Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LUGAŽU PAGASTS
Valkas apriņķis

Lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Aizupe” * 10.08.1927. + 30.06.1936.

Lugažu lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                23.11.1939. pievienota „Valkas lopkopības parraudzības biedrība”

Lugažu lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                23.11.1939. pievienota „Valkas lopkopības pārraudzības biedrība”

Lugažu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 16.07.1924. + 26.03.1935.

Lugažu meliorācijas sabiedrība „Sediņi” * 31.03.1928.

Lugažu meliorācijas sabiedrība „Spars” * 23.01.1929. + 08.07.1942.

Lugažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Kultura” * 19.10.1928.

Lugažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Ķuzemes purvs” * 25.03.1929.

Lugažu savastarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.09.1884. + 18.10.1940.
                09.08.1923. pārd. agrāk „Lugažu Valkas draudzes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsskādes gadījumos”
                28.11.1933. pārdēvēta agrāk „Lugažu savastarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Lugažu Valkas draudzes savstarpīgā palīdzības biedrība uguns skādes gadījumos”
                Sk. „Lugažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lugažu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lugažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pedeles Annas purva meliorācijas sabiedrība * 24.09.1926.

Pedeles pagasta aizsargu nodaļa * 13.08.1919. + 1940.

Pedeles Lugažu lopkopības pārraudzības biedrība * 07.12.1921. + 30.11.1940.

Pedeles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 26.08.1896. + 1917.

Valkas piensaimnieku sabiedrība * 03.05.1922.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lugažu nodaļa * 06.04.1921. + 16.10.1935.

 

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti