 1880. VI 23. + 1953. VI 24.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitts), Latgaliešu frakcija,
                1941. izstts, dz. Baltinavas pagast.
                Avots:      LVA 1987 – 1-17291.;
                                “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Uptes bibliotka”

LODIŠ Edgars, sabiedrisks darbinieks.
                *1889. X 16. Skaistkalnes pag.; S. Anna dz. Pliš Bezdnins
                1914/1920. Krievijas armij, kavalrijas virsnieks,
                1928/1940. Aizsargu organizcij,
                1928. III 15./1936.  Bauskas XIII aizsargu pulka Eskadrona komandieris.
                1935. dzvo: Codes pagast Kraukos,
                1936. Jelgav.
                Avots:       LVVA 1640-1-191-6.;
                                „Zemgales Balss” #124/1936.;
                                „Valdbas Vstnesis” #118/1936.

LODZIŠ Armands, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VIII 04. Viestes pag. + 1942. IV 19. Vjatlag, Krievij
                1925/1926. Avicijas diviziona veckais rakstvedis,
                1927/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. V 07. – 1933. XII 07. Jkabpils IV aizsargu pulka
                1937. I 02. Sunkstes pagasta aizsargu nodaas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 470,
                1941. VI 14. deportts,
                Sunkstes pagasta padomes loceklis,
                Sunkstes piensaimnieku sabiedrbas valdes loceklis,
                Sunkstes savstarpjs apdrošinšanas biedrbas valdes loceklis,
                Piksteres drzkopbas biedrbas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-193, 1640-1-798-212.;
                                „www.nekropole.lv”
               
LOGINS Francis, aents.
                * 1874. XII 02. Ludzas apr. + 1931. III 20.
                1921/1925. Apdrošinšanas aents,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputts, Latgales
                                bezpartejisk savienba,          
                Bijis apdrošinšanas biedrbas „Rossija” ierdnis.
                Avots:      „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Uptes bibliotka”

LOKENBERGS Alberts, rsts.
                *1877. VI 30. Valkas apr.; S. Edte dz. Velcers + 1932. VIII 25. Ropaos
                Beidzis: Trbatas imnziju,
                1902. Beidzis: Trbatas Universitti,
                1904/1908. Igaunij, lauku un sanitrrsts,
                1908. Rg,
                1919/1932. Rgas prefektras tiesu rsts
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #210,
                1932. VIII 3. Apbedts: Lielajos kapos Rg, Doma draudzes nodaljum,
                                dzvo ertrdes 25.
                Avots:       „Jaunks Zias” #192/1932.;
                                „Latvijas Kareivis” #193/1932.

LOMANIS Voldemrs, ierdnis.
                *1899. V 23.
                1918. VI 03. Rgas pilstas dienest,
                1934. Rgas pilstas nekustamu pašuma valdes sekretrs,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu 33519.
                Avots:       LVVA 1303-2-80.

LONFELDS Mielis, veterinrrsts.                
                * 1872. I 22. Engures pag.
                1904/1906. Krievijas armijas artilrijas pulka veterinrrsts,
                1914/1918. Krievijas armijas inenieru pulka veckais veterinrrsts,
                1935/1940. Aizsargu organizcij,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka veckais veterinrrsts,
                Tukuma rajona veterinrrsts,
                Tukuma Rgas 2 nampašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

LONGINS Pteris, mctjs.
                * 1911. IV 15.
                1939. beidzis Latvijas Universitti, kand. theol.,
                1939. I 29. ordints par Rgas pilstas prvesta iecirka vikru.
                Avots:       “Svtdienas Rts” # 4/1939., # 6/1939.

LOPATEVS Jliana dz. Nikitina, rste.
                * 1896.
                1924. beigusi Latvijas Universitti, iekšgas slimbs,
                1938. Drza 28/30, Rzekn.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LOPATEVS Vladimirs, skolotjs.
                * 1888. VIII 13.
                1913. beidzis Pterpils Universittes juridisko fakultti,
                1921/1926. Rzeknes “Sevko” pamatskol un vidusskol,
                1926/1932. Krievu pamatskolu inspektors,
                1932/1940. Rzeknes pilstas krievu pamatskolas przinis,
                1939. X 25. stdts no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinbas Krusta V šru.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-105.

LORBERGS Voldemrs Ja d., mctjs.
                * 1907. X 18. Rg; M. Auguste dz. Šteinharts, S. Herta dz. Šnurbergs
                                + 1987. I 21. Css
                1934. VI 24. ordints,
                1934/1936. Strenu pilstas ev. lut. draudzes mctjs,
                1936. III 01. apstiprints par Vecpiebalgas draudzes mctju,
                1936/1944. Vecpiebalgas ev. lut. draudzes mctjs,
                1938/1940. Aizsargu organizcij,
                1938. XI 14. Csu X aizsargu pulka mctjs,
                1952/1967. Dubultu ev. lut. draudzes mctjs,
                1960/1967. emeru ev. lut. draudzes mctjs,
                1987. bijis Ogres lauku draudzes mctjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                „Svtdienas Rts“ # 27/1934., # 11/1936.;
                                „Laiks” #20/1987.;
                                www.nekropole.lv

LORENCS Alma dz. Kugrns, farmaceite. * 1907. III 16. Bn
                1936/1940. Aizsargu organizcij,
                1936. VII 28. Jelgavas XVI aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceite.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-168.

LORENCS Emlija, rste.
                Sk. Balodis Emlija.

LOSKE Ernests, tautsaimnieks.
                * 1878. III 20. Kauguru pag. + 1935. VII 25. Rg
                1901. Beidzis Nikolaja imnziju,
                1906. beidzis Trbatas Universitti, cand. agr. oec.,
                1919. Ziemelatvijas nodoku dienesta dibintjs,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigu ordea IV širu # 181.,
                1926. bij. Tiešo nodoku departamenta vice direktors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea III širu # 254,
                1934. V 15./1935. VII 25. Nodoku departamenta direktors,
                1935. VII 28. Kauguru kapos,
                Korporcijas Lettonija filistrs.
                Avots:       „Svtdienas Rts“ # 32/1935.;
                                „Jaunks Zias’ #165/1935.

LOSKUTOVA Eienija, farmcijas kandidte.
                * 1902. XII 12.
                1929. V 24. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LOZE Harijs, skolotjs.
                * 1901. XI 17. Taurenes pag.
                1926/1935. Artilrijas instruktoru baterijas virsnieka vietnieks,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. X 01. Madonas IX aizsargu pulka Lazdonas pagasta aizsargu
                                nodaas kora dirients,
                1935/1940. Lazdonas pamatskolas przinis,
                Lazdonas 267. Mazpulka vadtjs,
                Lazdonas lauksaimniecbas biedrbas Revzijas komisijas loceklis,
                Lazdonas bibliotkas biedrbas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-110.
               
LOE Emls, skolotjs.
                * 1890. IX 21. Triktas pag.
                1909. beidzis Triktas draudzes skolu,
                1913. beidzis Valmieras skolotju seminru,
                1913/1915. Lielvrdes draudzes skolas skolotjs,
                1915/1923. Skultes pamatskolas skolotjs,
                1923/1940. Rgas pilstas 35. Emla Drzia pamatskolas przinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 1200.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-91.

LOE Jlijs Dvids, mag. math., skolotjs.
                *1879. IX 29. Triktas pag. + 1950. VII 08. Vircburg, Vcij.
                1897. Beidzis: Triktas draudzes skolu,
                1897/1900. Beidzis: Valkas skolotju seminru,
                1900/1905. Ntaures draudzes skolas skolotjs,
                1906/1912. Katlakalna Krusta skolas przinis,,
                1917. beidzis: Trbatas Universitti, 
                1917. Vilandes sieviešu imnzij,
                1917/1919. Valmieras pilstas imnzij,
                1919/1940. Rgas I pilstas imnzijas skolotjs, inspektors,
                1929. XI 23. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #1971.,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #1635.,
                1944. Vcij, bijis: Vircburgas latviešu imnzijas direktors,
                1950. VII 11. apbedts: Vircburgas pilstas kapos.
                Avots:       LVVA 1632-2-347.;
                                „Valkas Valmieras skolotju seminrs”, R., 1936.;
                                „Izgltbas Ministrijas Mnešraksts” #11/1926. ;
                                „Latvija” #55/1950.,  #56/1950.;
                                www. trikatasvesture.beverina.lv

LOE Rdolfs, ierdnis.
                * 1884. VII 14. Jaunvles pag. + 1957. IX 24. London, Anglij.
                1919. IX 05. Apgdbas ministrijas rjs apgdbas departamenta linu
                                nodaas grmatvedis,
                1922. IV 01. Finansu ministrijas Netiešu nodoku departamenta
                                virs grmatvedis,
                1927. II 01. Finansu ministrijas Saimniecbas departamenta linu monopola
                                nodaas priekšnieks,
                1931. VIII 12. apbalvots ar Beijas Leopolda II ordea IV širu,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea IV širu # 1297,
                1937. XII 22./1940. Finanšu ministrijas linu un kaepju monopola
                                prvaldes priekšnieku,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta III širu # 7.;
                1941/1944. Latvijas linu un kaepju monopola direktors,
                1944. Vcij,
                1948. London,
                1948. Londonas latviešu Miera draudzes dibintjs un valdes loceklis,
                Bijis Triktas ev. lut. draudzes valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-1.;
                                „Londonas Avze” #593/1957.

LUBEJS Emls, rsts.
                * 1898.
                1927. beidzis Latvijas Universitti,
                1938. Slok, Rgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LUBOCKIS Malka, rste.
                Sk. Mihelsons Malka.

LUCAVS Andrejs ederta d., skolotjs.
                * 1904. VII 25. Vircavas pag.; M. Lze, S. Ludmila dz. Zvaigzne.
                1926. beidzis Jelgavas skolotju instittu,
                1926/1938. skolotjs,
                1938/1940. Jelgavas pilstas 5. pamatskolas przinis,
                1939. X 23. stdts no Izgltbas ministrijas apbalvots ar
                                Atzinbas Krusta V šru.
                Jelgavas pilstas skolu valdes loceklis,
                Latvijas brnu paldzbas biedrbas biedrs,
                Jelgavas latviešu biedrbas biedrs,
                Jelgavas tetra biedrbas biedrs,
                Latvijas skolotju biedrbas valdes loceklis,
                Jelgavas skolotju biedrbas priekšnieks,
                Latvijas profesiju kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-202.

LUCS Maksis, arhitekts.
                * 1900. VI 17.            
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LUDKEVICS Aleksandrs, ierdnis.
                * 1890. VI 02. Bausk; S. Katrna.
                1920. I 17. Kurzemes atseviš eskadrona darbvedis, kara laika ierdnis,
                1921/1923. Jtnieku pulka tieslietu darbvedis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. Daugavpils apria Valsts zemes iercbas komitejas karavru prstvis,
                1928/1940. Aizsargu organizcij,
                1935. X 15. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Sakaru bataljona
                                Saimniecbas priekšnieks,
                1935. XI 12. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1938. IV 25. Sakaru bataljona rezerves rotas komandieris,
                1939. V 01. Pulka saimniecbas priekšnieks,
                Valsts Zemes bankas Daugavpils nodaas veckais darbvedis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-129.
               
LUDZENIEKS Irma dz rons, rste.
                * 1905.; V. Jnis, rsts. + 1982. ASV
                1930. Beigusi Latvijas Universitti, das un vener. slimbs.
                1931/1935. Trbatas 4,
                1939. Talsi, Kalnu 2,
                1941/1944. Talsu leprozorija direktrise.
                Avots:       „Latvijas medicniska personla saraksts“, R. 1931.; 1939.
               
LUDZENIEKS Jnis Ptera d., rsts.
                * 1895. IX 29. Smiltenes pag.; M. Emlija, S. Irma dz. rons, rste.
                Beidzis Smiltenes tirdzniecbas skolu,
                Beidzis Csu relskolu,
                1931. beidzis Latvijas Universitti,
                1938/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. II 26. Talsu I aizsargu pulka Jtnieku diviziona rsts,
                1941. deportts,
                Apbalvots ar Atzinbas Krustu,
                Talsu leprozorija direktors, dzvo Kalnu 2, Talsos,
                Talsu draudzes priekšnieks,
                Gaujienas pagasta Vairogu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-80.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.

LUDZENIEKS Pteris Jkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. XI 23. Smiltenes pag.
                1919/1921. Latgales partizu pulka rakstvedis,
                1933/1940. Aizsargu organizcij,
                1933. IV 01. Valkas VII aizsargu pulka Smiltenes pilstas aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportts, dzvo Mea 5, Smilten,
                Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas lauksaimniecbas biedrbas
                                valdes loceklis,
                Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas krjaizdevu kases valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-150.

LUKAŠEVICS Eduards, karavrs.
                *1889. XII 17. Rg + 1935. III 18. Rg.
                1914/1918. Kaukazas 3. Pulka karavrs,
                1919. VIII 07. Rzeknes kjnieku pulka kaprlis,
                1920. II 02. apbalvots: Lplša kara ordea III širu #1204,
                1920. X 01. atvaints,
                Pieširta lauksaimniecbas zeme Patkules pagast,
                Apbedts Bru kapos Rg.
                Avots:       „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.;
                                „Jaunks Zias” #67/1935.;
                                „Lplsis” #3/1935.

LKINS Augusts Roberts, miertiesnesis.
                * 1898. IX 11.
                1925/1932. Miertiesnesis Krustpil,
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputts, Kristgais darba bloks.
                Avots:      „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1931.

LKINS Eienija dz. Krmiš, rste.
                Sk. Dambenieks Eienija

LKINS Jnis Libja d., inenieris tehnologs.
                * 1890. VI 13. irbiu pag.; M. Anna, S. Emma dz. Balodis.
                Beidzis ninij Novgoradas imnziju,
                Beidzis Rgas politehnikumu,
                1936/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. III 28. Ventspils II aizsargu pulka Jras diviziona mehniis,
                1938. XI 18. Apbalvots ar Atzinbas krusta IV širu,
                Ventspils valsts komercskolas un arodskolas direktors,
                Ventspils pilstas revzijas komisijas priekšsdtjs,
                Ples pagasta Greiu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-227.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.
               
LKINS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1895. I 28. Skakalnes pag.
                1919/1920. Valmieras kjnieku pulka karavrs,
                1920/1921. Robesargu II pulka virsserants,
                1921/1940. Aizsargu organizcij,
                1928. VI 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Skakalnes pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1928. XI 08. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medalu Par Centbu,
                Skakalnes pagasta padomes un tiesas loceklis,
                Skakalnes pagasta Jaunmekšu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1523-389.

LKINS Milija, farmcijas kandidte.
                Sk. Laiviš Milija.

LUIS Fridrihs Fridriha d. ierdnis,
                *1892. IX 15. Liepj, +1930. VII 13. Daugavpil.
                1911. beidzis: Bilenšteina privtu imnziju,
                1911/1913. Ziemeu bankas Liepjas noda,
                1913/1915. Kviesiša firm Jelgav,
                1915/1918. Sibrijas bank,
                1919. VIII 01. Liepjas sieviešu aresta nama priekšnieks,
                1922. I 15. Liepjas vriešu cietuma priekšnieks,
                1924. XII 01. Daugavpils cietuma priekšnieks,
                1926. XI 16. apbalvots; Triju Zvaigu ordea V širu #174,
                Avots:       LVVA 1303-2-65-66.;
                                „Rigasche Rundschau” #170/1930.

LIS Pteris, agronoms.
                * 1906. XII 15. Smiltenes pag.
                1934/1935. Csu kjnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizcij,
                1937. I 28. Rgas V aizsargu pulka Ritebraucju (II) rotas vada komandieris,
                Siguldas rajona agronoms.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-188.

LUKSIS Jnis Vilhelms Frana d., mctjs.
                * 1904. II 02. Paemunes pag.; M. Lze, S. Elizabete Dz. riš.
                                + 1982. III 14. Saldus
                Beidzis Latvijas Universittes teoloijas fakultti,
                1929. XI 09. ordints,
                1929/1949. Dkstes un Irlavas ev. lut. draudzes mctjs.,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1936. II 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (II) mctjs,
                Bauskas pagasta Smilškalnu mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-178.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.

LKS LKIS Fricis, skolotjs.
                * 1888. V 13. Snpeles pag.
                1905. beidzis Kuldgas ministrijas skolu,
                1910. beidzis Baltijas skolotju seminru,
                1911/1914. Priekules draudzes skolas skolotjs,
                1914/1916. Grobias draudzes II Valsts skolas skolotjs,
                1916/1920. ernigovas gubera Dmitrovkas sdas skolas skolotjs,
                1920/1934. Liepjas pilstas 9. pamatskolas skolotjs,
                1934/1940. Liepjas pilstas Kronvalda Ata 2. pamatskolas przinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinbas Krusta V širu # 1201.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-85.;
                                „Baltijas skolotju seminrs“, R. 1940.

LUKSTIŠ dolfs Fridrichs Tea d., skolotjs.
                *1878. V 09. Siguld +1952. IV 07. Rga
                1898. Beidzis: Rgas Katrnas Ii pilstas skolu,
                1899.  Rgas mcbas apgabal ieguvis pirmmcbas skolotju tiesbas,
                1899/1904.Skultes pagasta skol,
                1904. Briu Jrkules pamatskol,
                1929. XI 13. Apbalvots: Trs Zvaigu ordea V širu #2031.
                1936. X 01./1944.  Briu Pterupes pamatskolas przinis.
                Avots;       LVVA 1303-2-27-2.;
                                „Izgltbas Ministrijas Mnešraksts” #10/1936.;
                                „Latvijas Skola” #5/1940.

LUKSTIŠ Egons, ierdnis.
                * 1899. III 26. Rg + 1983. VIII 25. Kanber, Austrlij
                Beidzis Latvijas Universitti,
                1919/1920. Csu kjnieku pulka skolnieku rotas brvprtgais,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas cu 10.gadu jubilejas medau,
                1929. VI 25. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea V širu # 1560,
                1930/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. Valkas VII aizsargu pulka Štba rotas kasieris,
                Valkas apria I iecirka nodoku inspektors,
                Mores pagasta Lukstiu mju pašnieks,
                Korporcijas patrina filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-143.

LUKSTIŠ Gustavs dama d., skolotjs.
                * 1894. X 07. Mlpils pag.; T. – skolotjs, M. Emlija, S. Emma dz. Krmiš.
                                +1987. VII 03. Rg.
                1914. Beidzis: Aleksandra imnziju Rg,
                1914/1917. Pterpils Universittes students,
                1917/1919. Iecavas pagasta skol – skolotjs,
                1919/1921. Bauskas pilstas relimnzij,
                1921/1936. Rgas Jrmalas pilstas imnzij,
                1927. beidzis Latvijas Universittes vstures nodau,
                1936/1940 . VIII 30. Jelgavas “Hercoga Ptera” imnzijas direktors,
                1938. IX 23. stdts no Izgltbas ministrijas apbalvots ar
                                Atzinbas Krusta IV šru,
                1938. Latvijas Universittes Filoloijas filozofijas fakulttes privtdocents,
                1939. Latvijas Universittes privtdocents,
                1944. III 17. Latvijas Centrles padomes memoranda paraksttjs.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-112.;
                                “Es viu pazstu”, R. 1939.;
                                „Jaunks Zias” #276/1935.;
                                „Latvijas Skola” #7/1940.

LUKŠEVICS Francis amatnieks.
                *1898. V 04. + 1944.
                1944. Atsldznieku amatu meistars,
                Liepjas amatnieku biedrbas biedrs.
                Avots:       „Kurzemes Vrds” # 98/1944.

LUKŠEVICS Jnis Ja d., amatnieks.
                * 1880. IV 19. Sakas pag.; M. Lze, S. Anna dz. Ptenbergs
                1920/1940. Aprbu firmas, Rg, Kau # 10, „J. Lukševics un M. Sprde”
                                ldzpašnieks,
                1923. ieguva Drbnieku amata meistara tiesbas,
                1936/1937. Amatniecbas kameras loceklis,
                1937/1940. Amatniecbas kameras vice priekšsdtjs,
                1938/1940. Amatniecbas kameras priekšsdtjs,
                1939/1940. A/S „Drbnieks” valdes priekšsdtjs,
                1939/1940. Galvaspilstas Rga padomes loceklis, Amatniecbas
                                kameras prstvis,
                1941. VI 14. deportts, dzvo Strlnieku 5-1,
                Rgas amatnieku krjaizdevu sabiedrbas priekšsdtjs,
                Rgas amatnieku biedrbas valdes loceklis.      
                Avots:       LVA 1987-1-16840.;
                                „Valdbas Vstnesis” # 54/1935.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Pašvaldbu darbinieks” # 11/1939.;
                                „Brv Zeme” # 87/1940.

LULLA Indriis Ludvigs, skolotjs.
                *1871. II 02. Kalnciema pag.
                1891. beidzis: Irlavas skolotju seminru,
                1891/1898. Zemtes skol,
                1898/1899. Smrdes [Ozolmuias] skol,
                1899/1906. Rucavas pamatskol,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #2032.,
                1906/1935. Dreiliu pagasta Bieru pamatskolas przinis,
                1935. XI 01. Pensionts,
                1935. lauksaimnieks Stopiu pagast Silvs.
                Avots:       LVVA 1303-2-27-5;
                                „Jaunks Zias” #284/1935.;
                                „Pašvaldbu Dzve” #39/1935.

LUNCE Bernhards, rsts.
                * 1883.     
                1908. beidzis Trbatas Universitti, iekšgs slimbs,
                1938. Elkšu pag., Jkabpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LUNE Zenta, rste.
                Sk. Jankovskis Zenta.

LUNDBERGS Edgars, rsts.
                * 1889.
                1914. beidzis Trbatas Universitti,
                1938. Lgatnes papru fabrik, Rgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LUNDBERGS Leons, rsts.
                * 1870.
                1897. beidzis Trbatas Universitti, sieviešu slimbas,
                1938. Valdemra 20.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LUNDMANIS Fricis Alberts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. IV 25. Stiu pag.
                1923/1924. Daugavgrvas artilrijas karavrs,
                1926/1940. Aizsargu organizcij,
                1933/1940. Tukuma aizsargu pulka Bikstu nodaas priekšnieks,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                Bikstu pagasta „Brds“ mju pašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

LUNINS Viktors Maksimiliana d., provizors.
                * 1876. VIII 07. Kuldg; S. Natlija dz. Kovaeva Ciganovs, farmaceite.
                                + 1943. I 28.
                1893. Beidzis Kuldgas imnziju,
                1901. VI 07. Beidzis Kazaas Universitti, provizors,
                1901/1921. Kazaas Grabes un Penzas Bartnera aptieku provizors,
                1921/1931. rnala minerldeu iestdes prvaldnieks,
                1938/1939. Saldus Kapelera aptiekas prvaldnieks,
                1938/1940. Blumentla minerldens iestdes prvaldnieks Sald,
                1940/1943. Talsu pilstas aptiekas prvaldnieks,
                Apbedts Talsu pilstas vcu kapos.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772-20.;
                                „Tvija” # 25/1943.
               
LUPMANIS Feliks Jnis Jlijs Eduarda d., virsleitnants.
                *1898. I 16. Tukum
                1919. Kalpaka bataljona jtnieku noda,
                1920. Armijas Virspavlnieka un Vidzemes divzijas štb, virsnieks,
                1923/1924. Tukuma aizsargu pulka I rotas komandieris,
                1924/1935. Tukuma aizsargu pulka I bataljona komandieris,
                1927. apbalvots ar Aizsargu „Nopelnu Krustu”,
                1928. XI 17. apbalvots ar Triju zvaigu ordea V šru # 798,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka jtnieku diviziona komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordea V šru # 162,
                Tirgotjs Tukum,
                Tukuma nodoku inspektora veckais palgs,
                1941. VI 14. izstts, Rg, Trbatas 59/61-6.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-63.;
                                V. Eihenbauma arhvs # 5703.

LURJE Ašers Smanis, rsts.
                *1909. X 17. Liepj
                1933. rsts Liepj.
                Avots:       LVVA 2942-1-6979.

LURJE Leja, farmcijas maistre.
                * 1903. I 25.
                1934. I 13. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte,
                1939. XII 30. farmcijas maistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LSIŠ Jnis Gotolds, rsts.
                * 1909. XII 28. Su pag.; S. Elza dz. Brziš.
                1940. IV 01. Beidzis Latvijas Universitti,
                1939/1940. Valmieras pilsta slimncas rsts,
                1940/1943. Rencnu rajona rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-12.;
                                „Rencnu pagasta vsture”, R., 2006.

LSE dz. Mauria Herta Fria m., operdziedtja.
                * 1891. III 15. Rg + 1980. IV 10. Konektikat, ASV
                1909/1912. Inerimtetra koriste,
                1912. beigusi Dziedšanas studiju pie P. Saka,
                1915/1922. Vitebskas valdes grmatvede,
                1923/1944. Latvijas Nacionls operas soliste,
                1936. XI 14. apbalvota ar Triju Zvaigu ordea IV širu #1867,
                1944. Vcij,
                1950. ASV,
                1961. XI 18. apbalvota ar Tautas balvu,
                Latvijas konservatorijas dziedšanas klases vadtja.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-48.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Laiks” #31/1980.;
                                www.nekropole.lv
               
LSIS dams dama d., rsts kapteinis.
                * 1890. III 17. Ipiu pag.
                1919. III 04. Valmieras kjnieku pulka rsts,
                1920. IV 30. apstiprints rsts leitnants pakp izd. 1919. III 04.,
                1920. IX 25. atvaints,
                1923. Beidzis Berlnes Universitti, iekšgs slimbs,
                1923/1935. Latvijas Universittes terapeitisks klnikas rsts,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigu ordea V šru # 952,
                1935. I 26. Rgas kara slimncas veckais ordinators,
                1935. XI 16. paaugstints rsts virsleitnants pakp izd. 1934. II 22.,
                1938. XI 17. paaugstints rsts kapteinis pakp izd. 1938. II 17.,
                1940. XII 01. atvaints,
                1941/1944. Rgas pilstas III slimncas irurisks nodaas rsts,
                1941. Lplša 23-2.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-18.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhvs # 376.

LSIS Anna, rste.
                Sk. Jansons Anna.

LSIS Arnolds, arhibskaps.
                * 1908. XII 30. veles pag.+ 1993.I 04. Toronta, Kand.
                1928/1934. Beidzis: Latvijas Universittes Teoloijas fakultti,
                1935. I 27. ordints par Rgas pilstas prvesta iecirka vikru,
                1935/1940. Mazpulka mctjs,
                1940/1942. Jelgavas Trsvienbas ev. lut. draudzes mctjs,
                1942. IX 22. iecelts par Aizkraukles ev. lut. draudzes mctju,
                1942/1943. Aizkraukles ev. lut. draudzes mctjs,
                1943. iecelts par 5. Rgas aizsargu pulka IV bataljona mctju,
                1944. Vcij,
                1948. Toronto Sv. Ja latviešu draudzes mctjs,
                1965. Trimdas ev. lut. Bazncas bskaps,
                1966. VIII 01. Arhibskaps,
                1969. Daugavas Vanagi Kand goda biedrs,
                Korporcijas Latvija filistrs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1942.;
                                “Svtdienas Rts” # 6/1935.;
                                „Jaunks Zias” #25/1935.;
                                „Bazncas Zias“ # 27/1942., # 51/1943.;
                                „Laiks” #73/1965., #10/1993.;
                                „Latvija Amerik’ #2/1993.

LSIS Arvds, sabiedrisks darbinieks.
                *1897. IX 27. Alojas pag. + 1986. II 11. Toronto, Kand
                1919/1921. Latvijas armijas rakstvedis,
                1921/1940. Aizsargu organizcij,
                1925. I 07. Valmieras VIII aizsargu pulka Alojas pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizcijas medau Par centbu,
                1929. apbalvots ar Zviedrijas Zelta medau,
                1932. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea I pakpes Goda zmi,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta II pakpes goda zmi # 192,
                Alojas pagasta padomes, valdes un tiesas loceklis,
                Alojas lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Alojas pagasta meliorcijas sabiedrbas valdes loceklis,
                Alojas pagasta Ozoliu un Sauliešu mju pašnieks,
                Bijis Alojas pagasta veckais.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-390, 1640-1-798-302.

LSIS Arvds Voldemrs, Dr. math.
                *1900. XI 24. ou pag.
                Beidzis Rjienas draudzes skolu,
                1919. beidzis Valkas vidusskolu,
                1919/1925. beidzis Latvijas Universitti,
                1923/1934. Jelgavas valsts skolotju institt k matemtikas skolotjs,
                1925/1928. Leipcigas Universittes matemtikas institt,
                1928. privtdocents matemtik,
                1935. docents
                1938. III 04. Ieguva Dr. math. grdu.
                Avots:                       „Students” # 10/1938.

LSIS Berta, skolotja.
                * 1891. III 01.
                1910. ieguva skolotjas tiesbs pie Rgas mcbu apgabal,
                1911/1940. Cirgau pagasta “Priekalna” pamatskolas skolotja,
                1938. IX 22. stdta no Izgltbas ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinbas Krusta V šru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinbas Krusta I pakpes goda zmi # 40.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-89.

LSIS Eduards, virsleitnants.
                * 1897. XII 02. Dzelzavas pag. + 1970. XI 29. Scarborough, Kand
                Beidzis Odia tirdzniecbas skolu Rg,
                1916. III 10. Latviešu strlnieku rezerves bataljona brvprtgais,
                1916. XII 26. Zemgales latviešu strlnieku bataljona strlnieks,
                1916. XII 26. kaujas,
                1917. V 10. Ziemefrontes praporšiku skolas junkurs,
                1917. VIII 27. beidzis un paaugstints praporšiks pakp izd. 1917. VII 09.,
                1917. X 21. Zemgales latviešu strlnieku pulka Rotas (IV) jaunkais virsnieks,
                1917. XII 20. ieskaitts par karavru - pilsoi,
                1918. III 14. demobilizts.
                1918. X 17. Pleskavas I brvprtgo strlnieku pulka virsnieks,
                1918. XII 13. Virsnieku rezerves rotas virsnieks,
                1919. II 07. Liepjas jaunformjamo spku virsnieks,
                1919. III 17. Brvprtgo I rotas jaunkais virsnieks,
                1919. VII 02. Csu II bataljona rotas (I) virsnieks,
                1919. VIII 30. Ventspils kjnieku pulka Rotas (V) jaunkais virsnieks,
                1919. IX 16. Rotas (VI) jaunkais virsnieks,
                1919. IX 15. Rotas (VI) komandieris,
                1919. IX 23. Rotas (VI) jaunkais virsnieks,
                1919. X 06. Kurzemes divzijas papildu bataljona rotas (I) jaunkais virsnieks,
                1919. X 20. Kaujas iecirka Rotas (I) komandieris,
                1919. X 25. Kaujas iecirka Rotas (III) komandieris,
                1919. XII 30. Paaugstints virsleitnants pakp izd. 1919. XII 18,
                1920. III 12. Latgales partizu pulka Rotas (XI) komandieris,
                1920. IV 24. apbalvots ar Lplša kara ordea III širu # 568,
                1921. IV 09. Rotas (III) komandieris,
                1921. XI 15. Rotas (II) vada komandieris,
                1922. I 25. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1922. III 28. atvaints,
                1922. III 28. Valkas apria robeapsardzbas II rajona priekšnieks,
                1926. XII 16. Ilkstes apria robeapsardzbas III rajona priekšnieks,
                1934. VIII 01. Rgas prefektras VI iecirka priekšnieka palgs,
                1935. I 12. Jaunlatgales apria II iecirka priekšnieku Balvos,
                1939. apbalvots ar Viestura ordea V širu,
                1939/1940. Aizsargu organizcij,
                1939. XI 030. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štba bataljona komandiera palgs,
                1939. Daugavpils prefektras II iecirka priekšnieks,
                1941/1944. Policijas dienesta Css,
                1944. Vcij,
                1945. ASV armijas apsardzes dienest.
                Alsviu pagasta Birznieku mju pašnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-111, 3407-1-83-31, 5601-1-3949.;
                                Zemgales latviešu strlnieku pulka pavle # 385/1917.
                                „Latvijas Kara invalds” # 16/1971.;
                                „Lplša kara ordea kavalieri”, R., 1995.
                 
LSIS Eduards, bvinenieris.
                * 1903. VI 13.
                1928. XII 14. beidzis Latvijas Universittes inenierzintu fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LSIS Erna dz. Šmits, arhitekte.
                * 1900. XII 27. Css.                  
                1936. V 26. beigusi Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LSIS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                *1894. III 01. + 1944. II 25.
                1944. Cirgau pagasta veckais,
                Aumesisteru piensaimnieku sabiedrbas dibintjs un priekšnieks.
                Apbedts Aumesteru kapos.
                Avots:       „Tvija” # 52/1944.

LSIS Jnis Gustava d., mctjs.
                * 1897. XII 03. Jaungulbenes pag.; M. Berta, S. Paulne dz. Otankis.
                                + 1959. I 29. Melburn, Austrlij
                Beidzis Jaungulbenes ministrijas skolu,
                Beidzis Alksnes proimnziju,
                1917. beidzis Serkova relskolu Pterpil,
                1919. Kalpaka bataljona karavrs,
                1919/1920. Rzeknes kjnieku pulka kareivis,
                1922/1926. beidzis Latvijas Universitti,
                1926. VI 20. ordints,
                1927/1928. Priekules un Virgas ev. lut. draudzes mctjs,
                1927/1940. Aizsargu organizcij,
                1927. Liepjas XV aizsargu pulka mctjs,
                1927/1944. Iecavas Lambartes ev. lut. draudzes mctjs,
                1932. IV 29. apbalvots: Aizsargu organizcijas Nopelnu krustu,
                1937. stdts; apbalvošanai Triju Zvaigu ordei,
                1944. IV 01. atbrvots no Iecavas Lambartes draudzes mctja amat.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-319., 1640-1-797.;
                                „Es viu pazstu”, R., 1939.;
                                „Bazncas kalendrs“, R., 1943.;
                                „Dzimtenes draudzes un bazncas”, ASV, 1987.;
                                „Bazncas Zias“ # 7/1944.

LSIS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. XII 27. Rudztu pag.; S. Vilma
                1919/1920. Latvijas strlnieku pulka kaprlis,
                1922/1940. Aizsargu organizcij,
                1925. V 25. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rudztu pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigu ordea I pakpes Goda zmi # 713,
                1939.V 12. apbalvots: Atzinbas Krusta V širu #1001,
                Rudztu pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-127.

LSIS Jnis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1911. III 07. Limbaos
                1929/1940. Aizsargu organizcij,
                1933/1934. Valmieras kjnieku pulka dikaravrs,
                1937. I 02. Valmieras VIII aizsargu pulka ozolu pagasta aizsargu
                                nodaas priekšnieks,
                Ozolu pagasta valdes un tiesas darbvedis,
                Buivas pasta un telefona palga nodaas przinis,
                Ozolu pagasta dzimtsarakstu nodaas przinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-312.

LSIS Jlijs, arhitekts.
                * 1894. II 14.                            
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universittes arhitektras fakultti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhvs.

LSIS Mrija, rste.
                * 1919. V 05. Css
                1944. III 31. Beigusi Latvijas Universitti.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-19.

LSIS Olga Ludmila, rste.
                * 1909. XII 27. Pterburg
                1934. Beigusi Latvijas Universitti,
                1934/1939. Krimuldas sanatorijas rste,
                1939/1941. Rgas pilstas brnu slimncas rste,
                1941/1944. Rgas pilstas I un VI poliklnikas rste,
                1941. Priekules 14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-10.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LSIS Pteris, rsts.
                * 1898. V 22. Crgau pag. + 1982. VII 11. Boston
                1919/1920. Rgas kjnieku pulka karavrs,
                1928. Beidzis Latvijas Universitti,
                1929/1934. Vijciema pagasta rsts,
                1931/1940. Aizsargu organizcij,
                1931/1938. Valkas VII aizsargu pulka rsts,
                1934/1937. Gaujienas rajona rsts,
                1937/1944. Valmieras rajona rsts,
                1938. IV 21. Valmieras VIII aizsargu pulka eskadrona (I) rsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-11, 1639-1-266., 1640-1-523-385.;
                                “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

LUSKINS Feiga, farmcijas kandidte.
                * 1902. III 19.
                1932. V 28. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

LUTCAUS Leonija, rste.
                Sk. Morbergs Leonija.

ADINSKIS Vaslijs, virsleitnants.
                * 1892. I 12. Krievij
                1914. XI 01. Oraninbaumas praporšiku skolas junkurs,
                1915. IV 10. beidzis un paaugstints praporšiks pakp,
                1915. IV 10. Rezerves 50. Kjnieku bataljona virsnieks,
                1915. VI 01. Rietumu frontes rezerves dau inspektora prvaldes adjutants,
                1915. IX 01. paaugstints podporuiks pakp,
                1920. rezerves virsleitnants,
                1937/1940. Aizsargu organizcij,
                1940. II 09. Rzeknes XVII aizsargu pulka Andrupenes pagasta aizsargu
                                nodaas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportts,
                Andrupenes pamatskolas przinis,
                Apbalvots ar Sv. Annas III širas ordei,
                Apbalvots ar Sv. Staislava III širas ordei.
                LVVA 1640-1-527-430.
                 
               
AKS Zara dz. Gites, rste.
                * 1903.
                1931. beigusi Latvijas Universitti, nervu slimbs,
                1938. Stabu 14.
                Avots:       “Latvijas medicnisk personla saraksts”, R., 1938.

AUDUMS Elmrs, sabiedrisks darbinieks.
                *1902. Liepj,
                1919. VIII 15./1920. XII 29. Dobeles ka’jnieku pulka un Robesargu II pulka
                                kareivis,
                1932. III 01. Beidzis: Gzu instruktoru kursus,
                1932. XII 15. Dzelzceu aizsargu pulka Dobeles nodaas priekšnieks,
                1937. Latvijas Vanagi Dobeles novada biedrs,
                1944. Dunalkas lauksaimniecbas biedrbas valdes loceklis,
                Dobes stacijas priekšnieks,
                Nampašnieks: Caunu iel Nr.18, Liepj.
                Avots:       LVVA 1640-1-198-81.;
                                „Dzelzceu aizsargu pulks”, R., 1934.;
                                „Aizsargs’ #3/1932.;
                                „Zemgales Balss” #232/1937..
                                „Kurzemes Vrds’ #123/1944.

EBEDEVS EBEDEVS Dimitrijs Kapitona d., enerls.
                *1872. VII 16/28. Uduver Igaunij [ldz 1891. Luiks]; S. Jevenija dz. Piotrovskis.
                                + 1935. I 08. Tallin, Igaunij
                1890. beidzis: Prnavas imnziju,
                1890/1891. Rgas gargo seminra klaustjs,
                1891. I 20. Jurjevas rezerves bataljona brvprtgais,
                1893. /1895. Vias junkuru skolas junkurs,
                1893. beidzis: paaugstints podpraporšiks pakp,
                1893/1896. Izborskas 178. rezerves kjnieku pulka instruktors,
                1896. V 17. paaugstints podporuiks pakp izd. 1895. IX 01.,
                1896. V 17. Tiraspoles 131. kjnieku pulka virsnieks,
                1904. V 31. beidzis: Pterburgas Nikolaja kara akadmiju,
                1904. V 31. paaugstints štbs kapitns pakp,
                1904/1905. Pieamuras apgabala štba sevišu uzdevumu virsnieks,
                1905. VI 04. enerlštba Pieamuras apgabala štba veckais adjutanta palgs,
                1905. apbalvots: Sv. Staislava ordea III širu ar zobeniem un banti,
                1905. XII 06. paaugstints kapitns pakp,
                1905. XII 16./1906. XII 16. Izgjis cenzu pie Mirgorodas 168. Kjnieku pulk,
                                rotas komandieris,
                1906. V 10. Kjnieku XVIII divzijas veckais adjutants,
                1908. V 20. Varšvas kara apgabala štba sevišu uzdevumu veckais virsnieks,
                1909. XII 06. 1915. IV 03. apbalvots: Sv. Annas ordea III širu ar zobeniem
                                un banti
                1911. X 08. Nikolaja kara akadmijas štba Taktikas katedras štata pasniedzjs,
                1911. XII 06. paaugstints podpolkovniks pakp,
                1912. III 25. paaugstints polkovniks pakp,
                1913. XII 06.  apbalvots: Sv. Staislava ordea II širu,
                1914. VII 14. Armijas II štba sevišu uzdevumu štbs virsnieks,
                1914. VIII 08. Kjnieku 59. Divzijas štba priekšnieks,
                1915. IV 03. apbalvots: Sv. Vladimira ordea III širu ar zobeniem,
                1915. IV 03. apbalvots: Sv. Vladimira ordea IV širu ar zobeniem un banti,
                1915. apbalvots: zobeniem pie Sv. Staislava ordea II širas,
                1915. V 26. apbalvots: Sv. Annas ordea Iv širu,
                1915. IX 07. Moilevas 26. Kjnieku pulka komandieris,
                1915. IV 03. apbalvots: Sv. Annas ordea II širu ar zobeniem,
                1917. I 22. Nikolaja kara akadmijas štbs virsnieks,
                1917. III 28. urnla Vojenij Vestniks un laikraksta Russkij Invalds galvenais
                                redaktors,
                1917. IV 07. paaugstints enerlis majors pakp,
                1917. VI 09. apbalvots: Sv. Jura ordea zobeni,
                1918/1921. Sarkan armij, enerlštba darbvedis,
                1921. IV 01. Igaunijas armijas enerlis majors,
                1921. IX 12. Militro kursu un Kara skolas pasniedzjs,
                1927. IV 01. atvaints,
                1927/1934.  Kaitselit Ziemeu nodaas sevišs rotas komandieris,
                1931. stdts: apbalvošanai ar Triju Zvaigu ordei,
                Apbalvots: Francijas Goda Leiona ordei,
                Rgas seminristu kluba veckais,
                Korporcijas fraternitas Ergonia filistrs.
                Avots:       LVVA 1632-2-349.;
                                ru.Wikipedia.org.

ENSKIS Vilma dz. bele, rste.
                * 1900. XI 19.
                1940. Beigusi Omskas medicnas instittu,
                1940/1941. Pogoreloja Gorelitšes rajona rste,
                1941/1942. Sarkan armij,
                1942/1944. Auces ambulances rste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-29.;
                              

EVS Jzeps, rsts.    
                * 1899. V 01. Drujas pag. + 1941.
                1919/1921. Tukuma kjnieku pulka karavrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrvošanas kara piemias zmi,
                1929. beidzis Latvijas Universitti,
                1932/1940. Aizsargu organizcij,
                1932. IX 01. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (I) rsts,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizcijas Nopelnu Krustu,
                1940. I 12. Rotas (VII) rsts,
                1940. Alšvangas Jurkalnes Gudenieku rajona rsts,
                Klosteres pagasta rsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-503.

GOVS Moisejs, farmcijas kandidts.
                * 1906. III 06. Latgal.
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitti, farmcijas kandidts.            
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

OVNS Roberts, skolotjs.
                * 1904. VIII 02. Jkabpil.
                1938/1940. Aizsargu organizcij,
                1940. II 13. Ludzas III aizsargu pulka Ciblas pagasta
                                aizsargu nodaas priekšnieks,
                Ciblas pamatskolas skolotjs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-49.

UBOCKIS Musja, farmcijas kandidte.
                * 1902. VIII 06.          
                1930. V 26. beigusi Latvijas Universitti, farmcijas kandidte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvij“.

UCIS valds, skolotjs.
                *1881. VI 01. Vainodes pag. + 1944. XI 30.
                1897/1901. Beidis: Baltijas skolotju seminru,
                1901/1912. Siguldas pilstas II valsts draudzes skolas przinis,
                1918/1919. Smiltenes  Sololovas privta elementrskol,
                1919/1923. Embutespagasta Bakzes skolas przinis,
                1923/1936. Jelgavas skolotju institt praugpamatskol,
                1925/1944. Jelgavas pilstas bibliotkas przinis.
                1931. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigu ordea V širu #2673,
                1936. VIII 01./1942  skolas przinis.
                Avots:       LVVA 1303-2-27.;
                                „Baltijas skolotju seminrs” , R., 1940.;
                                „Bibliotku Pasaul’, #40/2007.

UAKS Pteris, skolotjs.
                Sk. Aivars Pteris.

UTOVS Aleksandrs Aleksandra d., tiesnesis.
                *1888. IX 21. Rg: S. Hermne dz. Zelcs
                1907. beidzis: Rgas Aleksandra imnziju,
                1912. beidzis: Trbatas Universitti,
                1912. Rgas apgabaltiesas tiesu amatu kandidts,
                1914. veckais tiesu amatu kandidts,
                1915. paaugstints Koeijas sekretra pakp,
                1916. Rezerves 240.kjnieku pulk,
                1918. XII 16. Rgas IV iecirka izmeklšanas tiesnesis,
                1920. IX 21. Rgas pagabaltiesas I kriminlnodaas loceklis,
                1924. Majoru brvprtgo ugunsdzsju biedrbas valdes loceklis,
                1928/1934. Rgas pagabaltiesas III civilnodaas tiesnesis,
                1930. V 14. apbalvots: Par izcilus nopelniem ugunsdzsb goda zmi II širu,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea IV širu #1623,
                1935/1940. Rgas pagabaltiesas I kriminlnodaas loceklis,
                1937. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigu ordea III širu #1108,
                1941. I 01. atvaints,
                Apbalvots: Romanovu cilts 300.gadu jubilejas medau,
                Latvijas tiesniešu biedrbas biedrs,
                Ptera Pvilas bribas loceklis,
                Rgas III savstarpj kreddtbiedrbas biedr,s
                Majoru Vasaras brvprtgo ugunsdzsju biedrbas valdes loceklis,
                Rgas brvprtgo ugunsdzsju biedrbas priekšnieks.
                Avots:       ‚Es viu pazstu‘, R., 1939.;
                                „Ugunsdzsjs“ #10/1924.,
                                „Jaunks Zias“ #217/1935.;
                                „Valdbas Vstnesis“ #261/1934., #262/1937.;
                                www.russkije.lv

 

 

 
Izmainas: 01.08.2023 Kontakti